Rodinný Asistent

Vážený zákazník,
od 19.1.2018 sa zastavil predaj služby Rodinný Asistent.
Od 30.6.2018 nebude poskytovaná služba Rodinný Asistent pre existujúcich zákazníkov.
K tomuto kroku sme pristúpili z dôvodu ukončenia spolupráce so spoločnosťou Falck, ktorá vykonávala funkciu dohľadového centra. Za danú službu nebude poskytnutá žiadna náhrada obdobnej služby.
Ďakujeme za pochopenie

Rodinný Asistent slúži na monitorovanie stavu starších či chronicky chorých ľudí, na lokalizované signalizovanie potenciálne rizikovej situácie a na privolanie profesionálnej pomoci v prípade potreby. Vďaka automatickému rozpoznaniu rizikových situácií (napr. pri páde alebo dlhšej nehybnosti) alebo na základe „SOS“ volania má príbuzný okamžitú informáciu o tom, že jeho starší blízky potrebuje pomoc aj mimo času bežného, pravidelného kontaktu.

Obsah

O Službe Rodinný Asistent

Služba pozostáva zo špeciálneho mobilného zariadenia podľa voľby zákazníka, ktoré používateľ nosí stále so sebou (vo vrecku, zavesené na krku alebo na ruke – hodinky), a systému na vyhodnocovanie udalostí (alarmov), ktoré zabezpečujú pokročilú funkcionalitu na území celého Slovenska.

Služba Rodinný Asistent zahŕňa okrem možnej komunikácie medzi monitorovanou a kontaktnou osobou aj služby Dohľadového centra, ktoré analyzuje všetky prijaté alarmy a na tie, ktorých sledovanie užívateľ zapne, reaguje v momente ich vzniku.

Kontaktná a monitorovaná osoba majú na sledovanie rizikových incidentov k dispozícii webovú a mobilnú aplikáciu.

Prvoradým cieľom Rodinného Asistenta je dať vám aj vašim príbuzným pocit pokoja a istoty, že krízová situácia bude promptne a spoľahlivo riešená a vy o tom budete informovaný.


Komu je Rodinný Asistent určený

 • samostatne žijúcich seniorov, ktorí uprednostňujú pokoj vlastného domova a samostatnosť,
 • seniorov žijúcich v spoločnej domácnosti so svojimi blízkymi, ktorí nie sú nonstop v ich blízkosti,
 • pre chronicky chorých bez rozdielu veku,
 • pre ľudí po úraze v dlhodobej rekonvalescencii,
 • pre podnikateľov či pracovníkov v odboroch s rizikom úrazu, zranenia či iného ohrozenia,
 • pre ľudí s obavou o svoju osobnú bezpečnosť.

Kontaktné osoby

Kontaktnou osobou je zvyčajne blízka osoba monitorovanej osoby, ktorá má záujem byť informovaná o stave a incidentoch, ktoré sa monitorovanej osobe udejú.

Nastavenie kontaktnej osoby je nevyhnutne potrebné na plnohodnotné využívanie služieb Rodinného Asistenta.

Kontaktná osoba je informovaná v prípade rizikových situácií, v ktorých sa monitorovaná osoba ocitne. Kontaktná osoba má zároveň prístup aj k citlivým informáciám o monitorovanej osobe. Z uvedených dôvodov je vhodné ako kontaktnú osobu určiť takú osobu, ktorá môže byť informovaná v prípade, že sa s vaším blízkym (monitorovanou osobou) niečo udeje. Kontaktné osoby by preto mali byť vyberané zodpovedne, mali by to byť osoby blízke monitorovanej osobe, ktorým ona dôveruje.

Typy kontaktných osôb

V rámci služby Rodinný Asistent rozlišujeme tri typy kontaktných osôb, ktoré sa líšia rozsahom práv.

