Reklamný infokanál

Využite Reklamný Infokanál, ktorý ponúka zadávateľovi reklamy viac ako doposiaľ využívané médiá. Oslovte presne zadefinovanú vybranú cieľovú skupinu prostredníctvom reklamných SMS (R-SMS) s možnosťou okamžitej spätnej väzby. Výhodnosť R-SMS potvrdzujú nasledujúce fakty:
 • Podľa štúdie Berlínskeho inštitútu elektronického obchodu až takmer 70 % z opýtaných zadávateľov reklamy v Nemecku si myslí, že v súčasnosti je správny čas pre m-marketing.
 • Asi 73 % spoločností využíva pravidelne alebo menej pravidelne na oslovenie spotrebiteľa mobilný telefón.
 • Vo väčšine prípadov marketéri vyčlenili síce len 5 % z celkového reklamného rozpočtu na R-SMS, avšak tento podiel stále narastá. Text R-SMS musí byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi. (Zdroj: Vladislav Borovský, Stratégie)

Obsah

Kľúčové výhody

 • dostupnosť vďaka vysokej penetrácii
 • jasná identifikácia užívateľa
 • presne cielená komunikácia
 • jednoduchá integrácia do marketingovej komunikácie
 • interaktívnosť
 • rýchle doručenie správy s možnosťou presného načasovania
 • minimálne náklady na kreatívne riešenie
 • pestrá škála obsahu: darčeky, bonusy, pozvánky na akcie atď.
 • presne merateľná odozva

Popis a info

Text R-SMS obsahuje maximálne 160 znakov. Na začiatku je skratka R-SMS identifikujúca Reklamný Infokanál a zvyšných 155 znakov tvorí reklamná informácia. Text R-SMS musí spĺňať kritériá zákona o reklame a z textu musí byť zrejmý zadávateľ. R-SMS sa rozposielajú od 8.00 do 18.00 hod. počas pracovných dní. Čas od zadania po realizáciu kampane je 48 hodín:
 • Databáza
  Momentálne je k dispozícii databáza, ktorá zahŕňa viac ako 350 000 užívateľov v sieti Slovak Teleko, ktorí dali súhlas s ich príjmom.
 • Súlad so zákonom
  Vzhľadom na to, že v databáze sú zaregistrovaní len tí užívatelia mobilných telefónov, ktorí súhlasili s príjmom R-SMS, nie je porušený Zákon č. 147/2001 Z. z.
 • Presná cielenosť
  Reklama smeruje k cieľovej skupine zvolenej klientom. Na presné zacielenie posolstva a konkrétnu špecifikáciu cieľovej skupiny sú k dispozícii základné kritériá/filtre (pohlavie, vek) a rozšírené kritériá/filtre (kraj/okres, priemerná výška účtu, využívanie internetu v mobile, využívanie rôznych služieb ako MMS, SMS, content SMS). Možnosťou definovania a následného vyselektovania optimálnej cieľovej skupiny je kombinácia spomínaných kritérií.
 • Vyšší responz
  Na základe doterajších projektov má reklama prostredníctvom mobilného marketingu vysokú odozvu a vďaka tomu aj efektivitu ako štandardné formy komunikácie.
 • Presné načasovanie a flexibilita
  Technológia umožňuje načasovať kampaň s presnosťou na deň a na hodinu, a rozposielanie je možné zrealizovať do 48 hodín od zadania.
 • Kladný prístup k reklame - oslovenie tých, ktorí majú o reklamu záujem
  R-SMS sa dostáva do rúk práve tým, ktorí o ňu prejavili záujem, vyžiadali si ju. Navyše užívateľ, ktorý udelil súhlas s prijímaním takýchto SMS je motivovaní možnosťou výhry vecných cien (ako sú spotrebná elektronika, telefóny, letecké zájazdy, pod...), ktoré budú žrebované počas celého roka v pravidelných časových intervaloch.
 • Presná a rýchla merateľnosť
  Takáto reklama je istou formou interaktívnej komunikácie, preto je možná merateľnosť odozvy a technológia nám zabezpečí presnosť a rýchlosť merania.

Výhradným predajcom služby R-SMS cez Reklamný Infokanál sú spoločnosti a-sms, s.r.o. a Zoznam ,s.r.o., ktoré:

 • prezentujú službu
 • konzultujú s partnermi prípravu kampane
 • bookujú pripravené kampane
 • zazmluvnia dohodnuté plnenie
 • fakturujú obchodný vzťah
 • dohliadajú na realizáciu a reporting priebehu a výsledkov kampane

Kontakt

a-sms, s. r. o.
Richard Szabó
00421 903 592 554

Zoznam, s.r.o.
Petra Konečná
konecna@firma.zoznam.sk
+421 2 577 85 206