Vyhlásenie prevádzkovateľa o ochrane osobných údajov - klient, dodávateľ a ostatní

Toto vyhlásenie sa vzťahuje na spracovanie vašich osobných údajov ako zástupcu súčasného alebo budúceho klienta, dodávateľa alebo obchodného partnera spoločnosti Slovak Telekom, a.s. so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika IČO: 35763469, DIČ: 2020273893, zapísanej v registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 2081/B (ďalej len „Telekom“ alebo „ST“ alebo „Podnik“).

Prečo máme prístup k vašim údajom a prečo ich spracovávame?

Aby bolo možné uzatvoriť a plniť zmluvu s vami alebo so spoločnosťou, ktorú zastupujete, je potrebné spracovať vaše osobné údaje. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch našich webových stránok alebo fyzických miest, v závislosti od toho, ako ste sa rozhodli s nami komunikovať. Možno máte záujem o kurzy alebo akcie, ktoré ponúkame, alebo informácie, ktoré poskytujeme.

Rovnako spracúvame aj osobné údaje o osobách vstupujúcich do našich priestorov v rozsahu meno, priezvisko, číslo identifikačného dokladu, dátum a čas vstupu. Okrem údajov spomenutých v predchádzajúcej vete môžeme vzhľadom na vyhlásenú situáciu alebo v odôvodnených prípadoch zaznamenávať čestné prehlásenie o tom, že ste napríklad nenavštívili územie s potvrdeným výskytom rizikového ochorenia s cieľom obmedzenia vášho vstupu do našich priestorov, aby sme minimalizovali možné riziko šírenia nákazy. Toto spracúvanie prebieha na právnom základe oprávneného záujmu našej strany.

Vaše osobné údaje spracúvame len vtedy, ak na to máme právny základ. Znamená to, že spracovanie musí byť nevyhnutné pre plnenie zmluvy, v ktorej ste vy alebo spoločnosť, ktorú zastupujete, zmluvnou stranou alebo aby bolo na vyžiadanie možné vykonať kroky ešte pred uzavretím zmluvy. V súlade s naším oprávneným záujmom môžeme tiež použiť vaše údaje, aby sme vám poskytli informácie o našich službách, vyhliadkach, analýzach, podujatiach, školeniach, ktoré by mohli byť vo vašom najlepšom záujme alebo aby bolo možné plniť potrebné alebo požadované úlohy vyplývajúce z obchodného vzťahu, ktorý zastupujete.

Máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole zo strany oprávnených inštitúcií a pri prevencii, monitorovaní a dokazovaní podvodov, boji proti praniu špinavých peňazí a iným trestným činom.

Vaše údaje budú bezpečne uchovávané v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov.

V niektorých prípadoch môže dôjsť k zaslaniu identifikačných údajov o vašich klientoch – zákazníkoch. Ide o prípady, kedy bude Slovak Telekom, a.s. vystupovať ako váš dodávateľ, napríklad pri realizácii technických riešení, technologických úprav a pod. v prostredí vášho klienta – zákazníka. Vtedy na splnenie účelu našej obchodnej zmluvy nám poskytujete osobné údaje vašich klientov – zákazníkov, my ich kontaktujeme a naši technickí pracovníci, alebo naši externí spolupracovníci, kontaktujú vašich klientov – zákazníkov, aby sa zabezpečil výkon požadovanej služby. Zoznam našich externých partnerov nájdete vždy aktuálny na stránke www.telekom.sk/partneri.

 

Aké osobné údaje o mne spracúvate a prečo?

Uchovávame informácie potrebné na riadenie zmluvného alebo obchodného vzťahu. Aby sme mohli s vami komunikovať a zabezpečiť bezpečnú a pravdivú identifikáciu, potrebujeme vaše meno, názov pozície a kontaktné údaje, ako adresa, telefónne číslo a e-mail.

Aby sme mohli spĺňať svoje zákonné povinnosti týkajúce sa napr. boja proti praniu špinavých peňazí, overujeme aj ďalšie osobné údaje ako rodné číslo alebo dátum narodenia, číslo OP alebo cestovného dokladu alebo podobnú identifikáciu a súvisiace informácie vyžadované podľa osobitných predpisov.

Na zaistenie bezpečnosti našich zamestnancov a na ochranu vašich osobných údajov používame aj kamery na viacerých miestach a žiadame vás o poskytnutie napr. svojho mena a telefónneho čísla, aby sme vám mohli zabezpečiť vstup do našich priestorov, v ktorých sú spracúvané informácie nesúce charakter napr. aj osobných údajov. Pokiaľ nemáme zákonnú povinnosť záznamy uchovávať, po uplynutí doby 15 dní ich odstránime.

Pokiaľ sa s vami nedohodneme inak alebo to nie je potrebné na nastolenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, nebudeme zahŕňať špeciálne kategórie osobných informácií (často nazývané "citlivé osobné údaje", ako sú údaje odhaľujúce rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odborových zväzoch a spracovanie údajov týkajúcich sa zdravia alebo sexuálneho života).

V prípade realizácie služieb pre vašich klientov – zákazníkov, budeme spracúvať bežnú kategóriu osobných údajov najmä v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov ako: titul, meno, priezvisko, adresa umiestnenia služby, telefonický kontakt, alebo elektronická adresa.

V súvislosti s pandémiou COVID 19 sme povinní dodržiavať opatrenia Úradu verejného zdravotníctva a hlavného hygienika. Preto v prípade, ak o vvás na primeranú lehotu budeme získavať a následne uchovávať osobné údaje v rozsahu Meno, Priezvisko, meno osoby, ktorú ste navštívili v našej spoločnosti, dátum návštevy a vyhlásenie uvedené v čestnom prehlásení, po dobu 20 dní, je to na právnom základe plnenia tejto zákonnej povinnosti a možnej identifikácie a dohľadanie osôb, na ktoré sa mohlo ochorenie COVID 19 preniesť (či už od nášho zamestnanca na vás alebo opačne).

 

Budete moje osobné údaje zdieľať s ďalšími stranami?

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s našimi dodávateľmi, ktorí sprostredkúvajú a/alebo zabezpečujú časť našich služieb, napr. tlačiarenské a poštové služby, právni zástupcovia. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj s našimi Klientmi, ak zastupujete dodávateľa, ktorý je súčasťou služieb, ktoré poskytujeme im a oprávneným inštitúciám.

K osobným údajom budú mať prístup aj naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí len ak to bude nevyhnutné na opísané účely a len ak je daný zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Zoznam našich externých partnerov nájdete vždy aktuálny na stránke www.telekom.sk/partneri.

 

Budú moje osobné údaje prenášané do inej krajiny?

Je možné, že vaše údaje budú prenášané aj do inej krajiny. Ak sa tak stane, zabezpečíme, aby tu boli uplatnené primerané bezpečnostné opatrenia, dodržiavajúce Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR). Vo všeobecnosti, vaše osobné údaje sa nebudú prenášať mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA). Na uchovávanie údajov využívame aj poskytovateľov služieb tretích strán, ktorí k nim môžu mať prístup a môžu sa nachádzať mimo EEA priestoru a to vrátane, ale nielen, USA. Vaše osobné údaje nikdy neprenesieme mimo EEA bez toho, aby sme zaistili ich bezpečnosť a ochranu. Preto sa ubezpečíme, že všetci príjemcovia majú podpísané štandardné zmluvné doložky EÚ na odôvodnenie prevodu alebo že daná krajina garantuje primeranú ochranu podľa legislatívy o ochrane osobných údajov. Môžeme sa tiež spoľahnúť na program s názvom Štít na ochranu osobných údajov. Ide o program, v rámci ktorého sa spoločnosti USA môžu zaviazať k vyššej úrovni ochrany súkromia, ako vyžaduje legislatíva USA. Informácie môžeme sprístupniť aj mimo týchto skupín v prípadoch, keď ide o prevenciu podvodov alebo ak to vyžaduje zákon.

 

Ako dlho uchovávate moje osobné údaje?

Vaše údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné pre naplnenie účelu spracovania podľa osobitných predpisov, a účelu na ktorý boli získané, ak máme oprávnený záujem ich uchovať napr. až do ukončenia zmluvného vzťahu a/alebo vypršania premlčacej lehoty, v rámci ktorej by sme mali byť schopní sa brániť proti právnym nárokom. Z právneho hľadiska sme tiež povinní uchovávať vaše osobné údaje na určitý čas, aby sme predchádzali a odhalili podvody, odhalili a preukázali boj proti praniu špinavých peňazí ako aj z dôvodu finančných auditov. Pokiaľ ide o naše zálohy dát, vaše údaje vymažeme aj zo zálohových úložísk, avšak len ak sa záloha dostane na obnovu, podľa našich pravidiel retencie, BCM a DRP. Ak sa záloha podľa zálohovacích pravidiel dostane na vymazanie, vaše údaje vymažeme úplne.

 

Budem predmetom automatizovaného rozhodovania?

Vaše osobné údaje nebudú použité pri automatizovanom rozhodovaní.

 

Aké mám práva?

Je dôležité, aby ste chápali, že ide o vaše osobné údaje, ktoré spracovávame a že chceme, aby ste s tým boli uzrozumení. Aj keď na spracovanie vašich osobných údajov nepotrebujeme vaše povolenie, v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov máte veľa práv.

Vaše práva Čo to znamená?
Právo na prístup Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:
  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.

Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov. Môžete taktiež požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Avšak, dodatočné kópie budú spoplatnené.

Právo na opravu Je dôležité, aby sme mali o vás správne informácie a žiadame vás, aby ste nás upozornili, ak je niektorý z vašich osobných údajov nesprávny, napr. ak ste si zmenili meno alebo ak ste sa presťahovali.
Právo byť zabudnutý Ak spracovávame vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, napríklad ak spracovávame vaše osobné údaje dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
Právo na obmedzenie Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov (alebo ich podľa vašich pokynov zmeniť), máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní. Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
Právo namietať Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo na prenos údajov Môžete požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo požiadať o prenos týchto informácií na iného správcu údajov.
Stiahnutie súhlasu Vzhľadom na to, že niektoré spracovateľské činnosti by mali byť založené na súhlase, máte právo svoj súhlas stiahnuť a my následne zastavíme svoje spracovateľské činnosti na základe tohto právneho dôvodu.

O vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

 

Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania vašich údajov alebo ako si uplatním svoje práva?

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich Údajov, uplatnenia vašich práv, resp. by ste sa chceli skontaktovať s našou osobou zodpovednou za dohľad nad ochranou osobných údajov môžete nás kontaktovať na ktoromkoľvek kontaktnom mieste alebo písomne:
Slovak Telekom, a.s.
Zodpovedná osoba za dohľad nad ochranou osobných údajov
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
Slovenská republika
E-mailová adresa: ochrana.dat@telekom.sk

Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše Údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa obrátiť na Dozorný orgán. Ďalšie informácie o Dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania žiadostí nájdete www.dataprotection.gov.sk.

Toto Vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať a ak sa tak stane, budeme vás o tom na tomto mieste informovať. Táto verzia vyhlásenia o ochrane Údajov sa uplatňuje od 1. februára 2022.