Podmienky používania

Všeobecné podmienky používania a poskytovania služieb
prostredníctvom portálu Môj Telekom

 

 

Prevádzkovateľom internetového portálu www.telekom.sk/web/mojtelekom je spoločnosť Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35 763 469, DIČ 2020273893, IČ DPH: SK2020273893, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2081/B (ďalej len „spoločnosť Slovak Telekom“). Spoločnosť Slovak Telekom vydáva tieto Všeobecné podmienky používania a poskytovania služieb prostredníctvom portálu Môj Telekom pre prístup a využívanie internetového portálu www.telekom.sk/web/mojtelekom (ďalej len "Podmienky"):

 

 

Článok I.

Úvod a definície

 

1.1.   Spoločnosť Slovak Telekom je v súlade so zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti a zároveň v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a v rozsahu všeobecného povolenia a individuálnych povolení vydaných Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Slovenskej republiky podnikom, ktorý je oprávnený poskytovať siete a služby elektronických komunikácií v pridelených frekvenčných pásmach. Adresa elektronickej pošty spoločnosti Slovak Telekom je office@telekom.sk a kontaktné telefónne číslo spoločnosti Slovak Telekom pre účely týchto Podmienok je +421 2 4955 1111.

 

1.2.   Pre účely týchto Podmienok sa pod:

 

a)         portálom Môj Telekom rozumie internetové prostredie, v ktorom registrovaný Účastník a ním poverené osoby môžu rýchlo a jednoducho spravovať svoje Služby poskytované spoločnosťou Slovak Telekom, alebo môžu získať prehľad o svojich faktúrach aj spotrebe.

b)        www.telekom.sk rozumie oficiálne webové sídlo spoločnosti Slovak Telekom a internetový portál prevádzkovaný spoločnosťou Slovak Telekom, ktorého súčasťou je aj portál Môj Telekom a technický a marketingový modul t-zones, ktorý je určený prevažne na zábavu.

c)         Ďalšími podmienkami rozumejú akékoľvek iné práva a povinnosti spoločnosti Slovak Telekom a Príjemcu služieb neupravené v týchto Podmienkach týkajúce sa poskytovania Služieb spoločnosti Slovak Telekom vymedzené alebo umiestnené na akomkoľvek mieste v rámci www.telekom.sk (napr. pokyny na objednanie a využívanie Služby, licenčné podmienky a pod). Ďalšie podmienky nemusia byť uverejnené ako celok. Akékoľvek povinnosti alebo práva Príjemcu služieb alebo spoločnosti Slovak Telekom umiestené na www.telekom.sk sú súčasťou Ďalších podmienok.

d)        Službami rozumejú služby poskytované prostredníctvom portálu Môj Telekom, a to:

•         služby informačnej spoločnosti, t.j. služby poskytované na diaľku počas spojenia elektronických zariadení elektronickou komunikačnou sieťou spravidla za úhradu na žiadosť oprávnenej osoby, najmä komerčná komunikácia, spracovanie, prenos, uchovávanie, vyhľadávanie alebo zhromažďovanie dát a elektronická pošta okrem osobnej elektronickej pošty; alebo

•         elektronické komunikačné služby, ktoré predstavujú doplnkové služby k verejnej elektronickej komunikačnej službe poskytovanej spoločnosťou Slovak Telekom prostredníctvom jej verejnej mobilnej telefónnej siete podľa Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb spoločnosti Slovak Telekom, a.s., alebo iných podmienok upravujúcich poskytovanie doplnkových služieb spoločnosťou Slovak Telekom (ďalej len "Všeobecné podmienky").

Službami v zmysle týchto Podmienok nie je poskytovanie pripojenia verejnej elektronickej komunikačnej služby, ak nie je v Ďalších podmienkach uvedené inak. Služby môžu byť poskytované Účastníkovi, Príjemcovi služieb alebo Tretím osobám odplatne alebo bezodplatne na základe objednávky Účastníka alebo s jeho súhlasom. Ak nie je v Ďalších podmienkach výslovne stanovené inak, odplatné Služby môžu byť poskytnuté iba v mene a na účet Účastníka.

e)         Príjemcom služieb rozumie Účastník a/alebo fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe súhlasu alebo plnomocenstva Účastníka využíva Služby spoločnosti Slovak Telekom v jeho mene a na jeho účet.

f)          Účastníkom rozumie osoba, ktorá na základe zmluvy o poskytovaní verejných služieb alebo inej zmluvy uzavretej so spoločnosťou Slovak Telekom využíva elektronické komunikačné služby alebo iné doplnkové služby poskytované spoločnosťou Slovak Telekom.

g)        Treťou osobou rozumie osoba, ktorá na základe oprávnenia (delegácie) udeleného
od registrovaného Účastníka, ktorý má so spoločnosťou Slovak Telekom uzatvorenú Dohodu o elektronickej komunikácii, využíva Služby objednané v mene, na účet a na zodpovednosť registrovaného Účastníka na svoj prospech alebo na prospech registrovaného Účastníka.

h)         Obsahom rozumie akékoľvek obrazové, zvukové a iné informácie alebo akékoľvek dáta, ktoré môžu byť prostredníctvom využitia Služieb prenesené na koncové telekomunikačné zariadenie (napr. mobilný telefón, tablet, notebook, pc a pod.) Účastníka, Príjemcu služieb alebo Tretej osoby a môže byť týmito spôsobmi potenciálne využité pre účely vzdelávania, informovanosti, zábavy a pod., ako napríklad informácie náučného, spravodajského, zábavného alebo iného charakteru (vtipy, pozdravy, erotika, software a pod.), pričom spoločnosť Slovak Telekom nezodpovedá
za obsah informácií, ktorých nie je pôvodcom alebo autorom.

i)           Cenníkom rozumie aktuálna tarifa Služieb spoločnosti Slovak Telekom, ktorá obsahuje výšku cien a poplatkov za odplatné poskytované Služby spoločnosti Slovak Telekom, vrátane zliav, príplatkov a bezplatne poskytovaných Služieb, ako aj ďalších podmienok uplatňovania cien. Cena odplatne poskytovaných Služieb je uvedená na portáli Môj Telekom, na internetovom portáli www.telekom.sk pri dotknutých Službách. Spoločnosť Slovak Telekom je oprávnená zverejniť cenník Služieb aj v rámci Cenníka programov a služieb spoločnosti Slovak Telekom.

j)           Heslom rozumie prvý jedinečný kód pridelený Účastníkovi spoločnosťou Slovak Telekom pri registrácii Účastníka na portál Môj Telekom a akýkoľvek ďalší, Účastníkom zvolený kód, ktorý slúži na identifikáciu a overenie identifikácie Účastníka pri jeho vstupe na portál Môj Telekom. Účastník je povinný chrániť Heslo pred jeho prezradením, stratou alebo zneužitím neoprávnenou osobou. Spoločnosť Slovak Telekom nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek ujmu, ktorá vznikne v dôsledku použitia (zneužitia) Hesla neoprávnenou osobou.

k)         Registračným formulárom rozumie on-line zoznam údajov o osobe, riadne a úplne vyplnený
zo strany osoby, ktorý je úspešne on-line odoslaný spoločnosti Slovak Telekom a na základe ktorého bude danej osobe vytvorený účet na portáli Môj Telekom.

l)           Dohodou o elektronickej komunikácii rozumie dohoda, predmetom ktorej je špecifikácia podmienok riadneho využívania elektronickej komunikácie medzi Účastníkom a spoločnosťou Slovak Telekom.

m)       Používateľom rozumie osoba, ktorá je oprávnená používať portál Môj Telekom.

 

1.3.   Tieto Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti osôb využívajúcich internetový portál Môj Telekom pri elektronickej komunikácii so spoločnosťou Slovak Telekom. Účastník, Príjemca služby a/alebo Tretia osoba potvrdzujú, že sa pred prvým použitím portálu Môj Telekom, či pred registráciou na portáli Môj Telekom, ako aj pred zaslaním objednávky tovaru a/alebo Služieb prostredníctvom portálu Môj Telekom, riadne oboznámili s aktuálnym znením Podmienok, tieto Podmienky akceptujú a zaväzujú sa nimi riadiť a dodržiavať ich.

 

Článok II.

Registrácia na portáli Môj Telekom

 

2.1.   Využívanie portálu Môj Telekom je umožnené len registrovaným osobám. Spoločnosť Slovak Telekom je oprávnená sprístupniť určité funkcionality portálu Môj Telekom len registrovaným Účastníkom, ktorí majú so spoločnosťou Slovak Telekom uzatvorenú Dohodu o elektronickej komunikácii, a/alebo Tretím osobám, ktoré sú na základe oprávnení (delegácií) udelených registrovaným Účastníkom oprávnenými používateľmi portálu Môj Telekom.

2.2.   Účastník môže byť registrovaný na portáli Môj Telekom len raz, pričom do správy v rámci svojho konta bude môcť zaradiť každé svoje mobilné telefónne číslo, prostredníctvom ktorého využíva elektronické komunikačné služby spoločnosti Slovak Telekom poskytované prostredníctvom verejnej mobilnej telefónnej siete spoločnosti Slovak Telekom alebo iné Služby, ktoré sú mu poskytované zo strany spoločnosti Slovak Telekom.

2.3.   Registráciu môže osoba vykonať vyplnením online Registračného formuláru dostupného na portáli Môj Telekom v časti prihlásenie. Po zaregistrovaní na portáli Môj Telekom a po uzatvorení Dohody o elektronickej komunikácii môže Účastník využívať kompletnú funkcionalitu portálu Môj Telekom.

2.4.   V Registračnom formulári osoba uvedie svoje pravdivé údaje minimálne v rozsahu prihlasovacie meno, Heslo a e-mailová adresa. Zvolené prihlasovacie meno/e-mailovú adresu a Heslo bude používať pri prihlasovaní sa do portálu Môj Telekom, pokiaľ prihlasovateľ nevyužije možnosť prepojenia svojho účtu na portáli Môj Telekom so svojim účtom na spoločnosťou Slovak Telekom umožňujúcou sociálnou sieťou alebo prostredníctvom iného účtu (napr. Google účet) alebo inú spoločnosťou Slovak Telekom povolenú prihlasovaciu kombináciu (napr. rodné číslo a Heslo). Po vyplnení Registračného formulára a pred začatím používania portálu Môj Telekom musí prihlasovateľ vyjadriť súhlas s týmito Podmienkami. Bez vyjadrenia súhlasu nie je možné registráciu úspešne dokončiť a získať postavenie registrovaného a oprávneného Používateľa portálu Môj Telekom. Správna registrácia a pravdivosť prihlasovateľom poskytnutých informácií bude preverená zaslaním potvrdzujúceho e-mailu na zadanú e-mailovú adresu, ktorú prihlasovateľ uviedol v Registračnom formulári. Po vykonaní inštrukcií obsiahnutých v potvrdzujúcom e-maily a po vyjadrení súhlasu s týmito Podmienkami bude registrácia úspešne dokončená.

2.5.   Pokiaľ sa údaje, ktoré prihlasovateľ uviedol pri registrácii, ukážu ako neúplné, nesprávne alebo nepravdivé alebo o ich pravdivosti vznikne odôvodnená pochybnosť, je spoločnosť Slovak Telekom oprávnená registráciu prihlasovateľa zrušiť alebo poskytovanie Služieb prostredníctvom portálu Môj Telekom dočasne obmedziť. Spoločnosť Slovak Telekom nezodpovedá za žiadnu škodu alebo ujmu, ktorá môže vzniknúť v dôsledku zrušenia alebo obmedzenia Používateľovho účtu, resp. registrácie.
Pri uvedení nepravdivých údajov prihlasovateľ preberá zodpovednosť za prípadné porušenie príslušných právnych predpisov.

 

Článok III.

Používanie portálu Môj Telekom a jeho funkcie

 

3.1.   Používateľ je povinný pri používaní portálu Môj Telekom dodržiavať právne predpisy, vždy rešpektovať práva spoločnosti Slovak Telekom aj tretích strán poskytujúcich Obsah, najmä pri nakladaní
s autorskými dielami a inými predmetmi práva duševného vlastníctva.

3.2.   Používateľ nesmie:

a)         používať portál Môj Telekom v rozpore s týmito Podmienkami,

b)         komerčne užívať ktorúkoľvek časť portálu Môj Telekom spôsobom spôsobilým poškodiť spoločnosť Slovak Telekom a/alebo tretiu stranu poskytujúcu Obsah,

c)         získavať prihlasovacie mená a/alebo Heslá iných Používateľov,

d)         zneužívať, blokovať, modifikovať alebo inak meniť, upravovať akúkoľvek súčasť portálu Môj Telekom, alebo sa čo len pokúsiť narušiť stabilitu, integritu, chod alebo dáta portálu Môj Telekom,

e)         používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku portálu Môj Telekom.

3.3.   Používateľ sa, bez ohľadu na iné ustanovenia týchto Podmienok, zaväzuje, že:

a)         nebude používať portál Môj Telekom, pokiaľ by jeho použitím alebo používaním zo strany Používateľa došlo k porušeniu alebo porušovaniu právnych predpisov,

b)         pokiaľ má menej než 18 rokov, nebude používať také Služby portálu Môj Telekom, u ktorých je podmienkou pre užívanie takej Služby minimálny vek 18 rokov, pričom takéto Služby sú označené symbolom "18+" alebo iným symbolom rovnakého významu.

3.4.   Portál Môj Telekom je možné používať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných používateľov alebo spoločnosti Slovak Telekom a ktorý je v súlade s jeho určením a technickými možnosťami.

3.5.   Okrem iných práv a povinností uvedených v týchto Podmienkach alebo Ďalších podmienkach má Príjemca služieb:

a)         právo po splnení všetkých podmienok uvedených v zmluve o poskytovaní verejných služieb a/alebo inej zmluvy, v týchto Podmienkach a Ďalších podmienkach požadovať poskytnutie Služieb, ako aj právo na ich poskytnutie v rozsahu dohodnutom v zmluve o poskytovaní verejných služieb a/alebo inej zmluvy, v týchto Podmienkach a Ďalších podmienkach, a to za cenu podľa platného Cenníka,

b)         povinnosť uhrádzať cenu za využívanie Služieb, vrátane Služieb objednaných samotným Príjemcom služieb a/alebo Treťou osobou, a to v súlade s týmito Podmienkami, Ďalšími podmienkami a platným Cenníkom,

c)         povinnosť zabezpečiť utajenie Hesla a uskutočniť všetky potrebné kroky na predchádzanie jeho zneužitia. Príjemca služieb zodpovedá za všetky aktivity uskutočnené na základe použitia alebo zneužitia Hesla alebo iných foriem umožnenia prístupu k využitiu Služieb. Príjemca služieb je oprávnený a pri podozrení, že sa s Heslom oboznámila neoprávnená osoba, povinný zmeniť svoje Heslo. Príjemca služieb sa zaväzuje bezodkladne oznámiť spoločnosti Slovak Telekom akékoľvek neautorizované použitie svojho Hesla alebo porušenie bezpečnosti, o ktorom sa dozvedel. Spoločnosť Slovak Telekom nezodpovedá za škody spôsobené zneužitím Hesla alebo iného prístupového kódu neoprávnenou osobou,

d)         povinnosť dodržiavať zmluvu o poskytovaní verejných služieb a/alebo inú zmluvu, tieto Podmienky, Ďalšie podmienky, ako aj iné dojednania dohodnuté so spoločnosťou Slovak Telekom,

e)         právo využívať Služby len v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, so zmluvou o poskytovaní verejných služieb a/alebo inou zmluvou, s týmito Podmienkami a Ďalšími podmienkami, prípadne podľa pokynov a návodov spoločnosti Slovak Telekom a pritom dodržiavať princípy dobrých mravov a verejného poriadku. Príjemca služieb nesmie zneužívať Služby akýmkoľvek spôsobom, najmä na hromadné zasielanie nevyžiadaných SMS, MMS,
e-mailových správ alebo inej nevyžiadanej komunikácie; v opačnom prípade Príjemca služieb zodpovedá za spôsobenú škodu a ponesie následky vyplývajúce z príslušných právnych predpisov,

f)           povinnosť nešíriť prostredníctvom Služieb reklamu; Príjemca služieb najmä nesmie zasielať elektronickú poštu (t.j. akúkoľvek textovú, hlasovú, zvukovú či obrazovú správu prostredníctvom portálu Môj Telekom a/alebo www.telekom.sk, ktorú možno uložiť v elektronickej komunikačnej sieti alebo na koncovom zariadení príjemcu, kým ju príjemca nevyzdvihne) pre marketingové účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu prijímateľa elektronickej pošty a zasielať akúkoľvek elektronickú poštu na účely priameho marketingu, ak z elektronickej pošty nie je známa totožnosť a adresa jej odosielateľa (na ktorú môže prijímateľ elektronickej pošty zaslať žiadosť o skončenie zasielania takých správ),

g)         povinnosť nepredávať, resp. nevyužívať a ani neposkytovať akýmkoľvek odplatným alebo aj neodplatným spôsobom Služby iným osobám,

h)         právo objednať poskytnutie odplatných Služieb vo svojom mene a na svoj účet v prospech Tretích osôb. Príjemca služieb je v takom prípade povinný zabezpečiť, aby Tretie osoby využívali Služby
v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytovaní verejnej služby a/alebo inej zmluvy, týchto Podmienok, Ďalších podmienok, inými dojednaniami dohodnutými medzi Príjemcom služby a spoločnosťou Slovak Telekom, právnym poriadkom Slovenskej republiky a dobrými mravmi. Príjemca služieb má ďalej povinnosť uhradiť cenu za Služby poskytované na základe jeho objednávky alebo s jeho súhlasom Tretím osobám,

3.6.   Účastník, ktorý má so spoločnosťou Slovak Telekom uzatvorenú Dohodu o elektronickej komunikácii, má právo umožniť Tretím osobám, aby v jeho mene a na jeho účet menili obsah a nastavenie Služieb, objednávali nové Služby, a to až po zaregistrovaní Tretích osôb. Tretia osoba je oprávnená využívať funkcionality portálu Môj Telekom na základe pridelených oprávnení (delegácií) až po vyjadrení súhlasu s týmito Podmienkami a/alebo Ďalšími podmienkami.

