Delegácie v portáli Môj Telekom

Nový portál Môj Telekom umožňuje sprístupniť vaše produkty a služby aj iným užívateľom - napr. dieťaťu, ktoré uvidí spotrebu na svojom mobilnom čísle alebo ďalším rodinným príslušníkom či nájomníkom, ktorí tak napríklad môžu vidieť a platiť faktúry za internet či televíziu.

Delegovať (sprístupniť) môžete jednotlivé produkty, všetky produkty, faktúru alebo celého zákazníka (všetky produkty).

Nastaviť si môžete 2 typy oprávnenína čítanie alebo aktívny správca.

Navyše, v Môj Telekom umožňujeme 2 typy delegácie: delegovanie od vlastníka na iných užívateľov a žiadosť o pripojenie produktov.

Obsah

Typy oprávnení v Môj Telekom

V portáli Môj Telekom môžete sprístupniť svoje služby iným užívateľom s rôznou úrovňou práv:

  • Na čítanie – toto oprávnenie umožňuje delegovanému používateľovi si len prezerať informácie o delegovanom produkte, bez možnosti robiť zmeny na tomto produkte.
  • Aktívny správca  toto oprávnenie umožňuje delegovanému používateľovi prezerať a meniť informácie o delegovanom produkte. Avšak môže vykonávať len zmeny, ktoré nevyžadujú podpis zmluvy.
  • Vlastník – je používateľ portálu Môj Telekom, ktorý uzavrel Dohodu o elektronickej komunikácii a pripároval svoje rodné číslo k svojmu účtu na Môj Telekom. Takýto používateľ vidí všetky aktívne produkty pod svojim rodným číslom a spravuje ich. Oprávnenie vlastník nie je možné delegovať na iných používateľov.

 

Rozsah oprávnení v portáli Môj Telekom

Profil Na čítanie Aktívny správca Vlastník
Zobraziť zmluvy  
(celý zákazník)
 
(celý zákazník)
 
Schvaľovať zmluvy -  
(celý zákazník)
 
Zobraziť adresy - -  
Delegovať produkty ďalej - -  
Spotreba Na čítanie Aktívny správca Vlastník
Zobraziť Spotrebu      
Produkty a služby Na čítanie Aktívny správca Vlastník
Zobraziť doplnkové služby      
Aktivovať a meniť doplnkové služby -    
Zmeniť variant služby - -  
Faktúry a podrobné výpisy Na čítanie Aktívny správca Vlastník
Zobraziť zoznam faktúr  
(faktúra)
 
(faktúra)
 
Zobraziť detail faktúry  
(faktúra)
 
(faktúra)
 
Uhradiť faktúru -  
(faktúra)
 
Vytlačiť alebo exportovať faktúru -  
(faktúra)
 
Zobraziť nastavenie pre elektronickú faktúru  
(faktúra)
 
(faktúra)
 
Meniť nastavenie pre elektronickú faktúru -  
(faktúra)
 
Zobraziť informácie o inkase (ak je zriadené)  
(faktúra)
 
(faktúra)
 
Zobraziť podrobný výpis  
(faktúra + produkt)
 
(faktúra + produkt)
 
Vytlačiť alebo exportovať podrobný výpis -  
(faktúra + produkt)
 
Aktivovať podrobný výpis  
(faktúra + produkt)
 
(faktúra + produkt)
 
Zobraziť analýzu alebo trend faktúry  
(faktúra)
 
(faktúra)
 
Požiadavky Na čítanie Aktívny správca Vlastník
Zobraziť zadané požiadavky - -  
Zadať požiadavku Chcem sa opýtať      
Zadať požiadavku Návrh/Pripomienka -    
Zadať požiadavku Podnet -    
Zadať požiadavku Nefunguje -    
Vytlačiť alebo exportovať požiadavky - -  
Ostatné Na čítanie Aktívny správca Vlastník
Deaktivovať mobilnú aplikáciu Telekom - -  
Používať službu Kde je -    
Nastavovať služby na pevnej linke      

 

Delegovanie produktu, faktúry alebo zákazníka

Pri vytváraní delegácie je možné zvoliť rôzne úrovne, ktoré chcete delegovať. V nasledujúcich popisoch nájdete vysvetlené ako sa jednotlivé úrovne rozlišujú. Podľa vybranej úrovne má delegovaný používateľ prístup k rôznym informáciám. Pri vytváraní delegácie venujte výberu produktov náležitú pozornosť, aby ste omylom inému používateľovi nesprístupnili aj informácie, ktoré nemá vidieť. 

Delegovanie jedného alebo viacerých produktov

Pri delegovaní jedného alebo viacerých produktov získa delegovaný používateľ prístup len k danému produktu alebo produktom. Takýto používateľ nemá prístup k faktúre za daný produkt alebo produkty.

Delegovanie všetkých produktov (vrátane budúcich)

Delegovanie všetkých produktov (vrátane budúcich) zabezpečí, že delegovaný používateľ bude mať prístup k všetkým vybraným aktívnym produktom, a zároveň automaticky získa prístup aj k produktom, ktoré si v budúcnosti aktivujete.

Delegovanie faktúry

Faktúra je nadradená nad produktami, a preto ak chcete delegovanému používateľovi umožniť aj prístup do faktúr, nestačí delegovať len produkty ale je nutné vybrať aj nadradenú faktúru. V zozname produktov je faktúra nad produktami.

Ak je faktúra spoločná pre viacero produktov, tak delegovaný používateľ s prístupom do faktúry uvidí všetky informácie vo faktúre za všetky tieto produkty. Neznamená to však, že môže tieto produkty aj spravovať. Delegovaný používateľ spravuje len tie produkty, ktoré má delegované (viď časť Delegovanie jedného alebo viacerých produktov).

Príklad z obrázka: pri takto vytvorenej delegácii vidí delegovaný používateľ faktúru za všetky služby (Magio GO, Magio Internet L, Magio Televízia XL, Smart Mini) avšak spravovať môže len produkty Magio Go a Magio Televízia XL. Vo svojom účte produkty Magio Internet L a Smart Mini vôbec neuvidí, takže nemôže vidieť ich spotrebu, doplnkové služby a pod.

Delegácie produktov

Delegovaný používateľ musí mať vždy delegovaný aspoň jeden produkt z danej faktúry, inak nebude môcť túto faktúru otvoriť. V prípade, že má zákazník viacero faktúr (fakturačných profilov), pre ľahšiu orientáciu sa zobrazuje pri názve aj identifikačné číslo fakturačného profilu.

Delegovanie zákazníka

Zákazník reprezentuje vaše rodné číslo alebo IČO. A pod ním sa nachádzajú všetky vaše fakturačné profily a produkty. Preto ak sa rozhodnete delegovať celého zákazníka vrátane všetkých produktov, delegovaný používateľ získa prístup k úplne všetkým produktom, ktoré sú registrované na dané rodné číslo/IČO. Takáto delegácia je vhodná napríklad, ak chce konateľ spoločnosti sprístupniť všetky produkty firemnému správcovi. Delegovanie úrovne zákazník je potrebné aj pre sprístupnenie niektorých operácií - viď tabuľka oprávnení napr. pre prístup k zmluvám.

Delegovanie od vlastníka služieb

Vlastník služieb môže v portáli Môj Telekom sprístupniť svoje služby aj iným používateľom prostredníctvom delegácie. Delegovaný používateľ tak uvidí tieto služby a podľa typu oprávnenia ich môže aj meniť.

Postup pre vytvorenie delegácie

Pripojenie produktov

Pripojenie produktov umožňuje pristupovať k službám a aj spravovať služby, ktoré používate, aj keď ešte nemáte aktívnu Elektronickú komunikáciu. Pre pripojenie produktov musíte poznať identifikátor produktu a jeho overovací prvok podľa popisu nižšie. Pripojiť si môžete len produkty, ktoré ešte nemajú na portáli Môj Telekom vlastníka tj. zákazník si ešte neaktivoval elektronickú komunikáciu. Ak už vlastník používa Elektronickú komunikáciu musí vám produkty sprístupniť on (viď Delegovanie od vlastníka služieb).

Postup na pripojenie produktov

Pre pripojenie produktov budete potrebovať tieto údaje

Prehľad údajov, ktoré budete potrebovať pre pripojenie jednotlivých typov produktov. 

Typ produktu - chcem si pripojiť Pre overenie potrebujem K účtu sa mi pripojí
mobilné telefónne číslo telefónne číslo +  jednorazový SMS kód telefónne číslo (produkt) s oprávnením na Čítanie
mobilné telefónne číslo (registrované na fyzickú osobu) telefónne číslo + ID kód telefónne číslo a jeho faktúru (faktúra + produkt) s oprávnením Aktívny správca, ak je dané tel. číslo registrované na fyzickú osobu
mobilné telefónne číslo (registrované na IČO) telefónne číslo + ID kód telefónne číslo (produkt) s oprávnením Aktívny správca, ak je dané tel. číslo registrované na firmu (IČO)
služby pevnej siete kód účastníka + PIN všetky služby pevnej siete a faktúry patriace pod daného zákazníka (účastníka) s oprávnením Aktívny správca (faktúra+produkt)
firmu (IČO) IČO + PID všetky služby a faktúry patriace pod daného zákazníka s oprávnením Aktívny správca (zákazník, faktúra + produkt)

 

Migrácia účtu zo starého portálu Môj Telekom

Ak ste už mali účet v starom portáli Môj Telekom, pri prvom prihlásení do nového portálu sa váš účet prenesie do nového portálu a spolu s ním sa prenesú aj produkty, ktoré ste mali v starom portáli, podľa nasledovný pravidiel:

Služby pevnej siete

Ak ste mali vo svojom účte pripojené služby pevnej siete tj zadali ste v starom portáli svoje kód účastníka a PIN, do nového portálu sa vám prenesú všetky produkty pevnej siete daného klienta a aj ich faktúry s oprávnením Aktívny správca.

Služby mobilnej siete

  • Ak ste mali vo svojom účte pripojené mobilné číslo cez jednorazový kód a portál od vás požadoval ID kód pri každej zmene služieb, tak v novom portáli budete mať pripojené len to jedno číslo, bez prístupu do faktúry a s oprávnením Na čítanie.
  • Ak ste mali vo svojom účte pripojené mobilné číslo a v portáli ste mali zakliknuté, aby si portál ID kód pamätal a už ste ho nezadávali, tak v novom portáli budete mať pripojené to jedno číslo aj s prístupom do faktúry a s oprávnením Aktívny správca.
  • Ak ste mali vo svojom účte pripojených viacero čísel a vygenerovaný webPID, v novom portáli budete mať pripojené len jedno číslo. Ostatné čísla si môžete znova pridať pomocou ID kódu (viď Žiadosť o delegovanie od používateľa) alebo pomocou Dohody o elektronickej komunikácii.
  • Ak ste mali vo svojom účte pripojené číslo patriace spoločnosti a zadávali ste PID kód pre správu celej spoločnosti, v novom portáli budete mať pripojené len to jedno číslo. Pre správu celej spoločnosti musíte mať samostatnú delegáciu od vlastníka alebo zadaním PID kódu (viď Žiadosť o delegovanie od používateľa).

Zrušenie delegácie

Vytvorenú delegáciu môže kedykoľvek zrušiť vlastník, ale aj delegovaný používateľ. 

Postup pre zrušenie delegácie