Prvé kamerové skúšky slovenských manažérov, Slovak Telekom

Preskočiť navigáciu

Prvé kamerové skúšky slovenských manažérov

17. 06. 1999

V priebehu tohto roka sa v slovenských médiách začali s čoraz vyššou periodicitou objavovať správy o realizácii videokonferencií cez rôzne dátové siete. Rozmach videokonferencií na Slovensku je dôsledkom prirodzeného vývoja žive-ného jednak tlakom prevádzkovateľov dá-tových sietí, ktorých nasycujúci sa trh núti hľadat nové zdroje výnosov, ale aj dopytu na strane potenciálnych používateľov. Sú to najmä zahraničné koncerny, ktoré už majú niekoľkoročné skúsenosti s efek-tívnym využívaním konferencií a presadzujú ich aj v slovenských pobočkách. Sloven-ské podniky, inštitúcie a prevádzkovatelia verejných dátových sietí sa snažia využiť vybudovanú sieťovú infraštruktúru, do kto-rej investovali desiatky až stovky miliónov korún. Videokonferencia pomocou technológie diaľkového prenosu obrazu a zvuku umožňuje spolupracovať fudom, ktorí sa nachádzajú na rôznych miestach v rovna-kom čase, tak, akoby sedeli v jednej miest-nosti. Vhodne usporiadaná videokonferen-cia nielen že šetrí cestovné náklady, ale najmä vytvára priestor na dosiahnutie vyššej kvality riadenia podniku, zdieľanie intelektuálnych aktív, môže otvoriť zdroje dodatočných výnosov alebo podnietiť zlepšenie služieb zákazníkom. Jeden z prvých komerčných videokonfe-renčných systémov na Slovensku si u spo-ločnosti TTC Telecom, s.r.o., Košice objed-nala divízia Slovtransgas Slovenského ply-nárenského priemyslu, š.p., Bratislava. Skla-dá sa zo šiestich koncových videokonferenčných zariadení a videokon-ferenčného servera americkej spoločnosti PictureTel. Podľa PictureTelu, ktorý je podľa vlastných údajov s 53-percentným podielom lídrom na svetovom trhu video-konferenčných zariadení, ide o zatiaľ najväčší videokonferenčný systém v stred-nej Európe. Základ je kvalitný zvuk Základnými podmienkami na usporiada-nie videokonferencie sú dátová sieť s dosta-točnou šírkou pásma a koncové videokon-ferenčné zariadenia používateľa. V prípade komunikácie medzi viac ako dvoma bodmi je potrebný aj videokonferenčný server. Na kvalitu videokonferencii vplývajú aj súvisia-ce služby - školenia, organizácia (modero-vanie videokonferencie a servis zariadení). Záujemca o usporiadanie videokonferen-cie by sa mal obrátiť na špecializovanú fir-mu, ktorá vykoná analýzu jeho potrieb, na-vrhne optimálny videokonferenčný systém, dodá zariadenia, zaškolí používateľov a za-bezpečí dlhodobý servis s rýchlou reak-ciou. Služby realizácie videokonferencií poskytuje viacero spoločností, ktoré sa za-oberajú budovaním a prevádzkovaním dá-tových sietí. Kritériom ich výberu by mali byť skúsenosti z už realizovaných video-konferencií. Výber technologie závisí najmä od počtu účastníkov a ich požiadaviek na kvalitu obrazu a zvuku. Kvalítný zvuk je základom videokonferencie a kvalita obrazu závisí od dostupnej prenosovej kapacity. Ak firma nemá vybudovanú privátnu dátovú sieť s dostatočnou kapacitou, musí si ju prena-jať. "Pokiaľ sú v lokalitách priestory vo veľkosti bežných kancelárií s počtom účastníkov do desať osôb, na zrealizovanie videokonferencie stačí úzkopásmová tech-nológia," poznamenáva Stanislav Šuchter zo spoločnosti Core Computer, s.r.o., Brati-slava, ktorá sa špecializuje na problematiku multimediálnych sietí. ISDN najrozšírenejšie V súčasnosti je najrozšírenejším pro-striedkom na usporiadanie úzkopás-mových videokenferencií ISDN (Integrated Services Digital Network - digitálna siet s integrovanými službami), ktorá využíva bežné telefónne vedenia. Kvalita videokon-ferencie zodpovedá počtu použitých kaná-lov - od jedného kanálu so šírkou pásma 64 kbit/s až po komfortné videosystémy využívajúce tri až šesť základných kanálov ISDN. Rozšírenie videokoferencií na Slovensku je podmienené najmä kvalitou a cenou ISDN liniek, ktoré od minulého leta posky-tujú Slovenské telekomunikácie (ST), š.p., Bratislava. Najväčší záujem o usporadúva-nie videokonferencií prejavujú slovenské pobočky zahraničných firiem. Preto je ďalší rozvoj podmienený priamym prepo-jením slovenskej ISDN siete do zahraničia (pozri tiež stranu 26). Od začiatku tohto mesiaca ST plánovali poskytovať medzinárodnú konektivitu ISDN s Českou republi-kou. V júli plánujú zaviesť prepojenie s Ne-meckom, postupne aj s ďalšími európskymi krajinami. Rýchlo sa rozmáhajú videokonferenčné prenosy cez iniernet. Internet predstavuje najlacnejšiu alternatívu usporiadania video-konferencie, nedokáže však zaručiť kvalitu služby a príslušné prenosové priority. Úzkopásmové videokonferenčné zaria-denia pre jednotlivcov majú formu multimediálnej súpravy inštalovateľnej na osobný počítač alebo ako kompaktného zariadenia - televízora s podstavcom. Ovládanie je maxi-málne zjednodušené, používa sa menu na obrazovke v spolu-práci s myšou alebo infračer-veným diaľkovým ovládačom. Prednosť jazdy v sieti Optimálny počet prepojených lokalít videokonferencie je dva až päť, pričom so zväčšujúcim sa počtom prudko rastú nároky na organizáciu prie-behu, čiže moderovanie rokova-nia," vysvetľuje S. Šuchter. Videokonferencie pre desiatky až stovky účastníkov vo všetkých prednáškových sálach si vyžadujú veľkoplošné zobrazo-vacie zariadenia s televíziou a kvalitou obrazu. Prenos medzi takýmito lokalitami je náročný na kapacitu prenosových kaná-lov - ide teda už o "širokopás-movú" technológiu. Čoraz častejšie sa na video-konferencie využívajú siete postavené na technológií ATM (Asynchronous Transfer Mode), ktorá vyhovuje usporiadaniu širo-kopásmových aj úzkopásmových video-konferencií. Doteraz najrozsiahlejšiu videokonferen-ciu v stredoeurópskom regióne zorganizo-vala spoločnosť Core Computer v ATM sieti Slovenských telekomunikácií počas ATM-TU "99 - Sympózia používateľov tech-nológie ATM - vo februári tohto roka. Štvorbodová videokonferencia spojila Technickú univerzitu v Košiciach, marke-tingové pracovisko ST Infotel v Banskej Bys-trici, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomu-nikácií SR a Fakultu elektrotechniky Sloven-skej technickej univerzity v Bratislave. Záujemcovia, ktorí nedisponujú vlastnou ATM sietou pokrývajúcou potrebné úze-mie, si môžu na potreby videokonferencie prenajať kapacity celoštátnej ATM siete ST. V súčasnosti má uzly vo všetkých krajských a v znamných okresných mestách. Ďalšie možnosti prenájmu prenosovej kapacity poskytuje Verejná dátová sieť Eu-roTelu Bratislava, a.s., so sieťovou tech-nológiou Frame Relay. EuroTel de-monštroval možnosť usporiadania video-konferencie cez svoju dátovú sieť počas tohoročného Cofaxu. Na usporiadanie videokonferencie sa da-jú využiť aj iné dátové siete. Ich vhodnosť treba posudzovať podľa toho, či dokážu zabezpečiť potrebnú šírku pásma a garan-tovať kvalitu služby - to znamená prioritu zvuku a obrazu videokonferencie v sieťových uzloch. Virtuálny podnik Najväčší nárast predaja zaznamenali vi-deokonferenčné zariadenia počas vojny v Perzskom zálive, keď sa mnohí ľudia báli cestovať lietadlami. V súčasnosti už prevládajú ekonomické motívy. Využitie videokonferencie prináša úspory za prenájom priestorov, cestovné náklady účastníkov, stratu času na ceste, ubytova-nie, stravovanie. Ďalšiu úsporu predstavuje nenarušenie pracovného a rodinného rytmu účastníkov. Spoločnosť Regus Business Centre uvád za v súvislosti s videokonferenciami prie-mernú úsporu 76 percent oproti nákladom na cestovanie účastníkov na jedno miesto. Samozrejme, úspory klesajú so znižovaním vzdialenosti. Regus Business Centre je najväčšia sieť biznis centier na svete s 210 centrami v 41 krajinách. Koncom marca tohto roku otvoril v Bratislave svoje prvé centrum na Sloven-sku, ktoré plánuje vybaviť videokonferenč-nou miestnosťou na prenájom zákazníkom. V súčasnosti je schopný spojiť 100 vi-deoštúdií rozmiestnených po celom svete. Hodnotenie efektívnosti videokonferen-cie z hľadiska znižovania nákladov je výhodné uplatniť v prípadoch, ked jej uspo-riadanie prináša merateľné výsledky - na-príklad v prípade školení či virtuálnych stretnutí obchodných partnerov. Mnoho videokonferencií si však kladie kvalitatívne ciele - lepšie a efektívnejšie pracovať pomocou lepšej a efektívnejšej komunikácie. Človek si zapamätá len 20 percent z toho, čo počuje, ale dve tretiny z toho, čo vidí, a až 70 percent z toho, čo zároveň počuje aj vidí. Pri komunikácií s expertom je až 87 percent správ interpre-tovaných na neverbálnej úrovni. Videokonferencie umožňujú lepšie riadiť rozsiahly podnik. Rôzne geograficky vzdia-lené podnikové útvary sa spájajú do virtu-álneho podniku, geograficky vzdialení pra-covníci do virtuálnych tímov. Znalosti ex-pertov sa sprístupňujú väčšiemu počtu klientov, urýchľuje sa uvedenie novej tech-nológie do prevádzky či nového produktu na trh. Vysoké ceny koncových zariadení Náklady na usporiadanie videokonferen-cie tvorí cena koncových zariadení a video-konferenčných serverov, náklady za preno-sové kanály a personálne zabezpečenie. Cenovo najdostupnejšie je príslušenstvo pre multimediálne osobné počítače, pomo-cou ktorého sa dá v takmer reálnom čase posielať a prijímať video cez internet alebo klasické telefónne linky. Takéto príslušenstvo stojí niekoľko tisíc korún. Vo všeobecnosti však nie je vhodné na profe-sionálne využitie v podnikovej oblasti, pre-tože nedokáže zaručiť požadovanú kvalitu obrazu a zvuku. Jednoduché multimediálne súpravy na dvojbodovú videokomunikáciu predávajú takmer všetci dodávatelia osobných počítačov. Profesionálny videokonferenčný system nie je náhradou telefonických rozhovorov s doplnením obrazu komunikujúcich. Umožňuje súčasný rozhovor viacerých účastníkov, napríklad pracovného tímu. Pri realizácii videokonferenčných bodov na osobných počítačoch môžu komuniku-júci zdieľať spoločnú aplikáciu, napríklad naraz pracovať s tou istou tabuľkou alebo obrazovky svojich počítačov používať ako spoločnú tabuľu na písanie a kreslenie. Kvalitné videokonferenčné vybavenie pre osobný počítač sa cenovo pohybuje v desiatkach tisíc korún. Kompaktné kance-lárske zariadenia s veľkými televíznymi obrazovkami stoja niekoľko stotisíc korún. Špeciálne zariadenia pre veľké kvalitné širokopásmové videokonferencie sa pohy-bujú nad hranicou milióna korún. Ďalšie náklady sú spojené s prenosovými kanálmi a personálnym zabezpečením. V prípade, že podnik nevyužíva vlastné ko-munikačné kanály a pracovníkov, ich výška väčšinou závisí od individuálnych dohôd s dodávateľmi. Pri veľkých videokonferenciách veľa zá-leží na dôkladnej príprave scenára, na výbere a rozmiestnení techniky, na kvalit-nej obsluhe. "Tak ako kvalitná kamera ešte nezaručí natočenie kvalitných záberov, ani tá najlepšia videokonferenčná technika nie je zárukou plynulého priebehu a dobrého výsledku," upozorňuje S. Šuchter. Najväčšou prekážkou organizovania videokonferencií na Slovensku je zatiaľ cena potrebných zariadení. Brzdiacim faktorom je podľa S. Šuchtera aj určitá nevedomosť verejnosti o možnostiach vi-deokonferencií. Oboznámenie sa s novou technikou a jej začlenenie do bežnej pra-covnej činnosti si vyžiada určitý čas. "No-torickí vyznávači kongresovej turistiky si tiež nájdu a aj nachádzajú argumenty na obhajobu klasických konferencií," uza-tvára S. Šuchter.