Kontaktná osoba s plnými právami

Kontaktná osoba s obmedzenými právami

Kontaktná osoba s právami „len na prezeranie“

Nastavenie kontaktnej osoby

Monitorovaná osoba

Nastavenie monitorovanej osoby je nevyhnutne potrebné na využívanie služieb Rodinného Asistenta. Monitorovaná osoba bola nastavená už pri zakúpení služby Rodinný Asistent.

Za údaje uvedené pri monitorovanej osobe zodpovedá vlastník kontraktu, prípadne kontaktná osoba s plnými právami. Za prípadné komplikácie spôsobené nesprávnymi údajmi nezodpovedá poskytovateľ služby Rodinný Asistent ani privolaná záchranná služba.

Kvôli riadnemu, kvalitnému a bezpečnému fungovaniu služby je potrebné dôsledne uviesť nevyhnutné/povinné údaje o monitorovanej osobe, t. j.:

 • meno, priezvisko
 • adresu
 • vek
 • závažné/aktuálne ťažkosti
 • jedinečnú e-mailovú adresu (inú ako ktorejkoľvek kontaktnej osoby). V prípade, že váš blízky e-mailovú adresu nemá, vytvoríme ju pre vás, keďže je jedinečným identifikačným údajom nevyhnutným na prihlásenie.

V prípade, že zo subjektívnych dôvodov potrebujete zmeniť monitorovanú osobu, je tak potrebné vykonať riadne a dôsledne, keďže pôvodne vyplnené informácie môžu byť pri záchrane inej osoby zavádzajúce až prekážajúce.

Nastavenie monitorovanej osoby

Zmena monitorovanej osoby

Zariadenia

Službu Rodinný Asistent je možné využívať výhradne so zariadeniami na ňu určenými. Tieto zariadenia umožňujú detekciu rizikových situácií a následný prenos informácií (o týchto situáciách) na platformu po dátovej linke za účelom ich okamžitého vyhodnotenia a následného riešenia.

Zariadenia majú vlastnú SIM kartu a nepotrebujú prístup na internet či iné párové mobilné zariadenie.

Na zariadenia a zo zariadení je možné telefonovať. Zariadenia sú však primárne určené na kontakt v prípade rizikových alebo krízových situácií. Nadmerné používanie zaťažuje batériu a môže tak znemožniť využitie služby Rodinný Asistent a poskytnutie pomoci.

V súčasnosti sú pre službu Rodinný Asistent k dispozícii zariadenia malý mobilný telefón GT300 a hodinky Navigil S1.

Malý telefón (GT300)

Inteligentné hodinky (Navigil S1)

 

Funkcionality zariadení a ich nastavenia

Základnú konfiguráciu zariadenia spraví po zakúpení v predajni Telekomu predajca. Až takto nakonfigurované zariadenie je pripravené na používanie. Všetky ďalšie nastavenia je už možné realizovať po prihlásení sa prostredníctvom webovej aplikácie.

 • SOS tlačidlo

  SOS tlačidlo spoľahlivo zabezpečí privolanie pomoci v prípade núdze či nebezpečenstva.

  Viac o SOS tlačidle

  V prípade, že sa monitorovaná osoba necíti dobre alebo sa ocitne v život ohrozujúcej situácii, stlačením SOS tlačidla si rýchlo a bez zdĺhavého vytáčania privolá pomoc. Zariadenie sa spojí s Dohľadovým centrom, kde vyškolený personál spoločnosti Falck rýchlo vyhodnotí situáciu a vďaka informáciám, ktoré užívateľ uviedol vo svojom konte vo webovej aplikácii (lokalizácia, kľúčové zdravotné ťažkosti a pod.), skráti proces dotazovania na minimum. Dohľadové centrum dosleduje situáciu až do vyriešenia opakovaným kontaktovaním monitorovanej osoby. O výsledku zásahu je kontaktná osoba informovaná.

  Záznamy o jednotlivých SOS alarmoch sú evidované a prístupné cez webovú aplikáciu alebo mobilnú aplikáciu.

  Túto funkcionalitu nie je možné upravovať ani deaktivovať.

 • Detekcia pádu

  Detekcia pádu včas upozorní na skutočnosť, že používateľ spadol.

  Viac o Detekcii pádu

  Zariadenie vyhodnocuje očakávané a neočakávané zmeny svojho stavu a v prípade náhleho pádu zariadenia (GT300) zariadenie samo, aj bez stlačenia SOS tlačidla, vyšle alarm (zavolá a pošle správu) do Dohľadového centra, ktoré preverí, či je monitorovaná osoba v poriadku. V prípade, že je situácia vyhodnotená ako vážna, na miesto lokalizácie zariadenia je zaslaná rýchla zdravotná pomoc. V prípade falošného alarmu, ak zariadenie napríklad len vypadlo blízkemu z ruky, je volanie o pomoc, samozrejme, možné zrušiť. Dohľadové centrum však pre istotu preverí aj zrušené alarmy.

  Hodinky – z pohľadu štandardného používania (prudšia gestikulácia, zavadenie rukou o nábytok a pod.) nie je možné jednoznačne odlíšiť takéto pohyby a nárazy zariadenia od pádu užívateľa, preto táto funkcia na hodinkách nie je aplikovaná ako samostatný pádový senzor. 

  Záznamy o jednotlivých pádoch zariadenia sú evidované a prístupné cez webovú aplikáciu alebo mobilnú aplikáciu.

  Túto funkcionalitu je možné aktivovať/deaktivovať. Pri kúpe je táto funkcionalita štandardne deaktivovaná.

  Kvôli aktivácii detekcie pádu je potrebné prejsť na záložku „Nastavenia“ príslušnej monitorovanej osoby a tam kliknúť na aktiváciu (štvorček vľavo).

 • Senzor nehybnosti

  Senzor nehybnosti včas upozorní na skutočnosť, že sa používateľ niekoľko minút nepohol.

  Viac o Senzore nehybnosti

  Zariadenie vyhodnocuje očakávané a neočakávané zmeny svojho stavu. V prípade, že v čase bežnej aktivity monitorovanej osoby (napr. od 8:00 do 21:00) sa aktivita (pohyb) zariadenia nezaznamenala dlhšie, ako je nastavené, zariadenie zavibruje, aby monitorovaná osoba zariadením pohla. Ak sa zariadením v priebehu 20/40/60 min. (podľa nastavenia) nepohne, zariadenie samo aj bez stlačenia SOS tlačidla vyšle alarm (zavolá a pošle správu) do Dohľadového centra, ktoré preverí, či je monitorovaná osoba v poriadku. V prípade, že sa nepodarí monitorovanú osobu skontaktovať, je na miesto lokalizácie zariadenia zaslaná rýchla zdravotná pomoc. Tolerovaná doba nečinnosti je nastaviteľná, aby nebola monitorovaná osoba rušená pri poobedňajšom zdriemnutí alebo pri pozeraní obľúbenej TV relácie. Pri hodinkách Navigil S1sa nehybnosť nedetekuje, len keď je zariadenie zapojené v dokovacej stanici. V čase dlhšieho poobedného odpočinku a nočného spánku odporúčame, aby ste zariadenie vložili do dokovacej stanice, zamedzíte tak falošným alarmom.

  Záznamy o nehybnosti zariadenia sú evidované a prístupné cez webovú aplikáciu alebo mobilnú aplikáciu.

  Túto funkcionalitu je možné upravovať, ako aj aktivovať/deaktivovať. Pri kúpe je táto funkcionalita štandardne deaktivovaná.

  Kvôli aktivácii a nastaveniu senzora nehybnosti je potrebné prejsť na záložku „Nastavenia“ príslušnej monitorovanej osoby a tam kliknúť na aktiváciu (štvorček vľavo), nastaviť čas bežnej nočnej inaktivity, ako aj frekvenciu spúšťania alarmu v intervale 20/40/60 min.

 • Bezpečné geozóny

  Bezpečné geozóny upozornia na vstup či opustenie vymedzeného územia, napr. domova, záhrady a pod.

  Viac o Bezpečných geozónach

  Monitorovaná alebo kontaktná osoba môžu nastaviť vo webovej aplikácii tzv. bezpečné zóny, v ktorých sa monitorovaná osoba bežne hýbe, s tým, že v prípade ich opustenia zariadenie vyšle hlášku. Využitie tejto funkcionality je dobrovoľné a nastaviteľné, odporúča sa napr. pre osoby postihnuté Alzheimerovou chorobou.

  Záznamy o pohybe mimo bezpečných geozón sú evidované a prístupné cez webovú aplikáciu alebo mobilnú aplikáciu.

  Túto funkcionalitu je možné upravovať, ako aj aktivovať/deaktivovať. Pri kúpe je táto funkcionalita štandardne deaktivovaná.

  Kvôli aktivácii a nastaveniu geozón je potrebné prejsť na záložku „Nastavenia“ príslušnej monitorovanej osoby a tam kliknúť na „+ PRIDAŤ NOVÚ ZÓNU“.

 • Lokalizácia

  V prípade potreby určenie polohy zariadenia nielen prostredníctvom GPS, ale aj mimo dosahu GPS vďaka lokalizácii pomocou mobilnej siete.

  Viac o Lokalizácii

  Zariadenie využíva na svoju lokalizáciu nielen signál GPS, ale v prípade potreby aj lokalizáciu pomocou mobilnej siete, ktorá síce nie je až taká presná, avšak dokáže lokalizovať zariadenie, aj keď sa monitorovaná osoba nachádza v budove.

  Túto funkcionalitu nie je možné upravovať ani deaktivovať.

 • Kontrola dostupnosti zariadenia

  Aktívne monitorovanie fungovania zariadenia, kontrola jeho činnosti (má signál, je zapnuté).

  Viac o Kontrole dostupnosti zariadenia

  Zariadenie monitoruje vlastný stav. V prípade, že sa ocitne mimo signálu alebo je zariadenie dokonca vypnuté, systém tuto skutočnosť zaznamená (možné vidieť cez užívateľský portál).

  Záznamy o nedostupnosti zariadenia sú evidované a prístupné cez webovú aplikáciu alebo mobilnú aplikáciu.

 • Stav batérie

  Zariadenie monitoruje vlastný stav. V prípade, že je stav batérie nízky, zariadenie zvukovou hláškou upozorní na potrebu dobitia.

  Viac o Stave batérie

  Záznamy o nízkom stave batérie sú evidované a prístupné cez webovú aplikáciu alebo mobilnú aplikáciu, a teda v prípade náhleho vypnutia vie monitorovaná osoba predpokladať, že sa zariadenie vyplo pre nedostatok energie. Pri kritickom stave batérie (5%) je generovaný alarm a monitorovanú osobu kontaktuje Dohľadové centrum, aby si dala zariadenie dobiť.

 • Okamžité notifikácie

  Okamžité notifikácie a spojenie s príbuznými pomocou webovej alebo mobilnej aplikácie.

  Viac o Okamžitých notifikáciach

  Okamžité notifikácie v podobe SMS alebo e-mailu. Zariadenie svojím napojením na osobnú web stránku, resp. mobilnú aplikáciu umožňuje kontaktnej osobe mať prehľad o stave svojho blízkeho takmer neustále. V prípade akýchkoľvek neštandardných situácií sú v stanovenom časovom limite generované alarmy upozorňujúce na danú skutočnosť či už Dohľadové centrum alebo kontaktnú osobu.

 • 24 hodín, 7 dní v týždni

  Nepretržité, 24/7 napojenie na Dohľadové centrum s profesionálne vyškoleným zdravotníckym personálom, ktoré zabezpečuje partnerská spoločnosť Falck Healthcare a. s..

 • Rýchla pomoc

  Kvalitnejšia a efektívnejšia pomoc vďaka spojeniu lokalizačných a zdravotných dát, profesionálnemu personálu partnerskej spoločnosti Falck Healthcare a. s. a úzkej spolupráci s národným záchranným centrom (155).

 • Zdravotné dáta

  Možnosť uviesť informácie o zdravotnej kondícii používateľa, ktoré uľahčia a urýchlia pomoc či záchranu vášho blízkeho, keďže sú v prípade vyslaného alarmu poskytované spoločnosti Falck Healthcare a. s. a prípadne národnému záchrannému centru (155).

 • Vodotesnosť

  Hodinky Navigil S1 sú odolné voči špliechajúcej vode a krátkemu ponoreniu, t.j. je možné sa v nich sprchovať. Zariadenie GT300 nie je odolné voči vode.

Webová a mobilná aplikácia

Webová a mobilná aplikácia umožňujú:

 • SMS a emailové notifikácie
 • úpravu zdravotných záznamov, osobných údajov a nastavení fungovania služby
 • prehľad celkového stavu blízkeho podľa smajlíka pri ikone
 • lokalizáciu svojho blízkeho v prípade potreby
 • monitorovať viaceré osoby pomocou jednej webovej aplikácie
 • ,,push" notifikácie na smartfón
 • prijímať správy o uzatvorení udalosti z Dohľadového centra
 • komunikáciu kontaktných osôb a monitorovanej osoby priamo cez mobil
 • jasne vidieť status zariadenia (kritický stav batérie, online/offline, vypnuté/zapnuté)
 • pripojiť viacero kontaktných osôb

 

Prihlásenie do WEB aplikácie

 

Mobilná aplikácia pre Android

Pre OS Android je k dispozícii v Google Play mobilná aplikácia Rodinný Asistent.

Mobilná aplikácia Rodinný Asistent umožňuje:

 • dostávať “push„ notifikácie o možných, pre blízkeho človeka, kritických situáciách a stavoch zariadenia
 • lokalizáciu svojho blízkeho v prípade potreby
 • jasne vidieť status zariadenia (kritický stav batérie, online/offline, vypnuté/zapnuté)
 • prehľad o celkovom stave blízkeho podľa smajlíka pri ikone
 • monitorovať viaceré osoby pomocou jedného používateľského účtu
 • úpravu používateľského profilu, zdravotných záznamov, osobných údajov, nastavení fungovania služby a nastavení zariadenia

Dohľadové centrum

Partnerom prevádzkujúcim Dohľadové centrum je spoločnosť Falck s obsiahlymi skúsenosťami z oblasti záchrannej služby a zdravotníckej starostlivosti.

Dohľadové centrum predstavuje kľúčovú časť služby Rodinný Asistent, keďže monitoruje, prijíma a rieši vzniknuté incidenty. V prípade vyhodnotenia situácie ako urgentnej a rizikovej kontaktuje rýchlu záchrannú službu (155), sprostredkuje informácie o situácii a stave monitorovaného a následne dohliadne na priebeh situácie, ako aj na informovanie blízkych (kontaktných osôb) o vývoji a priebehu situácie.

Rodinný asistent pre firmy

Službu a zariadenia je možné využiť pre samostatne pracujúcich jednotlivcov (živnostníkov), ale aj pre spoločnosti zamestnávajúce viac zamestnancov, ktorí pracujú samostatne a môžu sa ocitnúť v rizikových situáciách, o ktorých by zamestnávateľ z bezpečnostných dôvodov mal byť informovaný.

V prípade záujmu o takéto riešenie pre firmy a podnikateľov nás, prosím, kontaktujte na www.telekom.sk/rodinnyasistent cez „MÁM ZÁUJEM“.

Manuály

icon   Návod - Zákaznícky portál služby Rodinný Asistent
| PDF | 11.09. 2015 | 516 kB

Najčastejšie otázky