Detailný filter
Detailný filter
×
viac výrobcov menej výrobcov

Operačný systém

Funkcie

Konštrukcia

Farba

Podmienky k Happy paušálom
Podmienky akcie Zľavy na programy Happy bez mobilného telefónu: Podmienkou poskytovania programov služieb Happy so zľavnenou cenou mesačného poplatku je uzavretie Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov bez kúpy akciového mobilného telefónu. Zľavnená cena mesačných poplatkov sa uplatňuje počas celej doby viazanosti a po jej uplynutí bude uplatňovaná štandardná nezľavnená cena mesačného poplatku. Ponuka je platná do 30.10.2015
Podmienky akcie Zľavy pre verných zákazníkov: Podmienkou poskytovania zľavy pre verných zákazníkov je uzavretie Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, ktorého predmetom je poskytovanie programu Služieb Happy počas doby viazanosti aspoň 24 mesiacov (ďalej len "Dodatok"). Zľava pre verných zákazníkov bude uplatňovaná len na prvú (základnú) časť mesačného poplatku za program Služieb Happy, a to len počas doby viazanosti dojednanej v Dodatku. Po uplynutí dojednanej doby viazanosti prestane byť zľava pre verných zákazníkov poskytovaná. Výška zľavy pre verných zákazníkov je závislá od dĺžky obdobia, počas ktorého boli vo vzťahu k telefónnemu číslu a SIM karte, ktoré sú uvedené v Dodatku, poskytované Podnikom jeho Služby, či už v predplatenej forme, alebo s mesačným programom Služieb. V prípade prenesenia telefónneho čísla od Podniku k inému operátorovi sa dovtedajšie obdobie nezohľadňuje. Výška zľavy pre verných zákazníkov sa určuje vždy ku dňu uzavretia Dodatku a uplatňuje sa počas celej doby viazanosti v rovnakej výške. Zľavu pre verných zákazníkov nie je možné kombinovať s akýmikoľvek inými zľavami poskytovanými z ceny mesačných poplatkov Služieb Happy, pokiaľ nie je s Podnikom dohodnuté inak. Ponuka je platná do 30.10.2015
Podmienky poskytnutia akciového telefónu k paušálu Happy: Ponuka akciových mobilných telefónov k programom Happy platí pri podpise Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s prevzatím záväzku používať vybraný program služby Happy počas 24-mesačnej viazanosti. Mesačný poplatok za programy služieb Happy pri využití ponuky s kúpou akciového telefónu sa skladá z dvoch zložiek (základnej a doplnkovej), ktorých súčet predstavuje sumu mesačného poplatku za programy služieb Happy, ktorý sa uplatňuje počas celej doby viazanosti. Po uplynutí doby viazanosti sa ako mesačný poplatok uplatní iba základná časť mesačného poplatku. Suma doplnkovej zložky mesačného poplatku paušálu Happy je závislá od zvolenej úrovne paušálu a typu akciového telefónu a je uvedená v Prílohe A. Cenníka.
Podmienky programov Happy a doplnkových balíčkov: Uvedené podmienky a ceny platia pre nové aktivácie programov Happy, rovnako pri predĺžení Zmluvy o poskytovaní verejných služieb a uzavretí Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s programami Happy, ako aj pre existujúcich účastníkov využívajúcich programy Happy, ktoré boli aktivované od 11. 6. 2014, alebo ktorí pokračujú vo využívaní programu Happy na základe Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb uzavretého od 11. 6. 2014. Vo všetkých uvedených prípadoch sa programy Happy považujú za programy Happy aktivované od 11. 6. 2014 alebo tzv. nové programy Happy. Účastníkom, ktorí si programy Happy aktivovali do 10. 6. 2014 (vrátane) alebo požiadali o aktiváciu programu Happy do 10. 6. 2014 (vrátane), pokiaľ si príslušný program Happy nezmenili na tzv. nový program Happy na základe úkonu účastníka uskutočneného po 10. 6. 2014, sú programy Happy poskytované za podmienok podľa Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete platného a účinného pre programy Happy do 10. 6. 2014. Účastníkom, ktorým sa v zmysle zmluvných podmienok dojednaných do 10. 6. 2014 (vrátane) má podľa Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, resp. Dodatku k tejto Zmluve zmeniť pôvodný program služieb na program Happy, bude daný program Happy aktivovaný a poskytovaný za cenu a podmienok podľa Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete platného a účinného pre programy Happy do 10. 6. 2014 (teda nie podľa podmienok pre tzv. nové programy Happy).

