Základné princípy ochrany spoločnosti Slovak Telekom, a.s. pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. prijala koncepciu ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu. V koncepcii sú zadefinované základné princípy vychádzajúce predovšetkým zo slovenskej ako aj medzinárodnej právnej úpravy, a rovnako tiež z praxe a vlastnej činnosti spoločnosti Slovak Telekom, a,s,. Za účelom ich aplikovania v praxi Predstavenstvo spoločnosti schválilo Program spoločnosti Slovak Telekom a.s proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu, ktorý je nepretržite dostupný všetkým zamestnancom spoločnosti.

 1. Základné povinnosti a oprávnenia spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
  Základné povinnosti a oprávnenia spoločnosti Slovak Telekom, a.s. zamerané na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu (ďalej len „oblasť AML“) upravuje zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  Zodpovednosť zamestnancov v oblasti AML je definovaná v organizačnej štruktúre spoločnosti, ktorá zabezpečuje efektívny a nezávislý výkon činnosti v oblasti AML. Organizačný poriadok spoločnosti určuje osobitné postavenie jednotlivých zložiek spoločnosti pri plnení zákonných povinností v oblasti AML a sú ním určené aj kompetencie a zodpovednosť v oblasti AML vrátane prevencie, detekcie, monitoringu, ako aj nahlasovania neobvyklých obchodných operácií.
  Za celkovú ochranu spoločnosti pred legalizáciou a financovaním terorizmu a realizáciu koncepcie prevencie zodpovedá Predstavenstvo spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Za ich praktický výkon zabezpečujúci napĺňanie koncepcie ochrany, ako aj ohlasovanie neobvyklých obchodných operácií a ostatných zákonných povinností v oblasti AML, zodpovedá zodpovedná osoba a zástupca zodpovednej osoby a osoba zodpovedná za vnútornú kontrolu, ktorá zabezpečuje kontrolu dodržiavania zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, stanov spoločnosti ako platobnej inštitúcie, pravidiel obozretného podnikania a ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu.
 2. Hodnotenie rizík, starostlivosť vo vzťahu ku klientovi, rizikový profil klienta
  Systém hodnotenia rizík a starostlivosti vo vzťahu ku klientovi ako aj rizikový profil klienta je postavený na základe medzinárodne uznávaných štandardov, plnením povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov a na základe skupinového štandardu.
 3. Program vlastnej činnosti
  Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. má vypracovaný tzv. Program činnosti, ktorý schválilo Predstavenstvo spoločnosti ako jej štatutárny orgán. Program vychádza zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zo zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu, opatrení NBS o riadení rizík a z metodických pokynov a usmernení FSJ.
  Program konkretizuje koncepciu a princípy ochrany spoločnosti v oblasti AML, upravuje základné zásady, postupy a povinnosti a postupy zamestnancov ako aj určenej zodpovednej osoby a jej zástupcu v rámci útvaru povereného zabezpečovaním povinností v oblasti AML.
 4. Informovanosť, vzdelávanie zamestnancov, informačný systém
  Odborná príprava zamestnancov spoločnosti v oblasti AML sa vykonáva prostredníctvom školiaceho systému (e-learning). Periodická odborná príprava zamestnancov, ktorí sú v styku s klientmi prebieha minimálne raz ročne. V rámci odbornej prípravy zamestnancov je venovaná osobitná kapitola typológii neobvyklých obchodných operácií.
 5. Posudzovanie obchodu z pohľadu neobvyklosti a systém hlásenia neobvyklých obchodných operácií
  Posudzovanie a spracovanie neobvyklých obchodných operácií je vykonávané v dvoch úrovniach. Prvú úroveň tvoria zamestnanci prvého kontaktu, ktorí spracúvajú požiadavku klienta. Poverení zamestnanci na centrálnej úrovni spracúvajú podnety zamestnancov prvého kontaktu a monitorujú ostatné operácie detegované vlastnými metódami a systémami na to určenými. Všetky obchodné operácie, ktoré sú vyhodnotené ako neobvyklé, sú v zmysle zákonných požiadaviek hlásené Finančnej spravodajskej jednotke.
 6. Vnútorný kontrolný systém a jeho zabezpečenie
  Koncepcia ochrany a prevencie v oblasti AML je rozpracovaná a konkretizovaná vo viacerých interných predpisoch spoločnosti. Poverení zamestnanci (zodpovedná osoba pre oblasť AML a jej zástupca, osoba zodpovedná za vnútornú kontrolu) o svojej činnosti, do ktorej spadá aj kontrolná činnosť dodržiavania pravidiel v oblasti AML, informujú jedenkrát ročne Predstavenstvo spoločnosti Slovak Telekom, a.s.