POISTENIE FAKTÚR
JEDNODUCHO CEZ SMS

Zabezpečte svoje pravidelné mesačné platby pre prípad, že ich nebudete vedieť uhradiť. Poistíme vaše platby za telefón či internet, platby spojené s bývaním alebo za odber energií.

VIAC INFO

Aké poistné riziká sú v poistení zahrnuté?

ÚRAZOVÁ HOSPITALIZÁCIA

Ak sa Vám stane úraz a ste hospitalizovaný v nemocnici, bude Vám vyplatené poistné plnenie maximálne do výšky 2 mesačných plnení pre každú poistnú udalosť.

mesačne od 0,99 €

PRACOVNÁ NESCHOPNOSŤ

Ak ste práceneschopný následkom choroby (najskôr po 2 mesiacoch od začiatku poistenia) alebo úrazu, dlhšie ako 2 mesiace, vyplatíme vám postupne maximálne šesťnásobok mesačného plnenia v závislosti od dĺžky vašej práceneschopnosti.

mesačne od 0,99 €

INVALIDITA

Ak sa pre invaliditu následkom choroby (najskôr po 1 roku od začiatku poistenia) alebo následkom úrazu zníži Vaša schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%, vyplatíme Vám poistné plnenie jednorázovo vo výške šesťnásobku mesačného plnenia.

mesačne od 0,99 €

NEZAMESTNANOSŤ

Ak stratíte zamestnanie z organizačných dôvodov (najskôr po 3 mesiacoch od začiatku poistenia) a budete evidovaný na úrade práce dlhšie ako 3 mesiace, budeme Vám vyplácať zvolené mesačné plnenie ( maximálne šesťnásobok) pre jednu poistnú udalosť. Počas trvania poistenia je celkové plnenie pre riziko nezamestnanosti ohraničené na 36-násobok zvoleného mesačného plnenia.

mesačne od 1,99 €

VIAC INFO

Poistná udalosť

Poistnú udalosť môžete nahlásiť 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bezplatne a pohodlne na telefónnom čísle 0800 122 222, osobne na ktorejkoľvek pobočke Allianz Slovenskej poisťovne, a.s. alebo poštou.

Vytlačené, vyplnené a podpísané tlačivo „hlásenie poistnej udalosti“ zašlite poštou na adresu: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. , Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava. Po zaregistrovaní poistnej udalosti Vás budeme kontaktovať a dohodneme si spoločne ďalší postup a potrebné doklady.
Tlačivo „HLÁSENIE POISTNEJ UDALOSTI – Poistenie pravidelných platieb - Poistenie faktúry - Poistná zmluva číslo 080001003“ je k dispozícii tu.
Po zaregistrovaní poistnej udalosti je možné doklady potrebné k jej vybaveniu doručiť poisťovateľovi aj elektronicky cez internetovú stránku www.allianzsp.sk / služby / poistná udalosť / zistiť stav poistnej udalosti alebo odovzdať osobne na ktoromkoľvek obchodnom mieste Allianz – Slovenskej poisťovne.

Poznámky

Poistenie sa nevzťahuje na choroby, ktoré vznikli alebo sa ich príznaky prejavili pred začiatkom poistenia. Poistením nie sú kryté udalosti, ktoré vznikli napríklad následkom požitia alkoholu, omamných a návykových látok, prípadne v bezprostrednej alebo následnej súvislosti s vojnovými udalosťami, pri aktívnej účasti na občianskej vojne alebo vnútroštátnych nepokojoch, v súvislosti s konaním poisteného pri úmyselnom trestnom čine, za ktorý bol súdom právoplatne odsúdený a pod.
Vyplateniu poistného plnenia predchádza zdokladovanie vzniku / trvania hospitalizácie / invalidity / pracovnej neschopnosti / nezamestnanosti.
Poistenie vo Váš prospech dojednáva Slovak Telekom, a. s.. V prípade neuhradenia mesačného poplatku je Slovak Telekom, a. s. oprávnený Vás z poistenia odhlásiť v súlade s poistnými podmienkami.
Vaše poistenie začne (začiatok poistenia) 1. dňom zúčtovacieho obdobia Vašej faktúry po tom, ako Vám doručíme SMS o prijatí Vášho súhlasu s pristúpením do poistenia
Poisťovateľom je Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., IČO: 00151700, Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava. Slovak Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, 817 62, je podriadený finančný agent zapísaný do registra vedeného Národnou bankou Slovenska, podregister: poistenia alebo zaistenia, zoznam: podriadených finančných agentov, vykonávajúci finančné sprostredkovanie na základe zmluvy so samostatným finančným agentom.