Aktivácia a možnosti používania služby Virtuálne číslo

Virtuálne číslo je možné aktivovať a používať prostredníctvom:
OS Android
 

AKTIVÁCIA SLUŽBY

Stiahnite si aplikáciu, cez ktorú si službu kedykoľvek aktivujete alebo deaktivujete.
Aplikácia ma jednoduché ovládanie.
Pre každé volanie si vyberiete pod akým číslom budete viditeľný.
K dispozícii máte históriu volaní.
Iný operačný systém
 

AKTIVÁCIA SLUŽBY
S INÝM OS AKO ANDROID

VIRTUÁLNE ČÍSLO
TÝŽDEŇ
Zaslaním bezplatnej SMS v tvare
VIRTUAL TYZDEN na číslo 12323
VIRTUÁLNE ČÍSLO
NEURČITO
Zaslaním bezplatnej SMS v tvare
VIRTUAL ZAP na číslo 12323
Službu použijete vložením predvoľby 555 pred volané číslo.
Službu si môžete kedykoľvek deaktivovať zaslaním bezplatnej SMS v tvare VIRTUAL VYP na číslo 12323.
Podmienky
Virtuálne číslo je doplnková služba k hlasovým paušálom a k programom Easy a Fix, na základe ktorej môže Účastník, vo vzťahu k SIM karte s aktivovaným hlasovým mesačným programom služieb, ku ktorej bola táto doplnková služba aktivovaná, využívať ďalšie telefónne číslo, a to za cenových podmienok mesačného programu služieb aktivovaného na danej SIM karte podľa Cenníka.

Virtuálne číslo je možné aktivovať ku všetkým hlasovým mesačným programom služieb a k programom Easy a Fix. Virtuálne číslo je možné aktivovať s časovým obmedzením na (i) týždeň (platnosť končí po uplynutí 7 dní, vrátane dňa aktivácie) alebo (ii) bez obmedzenia (platnosť končí ku dňu zániku Zmluvy o poskytovaní verejných služieb k hlasovým programom k SIM karte s aktivovaným Virtuálnym číslom alebo pri zmene osoby Účastníka tejto Zmluvy).

O aktiváciu Virtuálneho čísla je možné záväzne požiadať zaslaním bezplatnej SMS správy na číslo 12323 s textom (i) VIRTUAL TYZDEN - pre aktiváciu služby na týždeň a (ii) VIRTUAL ZAP - pre aktiváciu služby bez časového obmedzenia. Virtuálne číslo je tiež možné aktivovať na stránke www.telekom.sk cez sekciu Moje služby alebo cez Telekom mobilnú aplikáciu. O aktivácii služby a o pridelenom Virtuálnom čísle je účastník informovaný bezplatnou potvrdzujúcou SMS.

Pre doplnkovú službu Virtuálne číslo si Účastník nemôže vybrať číslo podľa svojho želania, existujúce mobilné číslo, ani použiť pre tento účel číslo prenesené od iného operátora - Účastníkovi bude pri každej aktivácii Virtuálneho čísla pridelené vždy nové telefónne číslo z rozsahu určeného Podnikom. Ku každej SIM karte je možné aktivovať najviac jedno Virtuálne číslo.

Využívať Virtuálne číslo je možné prostredníctvom bezplatnej mobilnej aplikácie poskytovanej Podnikom pre smartfóny s operačným systémom Android alebo bez aplikácie zadaním predčíslia 555 pred volaným telefónnym číslom. Prichádzajúce volania alebo prijaté textové správy na Virtuálne číslo sú odlíšené predčíslím 555. Volania a SMS z Virtuálneho čísla nie sú v podrobnom výpise odlíšené od ostatných volaní a SMS v rámci SIM karty, ku ktorej je Virtuálne číslo aktivované.

Mesačný poplatok za doplnkovú službu Virtuálne číslo „bez obmedzenia“ je účtovaný za každý, aj začatý mesiac poskytovania tejto služby. Po deaktivácii služby sa alikvótna časť poplatku za nevyužitú časť mesiaca nevracia.

Doplnková služba Virtuálne číslo je deaktivovaná (i) uplynutím doby platnosti služby alebo (ii) na žiadosť Účastníka, a to zaslaním bezplatnej SMS na číslo 12323 s textom VIRTUAL VYP alebo na stránke www.telekom.sk cez sekciu „Moje služby“ alebo cez Telekom mobilnú aplikáciu. Doplnková služba Virtuálne číslo je deaktivovaná spätne ku dňu podania žiadosti Účastníka o deaktiváciu, pričom Účastník je o deaktivácii služby informovaný bezplatnou potvrdzujúcou SMS.