Detailný filter
Detailný filter
×
viac výrobcov menej výrobcov

Operačný systém

Funkcie

Konštrukcia

Farba

Podmienky k Happy paušálom
Podmienky akcie Zľavy na programy Happy bez mobilného telefónu: Podmienkou poskytovania programov služieb Happy so zľavnenou cenou mesačného poplatku je uzavretie Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov bez kúpy akciového mobilného telefónu. Zľavnená cena mesačných poplatkov sa uplatňuje počas celej doby viazanosti a po jej uplynutí bude uplatňovaná štandardná nezľavnená cena mesačného poplatku. Ponuka je platná do 31.12.2015
Podmienky akcie Zľavy pre verných zákazníkov: Podmienkou poskytovania zľavy pre verných zákazníkov je uzavretie Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, ktorého predmetom je poskytovanie programu Služieb Happy počas doby viazanosti aspoň 24 mesiacov (ďalej len "Dodatok"). Zľava pre verných zákazníkov bude uplatňovaná len na prvú (základnú) časť mesačného poplatku za program Služieb Happy, a to len počas doby viazanosti dojednanej v Dodatku. Po uplynutí dojednanej doby viazanosti prestane byť zľava pre verných zákazníkov poskytovaná. Výška zľavy pre verných zákazníkov je závislá od dĺžky obdobia, počas ktorého boli vo vzťahu k telefónnemu číslu a SIM karte, ktoré sú uvedené v Dodatku, poskytované Podnikom jeho Služby, či už v predplatenej forme, alebo s mesačným programom Služieb. V prípade prenesenia telefónneho čísla od Podniku k inému operátorovi sa dovtedajšie obdobie nezohľadňuje. Výška zľavy pre verných zákazníkov sa určuje vždy ku dňu uzavretia Dodatku a uplatňuje sa počas celej doby viazanosti v rovnakej výške. Zľavu pre verných zákazníkov nie je možné kombinovať s akýmikoľvek inými zľavami poskytovanými z ceny mesačných poplatkov Služieb Happy, pokiaľ nie je s Podnikom dohodnuté inak. Ponuka je platná do 31.12.2015
Podmienky poskytnutia akciového telefónu k paušálu Happy: Ponuka akciových mobilných telefónov k programom Happy platí pri podpise Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s prevzatím záväzku používať vybraný program služby Happy počas 24-mesačnej viazanosti. Mesačný poplatok za programy služieb Happy pri využití ponuky s kúpou akciového telefónu sa skladá z dvoch zložiek (základnej a doplnkovej), ktorých súčet predstavuje sumu mesačného poplatku za programy služieb Happy, ktorý sa uplatňuje počas celej doby viazanosti. Po uplynutí doby viazanosti sa ako mesačný poplatok uplatní iba základná časť mesačného poplatku. Suma doplnkovej zložky mesačného poplatku paušálu Happy je závislá od zvolenej úrovne paušálu a typu akciového telefónu a je uvedená v Prílohe A. Cenníka.
Podmienky programov Happy a doplnkových balíčkov:

Volania do ostatných sietí SR, EÚ a prijaté hovory v EÚ:
Voľné minúty do EÚ zahŕňajú minúty, ktoré sa uplatňujú na odchádzajúce hovory uskutočnené z mobilnej siete Telekom na štandardné účastnícke čísla mobilných a pevných sietí v krajinách Európskej únie. V prípade programov Happy XS mini, Happy XS, Happy S, Happy M a Happy L sú voľné minúty zdieľané s voľnými minútami pre volania zo SR do všetkých sietí v SR a voľnými minútami na prichádzajúce roamingové volania v EÚ (t. j. na všetky sa uplatňuje spoločný objem voľných minút). V prípade programov Happy XL, Happy XL volania, Happy XXL, ktorých obsahom je neobmedzený počet voľných minút pre volania zo SR do všetkých sietí v SR, je počet voľných minút pre volania do EÚ 1 000. V prípade programu Happy Profi sa 1000 voľných minút pre volania do EÚ uplatňuje aj pre volania do krajín zóny Svet. Pre volania do EÚ, resp. zóny Svet v rámci voľných minút, aj po ich vyčerpaní, platí tarifikácia podľa aktuálne aktívnej služby pre zahraničné volania (Hovory do zahraničia, InterCall 33, atď.); po vyčerpaní voľných minút sa uplatnia ceny podľa Cenníka pre túto aktívnu službu pre zahraničné volania. Voľné minúty na prichádzajúce roamingové volania v EÚ zahŕňajú minúty, ktoré sa uplatňujú na pric hádzajúce volania v roamingu v rámci Európskej únie. V prípade programov Happy XS mini, Happy XS, Happy S, Happy M a Happy L sú voľné minúty zdieľané s voľnými minútami pre volania zo SR do všetkých sietí v SR a voľnými minútami na prichádzajúce roamingové volania v EÚ (t. j. na všetky sa uplatňuje spoločný objem voľných minút). V prípade programov Happy XL, Happy XL volania a Happy XXL, ktorých obsahom je neobmedzený počet voľných minút pre volania zo SR do všetkých sietí v SR, je počet voľných minút na prichádzajúce volania v roamingu v rámci EÚ 1 000. V prípade programu Happy Profi sa 1000 voľných minút na prichádzajúce roamingové volania v EÚ uplatňuje aj pre prichádzajúce roamingové volania v krajinách zóny Svet. Pre prichádzajúce roamingové volania v rámci EÚ, resp. zóny Svet sa v rámci voľných minút, aj po ich vyčerpaní, uplatňuje tarifikácia podľa aktuálne aktívnej hlasovej roamingovej služby (Happy roaming, Euro roaming, Smart roaming, atď.); po vyčerpaní voľných minút sa uplatnia ceny podľa Cenníka pre túto aktívnu hlasovú roamingovú službu. Z technických dôvodov súvisiacich s poskytovaním služby prichádzajúcich roamingových hovorov, môžu byť prichádzajúce roamingové hovory, prijaté Účastníkom ku koncu zúčtovacieho obdobia, čerpané z balíka voľných minút pre zúčtovacie obdobie nasledujúce po prijatí týchto hovorov; z balíka voľných minút sa v takomto prípade odráta aj prevádzka z predchádzajúceho zúčtovacieho obdobia.

Odchádzajúce roamingové hovory v EÚ
zahŕňajú minúty, ktoré sa uplatňujú na odchádzajúce roamingové hovory do SR, uskutočnené v prípade programu Happy XXL z krajín EÚ a v prípade programu Happy Profi z krajín zóny Svet. Pre roamingové volania v rámci EÚ resp. zóny Svet sa v rámci voľných minút aj po ich vyčerpaní uplatňuje tarifikácia podľa aktuálne aktívnej hlasovej roamingovej služby (Happy roaming, Euro roaming, Smart roaming atď.) a po vyčerpaní voľných minút sa uplatnia ceny podľa Cenníka pre túto aktívnu hlasovú roamingovú službu. Z technických dôvodov súvisiacich s poskytovaním služby odchádzajúcich roamingových hovorov v prípade, že Účastník bude v zahraničí telefonovať ku koncu zúčtovacieho obdobia, môžu byť jeho hovory u operátorov čerpané z balíka voľných minút pre nasledujúce zúčtovacie obdobie. Z balíka voľných minút v aktuálnom zúčtovacom období sa v takomto prípade odráta aj prevádzka z predchádzajúceho zúčtovacieho obdobia.

Voľný objem dát v roamingu
zahŕňa objem dát pre odosielanie a prijímanie dát, ktoré sa v prípade programu služieb Happy XXL uplatňujú v krajinách EÚ a v prípade programu služieb Happy Profi v krajinách EÚ a v krajinách zóny Svet. Pre využívanie voľného objemu dát v roamingu je potrebná aktivácia bezplatnej služby Dátové prenosy v roamingu Web roaming. Po vyčerpaní voľného objemu dát je dátová prevádzka prerušená.

Krajiny zóny Svet pre program služieb Happy Profi:
Albánsko, Alijaška, Americké Panenské ostrovy, Angola, Argentína, Austrália, Bahamy, Bahrajn, Bangladéš, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Brunej, Bulharsko, Burundi, Cyprus, Česká republika, Čierna Hora, Čína, Dánsko, Egypt, Estónsko, Etiópska federatívna demokratická republika, Filipíny , Fínsko, Francúzska Guyana, Francúzsko, Gabon, Ghana, Grécko, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Holandské Antily, Holandsko, Hong Kong, Chile , Chorvátsko, India, Indonézia, Irán, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Južná Afrika, Kambodža, Kanada, Kolumbia, Kórejská republika, Kostarika, Kuvajt, Laos, Libanon, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macao, Macedónsko, Maďarsko, Malajzia, Malta, Martinik, Maurícius, Mexiko, Moldavsko, Monako, Mongolsko, Namíbia, Nemecko, Niger, Nigéria, Nórsko, Pakistan, Palestínske územia, Panama, Peru, Poľsko, Portugalsko, Portugalsko, Rakúsko, Réunion, Rumunsko, Ruská federácia, San Maríno, Saudská Arábia, Severné Mariány, Singapur, Slovinsko, Spojené arabské emiráty, Srbsko, Srí Lanka, Sýria, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Tadžikistan, Taiwan, Taliansko, Thajsko, Turecko, Ukrajina, USA, Uzbekistan, Vatikán, Veľká Británia, Venezuela, Vietnam, Vietnam, Zambia.

Program Happy XS
zahŕňa voľné minúty odchádzajúcich hovorov na štandardné účastnícke čísla v mobilnej sieti Telekom a do všetkých pevných sietí v SR počas víkendov a sviatkov (t. j. soboty, nedele a štátne sviatky počas celých 24 hodín) a počas pracovných dní v čase od 19.00 hod. do 7.00 hod.

Pri programoch Happy
bude po prenesení voľného objemu dát v rámci jedného zúčtovacieho obdobia rýchlosť dátových prenosov (sťahovania aj odosielania dát) do konca príslušného zúčtovacieho obdobia znížená na max. 64 kb/s.

Pri programe Happy XS mini sa prenesené dáta vždy spoplatňujú cenou 0,1000 €/MB s DPH (s tarifikáciou po 1 kB) a po prenesení 50 MB dát v mobilnej sieti Telekom v rámci jedného zúčtovacieho obdobia bude rýchlosť dátových prenosov (sťahovania aj odosielania dát) v mobilnej sieti Telekom do konca príslušného zúčtovacieho obdobia znížená maximálne na 64 kb/s.

Data navyše pre blízkych
Data navyše pre blízkych 1000 MB je doplnková služba k programom služieb Happy M a vyšším, ktorá umožňuje zdieľanie voľného objemu dát 1000 MB zahrnutého v príslušnom balíku Data navyše pre blízkych 1000 MB s ďalšími, maximálne piatimi SIM kartami s aktivovaným programom služieb Happy, Easy Pecka, Easy Team alebo Fix. Platnosť balíka dát je 30 dní. Obdarovaná SIM karta i) s programom služby Happy môže priradené dáta využiť počas zúčtovacieho obdobia, do ktorého mu boli priradené hlavnou SIM kartou; ii) s programom služby Easy Pecka, Easy Team alebo Fix môže priradené dáta využíť maximálne 30 dní odo dňa ich priradenia hlavnou SIM kartou. Po vyčerpaní voľného objemu dát balíka Data navyše pre blízkych 1000 MB prenášaných plnou rýchlosťou prostredníctvom hlavnej SIM karty alebo ktorejkoľvek obdarovanej SIM karty, je ďalšia dátová prevádzka spoplatnená podľa platného Cenníka.

Easy Pecka s 9 € kreditom za cenu 1 €
Ponuka pre Easy Pecka s 9 € kreditom za cenu 1 € platí pre Účastníka do konca pracovného dňa, v ktorom Účastník uzavrel s Podnikom Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov s akýmkoľvek mesačným mobilným hlasovým programom služieb alebo programom Easy Fix, ak účastník túto ponuku nevyužil alebo neodmietol už pred uzavretím tohto Dodatku.

Podmienky web zľavy: Ponuka platí do 31.12.2015. Výška web zľavy za objednávku prostredníctvom e-shopu je v prípade aktivácie nového čísla vo výške: XS - 10 €, S - 20 €, M - 30 €, L - 40 €, XL volania, XL, XXL, Profi - 40 € a pre existujúceho zákazníka vo výške XS - 5 €, S - 10 €, M - 15 €, L - 20 €, XL volania , XL, XXL, Profi - 20 €. Zľava bude zákazníkovi uplatnená v 2. a 3. faktúre po podpise dodatku k zmluve o pripojení (resp. v 2. faktúre pre existujúceho zákazníka).
Zdieľanie dát z paušálu:

Službu zdieľanie dát z paušálu je možné aktivovať k programom Happy XS a vyšším a umožňuje zdieľanie voľného objemu dát zahrnutého v príslušnom hlasovom programe služieb vo vzťahu k hlavnej SIM karte aj prostredníctvom ďalších dodatočných maximálne dvoch doplnkových SIM kariet poskytnutých účastníkovi. Podmienkou využívania služby Zdieľanie dát z paušálu je aktivácia aspoň jednej doplnkovej SIM karty, prostredníctvom ktorej bude prebiehať zdieľanie dát. Po vyčerpaní voľného objemu dát prenášaných plnou rýchlosťou, či už prostredníctvom hlavnej SIM karty alebo ktorejkoľvek doplnkovej SIM karty, bude rýchlosť dátových prenosov (sťahovania aj odosielania dát) na všetkých (hlavnej i doplnkových) SIM kartách až do konca príslušného zúčtovacieho obdobia znížená na 64 kb/s

Podmienky poistenia zariadenia: Služba Poistenie elektronického zariadenia je poskytovaná spoločnosťou Generali Poisťovňa, a. s. Poistnú zmluvu na poistenie elektronického zariadenia je možné uzavrieť len pri kúpe nového mobilného telefónu, tabletu alebo modemu so súčasným uzavretím Zmluvy o poskytovaní verejných služieb alebo jej Dodatku medzi poistníkom ako účastníkom zo Zmluvy a Podnikom, pričom bol dojednaný záväzok viazanosti aspoň na 24 mesiacov. Viac informácií a všeobecné podmienky k poisteniu elektronického zariadenia získate na čísle 0850 111 117, www.generali.sk.
Magio GO na 3 mesiace zadarmo Účastník, ktorý uzavrie Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s paušálom Happy XS a vyšším, s kúpou akciového mobilného telefónu (ďalej len „Zariadenie“) a s viazanosťou aspoň 24 mesiacov, je súčasne oprávnený využiť ponuku Podniku na aktiváciu služby Magio GO s doplnkovou službou Magio GO Archív so 100 % zľavou z ceny za poskytovanie tejto služby v zmysle Cenníka po dobu 3 mesiacov nasledujúcich po zúčtovacom období, v ktorom bola táto služba aktivovaná (obdobie benefitu). Ponuku nie je možné kombinovať s akoukoľvek inou akciovou ponukou Podniku, ak neurčí Podnik inak. Po uplynutí obdobia benefitu bude služba Účastníkovi automaticky deaktivovaná, ak nepožiada o deaktiváciu skôr. Účastník má právo požiadať Podnik, pred uplynutím obdobia benefitu, o ponechanie služby aktívnej. Týmto nedôjde k deaktivácii služby a bude v ďalšom období poskytovaná za podmienok podľa aktuálneho Cenníka. Ponuka platí do 31. 12. 2015.
Bonus za odporúčanie Akcia Bonus za odporúčanie platí do 31. 12. 2015 a vzťahuje sa len na účastníkov s mesačnými programami mobilných hlasových služieb s mesačným poplatkom, okrem účastníkov využívajúcich ponuku Magenta 1 (ďalej len „Odporúčajúci Účastník“). Odporúčajúci Účastník môže odporučiť iného účastníka využívajúceho mobilné hlasové služby iného podniku na prenos jeho telefónneho čísla do mobilnej siete ST prostredníctvom SMS zaslanej v tvare „Odporucam 09xxxxxx“ na číslo 12323, pričom nárok na bonus za odporúčanie vznikne Odporúčajúcemu Účastníkovi v prípade (i) úspešného prenosu odporúčaného telefónneho čísla do mobilnej siete ST s aktiváciou mesačného programu služieb Happy s viazanosťou 24 mesiacov a (ii) uhradenia prvej faktúry za aktivovaný program služieb Happy odporučeným účastníkom. Odporúčajúci Účastník môže postupom podľa predchádzajúcej vety zaslať najviac 10 SMS, pričom Odporúčajúci Účastník má nárok na bonus za odporúčanie za najviac dvoch odporučených účastníkov. Bonus za odporúčanie sa poskytuje v hodnote (i) 50 € za každého odporučeného účastníka, ktorý bude uplatňovaný postupne vo forme zľavy vo faktúrach počas dvadsiatich zúčtovacích období nasledujúcich po vzniku nároku na jeho poskytnutie, a to v sumách po 2,50 € až do dosiahnutia celkovej hodnoty poskytnutého bonusu alebo (ii) 50 € za každého odporučeného účastníka vo forme zľavy z akciovej alebo z neakciovej kúpnej ceny Zariadenia (spolu ďalej len „Zľava“). Zľavu je možné využiť prostredníctvom jedinečného jednorazového kódu (ďalej len „Kód“), ktorý bude Účastníkovi doručený prostredníctvom SMS správy po vzniku nároku na Zľavu. V prípade, ak výška Zľavy presiahne výšku akciovej alebo neakciovej kúpnej ceny Zariadenia, je kúpna cena Zariadenia 1 €. Podmienkou uplatnenia Zľavy je, že ani Odporúčajúci Účastník, ani odporučený účastník nebudú ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom mesiaca, v ktorom došlo k úspešnému preneseniu telefónneho čísla odporučeného účastníka do mobilnej siete ST, v omeškaní s úhradou vyúčtovaných poplatkov za využívanie služieb; v prípade omeškania s úhradou vyúčtovaných poplatkov za využívanie služieb bude Zľava za splnenia tých istých podmienok uplatnená v najbližšom zúčtovacom období. V prípade dočasného prerušenia poskytovania služieb Odporúčajúcemu Účastníkovi, z dôvodu neuhradenia splatnej ceny za poskytované služby, nárok na poskytnutie Bonusu za odporúčanie zaniká.
Balík Neobmedzených SMS zadarmo

Prvým 5000 Účastníkom, ktorí uzavrú Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (ďalej len „Dodatok“) s paušálom Happy XS a vyšším s viazanosťou aspoň na 24 mesiacov (ďalej len „Oprávnený Účastník“), vzniká nárok na 100 % zľavu z mesačných poplatkov za 2 doplnkové balíčky Neobmedzené SMS/MMS (jeden pre Oprávneného Účastníka a druhý pre iného, Oprávneným Účastníkom zvoleného účastníka využívajúceho niektorý z programov služieb Happy (ďalej len „Obdarovaný Účastník“), a to počas obdobia 12 mesiacov od ich aktivácie (ďalej len „Zľava“). Doplnkový balíček pre Oprávneného Účastníka bude aktivovaný súčasne s aktiváciou programu Služieb podľa Dodatku. Balíček pre Obdarovaného Účastníka bude možné aktivovať na web stránke www.telekom.sk/neobmedzenesms podľa inštrukcií tam uvedených prostredníctvom unikátneho kódu (ďalej len „Kód“) doručeného Oprávnenému Účastníkovi v SMS správe bezodkladne po aktivácii programu Služieb podľa Dodatku. Platnosť Kódu je 2 mesiace od jeho doručenia. Balíček Neobmedzené SMS/MMS nie je možné aktivovať pri využívaní programu služieb Happy, ktorého súčasťou sú neobmedzené SMS. Obdarovaný Účastník bude o aktivácií balíčka v jeho prospech notifikovaný SMS správou. Obdarovaný Účastník má právo aktiváciu balíčka odmietnuť vyjadrením nesúhlasu s jeho aktiváciou na bezplatnej linke 0800123456 (balíček bude následne bezplatne deaktivovaný). Zľavu nie je možné počas jej poskytovania kombinovať a súčasne využívať s akoukoľvek inou zľavou alebo akciovou ponukou Podniku, ak z výslovných pokynov Podniku nevyplýva niečo iné.

Darček pre každého

Účastník, ktorý uzavrie Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s paušálom Happy XS, Happy S, Happy M a Happy XL volania alebo dátovým programom Neobmedzený mobilný internet s viazanosťou aspoň na 24 mesiacov, má možnosť zakúpiť si zariadenie Canyon CNE-CSPB26R pohotovostná externá batéria s nabíjačkou 2600mAh (ďalej len „powerbank“) za zvýhodnenú kúpnu cenu 0,04 € s DPH. Účastník, ktorý uzavrie Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s paušálom Happy L, Happy XL, Happy XXL a Happy Profi s viazanosťou aspoň na 24 mesiacov, má možnosť zakúpiť si powerbank za zvýhodnenú kúpnu cenu 0,04 € s DPH a aktivovať službu Zdieľanie dát z paušálu za zvýhodnený aktivačný poplatok 0,04 € s DPH so 100 % zľavou z ceny mesačných poplatkov po dobu 24 mesiacov od aktivácie (ďalej len „Akciová služba“). Po uplynutí 24 mesiacov poskytovania Akciovej služby bude príslušná služba i naďalej poskytovaná za mesačný poplatok podľa aktuálneho Cenníka. Zakúpenie zvýhodneného zariadenia powerbank nie je možné kombinovať s inou akciou na zvýhodnenú cenu zariadení. Ponuka platí do vypredania zásob. V prípade využitia práva Účastníka na odstúpenie od Základného Dodatku do 14 dní od jeho uzavretia podľa zákona č. 102/2014 Z. z. je Účastník povinný z titulu bezdôvodného obohatenia vrátiť všetko, čo na základe tohto Základného Dodatku prijal, vrátane poskytnutého Zariadenia.

Bonus na telefón alebo tablet

Účastníkovi, ktorý uzavrie Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s paušálom Happy XS a vyšším s viazanosťou aspoň na 24 mesiacov (ďalej len „Základný Dodatok“), vzniká nárok na zľavu do výšky 100 € s DPH z akciovej kúpnej ceny Zariadenia alebo z druhej (doplnkovej) časti mesačného poplatku za program Happy pri ďalšom využití ponuky Podniku alebo do výšky 50 € s DPH z neakciovej kúpnej ceny ďalšieho Zariadenia (spolu ďalej len „Zľava“). Účastník, ktorému vznikol nárok na Zľavu (ďalej len „Oprávnená osoba“) svoj nárok na Zľavu preukáže prostredníctvom jedinečného jednorazového kódu (ďalej len „Kód“), ktorý bude Účastníkovi doručený prostredníctvom SMS správy po uzatvorení Dodatku. Využitím Zľavy ktorýmkoľvek z uvedených spôsobov nevzniká Oprávnenej osobe opätovne nárok na ďalšiu Zľavu. Platnosť Kódu je 1 mesiac od jeho doručenia, resp. do momentu využitia práva Účastníka na odstúpenie od Základného Dodatku do 14 dní od jeho uzavretia podľa zákona č. 102/2014 Z. z. Kód je nepredajný. Pri uplatnení nároku na Zľavu z druhej (doplnkovej) časti mesačného poplatku za program Happy sa Zľava uplatní maximálne do výšky tohto poplatku, pričom sa celková výška Zľavy rovnomerne rozpočíta na jednotlivé mesačné poplatky počas celej doby viazanosti. V prípade, ak výška Zľavy presiahne výšku neakciovej ceny Zariadenia alebo akciovej kúpnej ceny Zariadenia, je kúpna cena Zariadenia 1 €. Nárok na poskytnutie Zľavy zanikne v prípade zániku Základného Dodatku z dôvodu využitia práva Účastníka na odstúpenie do 14 dní od jeho uzavretia podľa zákona č. 102/2014 Z. z. V prípade zániku Základného Dodatku podľa predchádzajúcej vety je Účastník povinný z titulu bezdôvodného obohatenia vrátiť všetko, čo na základe tohto Dodatku prijal, vrátane náhrady za poskytnutú Zľavu v peniazoch. Zľavu nie je možné počas jej poskytovania kombinovať a súčasne využívať s akoukoľvek inou zľavou alebo akciovou ponukou Podniku, ak z výslovných pokynov Podniku nevyplýva niečo iné. Ponuka platí do 31. 12. 2015.

2 mobily za cenu 1

Účastníkovi, ktorý uzavrie Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s paušálom Happy XS a vyšším, s kúpou akciového mobilného telefónu HUAWEI MEDIAPAD T1 8.0 PRO alebo LG G4C, s viazanosťou aspoň na 24 mesiacov (ďalej len „Základný Dodatok“), a ktorý nevyužije akciovú ponuku Podniku Kupón ako darček, vzniká nárok na kúpu ďalšieho zariadenia HUAWEI Y5 alebo LG LEON 4G LTE (spolu ďalej len „Zariadenie“) za zvýhodnenú kúpnu cenu 0,04 € s DPH, a to výlučne v kombinácii (i) HUAWEI MEDIAPAD T1 8.0 PRO s HUAWEI Y5 alebo (ii) LG G4C s LG LEON 4G LTE. Túto ponuku môže Účastník využiť najneskôr pri podpise Základného Dodatku, inak nárok Účastníka zaniká. V prípade využitia práva Účastníka na odstúpenie od Základného Dodatku do 14 dní od jeho uzavretia podľa zákona č. 102/2014 Z. z. je Účastník povinný z titulu bezdôvodného obohatenia vrátiť všetko, čo na základe tohto Základného Dodatku prijal, vrátane poskytnutého Zariadenia. Túto ponuku nie je možné kombinovať a súčasne využívať s akoukoľvek inou zľavou alebo akciovou ponukou Podniku (ako napríklad Darček pre každého v prípade RPLN Happy XS, Happy S, Happy M a Happy XL volania), ak z výslovných pokynov Podniku nevyplýva niečo iné. Ponuka platí do 31. 12. 2015.


Všetky ceny sú uvedené v € s DPH a sú zaokrúhlené na 2 desatinné miesta. Podrobné informácie o ponuke sú uvedené v aktuálnom Cenníku pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. – Cenník pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete