Súťaž Kontakty, Slovak Telekom

Preskočiť navigáciu

Súťaž Kontakty

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili.

Z kvalifikovaných súťažiacich bolo dňa 1.12.2014 vyžrebovaných týchto 10 výhercov. Gratulujeme!

Radovan Míča, Veľký Šariš
Michal Gašparík, Machulince
Vladislav Megela, Košice
Milan Richtarčík, Spišský Hrhov
Pavel Komjáty, Skároš
Slávka Šalachová, Michalovce
Marián Benďák, Súlovce
Erik Bega, Brestovná nad Laborcom
Mario Popovič, Bratislava
Csaba Új, Okoč

Pošli svoju aktuálnu emailovú adresu s vyhraj iPhone.

Úvod

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s., vyhlasuje súťaž „Pošli svoju aktuálnu emailovú adresu s vyhraj iPhone“ podľa podmienok uvedených v týchto pravidlách súťaže (ďalej len „pravidlá“).

 1. Organizátor súťaže a predmet súťaže
  1. Organizátorom súťaže „Vyhraj s aktualizáciou a získavaním kontaktných údajov“ (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2081/B (ďalej len „organizátor“).
  2. Poskytovateľom výhier v súťaži je organizátor.
  3. Účelom súťaže je podpora aktualizácie existujúcich a získanie doteraz neposkytnutých kontaktných údajov od zákazníkov organizátora v rozsahu údajov: emailová adresa; a to s cieľom skvalitniť poskytovanie služieb a posilniť zákaznícku starostlivosť zo strany organizátora.
  4. Organizátor poskytuje do súťaže ako výhru nasledovné zariadenie:

   10 mobilných telefónov Apple iPhone 5C 16GB

   • 4-palcový Retina displej
   • Procesor A6
   • Operačný systém iOS7

   (ďalej len jednotlivo „výhra“).

  5. Farba zariadenia určeného ako výhra sa môže líšiť od vyobrazenia na internetovej stránke organizátora.
 2. Účastník súťaže, podmienky účasti v súťaži a osobné údaje
  1. Účastníkom súťaže (ďalej len „súťažiaci“) a výhercom v súťaži sa môže stať len fyzická osoba s trvalým bydliskom na území Slovenskej republiky, ktorá je účastníkom zmluvy o poskytovaní verejných služieb, ktorej predmetom je poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete organizátora, a ktorej bola v mesiaci november 2014 formou SMS správy na jeho telefónne číslo doručená výzva na zaslanie jeho aktuálnej kontaktnej emailovej adresy obratom (z toho istého telefónneho čísla, na ktoré bola výzva vo forme SMS správy doručená) na bezplatné číslo 2201.
  2. Účasť jednej osoby v súťaži prostredníctvom viacerých alebo vymyslených kontaktných údajov je zakázaná a organizátor súťaže má vyhradené právo vylúčiť takúto osobu zo súťaže, pokiaľ nepreukáže svoju identitu v prípade výhry prostredníctvom každého z ním zaslaných kontaktných údajov. Vo vzťahu k zaslanej výzve vo forme SMS správy je možná účasť v súťaži len jedenkrát.
  3. Z účasti v súťaži sú ďalej vylúčené:
   1. osoby v pracovnom pomere alebo v obdobnom pomere k organizátorovi súťaže, a to aj vrátane osôb podieľajúcich sa na zabezpečení a realizácii tejto súťaže,
   2. osoby, ktoré na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej s organizátorom vykonávajú obchodné zastúpenie organizátora, ako aj osoby v pracovnom alebo obdobnom pomere (vrátane ich štatutárnych zástupcov) k takýmto osobám,
   3. osoby, voči ktorým organizátor eviduje akúkoľvek neuhradenú splatnú pohľadávku (vrátane pohľadávky na zaplatenie zábezpeky na cenu za poskytnuté alebo požadované služby alebo tovary alebo inej finančnej zábezpeky), alebo ktorým bolo v súlade s ustanoveniami zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov organizátorom obmedzené alebo prerušené poskytovanie elektronických komunikačných služieb.
  4. Každý účastník súťaže svojou účasťou v súťaži, ako aj zaslaním SMS správy dobrovoľne vyjadruje svoj súhlas s týmito pravidlami súťaže, poskytnutím svojich osobných údajov organizátorovi v rozsahu: emailová adresa (ďalej len „kontaktné údaje“) a udeľuje mu súhlas v zmysle ust. § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov k spracúvaniu osobných údajov za účelom zabezpečenia priebehu súťaže, preverenia totožnosti účastníka súťaže a odovzdania prípadnej výhry, ako i súhlas k tomu, že v prípade, ak sa účastník stane výhercom, jeho meno bude zverejnené na internetovej stránke organizátora. Účastník súťaže udeľuje svoj súhlas so spracúvaním svojich údajov podľa toho bodu pravidiel na dobu neurčitú. Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí, že telefonický hovor vykonaný s cieľom kontaktovať účastníka súťaže určeného za výhercu v súlade s týmito pravidlami môže byť organizátorom nahrávaný na účely preukázania udelenia súhlasu so spracovaním a použitím osobných údajov, ako je uvedené vyššie. Práva účastníka pri spracovaní osobných údajov podliehajú režimu zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
 3. Trvanie, priebeh, cena a podmienky súťaže
  1. Súťaž sa uskutočňuje v čase od 3.11.2014 do 30.11.2014 (vrátane) na území Slovenskej republiky.
  2. SMS správy bude organizátor zasielať od 3.11.2014 do 24.11.2014. Na všetky emailové adresy doručené do 27.11.2014 (vrátane) bude zaslaný email overujúci existenciu danej adresy s pripojenou jedinečnou url linkou. Kliknutie na danú url linku do 30.11.2014 (vrátane) bude považované za naplnenie jednej z podmienok tejto súťaže a súťažiaci bude zaradený do žrebovania o výhru.
  3. Zo všetkých súťažiacich spĺňajúcich podmienky uvedené v časti II. a v časti III. týchto pravidiel organizátor dňa 1.12.2014 vyžrebuje prostredníctvom aplikácie fungujúcej systémom náhodného výberu spolu desiatich výhercov, mobilného telefónu Apple iPhone 5C 16GB, ktorého hodnota je 539 EUR s DPH.
  4. Výhercovia výhier budú po vyžrebovaní, najneskôr dňa 10.12.2014, zverejnení na internetovej stránke organizátora www.telekom.sk/sutazkontakty
 4. Odovzdávanie výhier
  1. Organizátor bude po žrebovaní dňa 1.12.2014 kontaktovať výhercu elektronicky zaslaním oznámenia o výhre z emailovej adresy Telekom Starostlivost. Email bude smerovaný práve na emailovú adresu, ktorú výherca uviedol v SMS správe. Povinnosťou výhercu bude zaslať odpoveď na doručený email. V odpovedi musí byť uvedené mobilné číslo, na ktoré bola výzva doručená a z ktorého bola daná emailová adresa na bezplatné číslo 2201 zaslaná a to najneskôr do 4.12.2014. Naplnenie tejto podmienky po určenom termíne 4.12.2014, oprávňuje organizátora vylúčiť vyžrebovaného súťažiaceho zo súťaže a prostredníctvom aplikácie fungujúcej systémom náhodného výberu vyžrebovať v poradí ďalšieho výhercu. Tento postup bude organizátor opakovať kým nebude vyžrebovaných a overených 10 výhercov.
  2. Organizátor po overení identity výhercu vyzve na poskytnutie jeho osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa na doručenie výhry na území Slovenskej republiky, ako aj na poskytnutie ďalšej súčinnosti potrebnej pre doručenie výhry. Uvedenie údajov podľa predchádzajúcej vety je dobrovoľné, avšak ich neuvedenie sa považuje za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu nevyhnutnej na doručenie výhry, čo spôsobuje zánik práva na výhru. Poskytnutím údajov udeľuje výherca organizátorovi súhlas na spracovanie a zverejnenie týchto údajov na účely uverejnenia zoznamu výhercov.
  3. Výhry budú všetkým výhercom odoslané kuriérom najneskôr do 17. 12. 2014.
 5. Záverečné ustanovenia
  1. Organizátor si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany súťažiacich a tiež právo na (i) prípadné vylúčenie súťažiaceho z účasti v súťaži pre nesplnenie niektorej z podmienok súťaže; (ii) nepriznanie práva na výhru, pokiaľ sa organizátorovi súťaže nepodarí úspešne skontaktovať s výhercom v zmysle týchto pravidiel; (iii) nepriznanie práva na výhru, pokiaľ si výherca neprevezme výhru alebo neposkytne potrebnú súčinnosť k jej prevzatiu, či odoslaniu; (iv) nepriznanie práva na výhru aj v prípade, ak nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok súťaže bude zistené dodatočne (po určení súťažiaceho za výhercu v súlade s týmito pravidlami), najneskôr však do momentu odovzdania výhry.
  2. Ceny v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo akejkoľvek inej kompenzácie. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe organizátor. V zmysle § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je výhra predmetom dane z príjmov s výnimkou výhier, ktoré sú oslobodené podľa § 9 Zákona o dani z príjmov (t.j. s výnimkou výhier, ktorých hodnota je do 350 EUR vrátene DPH) t.z. , že  výherca je povinný hodnotu výhry presahujúcu 350 EUR zdaniť. Výhry odovzdané výhercom predstavujú výhry pred zdanením a organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry Výhercom.
  3. Pravidlá tejto súťaže sú dostupné na požiadanie u organizátora súťaže a sú počas trvania súťaže zverejnené na internetovej stránke organizátora www.telekom.sk/sutazkontakty.

V Bratislave dňa 31. 10. 2014