Program Happy XS zahŕňa voľné minúty odchádzajúcich hovorov na štandardné účastnícke čísla v mobilnej sieti Telekom a do všetkých pevných sietí v SR počas víkendov a sviatkov (t. j. soboty, nedele a štátne sviatky počas celých 24 hodín) a počas pracovných dní v čase od 19.00 hod. do 7.00 hod. Pri programoch Happy bude po prenesení voľného objemu dát v rámci jedného zúčtovacieho obdobia rýchlosť dátových prenosov (sťahovania aj odosielania dát) do konca príslušného zúčtovacieho obdobia znížená na 64 kb/s.

Volania do ostatných sietí SR,EÚ a prijaté hovory v EÚ:

Voľné minúty do EÚ zahŕňajú minúty, ktoré sa uplatňujú na odchádzajúce hovory uskutočnené z mobilnej siete Telekom na štandardné účastnícke čísla mobilných a pevných sietí v krajinách Európskej únie. V prípade programov Happy XS mini, Happy XS, Happy S, Happy M a Happy L sú voľné minúty zdieľané s voľnými minútami pre volania zo SR do všetkých sietí v SR a voľnými minútami na prichádzajúce roamingové volania v EÚ (t. j. na všetky sa uplatňuje spoločný objem voľných minút). V prípade programov Happy XL, Happy XL volania, Happy XXL, ktorých obsahom je neobmedzený počet voľných minút pre volania zo SR do všetkých sietí v SR, je počet voľných minút pre volania do EÚ 1 000. V prípade programu Happy Profi sa 1000 voľných minút pre volania do EÚ uplatňuje aj pre volania do krajín zóny Svet. Pre volania do EÚ, resp. zóny Svet v rámci voľných minút, aj po ich vyčerpaní, platí tarifikácia podľa aktuálne aktívnej služby pre zahraničné volania (Hovory do zahraničia, InterCall 33, atď.); po vyčerpaní voľných minút sa uplatnia ceny podľa Cenníka pre túto aktívnu službu pre zahraničné volania. Voľné minúty na prichádzajúce roamingové volania v EÚ zahŕňajú minúty, ktoré sa uplatňujú na prichádzajúce volania v roamingu v rámci Európskej únie. V prípade programov Happy XS mini, Happy XS, Happy S, Happy M a Happy L sú voľné minúty zdieľané s voľnými minútami pre volania zo SR do všetkých sietí v SR a voľnými minútami na prichádzajúce roamingové volania v EÚ (t. j. na všetky sa uplatňuje spoločný objem voľných minút). V prípade programov Happy XL, Happy XL volania a Happy XXL, ktorých obsahom je neobmedzený počet voľných minút pre volania zo SR do všetkých sietí v SR, je počet voľných minút na prichádzajúce volania v roamingu v rámci EÚ 1 000. V prípade programu Happy Profi sa 1000 voľných minút na prichádzajúce roamingové volania v EÚ uplatňuje aj pre prichádzajúce roamingové volania v krajinách zóny Svet. Pre prichádzajúce roamingové volania v rámci EÚ, resp. zóny Svet sa v rámci voľných minút, aj po ich vyčerpaní, uplatňuje tarifikácia podľa aktuálne aktívnej hlasovej roamingovej služby (Happy roaming, Euro roaming, Smart roaming, atď.); po vyčerpaní voľných minút sa uplatnia ceny podľa Cenníka pre túto aktívnu hlasovú roamingovú službu. Z technických dôvodov súvisiacich s poskytovaním služby prichádzajúcich roamingových hovorov, môžu byť prichádzajúce roamingové hovory, prijaté Účastníkom ku koncu zúčtovacieho obdobia, čerpané z balíka voľných minút pre zúčtovacie obdobie nasledujúce po prijatí týchto hovorov; z balíka voľných minút sa v takomto prípade odráta aj prevádzka z predchádzajúceho zúčtovacieho obdobia.

Odchádzajúce roamingové hovory v EÚ zahŕňajú minúty, ktoré sa uplatňujú na odchádzajúce roamingové hovory do SR, uskutočnené v prípade programu Happy XXL z krajín EÚ a v prípade programu Happy Profi z krajín zóny Svet. Pre roamingové volania v rámci EÚ resp. zóny Svet sa v rámci voľných minút aj po ich vyčerpaní uplatňuje tarifikácia podľa aktuálne aktívnej hlasovej roamingovej služby (Happy roaming, Euro roaming, Smart roaming atď.) a po vyčerpaní voľných minút sa uplatnia ceny podľa Cenníka pre túto aktívnu hlasovú roamingovú službu. Z technických dôvodov súvisiacich s poskytovaním služby odchádzajúcich roamingových hovorov v prípade, že Účastník bude v zahraničí telefonovať ku koncu zúčtovacieho obdobia, môžu byť jeho hovory u operátorov čerpané z balíka voľných minút pre nasledujúce zúčtovacie obdobie. Z balíka voľných minút v aktuálnom zúčtovacom období sa v takomto prípade odráta aj prevádzka z predchádzajúceho zúčtovacieho obdobia.

Voľný objem dát v roamingu zahŕňa objem dát pre odosielanie a prijímanie dát, ktoré sa v prípade programu služieb Happy XXL uplatňujú v krajinách EÚ a v prípade programu služieb Happy Profi v krajinách EÚ a v krajinách zóny Svet. Pre využívanie voľného objemu dát v roamingu je potrebná aktivácia bezplatnej služby Dátové prenosy v roamingu Web roaming. Po vyčerpaní voľného objemu dát je dátová prevádzka prerušená.

Krajiny zóny Svet pre program služieb Happy Profi:

Albánsko, Alijaška, Americké Panenské ostrovy, Angola, Argentína, Austrália, Bahamy, Bahrajn, Bangladéš, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Brunej, Bulharsko, Burundi, Cyprus, Česká republika, Čierna Hora, Čína, Dánsko, Egypt, Estónsko, Etiópska federatívna demokratická republika, Filipíny , Fínsko, Francúzska Guyana, Francúzsko, Gabon, Ghana, Grécko, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Holandské Antily, Holandsko, Hong Kong, Chile , Chorvátsko, India, Indonézia, Irán, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Južná Afrika, Kambodža, Kanada, Kolumbia, Kórejská republika, Kostarika, Kuvajt, Laos, Libanon, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macao, Macedónsko, Maďarsko, Malajzia, Malta, Martinik, Maurícius, Mexiko, Moldavsko, Monako, Mongolsko, Namíbia, Nemecko, Niger, Nigéria, Nórsko, Pakistan, Palestínske územia, Panama, Peru, Poľsko, Portugalsko, Portugalsko, Rakúsko, Réunion, Rumunsko, Ruská federácia, San Maríno, Saudská Arábia, Severné Mariány, Singapur, Slovinsko, Spojené arabské emiráty, Srbsko, Srí Lanka, Sýria, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Tadžikistan, Taiwan, Taliansko, Thajsko, Turecko, Ukrajina, USA, Uzbekistan, Vatikán, Veľká Británia, Venezuela, Vietnam, Vietnam, Zambia.

Easy Pecka s 9 € kreditom za cenu 1 €:

Ponuka pre Easy Pecka s 9 € kreditom za cenu 1 € platí pre Účastníka do konca pracovného dňa, v ktorom Účastník uzavrel s Podnikom Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov s akýmkoľvek mesačným mobilným hlasovým programom služieb alebo programom Easy Fix, ak účastník túto ponuku nevyužil alebo neodmietol už pred uzavretím tohto Dodatku.

Podmienky web zľavy: Ponuka platí do 30.10.2015. Výška web zľavy za objednávku prostredníctvom e-shopu je v prípade aktivácie nového čísla vo výške: XS - 10 €, S - 20 €, M - 30 €, L - 40 €, XL volania, XL, XXL, Profi - 40 € a pre existujúceho zákazníka vo výške XS - 5 €, S - 10 €, M - 15 €, L - 20 €, XL volania , XL, XXL, Profi - 20 €. Zľava bude zákazníkovi uplatnená v 2. a 3. faktúre po podpise dodatku k zmluve o pripojení (resp. v 2. faktúre pre existujúceho zákazníka).
Zdieľanie dát z paušálu:

Službu zdieľanie dát z paušálu je možné aktivovať k programom Happy XS a vyšším a umožňuje zdieľanie voľného objemu dát zahrnutého v príslušnom hlasovom programe služieb vo vzťahu k hlavnej SIM karte aj prostredníctvom ďalších dodatočných maximálne dvoch doplnkových SIM kariet poskytnutých účastníkovi. Podmienkou využívania služby Zdieľanie dát z paušálu je aktivácia aspoň jednej doplnkovej SIM karty, prostredníctvom ktorej bude prebiehať zdieľanie dát. Po vyčerpaní voľného objemu dát prenášaných plnou rýchlosťou, či už prostredníctvom hlavnej SIM karty alebo ktorejkoľvek doplnkovej SIM karty, bude rýchlosť dátových prenosov (sťahovania aj odosielania dát) na všetkých (hlavnej i doplnkových) SIM kartách až do konca príslušného zúčtovacieho obdobia znížená na 64 kb/s

Podmienky poistenia zariadenia: Služba Poistenie elektronického zariadenia je poskytovaná spoločnosťou Generali Poisťovňa, a. s. Poistnú zmluvu na poistenie elektronického zariadenia je možné uzavrieť len pri kúpe nového mobilného telefónu, tabletu alebo modemu so súčasným uzavretím Zmluvy o poskytovaní verejných služieb alebo jej Dodatku medzi poistníkom ako účastníkom zo Zmluvy a Podnikom, pričom bol dojednaný záväzok viazanosti aspoň na 24 mesiacov. Viac informácií a všeobecné podmienky k poisteniu elektronického zariadenia získate na čísle 0850 111 117, www.generali.sk.
Magio GO na 3 mesiace zadarmo Účastník, ktorý uzavrie Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s paušálom Happy XS a vyšším, s kúpou akciového mobilného telefónu (ďalej len „Zariadenie“) a s viazanosťou aspoň 24 mesiacov, je súčasne oprávnený využiť ponuku Podniku na aktiváciu služby Magio GO s doplnkovou službou Magio GO Archív so 100 % zľavou z ceny za poskytovanie tejto služby v zmysle Cenníka po dobu 3 mesiacov nasledujúcich po zúčtovacom období, v ktorom bola táto služba aktivovaná (obdobie benefitu). Ponuku nie je možné kombinovať s akoukoľvek inou akciovou ponukou Podniku, ak neurčí Podnik inak. Po uplynutí obdobia benefitu bude služba Účastníkovi automaticky deaktivovaná, ak nepožiada o deaktiváciu skôr. Účastník má právo požiadať Podnik, pred uplynutím obdobia benefitu, o ponechanie služby aktívnej. Týmto nedôjde k deaktivácii služby a bude v ďalšom období poskytovaná za podmienok podľa aktuálneho Cenníka. Ponuka platí do 30. 10. 2015.
Bonus za odporúčanie Akcia Bonus za odporúčanie platí do 30.10.2015 a vzťahuje sa len na účastníkov s mesačnými programami mobilných hlasových služieb s mesačným poplatkom (ďalej len „Odporúčajúci Účastník“). Odporúčajúcemu Účastníkovi, ktorý prostredníctvom SMS zaslanej v tvare „Odporucam 09xxxxxx“ na číslo 12323 odporučil účastníka využívajúceho mobilné hlasové služby iného podniku na prenos jeho telefónneho čísla do mobilnej siete ST, pričom vo vzťahu k odporučenému účastníkovi dôjde k úspešnému prenosu jeho telefónneho čísla do mobilnej siete ST s aktiváciou mesačného programu služieb Happy, vznikne nárok na bonus. Odporúčajúci Účastník môže postupom podľa predchádzajúcej vety odporučiť najviac dvoch odporučených účastníkov. V prípade úspešného prenosu jedného telefónneho čísla odporučeného účastníka s aktiváciou mesačného programu Happy a po uhradení prvej faktúry odporúčaného účastníka po prenose čísla má Odporúčajúci Účastník nárok na bonus v celkovej hodnote 50 €, ktorý bude uplatňovaný postupne vo faktúrach za nasledujúce zúčtovacie obdobia v hodnote po 2,50 € až do dosiahnutia sumy 50 €. Nárok na vyplatenie každej časti bonusu v sume 2,50 € vznikne vždy k tomu dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom mesiaca, v ktorom došlo k úspešnému preneseniu telefónneho čísla odporučeného účastníka do mobilnej siete ST (ďalej len „Rozhodný deň“). Podmienkou uplatnenia jednotlivých častí bonusu až do uplatnenia celej jeho sumy je, že ani Odporúčajúci Účastník, ani odporučený účastník nebudú v Rozhodné dni v omeškaní s úhradou vyúčtovaných poplatkov za využívanie služieb, pretože inak nárok na uplatnenie časti bonusu v príslušnom zúčtovacom období nevznikne, ale sa prenesie do nasledujúcich zúčtovacích období, v ktorých bude opätovne skúmané splnenie podmienok na uplatnenie príslušných častí bonusu, a to vždy až do úplného uplatnenia bonusu. Podmienkou uplatňovania jednotlivých častí bonusu je, že Odporúčajúci účastník má aktivovaný mesačný program služieb s mesačným poplatkom a nebolo mu dočasne prerušené poskytovanie služieb z dôvodu neuhradenia splatnej ceny za poskytované služby.

Všetky ceny sú uvedené v € s DPH a sú zaokrúhlené na 2 desatinné miesta. Podrobné informácie o ponuke sú uvedené v aktuálnom Cenníku pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete