Detailný filter
Detailný filter
×
viac výrobcov menej výrobcov

Operačný systém

Funkcie

Konštrukcia

Farba

Podmienky k Happy paušálom
Podmienky akcie Zľavy na programy Happy bez mobilného telefónu: Podmienkou poskytovania programov služieb Happy so zľavnenou cenou mesačného poplatku je uzavretie Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov bez kúpy akciového mobilného telefónu. Zľavnená cena mesačných poplatkov sa uplatňuje počas celej doby viazanosti a po jej uplynutí bude uplatňovaná štandardná nezľavnená cena mesačného poplatku. Ponuka je platná do 31.5.2016
Podmienky akcie Zľavy pre verných zákazníkov: Podmienkou poskytovania zľavy pre verných zákazníkov je uzavretie Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, ktorého predmetom je poskytovanie programu Služieb Happy počas doby viazanosti aspoň 24 mesiacov (ďalej len "Dodatok"). Zľava pre verných zákazníkov bude uplatňovaná len na prvú (základnú) časť mesačného poplatku za program Služieb Happy, a to len počas doby viazanosti dojednanej v Dodatku. Po uplynutí dojednanej doby viazanosti prestane byť zľava pre verných zákazníkov poskytovaná. Výška zľavy pre verných zákazníkov je závislá od dĺžky obdobia, počas ktorého boli vo vzťahu k telefónnemu číslu a SIM karte, ktoré sú uvedené v Dodatku, poskytované Podnikom jeho Služby, či už v predplatenej forme, alebo s mesačným programom Služieb. V prípade prenesenia telefónneho čísla od Podniku k inému operátorovi sa dovtedajšie obdobie nezohľadňuje. Výška zľavy pre verných zákazníkov sa určuje vždy ku dňu uzavretia Dodatku a uplatňuje sa počas celej doby viazanosti v rovnakej výške. Zľavu pre verných zákazníkov nie je možné kombinovať s akýmikoľvek inými zľavami poskytovanými z ceny mesačných poplatkov Služieb Happy, pokiaľ nie je s Podnikom dohodnuté inak. Ponuka je platná do 31.5.2016
Podmienky poskytnutia akciového telefónu k paušálu Happy: Ponuka akciových mobilných telefónov k programom Happy platí pri podpise Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s prevzatím záväzku používať vybraný program služby Happy počas 24-mesačnej viazanosti. Mesačný poplatok za programy služieb Happy pri využití ponuky s kúpou akciového telefónu sa skladá z dvoch zložiek (základnej a doplnkovej), ktorých súčet predstavuje sumu mesačného poplatku za programy služieb Happy, ktorý sa uplatňuje počas celej doby viazanosti. Po uplynutí doby viazanosti sa ako mesačný poplatok uplatní iba základná časť mesačného poplatku. Suma doplnkovej zložky mesačného poplatku paušálu Happy je závislá od zvolenej úrovne paušálu a typu akciového telefónu a je uvedená v Prílohe A. Cenníka.
Podmienky programov Happy a doplnkových balíčkov:

Voľné minúty zahŕňajú minúty, ktoré sa uplatňujú na odchádzajúce hovory uskutočnené na štandardné účastnícke čísla mobilných a pevných sietí, neuplatňujú sa na volania na Odkazovú službu, dátové volania ani na volania so špeciálnou tarifou. V prípade, ak je v tabuľkách vyššie rovnaký počet voľných minút graficky vyčlenený pre viaceré zložky zahrnuté v mesačnom programe služieb Happy, je tento počet zdieľaný so všetkými takto vyčlenenými zložkami programu služieb Happy, t. j. ide o celkový počet voľných minút, ktoré môžu byť v rámci určených zložiek programu služieb Happy vyčerpané. Pre volania do EÚ, resp. zóny Profi v rámci voľných minút, aj po ich vyčerpaní, platí tarifikácia podľa aktuálne aktívnej služby pre zahraničné volania (Hovory do zahraničia atď.); po vyčerpaní voľných minút sa uplatnia ceny podľa Cenníka pre túto aktívnu službu pre zahraničné volania. Pre roamingové volania sa v rámci voľných minút, aj po ich vyčerpaní, uplatňuje tarifikácia podľa aktuálne aktívnej hlasovej roamingovej služby (Happy roaming, Euro roaming, Smart roaming atď.); po vyčerpaní voľných minút sa uplatnia ceny podľa Cenníka pre túto aktívnu hlasovú roamingovú službu. Voľné minúty sa nevzťahujú na roamingové volania v sieťach operátorov zo zóny lode, lietadlá a satelitné siete. Voľné SMS/MMS v rámci programu sa nevzťahujú na na SMS/MMS správy poslané na skrátené čísla a čísla služieb mobilnej zábavy, ktoré sú spoplatňované osobitnou tarifou podľa Cenníka, ako ani na SMS/MMS správy poslané z virtuálnych čísel, SMS brán, t-zones, SMS Directu a E-mailu SMS. Dĺžka jednej SMS správy je najviac 160 znakov. Voľný objem dát sa nevzťahuje na roamingové dáta v sieťach operátorov zo zóny lode, lietadlá a satelitné siete.

Krajiny zóny Profi pre program služieb Happy Profi:
Albánsko, Alijaška, Americké Panenské ostrovy, Angola, Argentína, Austrália, Bahamy, Bahrajn, Bangladéš, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Brunej, Bulharsko, Burundi, Cyprus, Česká republika, Čierna Hora, Čína, Dánsko, Egypt, Estónsko, Etiópska federatívna demokratická republika, Filipíny , Fínsko, Francúzska Guyana, Francúzsko, Gabon, Ghana, Grécko, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Holandské Antily, Holandsko, Hong Kong, Chile , Chorvátsko, India, Indonézia, Irán, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Južná Afrika, Kambodža, Kanada, Kolumbia, Kórejská republika, Kostarika, Kuvajt, Laos, Libanon, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macao, Macedónsko, Maďarsko, Malajzia, Malta, Martinik, Maurícius, Mexiko, Moldavsko, Monako, Mongolsko, Namíbia, Nemecko, Niger, Nigéria, Nórsko, Pakistan, Palestínske územia, Panama, Peru, Poľsko, Portugalsko, Portugalsko, Rakúsko, Réunion, Rumunsko, Ruská federácia, San Maríno, Saudská Arábia, Severné Mariány, Singapur, Slovinsko, Spojené arabské emiráty, Srbsko, Srí Lanka, Sýria, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Tadžikistan, Taiwan, Taliansko, Thajsko, Turecko, Ukrajina, USA, Uzbekistan, Vatikán, Veľká Británia, Venezuela, Vietnam, Vietnam, Zambia.

Program Happy XS
zahŕňa voľné minúty odchádzajúcich hovorov na štandardné účastnícke čísla v mobilnej sieti Telekom a do všetkých pevných sietí v SR počas víkendov a sviatkov (t. j. soboty, nedele a štátne sviatky počas celých 24 hodín) a počas pracovných dní v čase od 19.00 hod. do 7.00 hod.

Pri programoch Happy
bude po prenesení voľného objemu dát v rámci jedného zúčtovacieho obdobia rýchlosť dátových prenosov (sťahovania aj odosielania dát) do konca príslušného zúčtovacieho obdobia znížená na maximálne 64 kb/s.

Pri programe Happy XS mini sa prenesené dáta vždy spoplatňujú cenou 0,1000 €/MB s DPH (s tarifikáciou po 1 kB) a po prenesení 50 MB dát v mobilnej sieti Telekom v rámci jedného zúčtovacieho obdobia bude rýchlosť dátových prenosov (sťahovania aj odosielania dát) v mobilnej sieti Telekom do konca príslušného zúčtovacieho obdobia znížená na maximálne 64 kb/s.
Podmienkou poskytovania doplnkového balíčka Volania najbližším so zľavou vo výške 100 % z jeho mesačného poplatku počas celej doby viazanosti je uzavretie Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov, spojenú s aktiváciou novej SIM karty . Doplnkový balíček Volania Najbližším zahŕňa 100 % zľavu z ceny odchádzajúcich volaní, SMS a MMS správ na tri vybrané účastnícke čísla v ktorejkoľvek mobilnej sieti v SR. Ponuka je platná do 31.5.2016.

Data navyše pre blízkych
Data navyše pre blízkych 1000 MB je doplnková služba k programom služieb Happy M a vyšším, ktorá umožňuje zdieľanie voľného objemu dát 1000 MB zahrnutého v príslušnom balíku Data navyše pre blízkych 1000 MB s ďalšími, maximálne piatimi SIM kartami s aktivovaným programom služieb Happy XS a vyšším, Easy Pecka, Easy Team alebo Fix. Platnosť balíka dát je 30 dní. Obdarovaná SIM karta i) s programom služby Happy XS a vyšším môže priradené dáta využiť počas zúčtovacieho obdobia, do ktorého mu boli priradené hlavnou SIM kartou; ii) s programom služby Easy Pecka, Easy Team alebo Fix môže priradené dáta využíť maximálne 30 dní odo dňa ich priradenia hlavnou SIM kartou. Po vyčerpaní voľného objemu dát balíka Data navyše pre blízkych 1000 MB prenášaných plnou rýchlosťou prostredníctvom hlavnej SIM karty alebo ktorejkoľvek obdarovanej SIM karty, je ďalšia dátová prevádzka spoplatnená podľa platného Cenníka.

Easy Pecka s 9 € kreditom za cenu 1 €
Ponuka pre Easy Pecka s 9 € kreditom za cenu 1 € platí pre Účastníka do konca pracovného dňa, v ktorom Účastník uzavrel s Podnikom Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov s akýmkoľvek mesačným mobilným hlasovým programom služieb alebo programom Easy Fix, ak účastník túto ponuku nevyužil alebo neodmietol už pred uzavretím tohto Dodatku.

Podmienky web zľavy: Ponuka platí do 31.5.2016. Výška web zľavy za objednávku prostredníctvom e-shopu je v prípade aktivácie nového čísla vo výške: XS - 10 €, S - 20 €, M - 30 €, L - 40 €, XL volania, XL, XXL, Profi - 40 € a pre existujúceho zákazníka vo výške XS - 5 €, S - 10 €, M - 15 €, L - 20 €, XL volania , XL, XXL, Profi - 20 €. Zľava bude zákazníkovi uplatnená v 2. a 3. faktúre po podpise dodatku k zmluve o pripojení (resp. v 2. faktúre pre existujúceho zákazníka).
Zdieľanie dát z paušálu:

Službu zdieľanie dát z paušálu je možné aktivovať k programom Happy XS a vyšším a umožňuje zdieľanie voľného objemu dát zahrnutého v príslušnom hlasovom programe služieb vo vzťahu k hlavnej SIM karte aj prostredníctvom ďalších dodatočných maximálne dvoch doplnkových SIM kariet poskytnutých účastníkovi. Podmienkou využívania služby Zdieľanie dát z paušálu je aktivácia aspoň jednej doplnkovej SIM karty, prostredníctvom ktorej bude prebiehať zdieľanie dát. Po vyčerpaní voľného objemu dát prenášaných plnou rýchlosťou, či už prostredníctvom hlavnej SIM karty alebo ktorejkoľvek doplnkovej SIM karty, bude rýchlosť dátových prenosov (sťahovania aj odosielania dát) na všetkých (hlavnej i doplnkových) SIM kartách až do konca príslušného zúčtovacieho obdobia znížená na 64 kb/s

Účastník, ktorý uzavrie Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s paušálom Happy L, Happy XL, Happy XXL a Happy Profi s viazanosťou aspoň na 24 mesiacov, má možnosť Aktivovať si službu Zdieľanie dát z paušálu za zvýhodnený aktivačný poplatok 0,04 € s DPH so 100 % zľavou z ceny mesačných poplatkov po dobu 24 mesiacov od aktivácie (ďalej len „Akciová služba“). Po uplynutí 24 mesiacov poskytovania Akciovej služby bude príslušná služba i naďalej poskytovaná za mesačný poplatok podľa aktuálneho Cenníka.

Podmienky poistenia zariadenia: Služba Poistenie elektronického zariadenia je poskytovaná spoločnosťou Generali Poisťovňa, a. s. Poistnú zmluvu na poistenie elektronického zariadenia je možné uzavrieť len pri kúpe nového mobilného telefónu, tabletu alebo modemu so súčasným uzavretím Zmluvy o poskytovaní verejných služieb alebo jej Dodatku medzi poistníkom ako účastníkom zo Zmluvy a Podnikom, pričom bol dojednaný záväzok viazanosti aspoň na 24 mesiacov. Viac informácií a všeobecné podmienky k poisteniu elektronického zariadenia získate na čísle 0850 111 117, www.generali.sk.
Magio GO na 3 mesiace zadarmo Účastník, ktorý uzavrie Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s paušálom Happy XS a vyšším, s kúpou akciového mobilného telefónu (ďalej len „Zariadenie“) a s viazanosťou aspoň 24 mesiacov, je súčasne oprávnený využiť ponuku Podniku na aktiváciu služby Magio GO s doplnkovou službou Magio GO Archív so 100 % zľavou z ceny za poskytovanie tejto služby v zmysle Cenníka po dobu 3 mesiacov nasledujúcich po zúčtovacom období, v ktorom bola táto služba aktivovaná (obdobie benefitu). Ponuku nie je možné kombinovať s akoukoľvek inou akciovou ponukou Podniku, ak neurčí Podnik inak. Po uplynutí obdobia benefitu bude služba Účastníkovi automaticky deaktivovaná, ak nepožiada o deaktiváciu skôr. Účastník má právo požiadať Podnik, pred uplynutím obdobia benefitu, o ponechanie služby aktívnej. Týmto nedôjde k deaktivácii služby a bude v ďalšom období poskytovaná za podmienok podľa aktuálneho Cenníka. Ponuka platí do 31.5.2016.
PowerBank CulCharge

Ponuka platí do vypredania zásob. Podmienkou využitia ponuky je uzavretie Dodatku s viazanosťou 24 mesiacov s programom Happy XL volania, Happy L a vyšším k objednávke realizovanej prostredníctvom e-shopu. Účastník má možnosť zakúpiť si zariadenie CulCharge 3-v-1 (ďalej len „Externá batéria“) za zvýhodnenú kúpnu cenu 0,04 € s DPH. V prípade využitia práva Účastníka na odstúpenie od Základného Dodatku do 14 dní od jeho uzavretia podľa zákona č. 102/2014 Z. z. je Účastník povinný z titulu bezdôvodného obohatenia vrátiť všetko, čo na základe tohto Základného Dodatku prijal, vrátane poskytnutého Zariadenia.

Mobil každý rok Podmienkou využitia služby Mobil každý rok je (i) využívanie ktoréhokoľvek programu služieb Happy s mobilným telefónom počas najmenej 12 mesiacov bezprostredne pred využitím služby Mobil každý rok, (ii) úhrada poplatku za službu Mobil každý rok vo výške podľa Cenníka a (iii) uzatvorenie nového dodatku s viazanosťou 24 mesiacov na rovnaký alebo vyšší program služieb Happy, ako Účastník využíval počas posledných najmenej 12 mesiacov. Poplatok za službu Mobil každý rok je možné znížiť odkúpením vášho mobilu prostredníctvom využitia služby Odkúpenie mobilu. Na základe služby Odkúpenie mobilu budú od zákazníka odkúpené opotrebované MT , a to za nasledovných podmienok: (i) cena MT bude určená na základe posúdenia ST , (ii) kúpna cena pri využití služby Odkúpenie mobilu nebude vyplatená v hotovosti, ale formou započítania voči pohľadávke, ktorá vznikne pri využití služby Mobil každý rok, (iii) ST má právo odmietnuť odkúpenie MT , (iv) Minimálna výkupná cena MT je 20 €, (v) služba Odkúpenie mobilu je určená len pre existujúcich zákazníkov ST využívajúcich službu Mobil každý rok. Ostatné podmienky služby Odkúpenie mobilu sú uvedené v Cenníku a v Obchodných podmienkach služby Odkúpenie mobilu. Služba Odkúpenie mobilu je určená len pre fyzické osoby – nepodnikateľov.

Všetky ceny sú uvedené v € s DPH a sú zaokrúhlené na 2 desatinné miesta. Podrobné informácie o ponuke sú uvedené v aktuálnom Cenníku pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete