Súťaž Kontakty, Slovak Telekom

Preskočiť navigáciu

Súťaž Kontakty

Pošlite nám svoj aktuálny mobilný kontakt a e-mailovu adresu a ste v hre o nový tablet alebo smartfón!

 

Výhercovia súťaže:

Tablet ZTE Light Tab 2 získavajú:           

 • Andrej Janko, Bratislava
 • Milan Šimo, Dolné Dubové
 • Miloš Brezina, Golianovo
 • Filip Maněna, Senica
 • Tomáš Rehák, Banka
 • Jaromír Ďurina, Cigeľ
 • Zuzana Šimková, Dubnica nad Vahom
 • Michal Vašek, Nitra
 • Anton Pilát, Bratislava
 • Jana Uhrínová, Liptovský Mikuláš                       

Smartfon Samsung Galaxy SIII mini  získavajú:            

 • Peter Paták, Prešov
 • Anna Mayerová , Lučivná
 • Ladislav Huray, Prešov
 • Lucia Štrbová, Horné Orešany
 • Lukáš Machata, Košice
 • Jozef Kopecký, Pavlovce nad Uhom
 • Lucia Bubelínyová, Brezno
 • Ivana Šajbenová, Svätý Peter
 • Ľubomír Kyselý, Sereď
 • Eva Laššáková, Čerenčany

Pravidlá súťaže „Vyhraj s aktualizáciou a získavaním kontaktných údajov“


Úvod

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., vyhlasuje súťaž „Vyhraj s aktualizáciou a získavaním kontaktných údajov“ podľa podmienok uvedených v týchto pravidlách súťaže (ďalej len „pravidlá“).

 

I.    Organizátor súťaže a predmet súťaže
 1. Organizátorom súťaže „Vyhraj s aktualizáciou a získavaním kontaktných údajov“ (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť Slovak Telekom, a.s., so sídlom Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35 763 469, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2081/B (ďalej len „organizátor“). 
 2. Poskytovateľom výhier v súťaži je organizátor.
 3. Účelom súťaže je podpora aktualizácie existujúcich a získanie doteraz neposkytnutých kontaktných údajov od zákazníkov organizátora v rozsahu údajov: mobilné telefónne číslo a emailová adresa, a to s cieľom skvalitniť poskytovanie služieb organizátora.
 4. Organizátor poskytuje do súťaže ako výhry nasledovné zariadenia:
  1. 10 mobilných telefónov Samsung Galaxy SIII mini
   • operačný systém Android 4.1
   • 4 palcový displej: 480x800 pixelov
   • 5 Mpx. fotoaparát s bleskom
  2. 10 tabletov ZTE Plus
   • operačný systém Android 2.3
   • 1,4 GHz procesor
   • Wi-Fi, GPS
 5. Farba zariadenia určeného ako výhra sa môže líšiť od vyobrazenia na internetovej stránke organizátora. 

 

II.   Účastník súťaže, podmienky účasti v súťaži a osobné údaje
 1. Účastníkom súťaže (ďalej len „súťažiaci“) a výhercom v súťaži sa môže stať len fyzická osoba s trvalým bydliskom na území Slovenskej republiky, ktorá je užívateľom služieb organizátora poskytovaných prostredníctvom pevnej siete organizátora, a ktorej bol v mesiaci jún 2013 súčasne s faktúrou za poskytované služby pevnej siete organizátora doručený predvyplnený formulár s výzvou na doplnenie aktuálneho kontaktného mobilného telefónneho čísla a emailovej adresy (ďalej len „formulár“) a s výzvou na následné zaslanie vyplneného formulára poštou na adresu organizátora: Slovak Telekom, a.s., Centrum služieb zákazníkom, Laborecká 1, 040 11 Košice, a to v termíne najneskôr do 30.6.2013 (vrátane). Na obálku s formulárom je potrebné uviesť heslo: Kontakty. Kontaktné údaje alebo formuláre doručené organizátorovi iným spôsobom (napr. elektronicky, telefonicky alebo osobne v predajni, či na inej než uvedenej adrese) alebo oneskorene nebudú zaradené do súťaže. Do súťaže nebudú zaradení ani odosielatelia nekompletne, nesprávne a nečitateľne vyplnených formulárov.
 2. V prípade, ak z dôvodu dvojmesačného cyklu zasielania faktúr, alebo z dôvodu doručovania faktúr v elektronickej podobe, nie je možné v mesiaci jún 2013 doručenie faktúry za služby organizátora poskytované prostredníctvom pevnej siete organizátora spolu s formulárom, môže byť pre účely účasti v súťaži využitý formulár nachádzajúci sa na internetovej stránke organizátora www.telekom.sk/sutazkontakty, v ktorom je okrem aktuálneho kontaktného mobilného telefónneho čísla a emailovej adresy potrebné správne a úplne vyplniť aj údaje v rozsahu: (i) meno a priezvisko osoby poskytujúcej kontaktné údaje a zasielajúcej formulár a k tomu tiež aj (ii) číslo adresáta podľa príslušnej zmluvy o poskytovaní verejných služieb (nachádza sa na faktúre k službám organizátora poskytovaným prostredníctvom pevnej siete organizátora), ku ktorej sa kontaktné údaje na formulári zasielajú.
 3. Súťažiacim a výhercom v súťaži sa rovnako môže stať fyzická osoba s trvalým bydliskom na území Slovenskej republiky, ktorá je účastníkom zmluvy o poskytovaní verejných služieb, ktorej predmetom je poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete organizátora, a ktorej bola v mesiaci jún 2013 formou SMS správy na jeho telefónne číslo doručená výzva na zaslanie jeho aktuálnej kontaktnej emailovej adresy obratom (z toho istého telefónneho čísla, na ktoré bola výzva vo forme SMS správy doručená) na bezplatné číslo 2201.
 4. Účasť jednej osoby v súťaži prostredníctvom viacerých alebo vymyslených kontaktných údajov je zakázaná a organizátor súťaže má vyhradené právo vylúčiť takúto osobu zo súťaže, pokiaľ nepreukáže svoju identitu v prípade výhry prostredníctvom každého z ním zaslaných kontaktných údajov. Vo vzťahu k zaslanému formuláru alebo vo vzťahu k výzve vo forme SMS správy je možná účasť v súťaži len jedenkrát.
 5. Z účasti v súťaži sú ďalej vylúčené:
  1. osoby v pracovnom pomere alebo v obdobnom pomere k organizátorovi súťaže, a to aj vrátane osôb podieľajúcich sa na zabezpečení a realizácii tejto súťaže
  2. osoby, ktoré na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej s organizátorom vykonávajú obchodné zastúpenie organizátora, ako aj osoby v pracovnom alebo obdobnom pomere (vrátane ich štatutárnych zástupcov) k takýmto osobám,
  3. osoby, voči ktorým organizátor eviduje akúkoľvek neuhradenú splatnú pohľadávku (vrátane pohľadávky na zaplatenie zábezpeky na cenu za poskytnuté alebo požadované služby alebo tovary alebo inej finančnej zábezpeky) alebo ktorým bolo v súlade s ustanoveniami zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov organizátorom obmedzené alebo prerušené poskytovanie elektronických komunikačných služieb
 6. Každý účastník súťaže svojou účasťou v súťaži, ako aj odoslaním formulára alebo zaslaním SMS správy dobrovoľne vyjadruje svoj súhlas s týmito pravidlami súťaže, poskytnutím svojich osobných údajov organizátorovi v rozsahu: mobilné telefónne číslo a emailová adresa (ďalej len „kontaktné údaje“) a udeľuje mu súhlas v zmysle ust. § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov k spracúvaniu osobných údajov za účelom zabezpečenia priebehu súťaže, preverenia totožnosti účastníka súťaže a odovzdania prípadnej výhry, ako i súhlas k tomu, že v prípade, ak sa účastník stane výhercom, jeho meno bude zverejnené na internetovej stránke organizátora. Účastník súťaže udeľuje svoj súhlas so spracúvaním svojich údajov podľa toho bodu pravidiel na dobu neurčitú. Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí, že telefonický hovor vykonaný s cieľom kontaktovať účastníka súťaže určeného za výhercu v súlade s týmito pravidlami môže byť organizátorom nahrávaný na účely preukázania udelenia súhlasu so spracovaním a použitím osobných údajov, ako je uvedené vyššie. Práva účastníka pri spracovaní osobných údajov podliehajú režimu zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. 

III. Trvanie, priebeh, cena a podmienky súťaže

 1. Súťaž sa uskutočňuje v čase od 3. 6. 2013 do 30.6.2013 (vrátane) na území Slovenskej republiky.
 2. Zo všetkých súťažiacich spĺňajúcich podmienky uvedené v časti II. týchto pravidiel organizátor dňa 15.7.2013 vyžrebuje prostredníctvom aplikácie fungujúcej systémom náhodného výberu spolu dvadsiatich výhercov, najprv desiatich výhercov mobilného telefónu Samsung Galaxy SIII mini a následne desiatich výhercov tabletu ZTE Plus.
 3. Výhercovia výhier budú po vyžrebovaní, najneskôr dňa 19.7.2013, zverejnený na internetovej stránke organizátora www.telekom.sk/sutazkontakty.

 

IV. Odovzdávanie výhier

 1. Organizátor bude po žrebovaní kontaktovať výhercu prostredníctvom kontaktných údajov (na mobilnom telefónnom čísle alebo emailovej adrese), ktoré výherca uviedol v zaslanom formulári alebo SMS správe. Podmienkou pre odovzdanie výhry je overenie identity výhercu prostredníctvom poskytnutého kontaktného údaju (mobilného čísla alebo emailovej adresy), a to najneskôr v termíne do 17.7.2013 (vrátane).  Neexistujúci, nesprávny alebo neplatný kontaktný údaj oprávňuje organizátora vylúčiť vyžrebovaného súťažiaceho zo súťaže a prostredníctvom aplikácie fungujúcej systémom náhodného výberu vyžrebovať v poradí ďalšieho ďalšieho výhercu.
 2. Organizátor po overení identity výhercov vyzve na poskytnutie ich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa na doručenie výhry na území Slovenskej republiky ako aj na poskytnutie ďalšej súčinnosti potrebnej pre doručenie výhry. Uvedenie údajov podľa predchádzajúcej vety je dobrovoľné, avšak ich neuvedenie sa považuje za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu nevyhnutnej na doručenie výhry, čo spôsobuje zánik práva na výhru. Poskytnutím údajov udeľuje výherca organizátorovi súhlas na spracovanie a zverejnenie týchto údajov na účely uverejnenia zoznamu výhercov.
 3. Výhry budú všetkým výhercom odoslané kuriérom najneskôr do 31. 7. 2013.

 

V.  Záverečné ustanovenia

 1. Organizátor si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany súťažiacich a tiež právo na (i) prípadné vylúčenie súťažiaceho z účasti v súťaži pre nesplnenie niektorej z podmienok súťaže; (ii) nepriznanie práva na výhru, pokiaľ sa organizátorovi súťaže nepodarí úspešne skontaktovať s výhercom v zmysle týchto pravidiel; (iii) nepriznanie práva na výhru, pokiaľ si výherca neprevezme výhru alebo neposkytne potrebnú súčinnosť k jej prevzatiu, či odoslaniu; (iv) nepriznanie práva na výhru aj v prípade, ak nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok súťaže bude zistené dodatočne (po určení súťažiaceho za výhercu v súlade s týmito pravidlami), najneskôr však do momentu odovzdania výhry.
 2. Výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo akejkoľvek inej kompenzácie.
 3. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe organizátor.
 4. Výhry v súťaži podliehajú dani z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry v súťaži sa zahŕňajú do vymeriavacieho základu pre zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov. Výhry odovzdané výhercom predstavujú výhry pred zdanením a organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti alebo povinnosti zo zákona o zdravotnom poistení vyplývajúce výhercovi z prijatia výhry.
 5. Pravidlá tejto súťaže sú dostupné na požiadanie u organizátora súťaže a sú počas trvania súťaže zverejnené na internetovej stránke organizátora www.telekom.sk/sutazkontakty.

 

V Bratislave dňa 25. 5. 2013

 

Na stiahnutie:

Štatút súťaže v PDFPDF

Kontaktný formulár na vytlačenie v PDFPDF