Podmienky k Happy paušálom
Podmienky akcie Zľavy na programy Happy bez mobilného telefónu: Podmienkou poskytovania programov služieb Happy so zľavnenou cenou mesačného poplatku je uzavretie Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov bez kúpy akciového mobilného telefónu. Zľavnená cena mesačných poplatkov sa uplatňuje počas celej doby viazanosti a po jej uplynutí bude uplatňovaná štandardná nezľavnená cena mesačného poplatku. Ponuka je platná do 28.2.2017
Podmienky poskytnutia akciového telefónu k paušálu Happy: Ponuka akciových mobilných telefónov k programom Happy platí pri podpise Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s prevzatím záväzku používať vybraný program služby Happy počas 24-mesačnej viazanosti. Mesačný poplatok za programy služieb Happy pri využití ponuky s kúpou akciového telefónu sa skladá z dvoch zložiek (základnej a doplnkovej), ktorých súčet predstavuje sumu mesačného poplatku za programy služieb Happy, ktorý sa uplatňuje počas celej doby viazanosti. Po uplynutí doby viazanosti sa ako mesačný poplatok uplatní iba základná časť mesačného poplatku. Suma doplnkovej zložky mesačného poplatku paušálu Happy je závislá od zvolenej úrovne paušálu a typu akciového telefónu a je uvedená v Prílohe A. Cenníka.
Podmienky programov Happy a doplnkových balíčkov:

Volania do ostatných sietí SR, EÚ a prijaté hovory v EÚ:
Voľné minúty do EÚ zahŕňajú minúty, ktoré sa uplatňujú na odchádzajúce hovory uskutočnené z mobilnej siete Telekom na štandardné účastnícke čísla mobilných a pevných sietí v krajinách Európskej únie. V prípade programov Happy XS mini, Happy XS, Happy S, Happy M a Happy L sú voľné minúty zdieľané s voľnými minútami pre volania zo SR do všetkých sietí v SR a voľnými minútami na prichádzajúce roamingové volania v EÚ (t. j. na všetky sa uplatňuje spoločný objem voľných minút). V prípade programov Happy XL, Happy XL volania, Happy XXL, ktorých obsahom je neobmedzený počet voľných minút pre volania zo SR do všetkých sietí v SR, je počet voľných minút pre volania do EÚ 1 000. V prípade programu Happy Profi sa 1000 voľných minút pre volania do EÚ uplatňuje aj pre volania do krajín zóny Svet. Pre volania do EÚ, resp. zóny Svet v rámci voľných minút, aj po ich vyčerpaní, platí tarifikácia podľa aktuálne aktívnej služby pre zahraničné volania (Hovory do zahraničia, InterCall 33, atď.); po vyčerpaní voľných minút sa uplatnia ceny podľa Cenníka pre túto aktívnu službu pre zahraničné volania. Voľné minúty na prichádzajúce roamingové volania v EÚ zahŕňajú minúty, ktoré sa uplatňujú na pric hádzajúce volania v roamingu v rámci Európskej únie. V prípade programov Happy XS mini, Happy XS, Happy S, Happy M a Happy L sú voľné minúty zdieľané s voľnými minútami pre volania zo SR do všetkých sietí v SR a voľnými minútami na prichádzajúce roamingové volania v EÚ (t. j. na všetky sa uplatňuje spoločný objem voľných minút). V prípade programov Happy XL, Happy XL volania a Happy XXL, ktorých obsahom je neobmedzený počet voľných minút pre volania zo SR do všetkých sietí v SR, je počet voľných minút na prichádzajúce volania v roamingu v rámci EÚ 1 000. V prípade programu Happy Profi sa 1000 voľných minút na prichádzajúce roamingové volania v EÚ uplatňuje aj pre prichádzajúce roamingové volania v krajinách zóny Svet. Pre prichádzajúce roamingové volania v rámci EÚ, resp. zóny Svet sa v rámci voľných minút, aj po ich vyčerpaní, uplatňuje tarifikácia podľa aktuálne aktívnej hlasovej roamingovej služby (Happy roaming, Euro roaming, Smart roaming, atď.); po vyčerpaní voľných minút sa uplatnia ceny podľa Cenníka pre túto aktívnu hlasovú roamingovú službu. Z technických dôvodov súvisiacich s poskytovaním služby prichádzajúcich roamingových hovorov, môžu byť prichádzajúce roamingové hovory, prijaté Účastníkom ku koncu zúčtovacieho obdobia, čerpané z balíka voľných minút pre zúčtovacie obdobie nasledujúce po prijatí týchto hovorov; z balíka voľných minút sa v takomto prípade odráta aj prevádzka z predchádzajúceho zúčtovacieho obdobia.

Odchádzajúce roamingové hovory v EÚ
zahŕňajú minúty, ktoré sa uplatňujú na odchádzajúce roamingové hovory do SR, uskutočnené v prípade programu Happy XXL z krajín EÚ a v prípade programu Happy Profi z krajín zóny Svet. Pre roamingové volania v rámci EÚ resp. zóny Svet sa v rámci voľných minút aj po ich vyčerpaní uplatňuje tarifikácia podľa aktuálne aktívnej hlasovej roamingovej služby (Happy roaming, Euro roaming, Smart roaming atď.) a po vyčerpaní voľných minút sa uplatnia ceny podľa Cenníka pre túto aktívnu hlasovú roamingovú službu. Z technických dôvodov súvisiacich s poskytovaním služby odchádzajúcich roamingových hovorov v prípade, že Účastník bude v zahraničí telefonovať ku koncu zúčtovacieho obdobia, môžu byť jeho hovory u operátorov čerpané z balíka voľných minút pre nasledujúce zúčtovacie obdobie. Z balíka voľných minút v aktuálnom zúčtovacom období sa v takomto prípade odráta aj prevádzka z predchádzajúceho zúčtovacieho obdobia.

Voľný objem dát v roamingu
zahŕňa objem dát pre odosielanie a prijímanie dát, ktoré sa v prípade programu služieb Happy XXL uplatňujú v krajinách EÚ a v prípade programu služieb Happy Profi v krajinách EÚ a v krajinách zóny Svet. Pre využívanie voľného objemu dát v roamingu je potrebná aktivácia bezplatnej služby Dátové prenosy v roamingu Web roaming. Po vyčerpaní voľného objemu dát je dátová prevádzka prerušená.

Easy Pecka s 9 € kreditom za cenu 1 €
Ponuka pre Easy Pecka s 9 € kreditom za cenu 1 € platí pre Účastníka do konca pracovného dňa, v ktorom Účastník uzavrel s Podnikom Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov s akýmkoľvek mesačným mobilným hlasovým programom služieb, ak účastník túto ponuku nevyužil alebo neodmietol už pred uzavretím tohto Dodatku.

Krajiny zóny Svet pre program služieb Happy Profi:
Albánsko, Alijaška, Americké Panenské ostrovy, Angola, Argentína, Austrália, Bahamy, Bahrajn, Bangladéš, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Brunej, Bulharsko, Burundi, Cyprus, Česká republika, Čierna Hora, Čína, Dánsko, Egypt, Estónsko, Etiópska federatívna demokratická republika, Filipíny , Fínsko, Francúzska Guyana, Francúzsko, Gabon, Ghana, Grécko, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Holandské Antily, Holandsko, Hong Kong, Chile , Chorvátsko, India, Indonézia, Irán, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Južná Afrika, Kambodža, Kanada, Kolumbia, Kórejská republika, Kostarika, Kuvajt, Laos, Libanon, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macao, Macedónsko, Maďarsko, Malajzia, Malta, Martinik, Maurícius, Mexiko, Moldavsko, Monako, Mongolsko, Namíbia, Nemecko, Niger, Nigéria, Nórsko, Pakistan, Palestínske územia, Panama, Peru, Poľsko, Portugalsko, Portugalsko, Rakúsko, Réunion, Rumunsko, Ruská federácia, San Maríno, Saudská Arábia, Severné Mariány, Singapur, Slovinsko, Spojené arabské emiráty, Srbsko, Srí Lanka, Sýria, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Tadžikistan, Taiwan, Taliansko, Thajsko, Turecko, Ukrajina, USA, Uzbekistan, Vatikán, Veľká Británia, Venezuela, Vietnam, Vietnam, Zambia.

Program Happy XS
zahŕňa voľné minúty odchádzajúcich hovorov na štandardné účastnícke čísla v mobilnej sieti Telekom a do všetkých pevných sietí v SR počas víkendov a sviatkov (t. j. soboty, nedele a štátne sviatky počas celých 24 hodín) a počas pracovných dní v čase od 19.00 hod. do 7.00 hod.

Pri programoch Happy
bude po prenesení voľného objemu dát v rámci jedného zúčtovacieho obdobia rýchlosť dátových prenosov (sťahovania aj odosielania dát) do konca príslušného zúčtovacieho obdobia znížená na max. 64 kb/s.

Pri programe Happy XS mini sa prenesené dáta vždy spoplatňujú cenou 0,1000 €/MB s DPH (s tarifikáciou po 1 kB) a po prenesení 50 MB dát v mobilnej sieti Telekom v rámci jedného zúčtovacieho obdobia bude rýchlosť dátových prenosov (sťahovania aj odosielania dát) v mobilnej sieti Telekom do konca príslušného zúčtovacieho obdobia znížená maximálne na 64 kb/s.
Podmienkou poskytovania doplnkového balíčka Volania najbližším so zľavou vo výške 100 % z jeho mesačného poplatku počas celej doby viazanosti je uzavretie Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb k programu Happy XS mini, s viazanosťou na 24 mesiacov, spojenú s aktiváciou novej SIM karty . Doplnkový balíček Volania Najbližším zahŕňa 100 % zľavu z ceny odchádzajúcich volaní, SMS a MMS správ na tri vybrané účastnícke čísla v ktorejkoľvek mobilnej sieti v SR. Ponuka je platná do 31.1.2017

Data navyše pre blízkych
Data navyše pre blízkych 1000 MB je doplnková služba k programom služieb Happy M a vyšším, ktorá umožňuje zdieľanie voľného objemu dát 1000 MB zahrnutého v príslušnom balíku Data navyše pre blízkych 1000 MB s ďalšími, maximálne piatimi SIM kartami s aktivovaným programom služieb Happy, Easy Pecka, Easy Team alebo Fix. Platnosť balíka dát je 30 dní. Obdarovaná SIM karta i) s programom služby Happy môže priradené dáta využiť počas zúčtovacieho obdobia, do ktorého mu boli priradené hlavnou SIM kartou; ii) s programom služby Easy Pecka, Easy Team alebo Fix môže priradené dáta využíť maximálne 30 dní odo dňa ich priradenia hlavnou SIM kartou. Po vyčerpaní voľného objemu dát balíka Data navyše pre blízkych 1000 MB prenášaných plnou rýchlosťou prostredníctvom hlavnej SIM karty alebo ktorejkoľvek obdarovanej SIM karty, je ďalšia dátová prevádzka spoplatnená podľa platného Cenníka.

Podmienky web zľavy: Pri objednávkach realizovaných prostredníctvom stránky www.telekom.sk je poskytovaná Účastníkovi, ktorý uzavrie Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s paušálom Happy XS a vyšším s viazanosťou aspoň na 24 mesiacov (ďalej len „Základný Dodatok“), zľava vo výške (i) 10€ s DPH pre program Happy XS a (ii) 20€ s DPH pre programy Happy M a vyššie z akciovej kúpnej ceny Zariadenia. V prípade, ak výška Zľavy presiahne výšku akciovej ceny Zariadenia, je kúpna cena Zariadenia 1 € s DPH. Zľavu nie je možné počas jej poskytovania kombinovať a súčasne využívať s akoukoľvek inou zľavou alebo akciovou ponukou Podniku, ak z výslovných pokynov Podniku nevyplýva niečo iné. Ponuka platí do 28. 2. 2017
Zdieľanie dát z paušálu:

Službu zdieľanie dát z paušálu je možné aktivovať k programom Happy XS a vyšším a umožňuje zdieľanie voľného objemu dát zahrnutého v príslušnom hlasovom programe služieb vo vzťahu k hlavnej SIM karte aj prostredníctvom ďalších dodatočných maximálne dvoch doplnkových SIM kariet poskytnutých účastníkovi. Podmienkou využívania služby Zdieľanie dát z paušálu je aktivácia aspoň jednej doplnkovej SIM karty, prostredníctvom ktorej bude prebiehať zdieľanie dát. Po vyčerpaní voľného objemu dát prenášaných plnou rýchlosťou, či už prostredníctvom hlavnej SIM karty alebo ktorejkoľvek doplnkovej SIM karty, bude rýchlosť dátových prenosov (sťahovania aj odosielania dát) na všetkých (hlavnej i doplnkových) SIM kartách až do konca príslušného zúčtovacieho obdobia znížená na 64 kb/s

Podmienky poistenia zariadenia: Služba Poistenie elektronického zariadenia je poskytovaná spoločnosťou Generali Poisťovňa, a. s. Poistnú zmluvu na poistenie elektronického zariadenia je možné uzavrieť len pri kúpe nového mobilného telefónu, tabletu alebo modemu so súčasným uzavretím Zmluvy o poskytovaní verejných služieb alebo jej Dodatku medzi poistníkom ako účastníkom zo Zmluvy a Podnikom, pričom bol dojednaný záväzok viazanosti aspoň na 24 mesiacov. Viac informácií a všeobecné podmienky k poisteniu elektronického zariadenia získate na čísle 0850 111 117, www.generali.sk.
Magio GO na 3 mesiace zadarmo Účastník, ktorý uzavrie Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s paušálom Happy XS a vyšším, s kúpou akciového mobilného telefónu (ďalej len „Zariadenie“) a s viazanosťou aspoň 24 mesiacov, je súčasne oprávnený využiť ponuku Podniku na aktiváciu služby Magio GO s doplnkovou službou Magio GO Archív so 100 % zľavou z ceny za poskytovanie tejto služby v zmysle Cenníka po dobu 3 mesiacov nasledujúcich po zúčtovacom období, v ktorom bola táto služba aktivovaná (obdobie benefitu). Ponuku nie je možné kombinovať s akoukoľvek inou akciovou ponukou Podniku, ak neurčí Podnik inak. Po uplynutí obdobia benefitu bude služba Účastníkovi automaticky deaktivovaná, ak nepožiada o deaktiváciu skôr. Účastník má právo požiadať Podnik, pred uplynutím obdobia benefitu, o ponechanie služby aktívnej. Týmto nedôjde k deaktivácii služby a bude v ďalšom období poskytovaná za podmienok podľa aktuálneho Cenníka. Ponuka platí do 28.2.2017.
Mobil každý rok Podmienkou využitia služby Mobil každý rok je (i) využívanie ktoréhokoľvek programu služieb Happy s mobilným telefónom počas najmenej 12 mesiacov bezprostredne pred využitím služby Mobil každý rok, (ii) úhrada poplatku za službu Mobil každý rok vo výške podľa Cenníka a (iii) uzatvorenie nového dodatku s viazanosťou 24 mesiacov na rovnaký alebo vyšší program služieb Happy, ako Účastník využíval počas posledných najmenej 12 mesiacov. Poplatok za službu Mobil každý rok je možné znížiť odkúpením vášho mobilu prostredníctvom využitia služby Odkúpenie mobilu. Na základe služby Odkúpenie mobilu budú od zákazníka odkúpené opotrebované MT , a to za nasledovných podmienok: (i) cena MT bude určená na základe posúdenia ST , (ii) kúpna cena pri využití služby Odkúpenie mobilu nebude vyplatená v hotovosti, ale formou započítania voči pohľadávke, ktorá vznikne pri využití služby Mobil každý rok, (iii) ST má právo odmietnuť odkúpenie MT , (iv) Minimálna výkupná cena MT je 20 €, (v) služba Odkúpenie mobilu je určená len pre existujúcich zákazníkov ST využívajúcich službu Mobil každý rok. Ostatné podmienky služby Odkúpenie mobilu sú uvedené v Cenníku a v Obchodných podmienkach služby Odkúpenie mobilu.
Darček pre každého Účastník, ktorý uzavrie Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s paušálom Happy XS, Happy S, Happy M a Happy XL volania alebo dátovým programom Neobmedzený mobilný internet s viazanosťou aspoň na 24 mesiacov, má možnosť bezplatne získať zariadenie CANYON CNE-PB26SM pohotovostná externá batéria s nabíjačkou 2600mAh (ďalej len „externá batéria“). Účastník, ktorý uzavrie Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s paušálom Happy L, Happy XL, Happy XXL a Happy Profi s viazanosťou aspoň na 24 mesiacov, má možnosť získať bezplatne externú batériu pri súčasnej aktivácii služby Zdieľanie dát z paušálu za zvýhodnený aktivačný poplatok 0 € a so 100 % zľavou z ceny mesačných poplatkov po dobu 24 mesiacov od aktivácie (ďalej len „Akciová služba“). V prípade využitia práva Účastníka na odstúpenie od Základného Dodatku do 14 dní od jeho uzavretia podľa zákona č. 102/2014 Z. z. je Účastník povinný z titulu bezdôvodného obohatenia vrátiť všetko, čo na základe tohto Základného Dodatku prijal, vrátane poskytnutého Zariadenia. Ponuka platí do vypredania zásob alebo 28.2.2017.
Bez záväzkov a 100 minút Extra Účastníkovi využívajúcemu mesačný program služieb Happy M alebo vyšší, ktorý si aktivuje program Služieb Bez záväzkov, vzniká nárok na aktiváciu doplnkovej služby Balík 100 minút extra (ďalej len „100 minút extra“) za mesačný poplatok 3,49€. Doplnkový balíček 100 minút extra zahŕňa 100 voľných minút odchádzajúcich hovorov na štandardné účastnícke čísla do všetkých sietí v SR a odchádzajúcich roamingových hovorov z krajín Česká republika, Maďarsko, Rakúsko a Poľsko na Slovensko.100 minút extra je možné využívať počas 24 mesiacov nasledujúcich po zúčtovacom období, v ktorom bola táto služba aktivovaná. Túto akciovú ponuku nie je možné počas jej poskytovania kombinovať a súčasne využívať s akoukoľvek inou zľavou alebo akciovou ponukou Podniku vo vzťahu k programom Služieb, ak z výslovných pokynov Podniku nevyplýva niečo iné. Ponuka platí do 28. 2. 2017.

Všetky ceny sú uvedené v € s DPH a sú zaokrúhlené na 2 desatinné miesta. Podrobné informácie o ponuke sú uvedené v aktuálnom Cenníku pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete