Právne informácie

Prevádzkovateľom týchto stránok je spoločnosť Slovak Telekom, a. s. (ďalej len „Slovak Telekom“).

Sídlo spoločnosti:
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Deň zápisu do obchodného registra:
1. apríl 1999

Zapísaná v obchodnom registri:
Okresný súd Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka: 2081/B

Identifikačné a daňové údaje:
IČO: 35763469, DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK2020273893

Bankové údaje:
Všeobecná úverová banka, a. s., číslo účtu: 1634862854/0200
IBAN: SK12 0200 0000 0016 3486 2854

Činnosť spoločnosti Slovak Telekom v oblasti poskytovania elektronických komunikačných služieb podlieha dohľadu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, pozri Regulácia.

Podmienky používania
internetových stránok Slovak Telekomu

Slovak Telekom umožňuje prezeranie a preberanie materiálov z tejto webovej lokality iba na osobné, nekomerčné používanie, a to pod podmienkou, že zostanú neporušené všetky vyhlásenia o autorských právach a vlastníctve, uvedené v pôvodných materiáloch a všetkých kópiách materiálov. Poskytnutie informácií neznamená, že Slovak Telekom udeľuje licencie na autorské práva  alebo iné práva duševného vlastníctva.

Kopírovanie a ďalšie šírenie materiálov z tejto webovej lokality pre iné ako osobné účely je možné len s udeleným predchádzajúcim písomným súhlasom Oddelenia korporátnej komunikácie spoločnosti Slovak Telekom.
 

Právna zodpovednosť

Informácie publikované na internetových stránkach poskytuje Slovak Telekom a ich účelom je informovať najmä o ponuke produktov skupiny Slovak Telekom, ako aj o aktivitách spoločnosti. Informácie publikované v prostredí internetu na webových stránkach skupiny spoločnosti Slovak Telekom môže Slovak Telekom zmeniť alebo aktualizovať bez upozornenia. Žiadne materiály, informácie ani ďalšie formy komunikácie, ktoré používateľ zverejní na týchto webových stránkach, sa nebudú považovať za dôverné ani súkromné a Slovak Telekom nepreberá za to žiadnu zodpovednosť. Slovak Telekom nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním webovej stránky.
 

Autorské právo a iné práva duševného vlastníctva

Všetky materiály vrátane obrázkov, softvéru, textu, grafiky a iného obsahu webovej stránky sú chránené autorským právom a inými právami duševného vlastníctva. Označenia produktov, služieb a spoločností uvádzané v jednotlivých dokumentoch môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov alebo inými označeniami požívajúcimi právnu ochranu.
 

Ochrana súkromia
a spracúvanie osobných údajov

Všetky informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Slovak Telekom nájdete na tejto stránke.