3.7.   Medzi základné funkcie portálu Môj Telekom patrí:

a)        spravovanie identifikačných údajov Účastníka,

b)        spravovanie Služieb poskytovaných spoločnosťou Slovak Telekom Účastníkovi, a to najmä

i)           uzatvorenie alebo zmenu zmluvy o poskytovaní verejných služieb, alebo

ii)         uzatvorenie, zmenu alebo ukončenie zmluvy, na základe ktorej dochádza k poskytovaniu doplnkových služieb, alebo

iii)        zmena v zložení a nastaveniach poskytovaných Služieb,

c)        kontrola a nastavenie faktúr, podrobných výpisov a spotreby, alebo

d)        iné právne úkony, na ktoré Účastník splnomocní Tretiu osobu v rámci definovaných skupín oprávnení vo vzťahu k zvoleným Službám a zmluvám o poskytovaní verejných služieb a/alebo iným zmluvám uzatvorených medzi Účastníkom a spoločnosťou Slovak Telekom,

e)        zadávanie a spravovanie požiadaviek; to sa nevzťahuje na podávanie reklamácií alebo iných podnetov (napr. návrhy na riešenie sporov), ktoré sa spravujú osobitnými právnymi predpismi a/alebo Reklamačným poriadkom spoločnosti Slovak Telekom, a.s., pre reklamácie predaných výrobkov.

3.8.   Právne úkony, ktoré bude možné vykonať prostredníctvom portálu Môj Telekom a ktoré neodporujú právnym predpisom alebo zmluve o poskytovaní verejných služieb a/alebo inej zmluve uzatvorenej medzi spoločnosťou Slovak Telekom a Účastníkom sa budú považovať za právne úkony vykonané
v písomnej forme. Tieto právne úkony sa budú uskutočňovať najmä formou doručenia návrhu alebo žiadosti zadanej Účastníkom prostredníctvom portálu Môj Telekom, teda prostriedkami diaľkovej elektronickej komunikácie a ich následnou akceptáciou zo strany spoločnosti Slovak Telekom alebo formou návrhu zmluvy o poskytovaní verejných služieb alebo návrhu inej zmluvy doručeného
na základe žiadosti zadanej Účastníkom prostredníctvom zákazníckej telefónnej linky určenej spoločnosťou Slovak Telekom, ktorý Účastník následne akceptuje, resp. odmietne.

3.9.   Účastníkovi budú právne úkony uskutočnené prostredníctvom portálu Môj Telekom vždy prístupné
v elektronickej forme na trvanlivom nosiči, a to najneskôr dňom akceptácie návrhu zo strany spoločnosti Slovak Telekom, resp. zo strany Účastníka.

3.10.    Účastník je zodpovedný za záväzky vyplývajúce z uzatvorených zmlúv o poskytovaní verejných služieb a/alebo iných zmlúv, ktoré boli uzatvorené prostredníctvom portálu Môj Telekom, ako aj za záväzky
z právnych úkonov, ktoré budú uskutočnené prostredníctvom nich alebo prostredníctvom portálu Môj Telekom.

3.11.    Okrem iných práv uvedených v týchto Podmienkach alebo Ďalších podmienkach má spoločnosť Slovak Telekom právo:

a)         na zaplatenie ceny za poskytnuté Služby Príjemcom služieb podľa týchto Podmienok, Ďalších podmienok a platného Cenníka,

b)         na náhradu škody spôsobenej Príjemcom služieb a/alebo Treťou osobou konaním v rozpore
s týmito Podmienkami a Ďalšími podmienkami,

c)         kedykoľvek prerušiť poskytovanie Služieb, a to i voči konkrétnemu Príjemcovi služieb a/alebo Tretej osobe, ak tento/táto zneužíva Služby, alebo existuje podozrenie z ich zneužitia,

d)         neposkytnúť Službu, ak Príjemca služby nemá dostatočný objem finančných prostriedkov v zmysle Všeobecných podmienok na zaplatenie ceny za požadovanú Službu, alebo ak mu spoločnosť Slovak Telekom prerušila poskytovanie elektronických komunikačných služieb podľa Všeobecných podmienok,

e)         zaviesť dodatočné spôsoby ochrany portálu Môj Telekom a prístupu Príjemcov služieb a/alebo Tretích osôb na portál Môj Telekom, pričom Príjemca služieb a/alebo Tretia osoba je povinný/á rešpektovať dodatočné spôsoby ochrany,

f)           informovať Príjemcu služieb o Službách poskytovaných prostredníctvom iných webových stránkach prevádzkovaných spoločnosťou Slovak Telekom formou listov, letákov, direct mailov a inými podobnými formami písomného styku,

g)         na základe udeleného súhlasu zo strany Príjemcu služieb a/alebo Tretej osoby kontaktovať Príjemcu služieb a/alebo Tretiu osobu za účelom priameho marketingu (vrátane prezentácie produktov a služieb za účelom ich uplatnenia na trhu) svojich alebo ňou poskytovaných produktov a Služieb formou zasielania písomností, prostredníctvom elektronických komunikácií, najmä formou telefonického rozhovoru, zasielania faksimilných správ, textových správ (SMS) a multimediálnych správ (MMS), pričom Príjemca služieb alebo Tretia osoba má právo takýto udelený súhlas kedykoľvek odvolať, a to prejavom vôle doručeným spoločnosti Slovak Telekom
v písomnej alebo elektronickej forme,

h)         na základe Dohody o elektronickej komunikácie uzatvorenej s Účastníkom doručovať mu informácie komerčnej komunikácie elektronickou poštou,

i)           aktualizovať, na základe oznámenia Príjemcu služieb doručeného spoločnosti Slovak Telekom prostredníctvom elektronického formuláru, identifikačné údaje Príjemcu  služieb,

j)           zrušiť konto Účastníka alebo Tretej osoby alebo možnosť/právo využívať Služby Príjemcovi služieb v prípade jeho konania v rozpore so zmluvou o poskytovaní verejných služieb a/alebo inou zmluvou, týmito Podmienkami alebo Ďalšími podmienkami,

k)         bez zbytočného odkladu dočasne zamedziť prístup Príjemcu služieb alebo Tretej osoby
k informáciám uloženým prostredníctvom portálu Môj Telekom alebo www.telekom.sk automatickým spôsobom, a to na účel zefektívnenia ich ďalšieho prenosu v elektronickej komunikačnej sieti k ďalším Príjemcom služieb, ako aj právo takéto informácie odstrániť potom, ako sa dozvie, že na pôvodnom zdroji prenosu boli odstránené, alebo prístup k nim bol zamedzený, alebo súd alebo orgán dozoru nariadil ich odstránenie alebo zamedzenie prístupu k nim.

 

Článok IV.

Delegácie

 

4.1.   Účastník, ktorý má so spoločnosťou Slovak Telekom uzatvorenú Dohodu o elektronickej komunikácii a je registrovaný na portáli Môj Telekom, je oprávnený určiť Tretie osoby, ktoré splnomocní
na vykonávanie právnych úkonov prostredníctvom portálu Môj Telekom v rámci definovaných skupín oprávnení vo vzťahu k zvoleným Službám a/alebo zmluvám o poskytovaní verejných služieb a/alebo iných zmlúv uzatvorených so spoločnosťou Slovak Telekom.

4.2.   V rámci definovaných skupín oprávnení môže Účastník priradiť splnomocneným Tretím osobám z dvoch okruhov oprávnení, a to:

a)         na čítanie – táto funkcia oprávňuje splnomocnenú Tretiu osobu len prehľadávať a čítať sprístupnené Služby a zmluvy o poskytovaní verejných služieb a/alebo iné zmluvy, alebo

b)         aktívny správca – táto funkcia oprávňuje splnomocnenú Tretiu osobu upravovať parametre sprístupnených Služieb, objednávať a dopĺňať nové Služby z ponuky spoločnosti Slovak Telekom v mene a na účet Účastníka a podávať reklamácie a podnety v mene Účastníka.

4.3.   Účastník je oprávnený meniť medzi jednotlivými definovanými skupinami oprávnení podľa vlastného rozhodnutia. Každá Účastníkom splnomocnená Tretia osoba môže mať iný okruh oprávnenia.

4.4.   Príjemca služieb, ktorý nie je Účastníkom a ktorý nemá uzatvorenú Dohodu o elektronickej komunikácii môže mať za účelom prehľadu poskytovaných mobilných služieb zriadený v rámci okruhu oprávnení funkciu „na čítanie“, pričom poskytované mobilné služby sa overujú prostredníctvom mobilného telefónneho čísla a jednorazového SMS kódu, zaslaného na predmetné mobilné telefónne číslo.

4.5.   Príjemca služieb, ktorý nie je Účastníkom a ktorý nemá uzatvorenú Dohodu o elektronickej komunikácii môže mať za účelom prehľadu poskytovaných Služieb zriadený v rámci okruhu oprávnení funkciu “aktívny správca“, pričom

a)    poskytované mobilné služby sa overujú prostredníctvom mobilného telefónneho čísla a ID kódu,

b)    poskytované fixné služby sa overujú cez jedinečný kód Účastníka a PIN/PID.

4.6.   Účastník po uzatvorení Dohody o elektronickej komunikácii bude informovaný o zriadenej funkcii Príjemcu služieb podľa bodu 4.4. alebo 4.5. tohto článku a bude mu ponechaná možnosť výberu, či túto funkciu Príjemcu služieb podľa bodu 4.4. alebo 4.5. tohto článku ponechá alebo nie.

4.7.   Účet Príjemcu služieb, ktorý bol registrovaný a využíval staršiu verziu portálu Môj Telekom, bude spoločnosťou Slovak Telekom presunutý s využitím princípov uvedených v bodoch 4.4. až 4.6. tohto článku. Príjemca služieb môže byť vyzvaný na poskytnutie doplňujúcich informácií.  

 

Článok V.

Rozsah zodpovednosti za škodu a náhrada škody

 

5.1.   Spoločnosť Slovak Telekom a Príjemca služieb alebo Tretia osoba zodpovedajú za škody nimi spôsobené v dôsledku porušenia povinností uvedených v príslušných právnych predpisoch, týchto Podmienkach a Ďalších podmienkach, ibaže preukážu, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, ak v týchto Podmienkach alebo v Ďalších podmienkach nie je uvedené inak. Príjemca služieb zodpovedá najmä za škodu spôsobenú neoprávneným zásahom
do portálu Môj Telekom, www.telekom.sk alebo využitím Služieb v rozpore s Podmienkami a Ďalšími podmienkami.

5.2.   Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala, ako napr. živelné pohromy a ich následky, výpadky elektrickej energie, krízové situácie, epidémie, branná pohotovosť štátu, poveternostné vplyvy a iné okolnosti, ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.

5.3.   Poškodená zmluvná strana nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinností povinnej zmluvnej strany bolo spôsobené konaním poškodenej zmluvnej strany alebo nedostatkom súčinnosti, na ktorú bola poškodená strana povinná.

5.4.   Zmluvná strana, ktorej hrozí škoda, je povinná s prihliadnutím na okolnosti prípadu urobiť opatrenia potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie (napr. použiť náhradné spôsoby komunikácie, prenosu dát a dosiahnutia účinkov sledovaných využitím Služieb).

5.5.   Spoločnosť Slovak Telekom a Príjemca služieb sa dohodli, že predvídateľná škoda, ktorá by mohla vzniknúť ako následok porušenia právnych povinností vyplývajúcich z týchto Podmienok spoločnosťou Slovak Telekom zodpovedá pomernej časti ceny Služby za relevantné/ú Služby/u, ktoré neboli Príjemcovi služieb a/alebo Tretej osobe poskytované na základe zavineného konania spoločnosti Slovak Telekom alebo boli poskytované chybne.

 

 

Článok VI.

Zmena Služieb, Podmienok, Ďalších podmienok a ceny Služieb

 

6.1.   Spoločnosť Slovak Telekom je oprávnená v prípade

a)         zmeny podmienok na trhu poskytovania elektronických komunikačných služieb,

b)         zvýšenia nákladov spoločnosti Slovak Telekom súvisiacich s poskytovaním Služby, alebo programu Služieb,

c)         zmeny inflácie podľa Štatistického úradu SR,

d)         zmeny marketingovej stratégie spoločnosti Slovak Telekom, spočívajúcej najmä v zavedení, zmene alebo zrušení Služieb,

e)         technologického vývoja Služieb,

f)           legislatívnej zmeny s priamym alebo nepriamym dopadom na zmluvné podmienky (vrátane zmeny sadzby DPH alebo inej platby) alebo

g)         vydania rozhodnutia príslušného orgánu verejnej moci (vrátane orgánov Európskych spoločenstiev), ktoré zakladá povinnosť alebo právo spoločnosti Slovak Telekom vykonať zmenu Služby, Podmienok, Ďalších podmienok a ceny Služieb (vrátane kvality, rozsahu, štruktúry Služieb a ich ceny),

úplne alebo sčasti upraviť, zmeniť, nahradiť alebo zrušiť Služby, Podmienky, Ďalšie podmienky, ceny Služieb ako aj kvalitu, rozsah a štruktúru Služieb a ich ceny (ďalej spoločne označované aj ako „Zmena Služieb“).

6.2.   Spoločnosť Slovak Telekom je oprávnená zverejňovať informácie o Zmene Služieb minimálne 15 kalendárnych dní pred účinnosťou Zmeny Služieb, a to zverejnením informácie o Zmene Služieb vhodným spôsobom cez portál Môj Telekom, prostredníctvom iných internetových stránok spoločnosti Slovak Telekom, e-mailových správ, SMS správ alebo MMS správ, informačných materiálov, tlačových správ alebo inými spôsobmi podľa úvahy spoločnosti Slovak Telekom.

6.3.   Podstatnou Zmenou Služieb sa rozumie jednostranná zmena v neprospech Účastníka týkajúca sa najmä zmeny ceny, zdroja a spôsobu výpočtu ceny za poskytovanú Službu, zmeny kvality poskytovanej Služby alebo zmeny času trvania zmluvy o poskytovaní verejných služieb vrátane minimálnych podmienok používania alebo trvania Služby alebo zmena tých zmluvných podmienok, na ktorých sa spoločnosť Slovak Telekom a Účastník písomne v zmluve o poskytovaní verejných služieb dohodli, že sa budú považovať za podstatné. V prípade podstatnej Zmeny Služieb spoločnosť Slovak Telekom bude postupovať v zmysle príslušných ustanovení Všeobecných podmienok.

6.4.   Spoločnosť Slovak Telekom nie je povinná informovať Príjemcov služieb alebo Tretie osoby o Zmenách Služieb (vrátane kvality, rozsahu, štruktúry a výšky ceny Služieb), ktoré spočívajú v rozšírení základných, voliteľných, doplnkových a ostatných Služieb, alebo ktoré spočívajú v nahradení pôvodných Služieb novými základnými, voliteľnými, doplnkovými alebo ostatnými Službami alebo v znížení ceny Služieb, alebo ktoré nespôsobujú obmedzenie práv alebo rozšírenie povinností Príjemcu služieb voči spoločnosti Slovak Telekom.

6.5.   Dohoda o Zmene Služieb medzi spoločnosťou Slovak Telekom a Príjemcom služieb a/alebo oprávnenou Treťou osobou sa považuje za platne uzatvorenú okamihom akceptovanie návrhu
na zmenu zmluvy o poskytovaní verejných služieb a/alebo inej zmluvy v zmysle ods. 3.8a 3.9týchto Podmienok.

6.6.   Ak nie je medzi Príjemcom služieb a/alebo Treťou osobou dohodnuté inak, alebo v Ďalších podmienkach uvedené inak, Služby sú poskytované za odplatu, ktorej výška je dohodnutá v  súlade
s platným zákonom o cenách a uvedená a účtovaná podľa platného Cenníka a zverejnená priamo
na portáli Môj Telekom, alebo www.telekom.sk alebo iným spôsobom, ktorú je Účastník povinný zaplatiť, a to:

a)         na základe vystavenej faktúry doručenej Účastníkovi a v súlade s platobnými podmienkami dohodnutými s Účastníkom v príslušnej zmluve o poskytovaní verejných služieb a/alebo inej zmluve a vo Všeobecných podmienkach, alebo

b)         prostredníctvom zníženia Kreditu v súlade s platobnými podmienkami dohodnutými s Účastníkom v príslušnej zmluve o poskytovaní verejných služieb a vo Všeobecných podmienkach.

 

Článok VII.

Obsah, rozsah a kvalita poskytovania Služieb

 

7.1.   Obsah poskytovaný v rámci Služieb môže Príjemca služieb a/alebo Tretia osoba (pre účely tohto článku spoločne aj ako „Užívateľ Obsahu“) využívať len pre svoju potrebu. Obsah nie je možné kopírovať a šíriť ďalším osobám, ak to nebolo medzi Užívateľom Obsahu a spoločnosťou Slovak Telekom dohodnuté.

7.2.   Na základe týchto Podmienok a Ďalších podmienok oprávňuje spoločnosť Slovak Telekom Užívateľa Obsahu len na také úkony s Obsahom, aké sú vymedzené v Ďalších podmienkach. Užívateľ Obsahu je povinný dodržiavať všetky licenčné podmienky týkajúce sa Obsahu, ktoré sú zverejnené najmä
na www.telekom.sk.

7.3.   Spoločnosť Slovak Telekom nezodpovedá za to, že:

a)         Obsah bude bez vád a vhodný na účel zamýšľaný Užívateľom Obsahu,

b)         Obsah neobsahuje vírusy, alebo

c)         stiahnutie Obsahu a jeho využívanie Užívateľom Obsahu nebude mať vplyv na údaje a informácie uložené na koncovom (telekomunikačnom) zariadení Užívateľa Obsahu.

7.4.   Spoločnosť Slovak Telekom nezodpovedá za prenášané informácie pri tých službách informačnej spoločnosti, ktoré pozostávajú výlučne z prenosu informácií v elektronickej komunikačnej sieti alebo
z poskytnutia prístupu do elektronickej komunikačnej siete, ak spoločnosť Slovak  Telekom

a)         nedala podnet na prenos informácií,

b)         nevybrala príjemcu informácií,

c)         nezostavila ani neupravila informácie.

7.5.   Prenosom informácií v elektronickej komunikačnej sieti alebo poskytnutím prístupu do elektronickej komunikačnej siete podľa bodu 7.4týchto Podmienok sa rozumie aj automatické dočasné uloženie prenášaných informácií, ktoré slúži výlučne na vykonanie prenosu v elektronickej komunikačnej sieti, ak sa informácie v nej neukladajú dlhšie, ako je nevyhnutné na ich prenos.

7.6.   Spoločnosť Slovak Telekom nezodpovedá za informácie poskytnuté Užívateľovi Obsahu a uložené
na jeho žiadosť do pamäte elektronických zariadení slúžiacich na vyhľadávanie informácií, ak spoločnosť Slovak Telekom nevie o protiprávnom obsahu uložených informácií alebo o protiprávnom konaní Užívateľa Obsahu a na odstránení protiprávneho stavu koná bez zbytočného odkladu; za tieto informácie však zodpovedá, ak Užívateľ Obsahu koná podľa jej pokynov.

7.7.   Spoločnosť Slovak Telekom nezodpovedá za automatické dočasné uloženie informácií výlučne na účel zefektívnenia ich ďalšieho prenosu v elektronickej komunikačnej sieti k ďalším príjemcom služieb, ak spoločnosť Slovak Telekom

a)         neupravuje informácie,

b)         dodržiava podmienky prístupu k informáciám,

c)         dodržiava pravidlá aktualizácie informácií spôsobom všeobecne uznávaným a používaným
v príslušnom  odvetví,

d)         nevyužíva technológie na nezákonné získavanie a používanie uložených  informácií,

e)         bez zbytočného odkladu zamedzí prístup k uloženým informáciám, alebo informácie odstráni potom, ako sa dozvie, že na pôvodnom zdroji prenosu boli odstránené, alebo prístup k nim bol zamedzený, alebo súd alebo orgán dozoru nariadili ich odstránenie alebo zamedzenie prístupu
k nim.

7.8.   Ak spoločnosť Slovak Telekom poskytuje služby informačnej spoločnosti v rozsahu podľa bodu 7.4. až 7.7. tohto článku, nie je povinná sledovať informácie ani oprávnená vyhľadávať informácie, ktoré sa prenášajú alebo ukladajú. Ak sa však dozvie o protiprávnosti takých informácií, je povinná odstrániť ich z elektronickej komunikačnej siete, alebo aspoň zamedziť k nim prístup.

7.9.   Užívateľ Obsahu berie na vedomie, že zvolené elektronické komunikačné služby alebo služby informačnej spoločnosti, ktoré zahŕňajú aj poskytnutie elektronických komunikačných služieb môže využívať len v geografickej oblasti, ktorá je pokrytá rádiovým signálom verejnej mobilnej telefónnej siete spoločnosti Slovak Telekom (ďalej len „VTS“), ktorej oblasti pokrytia rádiovým signálom sú orientačne znázornené na mape, ktorá je k dispozícii na predajných miestach spoločnosti Slovak Telekom alebo na www.telekom.sk. Vzhľadom na charakter šírenia rádiových vĺn spoločnosť Slovak Telekom negarantuje na každom mieste geografickej oblasti pokrytej signálom VTS

a)         že Účastník dosiahne pripojenie k VTS, alebo

b)         rovnakú kvalitu poskytovaných Služieb,

a preto spoločnosť Slovak Telekom nezodpovedá za prípadné zhoršenie kvality prenosu signálu, resp. kvality Služby spôsobené poveternostnými, fyzikálnymi a inými vplyvmi.

7.10.    Spoločnosť Slovak Telekom nezodpovedá

a)         za služby sprístupnené prostredníctvom portálu Môj Telekom alebo www.telekom.sk, ktoré poskytujú tretie strany,

b)         za zníženie kvality alebo výpadky Služby spôsobené treťou stranou,

c)         za spôsob a následky nastavenia Služieb alebo koncového zariadenia zo strany Užívateľa Obsahu,

d)         pri poskytovaní Služieb zabezpečujúcich komunikáciu cez sieť internet za bezpečnosť informácií, údajov a súborov prenášaných prostredníctvom týchto Služieb, ani za ich stratu, skreslenie, poškodenie alebo zničenie.

7.11.    Spoločnosť Slovak Telekom je oprávnená kedykoľvek prerušiť poskytovanie Služieb bez predchádzajúceho upozornenia, bez uvedenia dôvodu a na dobu, akú považuje za potrebné. Spoločnosť Slovak Telekom nie je povinná poskytovať Služby okamžite, nepretržite alebo bez výpadkov.

 

Článok VIII.

Prechodné a záverečné ustanovenia

 

8.1.   Akceptovaním týchto Podmienok a riadnym vyplnením Registračného formulára Príjemca služieb a/alebo Tretia osoba (ďalej aj ako „Dotknutá osoba“) udeľuje spoločnosti Slovak Telekom výslovný súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov, ktorými sú meno, priezvisko, akademický titul, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa.

8.2.   Rozsah alebo zoznam osobných údajov ktoré budú predmetom spracúvania je uvedený vždy pri podmienkach jednotlivých produktov a Služieb.

8.3.   Spoločnosť Slovak Telekom je na základe udeleného súhlasu na spracúvanie osobných údajov, ako aj v súlade s článkom 6 ods. 1 Všeobecného Nariadenia 2016/679 o ochrane osobných údajov fyzických osôb oprávnená spracúvať osobné údaje pre účely poskytovania Služieb, evidencie Dotknutých osôb, ako aj pre účely plnenia iných zákonných povinností a povinností podľa týchto Podmienok. Spoločnosť Slovak Telekom je oprávnená tieto osobné údaje spracúvať vo svojich informačných systémoch, písomne, ako aj s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania, a to počas doby trvania zmluvy o poskytovaní verejných služieb alebo inej zmluvy uzavretej medzi Účastníkom a spoločnosťou Slovak Telekom, alebo ak Dotknutá osoba nie je Účastníkom tak po dobu trvania registrácie, resp. ak je zákonom stanovená povinnosť evidovať materiály obsahujúce takéto údaje po dlhší čas, počas celej doby takto stanovenej povinnosti. Dotknutá osoba môže v prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu môže takýto súhlas kedykoľvek odvolať oznámením doručeným spoločnosti Slovak Telekom.
V takom prípade prestane spoločnosť Slovak Telekom spracúvať osobné údaje Dotknutej osoby okamžite, avšak nie skôr ako uplynie doba trvania zmluvy o poskytovaní verejných služieb alebo inej zmluvy uzavretej medzi Dotknutou osobou a spoločnosťou Slovak Telekom, resp. iná lehota stanovená právnym predpisom pre evidovanie alebo archiváciu materiálov obsahujúcich tieto údaje. Viac informácií k spracúvaniu osobných údajov na www.telekom.sk/osobne-udaje.

8.4.   Spoločnosť Slovak Telekom sa zaväzuje, že zabezpečí náležité opatrenia na ochranu identifikačných a iných osobných údajov, ako aj informácií o Dotknutej osobe v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Spoločnosť Slovak Telekom zlikviduje osobné údaje o Dotknutej osobe bezodkladne po tom, čo bude splnená posledná z nasledujúcich podmienok: všetky zmluvy o poskytovaní verejných služieb alebo akákoľvek iná zmluva uzatvorená medzi spoločnosťou Slovak Telekom a Dotknutou osobou boli ukončené, Dotknutá osoba splnila všetky záväzky voči spoločnosti Slovak Telekom, všetky podania Dotknutej osoby sú spoločnosťou Slovak Telekom vybavené a osobné údaje nie sú nevyhnutné pre splnenie povinností spoločnosti Slovak Telekom uložených právnym predpisom, boli dosiahnuté všetky účely, na dosiahnutie ktorých bol udelený Dotknutou osobou súhlas na spracúvanie osobných údajov. Tým nie je dotknuté oprávnenie spoločnosti Slovak Telekom spracúvať osobné údaje Dotknutej osoby na účely poštového styku.

8.5.   Dotknutá osoba má práva v zmysle ustanovení článkov 15 až 22 o ochrane osobných údajov, najmä kedykoľvek žiadať:

a)          sprístupnenie osobných údajov o nej spracúvaných,

b)         prenosnosť osobných údajov,

c)          obmedzenie spracúvania osobných údajov,

d)         opravu a likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e)          výmaz jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

f)           vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme.

8.6.   V rámci používania portálu Môj Telekom môže dochádzať aj k zaznamenávaniu „cookies“ po dobu 30 dní. Viac informácií k spracúvaniu osobných údajov prostredníctvom „cookies“ na www.telekom.sk/osobne-udaje.

 

8.7.   Reklamáciu je Účastník a/alebo Tretia osoba s udeleným okruhom oprávnení „aktívny správca“ oprávnený/á podať písomne a doručiť spoločnosti Slovak Telekom bez zbytočného odkladu potom, ako nastala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie. Pri vybavovaní podanej reklamácie spoločnosť Slovak Telekom postupuje v zmysle príslušných právnych predpisov a Reklamačného poriadku spoločnosti Slovak Telekom. Ak bola reklamácia podaná Treťou osobou s udeleným okruhom oprávnení „aktívny správca“, vybavenie reklamácie bude doručené len Účastníkovi, pričom na účely doručenia vybavenia reklamácie môže spoločnosť Slovak Telekom využiť s Účastníkom uzatvorenú Dohodu o elektronickej komunikácii, a to aj v prípade, ak reklamáciu podala Tretia osoba s udeleným okruhom oprávnení „aktívny správca“.

8.8.   Reklamáciu je Príjemca služieb podľa bodu 4.5. b)oprávnený podať písomne a doručiť spoločnosti Slovak Telekom bez zbytočného odkladu potom, ako nastala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie. Pri vybavovaní podanej reklamácie spoločnosť Slovak Telekom postupuje v zmysle príslušných právnych predpisov a Reklamačného poriadku spoločnosti Slovak Telekom. Vybavenie reklamácie bude doručené len Účastníkovi, pričom na účely doručenia vybavenia reklamácie môže spoločnosť Slovak Telekom využiť s Účastníkom uzatvorenú Dohodu o elektronickej komunikácii.

8.9.   Účastník, ktorý je spotrebiteľ a ktorý si prostredníctvom portálu Môj Telekom objednal spoločnosťou Slovak Telekom ponúkaný tovar a/alebo Službu (ďalej aj ako „Účastník-spotrebiteľ“), je v súlade
so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov oprávnený predložiť orgánu alternatívneho riešenia sporu návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ak spoločnosť Slovak Telekom zamietla alebo sa v lehote 30 dní odo dňa jej odoslania nevyjadrila k žiadosti o nápravu, na základe ktorej Účastník-spotrebiteľ vyjadruje svoju nespokojnosť so spôsobom, ktorým spoločnosť Slovak Telekom vybavila jeho reklamáciu, alebo ak sa Účastník-spotrebiteľ domnieva, že spoločnosť Slovak Telekom porušil jeho práva. Účastník-spotrebiteľ môže svoju žiadosť o nápravu zaslať aj elektronicky na adresu spotrebitelskespory@telekom.sk. Účastník-spotrebiteľ predloží návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu bezodkladne, najneskôr do 1 roku od doručenia zamietavej odpovede spoločnosti Slovak Telekom k žiadosti o nápravu alebo odo dňa márneho uplynutia 30-dňovej lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti o nápravu zo strany spoločnosti Slovak Telekom. Účastník-spotrebiteľ môže návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podať aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorú nájde na stránke http://ec.europa.eu/odr.

8.10.    Tieto Podmienky sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

8.11.    Používaním portálu Môj Telekom, registráciou na portáli Môj Telekom, alebo využívaním Služieb uzatvorených prostredníctvom portálu Môj Telekom Príjemca služieb a/alebo Tretia osoba potvrdzuje svoj súhlas s týmito Podmienkami a Ďalšími podmienkami a vôľu byť nimi viazaný/á. To platí aj
v prípade zmeny týchto Podmienok a Ďalších podmienok.

8.12.    Činnosť spoločnosti Slovak Telekom pri poskytovaní služieb informačnej spoločnosti podlieha dohľadu vykonávanom Slovenskou obchodnou inšpekciou (adresa: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27) a pri poskytovaní elektronických komunikačných služieb podlieha dohľadu vykonávanom Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Slovenskej republiky Továrenská ul. č. 7., P.O. BOX 18, 810 06 Bratislava.

8.13.    Ak sa niektoré ustanovenie týchto Podmienok stane vo vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia týchto Podmienok, týmto nedotknuté, zostávajú
v platnosti v plnom rozsahu. Spoločnosť Slovak Telekom v takomto prípade nahradí napadnuté ustanovenie takým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov dohodnutých v týchto Podmienkach pri zachovaní ekonomického a právneho účelu a zmyslu dotknutého ustanovenia.

8.14.    V prípade, ak by sa dostali zmluva o poskytovaní verejných služieb a/alebo iná zmluva, tieto Podmienky, Ďalšie podmienky, Všeobecné podmienky a Cenník do vzájomného rozporu, platí nasledujúce poradie záväznosti:

1.       zmluva o poskytovaní verejných služieb

2.       iná zmluva, na základe ktorej dochádza k poskytovaniu doplnkovej služby

3.       Ďalšie podmienky

4.       Cenník

5.       Podmienky

6.       Všeobecné podmienky.

8.15.    Ustanovenia Všeobecných podmienok sa v prípade absencie úpravy v týchto Podmienkach alebo Ďalších podmienkach budú aplikovať primerane.

8.16.    Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ku dňu 25.05.2018.

 

Slovak Telekom, a.s.

 Je potrebné súhlasiť s podmienkami používania

   Nesúhlasím, odhlás ma