Vzdialený prístup

Potvrdením poskytnutého servisného čísla si je zákazník plne vedomý skutočnosti, že prostredníctvom tejto operácie bude pracovníkovi Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, (ďalej len "Slovak Telekom, a.s.") umožnený vzdialený prístup do zariadenia zákazníka (mobilný telefón, PC, notebook a pod.) za účelom vykonania požadovaných servisných či iných operácií, resp. činností, pričom pracovník spoločnosti Slovak Telekom, a.s. môže mať prístup k údajom nachádzajúcim sa v príslušnom zariadení zákazníka. Zákazník týmto postupom výslovne, slobodne a vedome udeľuje spoločnosti Slovak Telekom, a.s. súhlas, aby prostredníctvom svojho pracovníka uskutočnila servisný alebo iný zásah do zákaznikovho zariadenia (mobilný telefón, PC, notebook a pod.) v zmysle jeho požiadaviek. Zákazník sa zaväzuje uskutočniť všetky technické opatrenia, aby počas tohto vzdialeného prístupu nedošlo k nežiadúcemu oboznámeniu sa, či inému spracúvaniu akýchkoľvek údajov (dát) zo strany spoločnosti Slovak Telekom, a.s. nachádzajúcich sa v zariadení zákazníka, prostredníctvom ktorého by mohlo dôjsť predovšetkým k porušeniu platných právnych predpisov (osobné údaje, utajované skutočnosti, obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo a pod.). Z tohto dôvodu je zákazník povinný urobiť predovšetkým všetky potrebné opatrenia, aby riziko úniku iných informácií a údajov než aké sú potrebné pre príslušný servisný či iný zásah bolo znemožnené. Zákazník plne berie na vedomie, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. nezodpovedá za akýkoľvek únik informácií a údajov, ktoré neboli spôsobom podľa vyššie uvedeného zákazníkom ochránené a pri ktorých nebol zamedzený prístup k nim zo strany spoločnosti Slovak Telekom, a.s.