EÚ Nonstop

Zákazník s aktívnym balíčkom EÚ Nonstop môže využívať svoj T paušálÁNO (volania a SMS, dáta do výšky FUP paušálu) aj počas dlhodobého pobytu v EÚ a zóne 1 bez účtovania roamingových príplatkov za dlhodobý pobyt v zahraničí (dlhší ako 4 mesiace). Balík EÚ Nonstop stojí 8 €, je dostupný pre všetky T paušály a  ÁNO paušály a platí do konca zúčtovacieho obdobia. Môžete si ho aktivovať na  bezplatnej  Zákazníckej linke Telekomu na tel.č. 0800 123 456 alebo v ktoromkoľvek Telekom Centre. S aktivovaným balíkom EÚ Nonstop môže zákazník využívať dáta v paušáli bezplatne v celej EÚ, v Nórsku, Islande, Lichtenštajnsku, Monaku a v Andore len do výšky FUP.  Výšku FUP pre každý paušál nájdete tu.

Aktivačný poplatok Mesačný poplatok
0 € 8 €
ZÓNY HOVORY   ODCHÁDZAJÚCE  
  Odchádzajúce Prichádzajúce SMS MMS
Zóna  0 a 1 0,228*                      0 0,072**                       0,24***
Zóna  2 1,95                          0,99 0,39 0,39
Zóna 3 a 4 3,94 1,95 0,39 0,39

 

* Odchádzajúce hovory uskutočnené zo zóny 0 a 1 do zóny 0 a 1 a do SR sú spoplatnené cenou odchádzajúceho hovoru uskutočneného v rámci SR z mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a. s., na štandardné účastnícke čísla iných sietí SR v zmysle zvoleného programu služieb účastníka, maximálne však do ceny uvedenej v tabuľke vyššie pre zónu 0 a 1. Odchádzajúce hovory zo zóny 0 a 1 do zón 2, 3 a 4 sú účtované cenou vo výške 1,0247 € s DPH/min.

** SMS odoslané zo zóny 0 a 1 do zóny 0 a 1 a do SR sú spoplatnené cenou za 1 odoslanú SMS v rámci SR z mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a. s., na štandardné účastnícke čísla iných sietí SR v zmysle zvoleného programu služieb účastníka, maximálne však do ceny uvedenej v tabuľke vyššie pre zónu 0 a 1. SMS odoslané zo zóny 0 a 1 do zón 2, 3 a 4 sú účtované cenou vo výške 0,2978 € s DPH/SMS.

*** MMS odoslané zo zóny 0 a 1 sú spoplatnené cenou za 1 odoslanú MMS v rámci SR z mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a. s., na štandardné účastnícke čísla iných sietí SR v zmysle zvoleného programu služieb účastníka, maximálne však do ceny uvedenej v tabuľke vyššie pre zónu 0 a 1.

Ceny služby EÚ Nonstop platia v celej EÚ bez ohľadu na sieť, ktorá sa využíva. Uvedené sú ceny za minútu hovoru.

Prichádzajúce hovory v zóne 0 a 1 sú spoplatňované sekundovou tarifikáciou (1 + 1). Odchádzajúce hovory zo zóny 0 a 1 do zóny 0 a 1 a do SR sú spoplatňované tarifikáciou platnou pre odchádzajúce hovory uskutočnené v rámci SR z mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a. s., na štandardné účastnícke čísla iných sietí SR v zmysle zvoleného programu služieb účastníka. Ostatné prichádzajúce a odchádzajúce hovory sú spoplatňované minútovou tarifikáciou (60 + 60). Volania na národné špeciálne čísla (napr. audiotexové služby, hlasovanie) sú v zónach 3 a 4 spoplatnené cenou 3,9434 €/min., v zónach 0, 1 a 2 1,9916 €/min. Volania na národné špeciálne čísla sú vždy spoplatňované minútovou tarifikáciou (60 + 60).

Pri aktívnej službe EÚ Nonstop sa na roamingovú prevádzku v krajinách EÚ a zóne 1 inak (mimo mesačného poplatku) uplatňujú rovnaké podmienky „ako doma“ tak ako pri službe Euro roaming a v prípade roamingových dátových prenosov ako pri službe Web roaming pri aktívnej službe Web roaming a Podnik bude uplatňovať aj rovnaké obmedzenia a ochranné opatrenia definované v zmysle Politiky primeraného využívania roamingových služieb v rámci EÚ a ďalších vybraných krajín (FUP) ako je uvedené v kapitole Roaming tohto Cenníka, s výnimkou účtovania príplatku na základe sledovania spotreby a času stráveného v krajinách EÚ a zóny 1 za posledných 120 dní pri dlhodobom zdržiavaní sa v zahraničí.

V prípade aktivácie EÚ Nonstop počas prebiehajúceho zúčtovacieho obdobia bude uplatnený mesačný poplatok v alikvotnej časti. Deaktivácia služby EÚ Nonstop je okamžitá a bezplatná. V prípade zmeny programu služieb na iný program ako je program Služieb T paušál, T Biznis, ÁNO alebo ÁNO Biznis bude služba EÚ Nonstop automaticky deaktivovaná a namiesto nej aktivovaná regulovaná služba Euro roaming, ak nebude dojednané inak.

Doplnkový roamingový balík 50 minút a 50 SMS/MMS vo vybraných krajinách, ktorý je dostupný k programom Služieb T paušál, T Biznis, ÁNO a ÁNO Biznis je možné využívať aj pri aktívnej službe EÚ Nonstop. Ak je pri programoch Služieb T paušál, T Biznis, ÁNO, ÁNO Biznis uvedené, že voľné jednotky a ceny sa uplatňujú iba v prípade aktívnej roamingovej služby Euro roaming, tieto podmienky platia rovnako aj pri aktívnej roamingovej službe EÚ Nonstop, ak nebude uvedené inak.

Presmerovanie hovoru sa počas roamingu spoplatňuje podľa roamingového Cenníka ako dva roamingové hovory – prichádzajúci roamingový hovor do navštívenej krajiny a zároveň odchádzajúci hovor do SR do odkazovej schránky alebo na iné zvolené číslo. Pri presmerovaní hovoru z krajín EÚ, Nórska, Islandu a Lichtenštajnska do odkazovej schránky (na číslo +421 903 333 666) je presmerovanie hovoru a uloženie odkazu bezplatné. Vypočutie odkazu sa vždy spoplatňuje podľa roamingového Cenníka ako odchádzajúci hovor do SR. Poplatky za roamingové služby môžu byť vyúčtované do 3 mesiacov od uskutočnenia roamingového hovoru v závislosti od toho, ako sú do spoločnosti Slovak Telekom, a. s., doručené účtovné dáta za realizované hovory od roamingových partnerov.

Pri aktívnej službe Prístup na internet alebo aktivovanej inej dátovej službe je pri aktivácii služby EÚ Nonstop automaticky aktivovaná aj služba Dátové prenosy v roamingu Web roaming. V prípade, ak má Účastník aktivovanú inú dátovú roamingovú službu, uplatnia sa podmienky spoplatnenia tejto inej aktívnej dátovej roamingovej služby.

Spoplatnenie dátových prenosov v roamingu sa pri aktívnej službe Web roaming riadi cenami a podmienkami platnými pre službu Web roaming v zmysle platného Cenníka s tým, že Účastníkovi nebude počas využívania služby EÚ Nonstop účtovaný roamingový príplatok za dáta na základe sledovania spotreby a času stráveného v krajinách EÚ a zóny 1 za posledných 120 dní pri dlhodobom zdržiavaní sa v zahraničí. Čerpanie dát v roamingu v krajinách EÚ a zóny 1 je však obmedzené Hranicou primeraného využívania roamingových dát (FUP) ako je uvedené v Politike primeraného využívania roamingových služieb, po dosiahnutí ktorej bude účtovaný roamingový príplatok za dáta vo výške podľa Cenníka ako je uvedené v Politike primeraného využívania roamingových služieb v kapitole Roaming tohto Cenníka (vo výške 0,0054 €/MB).

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. si vyhradzuje právo v prípade, ak dôjde k zmenám v spoplatnení roamingovej prevádzky v krajinách EÚ a zóny 1 pri službe Euro roaming a/alebo službe Web roaming najmä z dôvodu zmien vyvolaných zmenou EÚ legislatívy, uskutočniť rovnaké zmeny aj na službe EÚ Nonstop. V prípade vystúpenia niektorej z krajín EÚ z Európskej únie alebo EÚ regulačného rámca je spoločnosť Slovak Telekom, a.s. oprávnená na základe vlastného uváženia preradiť takúto krajinu do akejkoľvek inej zóny pre účely spoplatnenia roamingovej prevádzky; výhody učené pre krajiny EÚ môže spoločnosť Slovak Telekom, a.s. ešte ponechať po nejakú dobu až do preradenia.

Využívaním služby EÚ Nonstop nie je dotknuté právo spoločnosti Slovak Telekom, a. s. prerušiť alebo obmedziť poskytovanie služieb účastníkovi v prípade, ak dochádza k ich zneužívaniu podľa Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

 • Zóna 0:

  Krajiny EÚ okrem SR vrátane zámorských území, Veľká Británia počas uplatňovania roamingových pravidiel EÚ a Vatikán.

  Poznámka: Krajiny EÚ okrem SR vrátane zámorských území ku dňu vyhotovenia Cenníka s dostupnosťou služby: Azorské ostrovy, Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Désirade, Estónsko, Fínsko, Francúzska Guyana, Francúzsko, Gibraltár, Grécko, Guadeloupe, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Južný Cyprus, Kanárske ostrovy, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Madeira, Malta, Maria-Galante, Martinik, Mayotte, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Réunion*, Rumunsko, Saintes, Slovinsko, Svätý Bartolomej, Svätý Martin, Španielsko, Švédsko, Taliansko

  * aktuálne nie je možné uskutočňovať dátové prenosy ani MMS správy v roamingu

 • Zóna 1:

  Krajiny EEA EFTA, Andora, Monako

  Poznámka: Krajiny EEA EFTA dňu vyhotovenia Cenníka: Island, Nórsko, Lichtenštajnsko

 • Zóna 2:

  Albánsko, Aljaška, Americké Panenské ostrovy, Argentína, Austrália, Azerbajdžan, Barbados, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Brazília, Čierna Hora**, Čile, Čína, Dominika, Egypt, Ekvádor, Filipíny, Galapágy, Grenada, Guatemala, Guernsey, Haiti, Havajské ostrovy, Honduras, Hongkong, India, Indonézia, Izrael, Jamajka, Japonsko, Jersey, Juhoafrická republika, Kanada, Katar, Kazachstan, Keňa, Kirgizská republika, Kolumbia, Kórejská republika, Kosovo, Kuvajt, Malajzia, Mexiko, Ostrov Man, Panama, Peru, Portoriko, Rusko, Samoa, San Maríno*, Saudská Arábia, Severný Cyprus, Severné Macedónsko, Singapur, Spojené arabské emiráty, Srbsko, Srí Lanka, Svätý Krištof a Nevis, Svätý Vincent a Grenadíny, Švajčiarsko, Tadžikistan, Taiwan, Thajsko, Tibet, Turecko, Ukrajina, USA, Veľkonočný ostrov

  * aktuálne nie je možné uskutočňovať dátové prenosy ani MMS správy v roamingu

  **nie je možné posielať a prijímať MMS správy

 • Zóna 3:

  Afganistan, Alžírsko, Angola, Anguilla, Antigua a Barbuda, Arménsko, Aruba, Bahamy, Bahrajn, Bangladéš*, Belize*, Benin, Bermudy, Bolívia, Britské Panenské ostrovy, Burkina Faso*, Burundi*, Čad, Dominikánska republika, Džibutsko*, Etiópia, Faerské ostrovy, Fidži, Francúzska Polynézia, Gambia*, Ghana*, Grónsko, Gruzínsko, Guyana, Holandské Antily, Irak, Irán*, Jemen*, Jordánsko, Kajmanie ostrovy, Kambodža, Kapverdy, Konžská  demokratická republika, Kostarika, Kuba, Laos, Libanon, Libéria*, Líbya*, Macao, Madagaskar*, Malawi*, Maldivy, Mali*, Maroko,  Maurícius, Mauritánia, Mjanmarsko, Moldavsko, Mongolsko, Montserrat, Mozambik*, Náhorný Karabach*, Namíbia, Nauru*, Nepál, Niger*, Nigéria, Nikaragua, Nový Záland, Omán, Pakistan, Palestína, Paraguaj, Pobrežie Slonoviny*, Rovníková Guinea*, Salvádor, Senegal*, Seychely, Sierra Leone*, Sudán*, Svätá Lucia, Sýria*, Tanzánia*, Tonga, Trinidad a Tobago*, Tunisko, Turks a Caicos, Uganda*, Turkménsko*, Uruguaj, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Zambia*, Zimbabwe*

  * aktuálne nie je možné uskutočňovať dátové prenosy ani MMS správy v roamingu

 • Zóna 4:

  Roaming na lodiach, roaming v lietadlách a satelitní operátori

Mobilná aplikácia TelekomStiahnite si mobilnú appku a majte všetko dôležité na jednom mieste.