Informácie pre Účastníkov so zdravotným postihnutím, Slovak Telekom

Preskočiť navigáciu

Informácie pre Účastníkov so zdravotným postihnutím

Slovak Telekom sa dlhodobo angažuje v pomoci a podpore zdravotne znevýhodnených občanov. Chce tak prispievať k zlepšeniu kvality života týchto zákazníkov a ich rodín. Pomocou informačných a komunikačných prostriedkov im zjednodušuje komunikáciu a zvyšuje šance na plnohodnotný život.

Slovak Telekom poskytuje tieto služby určené len pre užívateľov so zdravotným postihnutím:

Rozumieme nepočujúcim

Program ÁNO L pre Nepočujúcich a Nevidiacich

Program

SMS/MMS
SR + ÉU

Dáta
SR + ÉU

Mesačná splátka uplatňovaná počas doby viazanosti
ÁNO L pre Nepočujúcich a Nevidiacich bez mobilného telefónu neobmedzené 4 GB pri samostatnom paušále alebo 8 GB v skupine Magenta 1 12,00 €
ÁNO L pre Nepočujúcich a Nevidiacich s mobilným telefónom neobmedzené 4 GB pri samostatnom paušále alebo 8 GB v skupine Magenta 1 12,00 € + suma podľa Prílohy A

Program ÁNO L pre Nepočujúcich a Nevidiacich si môže aktivovať každá fyzická osoba, ktorá je podľa rozhodnutia príslušného Úradu práce sociálnych vecí a rodiny uznaná za sluchovo postihnutú alebo ktorá je uznaná za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím z dôvodu poruchy zraku. Miera funkčnej poruchy zraku musí byť najmenej 50%.
Program je potrebné si aktivovať v ktoromkoľvek Telekom Centre na základe Posudku o uznaní sluchového alebo zrakového postihnutia. Podmienkou poskytovania programu služieb ÁNO L pre Nepočujúcich alebo Nevidiacich je uzavretie Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov. Zariadenia podľa Prílohy A CENNÍKA PROGRAMOV SLUŽIEB ÁNO je možné zakúpiť za zvýhodnenú cenu hradenú formou splátok k programom služieb ÁNO s 24-mesačnou viazanosťou. 
Viac info o skupine Magenta 1 nájdete na www.telekom.sk/magenta1

 • Ďalšie podmienky poskytovania služby Program ÁNO L pre Nepočujúcich a Nevidiacich sa riadia podmienkami poskytovania Programu ÁNO L pre Nepočujúcich a Nevidiacich v zmysle aktuálne platného Cenníka pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete
 •  

  Rozumieme nepočujúcim

  Mobilný internet: zľava pre Nepočujúcich

  Program službyMobilný internet L (15 GB dát)
  Akciová mesačná splátka bez akciového HW s mesačnou splátkou 0,99 € s DPH
  Akciová mesačná splátka s HW s mesačnou splátkou 1,99 € s DPH

  Ceny sú uvedené v € s DPH. Nárok na aktiváciu programu služby Mobilný internet L a jeho poskytovanie za akciovú mesačnú splátku má každá fyzická osoba, ktorá je podľa posudku príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny uznaná za sluchovo postihnutú a ktorá sa podpisom Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov zaviaže využívať službu Mobilný internet v programe služby Mobilný internet L. Aktivácia programu Mobilný internet L so zľavou pre Nepočujúcich je možná len vo vybraných Telekom Centrách. Ponuka nie je kombinovateľná so žiadnymi inými zľavami ani akciovými ponukami. Ďalšie podmienky poskytovania služby sa riadia podmienkami podľa časti tohto Cenníka platnými pre službu Mobilný internet a jej program služby Mobilný internet L.

   

  Operátorská služba pre užívateľov so sluchovým postihnutím alebo rečovou vadou a volania uskutočnené prostredníctvom písacieho telefónu 

  Operátorská služba spolu s písacím telefónom umožňuje prístup k verejnej telefónnej službe pre užívateľov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí majú sluchové postihnutie alebo ťažkú rečovú vadu.

  Písací telefón si môže zákazník s ťažkým zdravotným postihnutím sluchu alebo rečovou vadou kúpiť alebo prenajať za cenu podľa platného Cenníka pre koncové zariadenia. Písací telefón sa považuje za kompenzačnú pomôcku. V súlade so zákonom č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia možno občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím poskytnúť peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky.

       

  Operátorská služba:

  • Telefónne číslo operátorskej služby pre zdravotne ťažko postihnutých užívateľov: 12999. Volanie sa nespoplatňuje.
   Účastník s ťažkým zdravotným postihnutím odošle prostredníctvom písacieho telefónu textovú správu operátorovi Slovak Telekomu na telefónne číslo 12999 a uvedie meno a telefónne číslo účastníka, s ktorým chce komunikovať. Operátor vytočí číslo účastníka, s ktorým chce komunikovať zdravotne ťažko postihnutý účastník a text písaný zdravotne postihnutým prostredníctvom písacieho telefónu prečíta počujúcemu účastníkovi. Volanie medzi operátorom a počujúcim účastníkom je spoplatňované podľa tarify volacieho programu aktivovaného účastníkom s ťažkým zdravotným postihnutím.
  • Telefónne číslo operátorskej služby pre účastníkov, ktorí chcú prostredníctvom operátora volať  s účastníkom s ťažkým zdravotným postihnutím: 12777. Volanie sa spoplatňuje cenou podľa tarify jednotlivých telekomunikačných operátorov (viď. tabuľku nižšie). Ďalšie volanie medzi operátorom Slovak Telekomu a sluchovo postihnutým účastníkom sa nespoplatňuje.
  OperátorCena s DPHSpôsob tarifikácie
  Telekom - volania z pevnej siete 1,1000 € minútová (60+60)
  Telekom - volania z mobilnej siete 1,1900 € minútová (60+60)
  Telefónica Slovakia, s.r.o. 1,2700 € sekundová
  Orange Slovensko, a.s. 1,5000 € sekundová
  UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. 1,1000 € minútová (60+60)
  Slovanet, a.s. 0,5975 € minútová (60+60)
  Swan, a.s. 0,3824 € minútová (60+60)
  GTS Slovakia, s.r.o. 1,1000 € minútová (60+60)
  ANTIK Telecom s. r.o. 0,2370 € minútová (60+60)
  ŽSR – Železničné telekomunikácie 0,4780 € minútová (60+60)

   

  Telefón vybavený špeciálnou aplikáciou vyvinutou pre nevidiacich a slabozrakých nevidiacimi

  telefón pre nepočujúcich

  Nevidiacim poskytujeme mobilný telefón Samsung J5 so špeciálnou aplikáciou, ktorá je navrhnutá tak, aby nevyžadovala od používateľa dotýkať sa konkrétneho miesta na obrazovke. Na displeji zobrazuje dostatočne veľkým a kontrastným písmom to, čo práve potrebuje slabozraký a nevidiaci a všetky potrebné informácie poskytuje prostredníctvom hlasu.  Telefón so zväčšenou klávesnicou a špeciálnymi tlačidlami

  Spoločnosť ponúka na predaj alebo prenájom telefón Philips D 400 so zväčšenou klávesnicou a špeciálnymi tlačidlami za cenu štandardného telefónu podľa cenníka.

  Vlastnosti a technické špecifikácie telefónu Philips D 400

  • telefón so zväčšenou klávesnicouvýnimočne veľké tlačidlá s označením stredového tlačidla
  • väčší displej
  • 3 tlačidlá skrátenej voľby
  • zosilnenie a regulácia zosilnenia prijímaného hlasového signálu
  • zosilnenie a regulácia vyzváňacieho signálu
  • svetelná signalizácia – podsvietenie displeja a klávesnice
  • pamäť volaní
  • funkcia handsfree – hlasité telefonovanie
  • bezšnúrový, prenosný

   

   

  Komerčná informačná služba 1181 so zľavou pre účastníkov so zrakovým postihnutím

  Zľavy vo výške 100% na volania na Komerčnú hlasovú informačnú službu 1181 si môže aktivovať zákazník s ťažkým zdravotným postihnutím zraku. Zľava platí pre volania z pevnej siete Telekom.

   

  Služba Kontrola spotreby pre zdravotne postihnutých

  Pre zdravotne postihnutých  bezplatne poskytujeme informácie o kontrole nákladov za poskytnuté služby v súlade so Všeobecným povolením č. 1/2014. Informácie poskytujeme vo vzťahu k našim pravidelne fakturovaným službám, a to formou SMS a hlasovej správy alebo formou elektronickej pošty v prípade služby pripojenia k internetu v rozsahu informácií o aktuálnej spotrebe za danú službu v rámci prebiehajúceho zúčtovacieho obdobia (napr. prevolané minúty, odoslané SMS správy, MMS správy, objem prenesených dát).

  Služba Kontrola spotreby sa poskytuje iba účastníkom so zdravotným postihnutím, a to až po aktivácii na základe osobnej žiadosti účastníka na ktoromkoľvek Telekom Centre. Zdravotne postihnutí účastníci musia byť držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím podľa § 16 ods. 1 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v znení neskorších predpisov (preukaz ZŤP) – predloženie preukazu ZŤP je podmienkou pre aktiváciu služby Kontrola spotreby. Telekom je oprávnený počas doby poskytovania služby vyzvať účastníka, aby bezodkladne preukázal, že podmienky pre poskytovanie služby stále trvajú. Všetky nástroje kontroly spotreby sú pre účastníkov s preukazom ZŤP bezplatné.

  Spôsob poskytovania informácií o spotrebe po aktivácii služby Kontrola spotreby:

  1. Informácie o prevolaných minútach, odoslaných SMS a MMS správach:
   1. prostredníctvom pracovníka Zákazníckej linky Telekom 0800 123456 (spojenie s operátorom), alebo
    • služby pevnej siete – cez voľbu Magio televízia, Internet a pevné linky/Informácie o faktúrach a prevolaných minútach
    • služby mobilnej siete – cez voľbu Pre faktúry spotrebu a dobíjanie/Pre informácie o aktuálnej spotrebe Služba Kontrola spotreby nezohľadňuje roamingovú prevádzku.
   2. formou SMS správy - ako odpoveď na požiadavku zaslanú na bezplatné číslo 12323. Do SMS je potrebné uviesť text SPOTREBA XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX je číslo adresáta pre služby pevnej siete alebo číslo účastníka pre služby mobilnej siete, t.j. jedinečné číslo uvedené v pravom hornom rohu faktúry účastníka).
  2. Informácie o prenesených dátach pre služby pripojenia k internetu:
   1. na stránke www.telekom.sk:
    • služby pevnej siete – na stránke https://zona.telekom.sk - cez voľbu Kontrola spotreby
    • služby mobilnej siete – na stránke http://tmcc.telekom.sk, alebo cez podporujúce prehliadače mobilných telefónov na stránke https://m.telekom.sk/spotreba, alebo na stránke www.telekom.sk v časti Môj Telekom cez voľbu Spotreba
   2. formou emailu – ako požiadavku na zaslanie informácie o spotrebe zašle účastník prostredníctvom https://www.telekom.sk/kontakt/napiste-nam, časť  Mobilné paušály – spotreba / Pevná linka – spotreba. V kontaktnom formulári je potrebné v časti „Vaša otázka“ uviesť, že ide o požiadavku zdravotne postihnutého a zároveň  číslo adresáta pre služby pevnej siete alebo číslo účastníka pre služby mobilnej siete, t. j. jedinečné číslo uvedené v pravom hornom rohu faktúry účastníka.

  Informácie o spotrebe v rámci služby Kontrola spotreby formou e-mailu alebo SMS sú poskytované do 24 hod od prijatia požiadavky a zasielané na kontaktný e-mail alebo mobilné číslo účastníka evidované v systéme Slovak Telekomu. Informácie o spotrebe za poskytnutú verejnú službu majú len informatívny charakter a umožňujú orientačné overenie stavu spotreby počas aktuálneho zúčtovacieho obdobia. Informácie o spotrebe za poskytnutú verejnú službu nezahŕňajú roamingovú prevádzku.

  Pre službu Easy a programy Fix nie je pravidelne predkladaná faktúra a nie je vypočítavaná informatívna spotreba. Účastníci používajúci predplatené služby mobilnej siete môžu byť informovaní o každej zmene kreditu bezplatnou SMS správou, ak si takúto notifikáciu aktivujú na bezplatnej Easy linke 12350.

  Pre nepočujúcich či iných zdravotne postihnutých je možne si sledovať spotrebu aj cez Telekom aplikáciu na www.telekom.sk/aplikácia