Informácie pre Účastníkov so zdravotným postihnutím, Slovak Telekom

Preskočiť navigáciu

Informácie pre Účastníkov so zdravotným postihnutím

babka s vnučkouSlovak Telekom sa dlhodobo angažuje v pomoci a podpore zdravotne znevýhodnených občanov. Chce tak prispievať k zlepšeniu kvality života týchto zákazníkov a ich rodín. Pomocou informačných a komunikačných prostriedkov im zjednodušuje komunikáciu a zvyšuje šance na plnohodnotný život.

Slovak Telekom poskytuje tieto služby určené len pre užívateľov so zdravotným postihnutím:

Rozumieme nepočujúcim

Program Happy XL pre Nepočujúcich

ProgramSMS/MMS do všetkých sietí v SRInternet v mobile - objem dát s max. rýchlosťouMesačný poplatok uplatňovaný počas doby viazanosti
Happy XL pre Nepočujúcich bez mobilného telefónu neobmedzené 2 000 MB 12,00 €
Happy XL pre Nepočujúcich s mobilným telefónom neobmedzené 2 000 MB 12,00 € + suma podľa Prílohy A*
* Mesačný poplatok sa pri využití ponuky s kúpou akciového mobilného telefónu skladá počas celej doby viazanosti zo súčtu prvej (základnej) a druhej (doplnkovej) časti mesačného poplatku.

Program Happy XL pre Nepočujúcich si môže aktivovať každá fyzická osoba, ktorá je podľa rozhodnutia príslušného Úradu práce sociálnych vecí a rodiny uznaná za sluchovo postihnutú.

 

Rozumieme nepočujúcim

Mobilný internet: zľava pre Nepočujúcich

ProgramslužbyNeobmedzený mobilný internet 3
Akciový mesačný poplatok 18,75 €

Ceny sú uvedené v € s DPH. Nárok na aktiváciu programu služby Neobmedzený mobilný internet 3 a jeho poskytovanie za akciový mesačný poplatok má každá fyzická osoba, ktorá je podľa posudku príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny uznaná za sluchovo postihnutú a ktorá sa podpisom Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov zaviaže využívať službu Mobilný internet v programe služby Neobmedzený mobilný internet 3. Aktivácia programu Neobmedzený mobilný internet 3 so zľavou pre Nepočujúcich je možná len vo vybraných Telekom Centrách. Ponuka nie je kombinovateľná so žiadnymi inými zľavami ani akciovými ponukami. Ďalšie podmienky poskytovania služby sa riadia podmienkami podľa časti tohto Cenníka platnými pre službu Mobilný internet a jej program služby Neobmedzený mobilný internet 3.

 

Operátorská služba pre užívateľov so sluchovým postihnutím alebo rečovou vadou a volania uskutočnené prostredníctvom písacieho telefónu 

Operátorská služba spolu s písacím telefónom umožňuje prístup k verejnej telefónnej službe pre užívateľov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí majú sluchové postihnutie alebo ťažkú rečovú vadu.

Písací telefón si môže užívateľ s ťažkým zdravotným postihnutím sluchu alebo rečovou vadou kúpiť alebo prenajať za cenu podľa platného Cenníka pre koncové zariadenia. Písací telefón sa považuje za kompenzačnú pomôcku. V súlade so zákonom č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia možno občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím poskytnúť peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky.

     

Operátorská služba:

 • Telefónne číslo operátorskej služby pre zdravotne ťažko postihnutých užívateľov: 12999. Volanie sa nespoplatňuje.
  Účastník s ťažkým zdravotným postihnutím odošle prostredníctvom písacieho telefónu textovú správu operátorovi Slovak Telekomu na telefónne číslo 12999 a uvedie meno a telefónne číslo účastníka, s ktorým chce komunikovať. Operátor vytočí číslo účastníka, s ktorým chce komunikovať zdravotne ťažko postihnutý účastník a text písaný zdravotne postihnutým prostredníctvom písacieho telefónu prečíta počujúcemu účastníkovi. Volanie medzi operátorom a počujúcim účastníkom je spoplatňované podľa tarify volacieho programu aktivovaného účastníkom s ťažkým zdravotným postihnutím.
 • Telefónne číslo operátorskej služby pre účastníkov, ktorí chcú prostredníctvom operátora volať  s účastníkom s ťažkým zdravotným postihnutím: 12777. Volanie sa spoplatňuje cenou podľa tarify jednotlivých telekomunikačných operátorov (viď. tabuľku nižšie). Ďalšie volanie medzi operátorom Slovak Telekomu a sluchovo postihnutým účastníkom sa nespoplatňuje.
OperátorCena s DPHSpôsob tarifikácie
Telekom - volania z pevnej siete 1,1000 € minútová (60+60)
Telekom - volania z mobilnej siete 1,1900 € minútová (60+60)
Telefónica Slovakia, s.r.o. 1,2700 € sekundová
Orange Slovensko, a.s. 1,5000 € sekundová
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. 1,1000 € minútová (60+60)
Slovanet, a.s. 0,5975 € minútová (60+60)
Swan, a.s. 0,3824 € minútová (60+60)
GTS Slovakia, s.r.o. 1,1000 € minútová (60+60)
ANTIK Telecom s. r.o. 0,2370 € minútová (60+60)
ŽSR – Železničné telekomunikácie 0,4780 € minútová (60+60)

 

Komerčná informačná služba 1181 so zľavou pre účastníkov so zrakovým postihnutím

Zľavy vo výške 100% na volania na Komerčnú hlasovú informačnú službu 1181 si môže aktivovať účastník s ťažkým zdravotným postihnutím zraku. Zľava platí pre volania z pevnej siete Telekom.


Bezplatný odpis elektronickej faktúry PDF posielaný poštou

Bezplatný odpis je určený zdravotne postihnutým účastníkom, ktorí sa nemôžu pohybovať bez cudzej pomoci (imobilné osoby) a pre nevidiacich, ktorí sú odkázaní na sprievodcu, využívajúcim akciovú cenu za službu pevnej siete, ktorej podmienkou je vyjadrenie súhlasu so zasielaním faktúry za telekomunikačné služby v elektronickej forme – Elektronická faktúra PDF. V prípade, že Účastník požaduje písomnú tlačenú formu faktúry, bude mu poskytnutý odpis elektronickej faktúry PDF posielaný poštou.

 

Služba Kontrola spotreby pre zdravotne postihnutých (ďalej len "Služba KS")

Predmet Služby KS:

Predmetom Služby Kontrola spotreby pre zdravotne postihnutých (Služba KS) je bezplatné poskytovanie informácií o kontrole nákladov za poskytnutú verejnú elektronickú komunikačnú službu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ďalej len "Telekom") účastníkom so zdravotným postihnutím, a to v súlade so Všeobecným povolením č. 1/2011 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb, vydaným Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky. V rámci Služby KS sa informácie poskytujú vo vzťahu k verejným elektronickým komunikačným službám Telekomu, pre ktoré je vystavovaná pravidelná faktúra, a to v rozsahu informácií o aktuálnej spotrebe za danú službu v rámci prebiehajúceho zúčtovacieho obdobia (napr. prevolané minúty, odoslané SMS správy , MMS správy, objem prenesených dát).

Aktivácia Služby KS:

Služba KS sa poskytuje iba účastníkom so zdravotným postihnutím, a to až po aktivácii Služby KS uskutočnenej na základe osobnej žiadosti účastníka na ktoromkoľvek Telekom centre. Zdravotne postihnutým účastníkom sa rozumie držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím podľa § 16 ods. 1 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v znení neskorších predpisov (preukaz ZŤP) – predloženie preukazu ZŤP je podmienkou pre aktiváciu Služby KS. Telekom je oprávnený počas doby poskytovania Služby KS vyzvať účastníka, aby bezodkladne preukázal, že podmienky pre poskytovanie Služby KS stále trvajú.

Spôsob poskytovania informácií o spotrebe po aktivácii Služby KS:

 1. Informácie o prevolaných minútach, odoslaných SMS a MMS správach:
  1. prostredníctvom Zákazníckej linky Telekom 0800 123456
   • služby pevnej siete – cez voľbu Magio televízia, Internet a pevné linky / Informácie o faktúrach a prevolaných minútach
   • služby mobilnej siete – cez voľbu Telefonovanie z mobilu a mobilný internet / Informácie o faktúrach, spotrebe alebo viazanosti. Služba KS nezohľadňuje roamingovú prevádzku.
  2. formou SMS správy - ako odpoveď na požiadavku zaslanú na bezplatné číslo 12323. Do SMS je potrebné uviesť text SPOTREBA XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX je číslo adresáta pre služby pevnej siete alebo číslo Účastníka pre služby mobilnej siete, t.j. jedinečné číslo uvedené v pravom hornom rohu faktúry Účastníka).
 2. Informácie o prenesených dátach pre služby pripojenia k internetu:
  1. na stránke www.telekom.sk:
   • služby pevnej siete – na stránke https://zona.telekom.sk - cez voľbu Kontrola spotreby
   • služby mobilnej siete – na stránke http://tmcc.telekom.sk, alebo cez podporujúce prehliadače mobilných telefónov na stránke m.telekom.sk/spotreba, alebo na stránke www.telekom.sk v časti Môj Telekom cez voľbu Spotreba
  2. formou e-mailu - ako odpoveď na požiadavku účastníka zaslanú na adresu ZTP_ZAKAZNIK@telekom.sk. Do Predmetu e-mailu je potrebné uviesť text SPOTREBA XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX je číslo adresáta pre služby pevnej siete alebo číslo Účastníka pre služby mobilnej siete, t.j. jedinečné číslo uvedené v pravom hornom rohu faktúry Účastníka).

Informácie o spotrebe v rámci Služby KS formou e-mailu alebo SMS sú poskytované do 24 hod od prijatia požiadavky a zasielané na kontaktný e-mail alebo mobilné číslo Účastníka evidované v systéme Slovak Telekom, a.s. Informácie o spotrebe za poskytnutú verejnú službu majú len informatívny charakter a umožňujú orientačné overenie stavu spotreby počas aktuálneho zúčtovacieho obdobia. Informácie o spotrebe za poskytnutú verejnú službu nezahŕňajú roamingovú prevádzku.

Pre službu Easy a programy Fix nie je pravidelne predkladaná faktúra a nie je vypočítavaná informatívna spotreba. Účastníci používajúci predplatené služby mobilnej siete, môžu byť informovaní o každej zmene kreditu bezplatnou SMS správou, ak si takúto notifikáciu aktivujú na bezplatnej Easy linke 12350.

Telefón vybavený hlasovým výstupom pre nevidiacich a špeciálnym aplikačným softvérom

telefón pre nepočujúcich

Slovak Telekom poskytuje mobilný telefón Nokia C5 s nainštalovanou špeciálnou aplikáciou pre prístup nevidiacich k verejnej telefónnej službe (TALKS & ZOOMS) za cenu štandardného telefónu podľa cenníka. Aplikácia TALKS&ZOOMS má dve základné funkcionality - čítací program TALKS a zväčšovací program ZOOMS. Tieto súčasti umožňujú nevidiacim alebo zrakovo hendikepovaným užívateľom využívať väčšinu funkcií mobilného telefónu.

Bližšie informácie na stránke Dokumenty na stiahnutie

Telefón so zväčšenou klávesnicou a špeciálnymi tlačidlami

Spoločnosť ponúka na predaj alebo prenájom telefón Philips XL 390 so zväčšenou klávesnicou a špeciálnymi tlačidlami za cenu štandardného telefónu podľa cenníka.

Vlastnosti a technické špecifikácie telefónu Philips XL390:

 • telefón so zväčšenou klávesnicouvýnimočne veľké tlačidlá s označením stredového tlačidla
 • väčší displej
 • 3 tlačidlá skrátenej voľby
 • zosilnenie a regulácia zosilnenia prijímaného hlasového signálu
 • zosilnenie a regulácia vyzváňacieho signálu
 • vibrácie pri prichádzajúcom volaní
 • svetelná signalizácia – podsvietenie displeja a klávesnice
 • pamäť volaní
 • funkcia handsfree – hlasité telefonovanie
 • bezšnúrový, prenosný