Vyhlásenie prevádzkovateľa o ochrane osobných údajov fyzickej osoby - uchádzača o zamestnanie

Uchádzate sa o zamestnanie v spoločnosti Slovak Telekom, a. s. (ďalej len „ST“), takže po podaní žiadosti sa táto informačná povinnosť vzťahuje na Vás a Vaše osobné údaje. ST je medzinárodná spoločnosť s mnohými rôznymi subjektmi pôsobiacimi v rôznych krajinách. Pre účely tejto informačnej povinnosti, za ochranu Vašich osobných údajov je zodpovedný subjekt skupiny ST, do ktorého ste si podali žiadosť o zamestnanie (prevádzkovateľ). Táto informačná povinnosť vysvetľuje ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od Vás alebo od tretích strán počas procesu výberu zamestnanca. Ak chcete získať podrobné informácie, obráťte sa, prosím, na lokálnu osobu zodpovednú za ochranu údajov (viď nižšie).
Túto informačnú povinnosť môžeme z času na čas aktualizovať bez upozornenia, takže, prosím, pravidelne si ju skontrolujte. Táto verzia informačnej povinnosti bola vydaná dňa 1. 2. 2022.

1. Typy osobných údajov

Keď si u nás podáte žiadosť o zamestnanie, získame od Vás nasledovné informácie:

 • Kontaktné údaje: napríklad Vaše meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, súkromná emailová adresa, telefónne číslo
 • Informácie z Vášho životopisu/CV: ako napríklad Vaše predchádzajúce zamestnania, vzdelanie, zručnosti, jazykové znalosti a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete vo svojom životopise uviesť
 • Motivačný list.: akékoľvek informácie, ktoré sa rozhodnete uviesť vo svojom motivačnom liste
 • Spôsobilosť na prácu: možno budete musieť preukázať, že ste zákonne spôsobilý sa zamestnať v ST, napr. vzdelanie, jazykové zručnosti, zdravotná spôsobilosť pre vybrané typy pozícií
 • Prehlásenie o bezúhonnosti: V závislosti od povahy pracovnej pozície a príslušnej krajiny Vás môžeme požiadať, aby ste predložili prehlásenie potvrdzujúce, že ste neboli odsúdený za žiadny zločin alebo prečin, čo by Vás z danej pozície diskvalifikovalo

Okrem toho, v závislosti od pozície o ktorú sa uchádzate, môžeme získať informácie od tretích strán:

 • Interné žiadosti. Ak už v spoločnosti ST pracujete a uchádzate sa o internú pozíciu, môžeme použiť informácie z Vašej osobnej zložky, aby sme doplnili informácie, ktoré nám poskytnete pri žiadosti o zamestnanie.
 • Hodnotenie. Môžeme vás požiadať, aby ste sa podrobili hodnoteniu vašich schopností, osobnosti alebo kognitívnej spôsobilosti. Takéto hodnotenia sa obvykle vykonávajú pomocou softvéru tretej strany alebo prostredníctvom spoločnosti tretej strany, ktorá s nami zdieľa výsledky. Pred uskutočnením takéhoto hodnotenia Vám poskytneme ďalšie informácie týkajúce sa Vašej konkrétnej situácie.
 • Referencie. Môžeme sa rozhodnúť získať referencie od osôb, ktoré s Vami pracovali v minulosti. Všeobecne povedané, budeme tieto osoby kontaktovať len ak nám poskytnete ich mená a kontaktné údaje. Ak už ste zamestnancov spoločnosti ST, môžeme o referencie požiadať Vášho manažéra a/alebo spolupracovníkov, a to aj bez Vášho vedomia.

V prípade, že budete vo výberovom procese úspešný a budete vybraný do pozície, okrem vyššie uvedených osobných údajov, získame od Vás aj nasledovné informácie na právnom základe predzmluvných vzťahov:

 • Osobné údaje: napríklad dátum narodenia, rodné priezvisko, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti, rodné číslo, rodinný stav, štátna príslušnosť, fotografia, pracovné povolenie, identifikačné číslo Sociálnej poisťovne
 • Informácie o členoch rodiny a rodinných príslušníkoch: napr., meno, priezvisko, titul, dátum narodenia manžela, manželky, druha, družky, meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo Vašich detí
 • Informácie týkajúce sa odmeňovania, dôchodkového zabezpečenia, zdravotného zabezpečenia a iných výhod: napr. názov zdravotnej poisťovne, starobné poistenie, doplnkové dôchodkové poistenie, názov banky a číslo účtu, zrážky zo mzdy
 • Informácie z pracovného posudku a potvrdenia o zamestnaní

Vaše citlivé osobné údaje budeme spracovávať len na účely striktne spojené s riadnym výkonom našich povinností ako Vášho budúceho zamestnávateľ a v rozsahu, ktorý umožňujú alebo vyžadujú platné právne predpisy. Budeme spracovávať tieto typy citlivých osobných údajov:

 • Údaje o Vašom zdravotnom stave (potvrdenie o invalidite a zdravotnom postihnutí zamestnanca, výsledky preventívnej lekárskej prehliadky vo vzťahu k práci, údaje o psychickej a zdravotnej pracovnej spôsobilosti),
 • Výpis z registra trestov pre vybrané pracovné pozície ako napr. práca so zverenými prostriedkami, hotovosťou a pod.
 • Preverovanie sociálnych sietí, bývalí zamestnávatelia, overovanie predkladaných dokladov overovanie tvrdení a dokladov predkladaných uchádzačmi (zisťovanie existencie inštitúcií, ktoré vydali uchádzačom predložené listiny)

2. Účely spracovávania údajov

Prevádzkovateľ bude spracovávať Vaše údaje na nasledovné účely:

 • Nábor zamestnancov. Vaše údaje spracovávame, aby sme zistili, či ste kvalifikovaným kandidátom na pozíciu, o ktorú sa uchádzate.
 • Riešenie sporov. Osobné údaje môžeme spracovávať za účelom riešenia sporov, sťažností alebo právnych procesov.
 • Dodržiavanie zákona. Možno budeme musieť spracovávať Vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon alebo aby sme vyhoveli súdnemu rozhodnutiu.
 • Preverenie profesijného backgroundu. Máme povinnosť a záujem vzhľadom na historickú skúsenosť skúmať pravosť predkladaných dokladov.

3. Strany, ktoré môžu mať prístup k Vašim údajom

Prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:

 • Ak získame informácie od tretích strán (ako je uvedené vyššie), poskytneme im Vaše meno a akékoľvek ďalšie informácie potrebné na to, aby nám poskytli relevantné informácie o vás.
 • Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s poskytovateľom služieb. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať Vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi;
 • K osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti;
 • Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, Vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi SR.
 • Rovnako môžeme v prípade oprávneného záujmu poskytnúť Vaše osobné údaje spoločnostiam s ekonomickým alebo personálnym prepojením.

4. Umiestnenie Vašich osobných údajov

K Vašim osobným údajom bude prístup personál v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, kým sú v našej starostlivosti.

5. Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. To znamená, že vaše údaje uchováme počas trvania výberového konania a vymažeme vždy k poslednému dňu v roku nasledujúcom po roku v ktorom sme sa s Vašimi osobnými údajmi oboznámili. Dôvodom tohto uchovania je ochrana našich záujmov v prípade riešenia sporov. Ak na obsadenie pozície vyberieme Vás, uchováme Vaše osobné údaje v osobnej zložke, v súlade s našimi HR smernicami o ochrane súkromia.
Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu po ukončení výberového procesu a to v prípade, že sa vyskytne právny spor alebo ak nám dáte povolenie na uchovanie vašich osobných údajov v evidencii po dlhšiu dobu.

6. Právny základ pre spracovávanie Vašich údajov

Vaše osobné údaje spracovávame preto, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme. Náš oprávnený záujem v tomto prípade je prijať kvalifikovaných kandidátov. V niektorých prípadoch budeme Vaše osobné údaje spracovať preto, aby sme si splnili zákonné záväzky alebo ich budeme spracovávať na právnom základe predzmluvných vzťahov.

7. Vaše práva podľa zákona o ochrane údajov

Podľa EÚ zákona o ochrane údaje máte určité práva

Právo na prístup

Máte nárok na kópiu osobných informácií, ktoré o vás máme ako aj na niektoré informácie o tom, ako ich používame.
Vaše osobné údaje vám budú zvyčajne poskytnuté písomne, pokiaľ nie je požadované inak alebo, ak ste o to požiadali elektronickými prostriedkami, informácie vám budú poskytnuté elektronicky, ak je to možné.

Právo na nápravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť a úplnosť informácií, ktoré o vás máme. Avšak, ak si to nemyslíte, môžete nás požiadať, aby sme tieto informácie aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad keď osobné údaje, ktoré sme získali, už nie sú potrebné na pôvodný účel alebo keď stiahnete svoj súhlas. Toto však bude potrebné vyvážiť s inými faktormi. Napríklad, môžeme mať právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné informácie, napríklad keď si myslíte, že osobné informácie, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu.

Právo namietať

Máte právo namietnuť voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch, čo je tento prípad. Pokiaľ nemáme presvedčivý legitímny dôvod na spracovanie, keď podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Upozorňujeme však, že to znamená, že vašu žiadosť o pracovnú pozíciu už nemôžeme brať do úvahy.

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Spoločnosť ST zvyčajne nepoužíva v kontexte zamestnávania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie, ale ak ste boli predmetom automatizovaného rozhodnutia a s výsledkom nesúhlasíte, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov a požiadať nás o preskúmanie daného rozhodnutia.

Právo stiahnuť súhlas

Vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. Tam, kde to robíme, máte právo stiahnuť svoj súhlas s ďalším používaním vašich osobných údajov.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich Údajov, uplatnenia vašich práv, resp. by ste sa chceli skontaktovať s našou osobou zodpovednou za dohľad nad ochranou osobných údajov môžete nás kontaktovať na ktoromkoľvek kontaktnom mieste alebo písomne:
Slovak Telekom, a.s.
Zodpovedná osoba za dohľad nad ochranou osobných údajov
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
Slovenská republika
Mailová adresa: ochrana.dat@telekom.sk

Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše Údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa obrátiť na Dozorný orgán. Ďalšie informácie o Dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania žiadostí nájdete www.dataprotection.gov.sk.

Toto Vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať a ak sa tak stane, budeme vás o tom na tomto mieste informovať. Táto verzia vyhlásenia o ochrane Údajov sa uplatňuje od 1. februára 2022.