Informácie pre koncových užívateľov

Tieto informácie sú zverejňované spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. (ďalej aj Podnik) na základe § 83 ods. 1 Zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej „Zákon“) v spojení s čl. IV. Bod 3 ods. 1 a 2 Všeobecného povolenia č. 1/2023 vydaného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách (ďalej „zákon o mediálnych službách“) a ďalších právnych predpisov. 

 1. Identifikačné údaje podniku

 • Obchodné meno: Slovak Telekom, a.s.
 • Právna forma: Akciová spoločnosť
 • Sídlo: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 • Identifikačné číslo (IČO): 35763469
 • Zápis v obchodnom registri: Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sa, vložka: 2081/B
 • Adresa webového sídla: www.telekom.sk

Informácie o vlastníckej štruktúre Podniku a konečných užívateľoch výhod sú dostupné na https://rpvs.gov.sk/ po zadaní obchodného mena alebo identifikačného čísla (IČO) Podniku. Priamy link na dokument TU.

2. Rozsah ponúkaných služieb

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. poskytuje široké portfólio elektronických komunikačných služieb prostredníctvom pevnej a mobilnej siete, pričom základný rozsah ponúkaných služieb je:

 • Hlasové služby (verejná telefónna služba) – mobilná aj pevná sieť (metalická/optická)
 • Internetové služby – mobilná aj pevná sieť (metalická/optická)
 • Služby televízie – pevná sieť (metalická/optická), satelitná televízia
 • Iné dátové služby  - rôzne technológie

Podrobnosti o celom portfóliu ponúkaných služieb sú k dispozícii na Predajných miestach spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a na www.telekom.sk, v sekciách Telefonovanie/Internet/Televízia a na www.juro.sk

Na Podnik sa pri poskytovaní služieb podľa Zákona vzťahuje pôsobnosť Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, P.O. Box 40, 828 55 Bratislava 24.

Na Podnik sa pri poskytovaní služieb podľa zákona o mediálnych službách (vysielanie televíznej programovej služby, poskytovanie audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a prevádzkovanie retransmisie) vzťahuje právomoc Slovenskej republiky a pôsobnosť Rady pre mediálne služby. Podnik v súvislosti s poskytovaním služieb podľa zákona o mediálnych službách nepodlieha samoregulačnému mechanizmu. Podnik vysiela televíznu programovú službu na základe licencie č. T/210, prevádzkuje retransmisiu na základe registrácie č. TKR/255 a poskytuje audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie na základe oznámenia.

Na Podnik sa pri poskytovaní sprostredkovateľských služieb (internetové služby, hostingové služby a kešing) vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2065 o jednotnom trhu s digitálnymi službami (akt o digitálnych službách). Akt o digitálnych službách reguluje poskytovanie sprostredkovateľských služieb, ktorými sú služba obyčajného prenosu (napr. internetové služby), kešing (služba medziukladania), hostingové služby a online platformy, ako sú trhoviská, sociálne siete, platformy na zdieľanie obsahu, obchody s aplikáciami a online platformy na cestovanie a ubytovanie. Hlavným cieľom aktu o digitálnych službách je predchádzať nezákonným a škodlivým aktivitám na internete a šíreniu dezinformácií a zaistiť bezpečnosť používateľov, chrániť základné práva a vytvárať spravodlivé a otvorené prostredie online platforiem. Bližšie informácie o akte o digitálnych službách a o tom, čo prináša sú dostupné v Osobitných podmienkach pre poskytovanie sprostredkovateľských služieb spoločnosti Slovak Telekom, a.s. dostupných tu. V súlade s požiadavkami aktu o digitálnych službách Podnik zverejnil na stránke https://www.telekom.sk/kontakt jednotné kontaktné miesto pre orgány verejnej moci a na stránke https://www.telekom.sk/kontakt/formular-pre-ucely-nariadenia-o-digitalnych-sluzbach/ kontaktný formulár pre príjemcov sprostredkovateľských služieb Podniku a formulár pre oznamovanie nelegálneho obsahu dostupného na hostingových službách Podniku.

3. Štandardné zmluvné podmienky

Štandardné zmluvné podmienky poskytovania elektronických komunikačných služieb sú určené najmä vo Všeobecných podmienkach a zároveň v príslušných Osobitných podmienkach, ak boli vydané pre danú službu. Aktuálne znenia Všeobecných podmienok a Osobitných podmienok.

Informácie o prípadnom minimálnom trvaní zmluvy (tzv. viazanosť) a jej ukončenia, požadované pre využitie ponuky príslušnej služby, sú uvedené spravidla v platnom Cenníku pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom(Cenníky služieb pevnej siete a cenníky služieb mobilnej siete), a.s., resp. v príslušnom Cenovom výmere.

Informácie o postupoch súvisiacich s prenosom čísel a iných identifikátorov sú upravené najmä v Osobitných podmienkach pre službu prenositeľnosti čísla (vydaných osobitne pre pevnúmobilnú sieť).

4. Štandardné ceny

Štandardné ceny vrátane všetkých cenových položiek, štandardných zliav, osobitných a cielených systémov taríf, ako aj priamych poplatkov súvisiacich s prenosom čísel alebo iných identifikátorov  uplatňovaných spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. pri poskytovaní služieb sú určené v Cenníku pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Cenníku pre poskytovanie Služby Swipe, Cenníku pre poskytovanie služby Juro, prípadne v jednotlivých Cenových výmeroch. Aktuálne znenia týchto dokumentov nájdete v Dokumentoch na stiahnutie.

Informácie o poplatkoch súvisiacich s koncovými zariadeniami (predaj, nájom, výpožička) sú uvedené v aktuálnom znení príslušného cenníka koncových zariadení. Cenníky koncových zariadení nájdete v Dokumentoch na stiahnutie.

Pri predaji tovarov na splátky na základe dohody Účastníka a Podniku, kúpna cena je rozdelená na akontáciu a mesačné splátky. Výška akontácie a výška a počet mesačných splátok sú uvedené v príslušnom Cenníku a v dohode. Podnik je v konkrétnom prípade oprávnený požadovať uhradenie aj vyššej akontácie za tovar ako je uvedená v príslušnom Cenníku, ak rozdelenie kúpnej ceny na akontáciu a splátky vo výške podľa príslušného Cenníka vyhodnotí za rizikové. Podnik je z týchto dôvodov tiež oprávnený predaj na splátky úplne odmietnuť. Podnik pri vyhodnocovaní rizikovosti zohľadňuje najmä dĺžku zmluvného vzťahu s osobou uchádzajúcou sa o splátkový predaj, platobnú históriu, výšku prípadnej dotácie poskytnutej na tovar predávaný na splátky, prípadné evidované dlhy u iných poskytovateľov elektronických komunikačných služieb, resp. evidované nedoplatky u iných inštitúcii, ktoré takéto informácie o dlžníkoch poskytujú/zverejňujú, prípadne ďalšie skutočnosti rozhodujúce pre posúdenie rizikovosti konkrétneho predaja tovaru na splátky.

Podmienky využitia zvýhodnenej ceny za služby vrátane prípadného doúčtovania ceny a vzorca pre určenie výšky doúčtovania ceny sú upravené v cenníku príslušnej služby dostupnom v Dokumentoch na stiahnutie.. 

Vzorec pre výpočet doúčtovania ceny môže byť:
pri službách pevnej siete (hlasová hlasu, služba internetového prístupu, služba televízie): Vyúčtovaná suma doúčtovanej ceny = Základ pre doúčtovanie ceny - ( celé dni uplynuté z doby viazanosti/celkový počet dní doby viazanosti * Základ pre výpočet)

pri službách mobilnej siete (služba mobilného hlasu, služba mobilného internetu): Vyúčtovaná suma pre doúčtovanie ceny = (základ pre doúčtovanie ceny/celkový počet dní doby viazanosti) x počet dní zostávajúcich do konca doby viazanosti. 

Príklad: 
Základ pre doúčtovanie ceny predstavuje súčet zliav, ktoré poskytne Podnik v rámci konkrétnej ponuky. Jeho výška je určená v zmluve a závisí od konkrétnej využitej ponuky a poskytnutých zliav.
Dohodnutá doba viazanosti je spravidla 24 mesiacov, to znamená 730 dní (2*365 dní). Konkrétna dĺžka viazanosti je upravená v zmluve.

Ak by boli naplnené podmienky pre uplatnenie doúčtovania ceny (napr. výpoveď zmluvy počas viazanosti) po uplynutí jedného roka od uzavretia zmluvy, to znamená po uplynutí 365 dní, základ pre doúčtovanie ceny by bol dohodnutý vo výške 120 € a dohodnutá doba viazanosti by bola 24 mesiacov (730 dní), vyúčtovaná suma doúčtovanej ceny by bola určená nasledovne:
Služby pevnej siete: 120- (365/730*120) = 60 €
Služby mobilnej siete: (120/730)*120 = 60 € 

Upozornenie: Konkrétna zmluva (najmä v prípade rámcových zmlúv) môže obsahovať osobitne dohodnuté podmienky pre určenie doúčtovania ceny alebo pre určenie zmluvnej pokuty.

Podmienky získania zľavy z kúpnej ceny vybraných zariadení vrátane prípadného vrátenia pomernej časti podmienene poskytnutej zľavy a vzorca pre určenie výšky doúčtovania ceny sú upravené v príslušnej zmluve.
Vzorec pre určenie výšky pomernej časti zľavy, ktorá má byť vrátená: 
Pomerná časť zľavy = (Zľava/celkový počet dní doby viazanosti)*počet dní zostávajúcich do konca doby viazanosti od naplnenia niektorej z okolností, pri ktorých sa vracia pomerná časť zľavy
Príklad:
Výška poskytnutej zľavy z kúpnej ceny zariadenia závisí od konkrétneho zariadenia a služby, ku ktorej je zakúpené; výška zľavy je uvedená v dokumentoch odovzdá návrhu príslušnej zľavy  príslušnom cenníku dostupnom v Dokumentoch na stiahnutie.
Dohodnutá doba viazanosti je spravidla 24 mesiacov, to znamená 730 dní (2*365 dní). Konkrétna dĺžka viazanosti je upravená v zmluve.

Ak by boli naplnené podmienky pre vrátenie pomernej časti zľavy (napr. výpoveď zmluvy počas viazanosti) po uplynutí jedného roka od uzavretia zmluvy, to znamená po uplynutí 365 dní, zľava z ceny za zariadenie by bola 240 € a dohodnutá doba viazanosti by bola 24 mesiacov (730 dní), pomerná časť zľavy z ceny zariadenia, ktorá by mala byť vrátená, by bola určená nasledovne: (240/730)*365 = 120 €
 

5. Reklamačný poriadok, mechanizmy na urovnanie sporov a informácie o alternatívnom riešení sporov

Reklamačný poriadok týkajúci sa reklamácii služieb spoločnosti Slovak Telekom, a.s. je obsiahnutý v časti VII. Všeobecných podmienok, ktorých aktuálne znenie nájdete v Dokumentoch na stiahnutie.

Reklamačný poriadok týkajúci sa tovaru predaného spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. nájdete v Reklamačnom poriadku.

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. má záujem a úsilie riešiť akýkoľvek prípadný spor s účastníkom prednostne mimosúdnou cestou, t.j. vzájomnou dohodou.
Osoba, ktorá je spotrebiteľom (t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania), je v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov oprávnená predložiť orgánu alternatívneho riešenia sporu návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ak spoločnosť Slovak Telekom, a.s. zamietla alebo sa v lehote 30 dní odo dňa jej odoslania nevyjadrila k žiadosti o nápravu, na základe ktorej spotrebiteľ vyjadruje svoju nespokojnosť so spôsobom, ktorým spoločnosť Slovak Telekom, a.s. vybavila jeho reklamáciu, alebo ak sa spotrebiteľ domnieva, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. porušila jeho práva. Spotrebiteľ môže svoju žiadosť o nápravu zaslať aj elektronicky na adresu spotrebitelskespory@telekom.sk. Spotrebiteľ predloží návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu bezodkladne, najneskôr do 1 roku od doručenia zamietavej odpovede spoločnosti Slovak Telekom, a.s. k žiadosti o nápravu alebo odo dňa márneho uplynutia 30-dňovej lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti o nápravu zo strany spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb je orgánom alternatívneho riešenia sporov pre spory vyplývajúce zo zmlúv, ktoré sa týkajú kvality a ceny služieb; v ostatných prípadoch je orgánom alternatívneho riešenia sporov Slovenská obchodná inšpekcia, www.soi.sk. Spotrebiteľ, ktorý si na webovej stránke prevádzkovanej spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. a/alebo prostredníctvom iných elektronických prostriedkov objednal ponúkaný tovar a/alebo službu, môže návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podať aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorú nájde na stránke http://ec.europa.eu/odr.

6. Druhy ponúkaných servisných služieb

Aktuálne kontaktné údaje na servisné služby poskytované spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. nájdete na stránke Dôležité telefónne čísla a www.juro.sk.

Účastník môže v súvislosti s aktiváciou služieb poskytovaných Podnikom využiť asistenčné služby Podniku v rozsahu a za podmienok stanovených v cenníkoch príslušných služieb dostupných v Dokumentoch na stiahnutie

Účastník môže využiť aj spoplatnenú službu Pôjdeto. Informácie o rozsahu výkonov poskytovaných v rámci služby Pôjdeto a podmienkach jej poskytovania sú dostupné na www.pojdeto.sk.

Podnik v záujme zabezpečenia kvality poskytovaných služieb ako aj riešenia mimoriadnych situácii vykonáva v nevyhnutnom rozsahu údržbu sietí a služieb. V prípade plánovaných výkonov údržby a ak je to možné Podnik vopred informuje dotknutých účastníkov o obmedzení alebo výpadku služieb a trvaní takéhoto stavu. 
 

7. Informácie o zmenách podmienok

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. bude informovať účastníkov o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania spôsobom uvedeným v časti III., článok 5 Všeobecných podmienok  a v prípade využívania služby Juro aj spôsobom uvedeným  v časti IV., bod 2 Osobitných podmienok pre poskytovanie služby Juro, ktoré nájdete v Dokumentoch na stiahnutie.

8. Informácie o postupoch zameraných na meranie a riadenie prevádzky

Informácie o postupoch uplatňovaných spoločnosťou Slovak Telekom ,a.s., zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb, ak sú uplatňované vo vzťahu k príslušnej službe, sú uvedené vo Všeobecných podmienkach alebo v Osobitných podmienkach vydaných pre príslušnú službu a najmä v príslušnej časti Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Cenníka pre poskytovanie služby Juro alebo Cenového výmeru. Tieto dokumenty nájdete na v Dokumentoch na stiahnutie.

9. Informácie o produktoch a službách určených pre zdravotne postihnutých účastníkov

Informácie pre účastníkov so zdravotným postihnutím o podrobnostiach produktov a služieb, ktoré sú im určené, nájdete na stránke Informácie pre Účastníkov so zdravotným postihnutím.

10. Informácie o kvalite služieb

Informácie pre koncových užívateľov o kvalite služieb spoločnosti Slovak Telekom, a.s. sú uvedené vo Všeobecných podmienkach, príslušných Osobitných podmienkach a v príslušnej časti Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a Cenníka pre poskytovanie služby Juro. Tieto dokumenty nájdete v Dokumentoch na stiahnutie.

Informácie o opatreniach prijatých na zabezpečenie rovnocenného prístupu k službám pre koncových užívateľov so zdravotným postihnutím sú uvedené v rámci informácií podľa bodu 9, nájdete ich na stránke Informácie pre Účastníkov so zdravotným postihnutím.

11. Informácie o práve účastníka zverejniť svoje údaje v telefónnom zozname

Informácie o práve účastníka podľa § 113 ods. 2 Zákona (právo zverejniť jeho relevantné osobné údaje v telefónnom zozname) sú uvedené v časti v osobitných Podmienkach spracúvania osobných, prevádzkových a lokalizačných údajov spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. je podľa Zákona §113 ods. 4 podnikom, ktorý prideľuje telefónne čísla účastníkom, ktorý je povinný na požiadanie iných podnikov alebo iných osôb, ktoré vydávajú verejné telefónne zoznamy alebo poskytujú verejné informačné služby o telefónnych číslach, poskytovať relevantné údaje o svojich účastníkoch s výnimkou tých účastníkov, ktorí spoločnosti Slovak Telekom, a.s. neposkytli súhlas so zverejnením svojich osobných údajov v telefónnom zozname. Relevantnými údajmi o účastníkoch sú telefónne číslo, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, alebo obchodné meno, sídlo právnickej osoby, alebo obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa. Aktualizácia relevantných údajov u spoločností, ktorým sú dáta poskytované, prebieha raz mesačne.  Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na základe spomenutého ustanovenia Zákona poskytuje relevantné údaje o svojich účastníkoch spoločnosti (-am):

Názov spoločnosti Sídlo IČO Zápis v OR/ŽR
Zoznam, s.r.o. Viedenská cesta 3-7,
851 01 Bratislava
36029076 Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom  registri,
vedenom pri Okresnom súde Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 24598/B

 

12. Informácie o univerzálnej službe, službe prezentácie identifikácie volajúceho a službe zamedzenia prezentácie identifikácie volajúceho

Slovak Telekom je podnikom určeným na poskytovanie univerzálnej služby v tomto rozsahu:

 • bezplatný prístup k informačnej službe o telefónnych číslach pre užívateľov s ťažkým zdravotným postihnutím zraku
 • operátorskú službu umožňujúcu prístup k verejnej telefónnej službe pre užívateľov s ťažkým zdravotným postihnutím sluchu alebo ťažkou rečovou vadou
 • prenájom alebo predaj špeciálnych koncových zariadení:
  • písací telefón, ktorý umožní užívateľom s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí majú sluchové postihnutie alebo ťažkú rečovú vadu, používať verejnú telefónnu službu,
  • telefón vybavený hlasovým výstupom a špeciálnym aplikačným softvérom, ktorý umožní užívateľom s ťažkým zdravotným postihnutím zraku ovládať telefón a používať verejnú telefónnu službu,
  • telefón so zväčšenou klávesnicou alebo klávesnicou so špeciálnymi znakmi,
  • iné špeciálne vybavené telekomunikačné koncové zariadenie, ktoré užívateľovi so zdravotným postihnutím pomôže prekonať alebo zmierniť obmedzenia v komunikácii.

Ďalšie informácie o právach súvisiacich s univerzálnou službou nájdete v časti Informácie pre účastníkov so zdravotným postihnutím.

Informácie o tónovej voľbe alebo dvojtónovej viacfrekvenčnej prevádzke sú uvedené vo Všeobecných podmienkach a v Osobitných podmienkach pre poskytovanie hlasových služieb, ktoré nájdete v Dokumentoch na stiahnutie.

Informácie o službe prezentácie identifikácie volajúceho a o službe zamedzenia prezentácie identifikácie volajúceho podľa § 114 Zákona sú uvedené vo Všeobecných podmienkach, Osobitných podmienkach pre poskytovanie hlasových služieb a v príslušných častiach Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (hlasové služby) a Cenníka pre poskytovanie služby Juro. Tieto dokumenty nájdete v Dokumentoch na stiahnutie.

13. Informácie o každej zmene prístupu k službám tiesňového volania alebo informáciám o polohe volajúceho v rámci služby, ktorú si predplatil.

Aktuálne informácie o prístupe k službám tiesňového volania sú uvedené vo Všeobecných podmienkach, Podmienkach spracúvania osobných, prevádzkových a lokalizačných údajov spoločnosti Slovak Telekom, a.s, Osobitných podmienkach vydaných pre príslušnú službu a v príslušnej časti Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a.s a Cenníka pre poskytovanie služby Juro. Tieto dokumenty nájdete v Dokumentoch na stiahnutie.

Informácie o akýchkoľvek zmenách prístupu k službám tiesňového volania alebo informáciám o polohe volajúceho v rámci služby, ktorú si predplatil, budú oznámené spôsobom definovaným v bode 7 tohto dokumentu.

14. Informácie o maximálnej prenosovej rýchlosti internetu

Informácie o maximálnej prenosovej rýchlosti smerom k užívateľovi a od užívateľa v rámci služieb umožňujúcich prístup k sieti internet sú uvedené v príslušnej časti Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Cenníka pre poskytovanie Služby Swipe a Cenníka pre poskytovanie služby Juro. Nájdete ich v Dokumentoch na stiahnutie.

V prípade služieb prístupu k internetu poskytovaných Podnikom, pri ktorých je spomalená prenosová rýchlosť po prekročení stanoveného objemu dát (prípadne je uplatnené iné obmedzenie obdobného charakteru), je najnižšia prenosová rýchlosť, na ktorú môže rýchlosť služby s dosiahnutou stanovenou hranicou objemu dát klesnúť, 1 kbit/s a v hraničných prípadoch až 0 kbit/s. Odhadovaná maximálna rýchlosť dosiahnuteľná po spomalení ako aj samotné služby so stanoveným objemom dát, po ktorého dosiahnutí dochádza k obmedzeniu služby, sú uvedené v príslušnom cenníku dostupnom v Dokumentoch na stiahnutie. Skutočný pokles rýchlosti služby s uplatneným spomalením závisí od vlastností siete, na ktorú sa koncový bod služby pripája.

15. Informácie o pravidlách a opatreniach na reguláciu sieťovej prevádzky

Údaje a informácie o pravidlách a opatreniach na reguláciu sieťovej prevádzky (napríklad o pravidlách férového využívani, agregácii, blokovaní, filtrovaní), ako aj o vplyve týchto pravidiel a opatrení na možnosť využívania služby koncovým užívateľom, ak sa takéto pravidlá a opatrenia na sieti alebo službe uplatňujú, zverejňuje spoločnosť Slovak Telekom, a.s. spôsobom uvedeným v bode 8 tohto dokumentu.

16. Informácie o postupoch Podniku v prípade neplatenia faktúr

Jednou zo základných povinností účastníkov služieb spoločnosti Slovak Telekom, a.s. je povinnosť uhrádzať riadne a včas faktúry za poskytnuté služby. Za riadnu a včasnú úhradu sa považuje úhrada so správnymi identifikačnými údajmi (najmä variabilný symbol), ktorá je pripísaná na bankový účet Podniku alebo uhradená v hotovosti na Predajnom mieste Telekom najneskôr v deň splatnosti faktúry.

V prípade, ak faktúra nebude uhradená včas, spoločnosť Slovak Telekom, a.s. upozorní Účastníka na túto skutočnosť. Upozornenie môže byť realizované formou písomnou, volaním, SMS správou, MMS správou, IPTV správou, e-mailom, príp. faxom. Najbežnejšou formou upozornenia je zaslanie upomienky, a to buď ako osobitný dokument alebo v rámci nasledujúcej faktúry.

V prípade oneskorenia s úhradou faktúry spojeného s potrebou zaslania Upomienky môže byť účastníkovi fakturovaná položka Náklady vymáhania – upomienka. Zároveň nám vzniká právo fakturovať úroky z omeškania v zmysle platných Všeobecných podmienok.

Ak Účastník neuhradí faktúru ani po uplynutí dodatočnej lehoty uvedenej v upomienke, Slovak Telekom, a.s. má právo pristúpiť k dočasnému obmedzeniu alebo k prerušeniu poskytovania služieb. V takomto prípade môže dôjsť zároveň k fakturovaniu náhrady nákladov súvisiacich s oneskorenou platbou.

Ak Účastník neuhradí faktúru ani do 45 dní po jej splatnosti, Slovak Telekom, a.s. má právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb. V prípade, ak dôjde z tohto dôvodu k porušeniu záväzku viazanosti, Slovak Telekom, a.s. má právo fakturovať účastníkovi zmluvnú pokutu alebo doúčtovanie ceny vo výške a za podmienok dohodnutých v zmluve.

Podrobnejšie informácie k faktúram a platbám nájdete tu: Platby a faktúry

17. Služba blokovania bez poplatku na vybrané množiny čísel (množiny (0)900x xxxxxx, (0)97x  xxxxxx, (0)98x  xxxxxx) sa poskytuje nasledujúcim spôsobom, podľa typu služby:

Služba  Spôsob blokovania bez poplatku
TP/ISDN prístup Doplnková služba Pevné zablokovanie vybraných odchádzajúcich volaní, kategória č.9
(Viď Cenník pre hlasové služby – Doplnkové služby, služby s pridanou hodnotou a služby so špeciálnym číslovaním, doplnková služba OCB, kategória č.9) 
VVN Súčasťou služby je i  samoobslužný webový portál umožňujúci blokovanie bez  poplatku
(Viď Príloha č. 4 k cenníku pre dátové služby, služba 53 Pravidlá odchádzajúcich hovorov - typy volania) 
Smart Doplnková služba k službe SMART, balík služieb Klasik, blokovanie vybraných typov volaní,  zmena na kategóriu 1
(Viď  Cenník pre hlasové služby – I. služba Smart – 2.5  Zmena kategórie povolených odchádzajúcich volaní – zmena na kategóriu 1;  II. Doplnková služba k službe SMART, balík služieb Klasik, 1.10 blokovanie vybraných typov odchádzajúcich volaní,  kategória 1)
Volania Optik Doplnková služba k službe Volania Optik, balík doplnkových služieb Klasik, blokovanie vybraných typov odchádzajúcich spojení,  kategória 1
(Viď  Cenník pre hlasové služby –VII. Volania Optik –  5.2  Zmena kategórie povolených odchádzajúcich IP volaní medzi kategóriami 1 a 2; 3. Doplnková služba k službe Volania Optik, 3.1 balík doplnkových služieb Klasik, blokovanie vybraných typov odchádzajúcich spojení, kategória 1) 
Služby mobilnej siete

Doplnková služba k hlasovým paušálom a Easy a Fix
(Viď Cenník pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom prostredníctvom mobilnej siete,  časť B: Spoločné ustanovenia k hlasovým paušálom a mobilnému internetu, časť Iné poplatky a Easy a Fix, časť Iné poplatky.)
Doplnková služba k predplatenej službe Juro Karta
(Viď Cenník programov služby Juro, časť Iné poplatky)  

 

18. Verejný prísľub nepožadovať od účastníkov priamu platbu za prenesenie čísla:

Verejný prísľub nepožadovať od účastníkov priamu platbu za prenesenie čísla.

Slovak Telekom, a.s.