POISTENIE
MOBILNÝCH TELEFÓNOV,
TABLETOV A MODEMOV
(ZARIADENÍ)

Bojíte sa poškodenia svojho mobilného zariadenia? S poistením od 0,99 € mesačne si zo zničeného mobilu, tabletu alebo modemu už nemusíte viac robiť ťažkú hlavu.

Čo všetko vám ponúka poistenie?

 • krytie škody na zariadení až do výšky 1000 €
 • poistenie je platné na celom svete
 • poistenie aj v prípade poškodenia či zničenia
 • poistenie je dostupné pre zariadenia zo štandardnej ponuky, viazané k mesačnému programu

Ako získať poistenie pre mobilný telefón, tablet alebo modem?

Prejdite na náš e-shop a ku kúpe nového zariadenia vám automaticky ponúkneme a vypočítame poistenie na mieru. Za pár eur mesačne tak získate istotu, že aj v prípade neočakávanej udalosti máte spoľahlivé krytie.
 

Aké riziká kryje poistenie mobilného zariadenia?

 • voda vytekajúca z vodovodných zariadení
 • pád alebo náraz poistenej veci
 • neodborné zaobchádzanie, nesprávna obsluha, nešikovnosť, nedbalosť, iné náhodné poškodenie
 • úmyselné poškodenie/zničenie (treťou osobou)
 • chyba konštrukcie, chyba materiálu alebo výrobná chyba poistenej veci
 • skrat alebo iné pôsobenie el. prúdu ako prepätie, koróna, indukčný účinok blesku
 • priamy úder blesku, náraz alebo zrútenie lietadla, jeho časti alebo jeho nákladu
 • záplava, povodeň, víchrica, krupobitie – živelné riziká
 • požiar, likvidácia požiaru, výbuch
Poistná suma elektronického zariadenia Poplatok za poistenie
do 100 € (vrátane) 0,99 €
od 101 € do 250 € (vrátane) 1,49 €
od 251 € do 600 € (vrátane) 2,99 €
od 601 € do 1000 € (vrátane) 4,99 €

Podmienky poskytnutia poistenia:

 • Poistenie je poskytované v spolupráci s poisťovňou Generali Poisťovňa.
 • Cena poistenia je závislá od hodnoty nedotovaného poisteného zariadenia vrátane DPH, ktorá je v čase podpisu poistnej zmluvy uvádzaná v cenníku neakciových zariadení Telekomu.
 • Poistenie je možné aktivovať iba pri kúpe nového zariadenia k mesačnému programu služieb.
 • Poistenie nie je možné uzatvoriť pre katalógové zariadenia.
 • Podrobné podmienky poistenia nájdete v týchto dokumentoch:

Poznámka

Služba Poistenie elektronického zariadenia je poskytovaná spoločnosťou Generali Poisťovňa, a. s., a jej predmetom je poistenie nepoškodeného mobilného telefónu, tabletu alebo modemu (ďalej len „Elektronické zariadenie“). Do Poistenia elektronického zariadenia je možné zaradiť Elektronické zariadenie zakúpené od spoločnosti Slovak Telekom, a. s., na základe kúpnej zmluvy, ktorá je uzatvorená spolu so zmluvou o poskytovaní verejných služieb, predmetom ktorej je poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej (i) mobilnej hlasovej alebo (ii) dátovej služby prostredníctvom mesačných programov služieb (ďalej len „Služba“) zo strany spoločnosti Slovak Telekom, a. s., s viazanosťou min. 24 mesiacov (ďalej len „Zmluva“). Poistenie elektronického zariadenia vzniká vyjadrením súhlasu so zaradením elektronického zariadenia do poistenia podľa Poistnej zmluvy skupinového poistenia elektronických zariadení uzavretej medzi spoločnosťou Generali Poisťovňa, a. s., a Podnikom (ďalej len „Súhlas“). Súhlas môže vyjadriť iba osoba, ktorá je účastníkom v zmysle Zmluvy (ďalej len „Účastník“), a to najneskôr do 7 dní odo dňa odovzdania Elektronického zariadenia zo strany spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Účastníkovi. V rovnakej lehote ako podľa predošlej vety môže Súhlas vyjadriť aj osoba, ktorá si v tejto lehote kúpi od Účastníka Elektronické zariadenie a s týmto Účastníkom a spoločnosťou Slovak Telekom, a. s., uzavrie dohodu o zmene v osobe účastníka Zmluvy a dohodu o prevzatí dlhu (ďalej len „Nový účastník“). Účastník, resp. Nový účastník sú poistenými z Poistnej zmluvy skupinového poistenia elektronických zariadení. Poistenie elektronického zariadenia sa uzatvára na dobu určitú, ktorou je doba viazanosti poskytovania Služby poistenému ako Účastníkovi, resp. Novému účastníkovi na základe Zmluvy, a to bez prerušenia alebo obmedzenia poskytovania Služby zo strany spoločnosti Slovak Telekom, a. s., ku ktorému dôjde v dôsledku porušenia povinností stanovených príslušnou Zmluvou zo strany poistníka ako Účastníka, resp. Nového účastníka a súčasne ide o poskytovanie Služby počas pôvodnej doby viazanosti dohodnutej v Zmluve bez dojednania novej doby viazanosti, max. však 24 mesiacov. Poistnú sumu Elektronického zariadenia predstavuje neakciová (plná) kúpna cena Elektronického zariadenia vrátane DPH, ktorá je v čase vyjadrenia Súhlasu uvádzaná v Cenníku neakciových telefónov spoločnosti Slovak Telekom, a. s. Poplatok za poistenie v zmysle tohto Cenníka sa uhrádza spolu s úhradou platby za Službu podľa Zmluvy na účet Slovak Telekom, a. s., v lehote splatnosti platby za Službu, a to na základe vystavenej faktúry za Služby za dané zúčtovacie obdobie. V prípade, ak Poistenie elektronického zariadenia netrvá celé zúčtovacie obdobie, kráti sa výška poplatku za poistenie alikvotne. V prípade čiastočnej úhrady faktúry sa táto úhrada započítava na všetky sumy v zmysle vystavenej faktúry pomerne. V prípade nesplnenia si povinností vyplývajúcich zo Zmluvy zo strany Účastníka, predovšetkým neuhradenia faktúry za Služby, následkom čoho dôjde k prerušeniu poskytovania služby (vrátane prichádzajúcich alebo odchádzajúcich elektronických komunikačných služieb), v zmysle Zmluvy (ďalej len „deaktivácia služby“), bude Účastník z poistenia zo strany Podniku odhlásený a Poistenie elektronického zariadenia zanikne ku dňu deaktivácie služby.

Poistenie elektronického zariadenia pre vás pripravila spoločnosť Slovak Telekom, a. s., v spolupráci s poisťovňou Generali Poisťovňa, a. s. Poisťovateľom je Generali Poisťovňa, a. s., IČO: 35709332, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava. Slovak Telekom, a. s., IČO: 35763469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, je podriadený finančný agent zapísaný do registra vedeného Národnou bankou Slovenska, podregister: poistenia alebo zaistenia, zoznam: podriadených finančných agentov, číslo registrácie: 197661, vykonávajúci finančné sprostredkovanie na základe zmluvy so samostatným finančným agentom.
Informácie uvedené v tomto Cenníku neobsahujú úplný rozsah práv a povinností poisteného. Podrobné informácie o Poistení elektronického zariadenia, rozsahu a výluk z poistenia, sú vám k dispozícii na vybraných obchodných miestach Slovak Telekom, a. s., a na internetovej stránke www.telekom.sk/poistenie alebo na telefónnom čísle 0850 111 117 alebo na stránke www.generali.sk/pez.