Rekapitulácia
Rekapitulácia
Objednať

Prosím, doplňte chýbajúce údaje:

Sumár objednávky

 
  • Magio GO Štandard
Vaše faktúry po mesiacoch
1. 2. až 24.
  Magio GO Štandard 3,99 3,99
  Cena spolu s DPH
jednorazovo* / mesačne
3,99 3,99
*Ďalšie informácie
Magio GO Štandard


K vašej 1. faktúre bude prirátaná alikvotná časť sumy za neúplný mesiac, v ktorom službu začnete využívať. Poplatok mesačného programu služby zahŕňa prevádzku a služby obsiahnuté v rámci dohodnutého programu služieb. Poplatky nad rámec dohodnutého programu služieb sú účtované osobitne v zmysle Cenníka.

Vyplňte osobné údaje

Adresa zriadenia služby

Meno*
Priezvisko*
IČO
Názov
E-mail*
pr.: meno@email.sk
Mobil*
Meno konateľa
Číslo OP
Ak vyplníte, urýchlite vybavenie vašej objednávky
Rodné číslo
Ak vyplníte, urýchlite vybavenie vašej objednávky
Obec*
Ulica*
Číslo*
PSČ*

Trvalá adresa

Obec
Ulica
Číslo
PSČ

Adresa zasielania písomností

Meno
Priezvisko
IČO
Názov
Meno konateľa
Číslo OP
Obec
Ulica
Číslo
PSČ

Fakturačná adresa

Meno
Priezvisko
IČO
Názov
Meno konateľa
Číslo OP
Obec
Ulica
Číslo
PSČ

Doručenie

Obec
Ulica
Číslo
PSČ
Kontaktné číslo pre kuriéra
V prípade, že vaša objednávka obsahuje aj koncové zariadenie (napr. Magio Box, notebook, TV a pod.), objednávku vám doručí kuriér spolu so všetkými potrebnými dokumentami. Ak vaša objednávka neobsahuje žiadne zariadenie, dokumenty vám budú doručené poštou štandardne do troch pracovných dní.

Obchodné podmienky

Magio GO Štandard
399
Cena za prvý mesiac