Podmienky ochrany súkromia a spracúvania osobných, prevádzkových a lokalizačných údajov a vyhlásenie prevádzkovateľa o ochrane osobných údajov fyzickej osoby v spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ďalej len Vyhlásenie)

Toto Vyhlásenie sa vzťahuje na vás a na vaše osobné údaje, pretože ste zákazníkom spoločnosti Slovak Telekom, a.s. so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika IČO: 35763469, DIČ: 2020273893, zapísanej v registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 2081/B (ďalej len „Telekom“ alebo „ST“ alebo „Podnik“). Telekom vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní vašich osobných údajov. Toto vyhlásenie vysvetľuje ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od vás alebo od tretích strán počas trvania vášho zmluvného vzťahu. Upozorňujeme, že sa môžu vyskytnúť malé rozdiely v tom, ako sa konkrétne informácie na jednotlivé účely spracovávajú. V Telekome chránime informácie našich zákazníkov, zamestnancov a obchodných partnerov. Prešli sme nezávislou certifikáciou najmä podľa noriem ISO/IEC 27001:2013 pre bezpečnosť informácií, ISO/IEC 27018:2017 pre bezpečnosť osobných údajov v cloude a ISO/IEC 22301:2012 pre nepretržitosť prevádzky našich kritických procesov na definovanej úrovni v prípade výskytu mimoriadnej udalosti. Okrem toho Telekom dodržiava Záväzné firemné pravidlá ochrany osobných údajov platné pre Skupinu Deutsche Telekom.

S náležitou starostlivosťou venovanou bezpečnosti vedieme databázy, obsahujúce osobné, prevádzkové a lokalizačné údaje (ďalej spoločne aj ako „Údaje"), ktoré sme získali v súvislosti s uzatvorením zmluvy, poskytovaním ponúkaných služieb či iným priamym alebo nepriamym kontaktom s vami. V tomto vyhlásení vám poskytujeme informácie, akým spôsobom spracúvame vaše osobné údaje, z pohľadu dvoch právnych predpisov.

 1. Z pohľadu zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZEK”) sa dozviete najmä o:
  • tom, čo tvorí telekomunikačné tajomstvo
  • spracúvaní Údajov na zákonné účely
  • spracúvaní Údajov na marketingové účely
  • spracúvaní údajov na účely Služby s pridanou hodnotou
  • kopírovaní a nahrávaní
  • poskytovanie Údajov
  • telefónnom zozname a informačných službách
 2. Z pohľadu zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len ako „Zákon”) sa dozviete najmä:
  • aké Údaje spracúvame, na aké účely
  • kto môže mať prístup k vaším osobným údajom, ich umiestnenie a uchovávanie
  • aký je právny základ tohto spracúvania
  • akým spôsobom môžete uplatňovať svoje práva ako je právo na prístup k vašim Údajom, odvolanie súhlasu atď.
  • ako nás môžete v oblasti ochrany osobných údajov kontaktovať

Toto Vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať a ak sa tak stane, budeme vás o tom na tomto mieste informovať. Táto verzia vyhlásenia o ochrane Údajov sa uplatňuje od 25. mája 2018.

S akými údajmi v Telekome pracujeme a prečo

Osobitná úprava podľa ZEK:

 • Identifikačné údaje a Kontaktné údaje sú pre Telekom nevyhnutné preto, aby bolo možné so zákazníkmi zabezpečiť uzavretie a plnenie zmlúv na poskytovanie jednotlivých produktov a služieb. Tieto údaje sa takisto využívajú pri poskytovaní odbornej pomoci a zákazníckej podpory, za účelom vypracovania a poskytovania telefónneho zoznamu a vyúčtovania cien za jednotlivé produkty a služby podľa platnej legislatívy, najmä podľa ZEK.
 • Prevádzkové údaje sú potrebné na zabezpečenie prenosu správ v sieťach Telekomu, teda na riadne poskytovanie služieb – napríklad pre rýchle smerovanie hovorov nielen v SR, ale aj do zahraničia. Takisto sa využívajú za účelom fakturácie za poskytnuté služby, a to nielen smerom k zákazníkovi, ale aj na fakturáciu medzi domácimi a zahraničnými telekomunikačnými operátormi z dôvodu platieb za prepojenie ich sietí.
 • Prevádzkové lokalizačné údaje sú spracované z dôvodu doručenia hovorov v sieti, realizácie prichádzajúcich spojení na koncové zariadenie zákazníka a poskytnutia odbornej pomoci a podpory.
 • Lokalizačné údaje iné ako prevádzkové označujú geografickú polohu koncového zariadenia a sú spracovávané výlučne so súhlasom zákazníka pri špecifických službách a na poskytovanie služby s pridanou hodnotou.

Čo je predmetom telekomunikačného tajomstva podľa ZEK?
Predmetom telekomunikačného tajomstva je:

 • obsah prenášaných správ
 • súvisiace údaje komunikujúcich strán, ktorými sú telefónne číslo, obchodné meno a sídlo právnickej osoby alebo obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo osobné údaje fyzickej osoby, ktorými sú meno, priezvisko, titul a adresa trvalého pobytu; predmetom telekomunikačného tajomstva nie sú údaje zverejnené v zozname účastníkov
 • prevádzkové údaje
 • lokalizačné údaje

Kto je povinný zachovávať telekomunikačné tajomstvo?
Každý, kto príde s jeho predmetom do styku pri poskytovaní sietí a služieb, pri používaní služieb, náhodne alebo inak.

Môže Telekom sprístupniť vaše Údaje tvoriace telekomunikačné tajomstvo?
Telekom je oprávnený predmet telekomunikačného tajomstva sprístupniť v prípadoch, v ktorých tak určuje osobitný predpis (napr. na účely poskytovania súčinnosti súdom, orgánom činným v trestnom konaní, iným orgánom štátu, Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb), inak so súhlasom Účastníka alebo Užívateľa, ktorého sa predmet telekomunikačného tajomstva týka.

Čo je ešte Telekom oprávnený podľa ZEK?

A. Spracúvanie Údajov na zákonné účely

Spracúvanie podľa predchádzajúcej vety je však možné výlučne za podmienky, že takéto spracúvanie bez súhlasu je dovolené príslušnými právnymi predpismi (napr. ak je to nevyhnutné na ochranu zákonných práv a právom chránených záujmov Telekomu) a len v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu. Telekom môže získavať a spracúvať v nevyhnutnom rozsahu a na čas potrebný aj osobné (identifikačné) údaje týkajúce sa zástupcov Účastníka v akom je takéto spracúvanie potrebné na účely evidencie a určenia konkrétnej osoby ako osoby oprávnenej konať v mene Účastníka pri určitých úkonoch na základe plnomocenstva zástupcu. Telekom bude spracúvať údaje o Adresátovi za účelom vedenia evidencie oprávnených zástupcov Účastníka na prijímanie písomností a na účely plnenia rozsahu udeleného plnomocenstva pre potreby doručovania písomností určených Účastníkovi prostredníctvom Adresáta, a to po dobu doručovania písomností, až do vysporiadania akýchkoľvek nárokov Telekomu voči Účastníkovi v súvislosti s poskytovaním služieb Účastníkovi alebo doručovaním prostredníctvom Adresáta; uvedením údajov o Adresátovi Účastník súčasne potvrdzuje, že je oprávnený takéto údaje Telekomu poskytnúť a zodpovedá za ich pravdivosť.

 1. Telekom je oprávnený v zmysle § 56 ods. 3 ZEK bez súhlasu Účastníka získavať a spracúvať údaje účastníkov, ktorými sú telefónne číslo, výška neuhradených záväzkov a obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby – podnikateľa alebo meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, číslo identifikačného preukazu alebo iného dokladu totožnosti, štátna príslušnosť fyzickej osoby pre účely:
  • uzavretia a plnenia zmluvy o poskytovaní verejných služieb („Zmluva“), jej zmeny, ukončenia alebo prenesenia čísla,
  • fakturácie, prijímania a evidencie platieb, pohľadávok a postupovania pohľadávok,
  • vypracovania zoznamu účastníkov.
 2. Telekom má tiež právo v zmysle ZEK bez súhlasu Účastníka získavať a spracúvať údaje účastníkov aj na účely poskytovania súčinnosti iným orgánom štátu, ako aj pre potreby podávania informácií v rámci činností koordinačných a operačných stredísk tiesňového volania, a to v rozsahu a v súlade so ZEK a inými právnymi predpismi.
 3. Údaje uvedené v predchádzajúcom bode bude Telekom spracúvať po dobu platnosti Zmluvy, ako aj po jej skončení v prípade vyúčtovania úhrad alebo ich vkladu, evidencie a vymáhania pohľadávok Telekomu za poskytnuté služby, v prípade vybavovania podaní účastníka alebo splnenia zákonných podmienok pre uplatnenie práv alebo splnenia iných povinností uložených zákonom na uplatnenie práv.
 4. Telekom je na základe príslušných právnych predpisov oprávnený bez súhlasu Účastníka spracúvať titul, meno, priezvisko a adresu Účastníka pre potreby poštového styku s účastníkom a evidencie týchto údajov.
 5. Telekom je v zmysle Zákona bez súhlasu účastníka oprávnený spracúvať a uchovávať Prevádzkové údaje až do uplynutia lehoty, v priebehu, ktorej je možné právne napadnúť vyúčtovanie za Služby alebo uplatniť nárok na úhradu. V prípade začatia reklamácie alebo mimosúdneho riešenia sporu o výške úhrady alebo o kvalite Služieb alebo súdneho konania uchováva Telekom Prevádzkové údaje až do uplynutia lehoty, v ktorej je možné využiť všetky zákonné prostriedky, a to až do ich ukončenia. Telekom je v zmysle Zákona oprávnený uchovávať Prevádzkové údaje na účel vyúčtovania úhrad oprávnených nárokov Telekomu, zodpovedania otázok účastníka, zisťovania protiprávnych konaní, poskytovania súčinnosti orgánom činným v trestnom konaní, súdom a iným orgánom štátu a so súhlasom účastníka aj na marketingové účely alebo poskytovanie Služieb s pridanou hodnotou.
 6. Podnik je oprávnený bez súhlasu účastníka:
  • okrem údajov uvedených v Článku 3 spracúvať aj iné údaje, ktoré o účastníkovi získa, a
  • spracúvať údaje o účastníkovi i po skončení účelu ich spracúvania.
 7. Podnik spracúva v nevyhnutnom rozsahu osobné údaje Platiteľa za účelom úhrady faktúr Účastníka.

B. Spracúvanie Údajov na marketingové účely

 1. Podnik je oprávnený spracúvať titul, meno, priezvisko, adresu na zasielanie marketingových ponúk v rámci priameho marketingu.
 2. Podnik má tiež právo spracúvať telefónne a faxové číslo a adresu elektronickej pošty Účastníka, získané Podnikom v súvislosti s predajom tovaru a Služieb a v súlade so Zákonom a inými právnymi predpismi, na kontaktovanie Účastníka za účelom priameho marketingu svojich, Podnikom poskytovaných produktov a Služieb, formou zasielania elektronickej pošty. Elektronickou poštou sa pritom rozumie akákoľvek textová, hlasová, zvuková či obrazová správa zaslaná prostredníctvom siete, ktorú možno uložiť v sieti alebo v koncovom zariadení príjemcu, kým si ju príjemca nevyzdvihne (napr. SMS, MMS, email).
 3. Na marketingové účely (napr. vypracovanie adresných ponúk produktov a služieb Podniku alebo iných osôb, vývoj produktov a služieb a ich uvádzanie na trh) spracúvať okrem údajov podľa bodu 1. a 2. tejto časti aj (i) údaje účastníka podľa bodu A.1. tejto časti a ďalšie údaje uvedené pri udelení súhlasu Účastníka, s výnimkou rodného čísla, čísla identifikačného dokladu a iného dokladu totožnosti a výške neuhradených záväzkov, ako aj (ii) Prevádzkové údaje (vrátane údajov o Užívateľovi podľa telefónnych čísel volaných z jeho prístupu k sieti) a (iii) iné údaje o Účastníkovi, ktoré získa v súvislosti s poskytovaním Služieb (napr. dobu trvania Zmluvy, druh programu služieb, aktivované Služby).
 4. Ak Účastník udelí osobitný súhlas, je Telekom tiež oprávnený spracúvať údaje podľa bodu 1. a 2. tejto časti aj na kontaktovanie Účastníka ohľadne marketingových ponúk tretích osôb, pričom je oprávnený kontaktovať Účastníka tak volaním, ako aj prostredníctvom elektronickej pošty alebo automatického volacieho systému.
 5. Súhlas Účastníka podľa bodov 3. a 4. tejto časti, ak bol udelený, bude účinný do uplynutia jedného roka po ukončení všetkých zmluvných vzťahov medzi Účastníkom a Telekomom.
 6. Účastník berie na vedomie, že ak udelí súhlas podľa bodov 3. alebo 4. tejto časti, tento sa vzťahuje na údaje získané zo všetkých zmluvných vzťahov medzi Účastníkom a Telekomom v rozsahu údajov podľa bodu 3. tejto časti, tzn. aj na údaje v rozsahu podľa uvedeného bodu 3., ktoré o ňom Telekom získa zo zmlúv, ktoré Účastník uzavrie s Podnikom (a to aj v prípade, že tieto zmluvy nebudú obsahovať takýto opakovaný súhlas), ako aj zo zmlúv uzavretých v minulosti (a to aj v prípade, že v týchto súhlas vyjadrený nebol, resp. bol v nich vyjadrený nesúhlas). Účastník má právo kedykoľvek bezplatne odvolať svoj súhlas podľa bodov 3. a 4. tejto časti, resp. odmietnuť používanie jeho údajov podľa týchto bodov, a to prejavom vôle doručeným Telekomu. Podmienky upravujúce spracúvanie údajov a nevyžiadanej komunikácie, vrátane súhlasov s tým spojených a ich odvolania sa vzťahujú na tých Účastníkov, ktorí sú fyzickými osobami.

C. Spracúvanie Údajov na účely Služby s pridanou hodnotou

 1. Ak Účastník udelí súhlas, je Telekom oprávnený spracúvať Prevádzkové a Lokalizačné údaje Účastníka na zabezpečenie služieb s pridanou hodnotou (vrátane údajov podľa telefónnych čísel volaných z jeho prístupu k sieti), a to i v rozsahu väčšom, ako je potrebné na prenos komunikácie alebo vyúčtovanie tejto služby a na čas nevyhnutne potrebný na poskytnutie príslušnej služby s pridanou hodnotou. Za udelenie súhlasu sa pritom považuje aj aktivácia Služby s pridanou hodnotou. Účastník môže kedykoľvek zrušiť takýto svoj súhlas; v takom prípade mu však Služba s pridanou hodnotou bude deaktivovaná.

D. Kopírovanie a nahrávanie

 1. Telekom má právo získavať osobné údaje Účastníka alebo jeho zástupcu aj vyhotovovaním odpisov, kopírovaním alebo skenovaním verejných listín a dokladov predložených Účastníkom alebo iným vhodným spôsobom. V zmysle ZEK má Telekom právo požadovať od Účastníka alebo jeho zástupcu pri uzavieraní Zmluvy predloženie preukazu totožnosti a vyhotoviť kópiu preukazu totožnosti alebo odčítať z neho údaje z preukazu totožnosti elektronickými prostriedkami na účely overenia poskytnutých údajov Účastníka.
 2. Podnik má právo nahrávať volania na čísla liniek telefonického centra služieb zákazníkom Podniku a iné volania iniciované medzi Účastníkom a Telekomom alebo Užívateľom a Telekomom a na vyhotovovanie a ukladanie zvukových záznamov z týchto volaní, t. j. záznamov týkajúcich sa osoby Účastníka alebo Užívateľa alebo prejavov jeho osobnej povahy, taktiež na použitie takto získaných záznamov na účely vyhodnocovania požiadaviek Účastníka alebo Užívateľa, rozsahu a kvality Služieb poskytovaných Účastníkovi, ako aj posudzovania a vybavovania sťažností a podnetov Účastníkov a na preukázanie požiadavky na zriadenie, zmenu alebo zrušenie Služby alebo existencie a platnosti iného právneho úkonu, ktorý uskutočnil Účastník, Užívateľ alebo Telekom. Nahrávanie sa uskutočňuje až po zaznení hlásky o nahrávaní alebo inom upozornení, že hovor bude nahrávaný. Ak volaná alebo volajúca osoba nesúhlasí s vyhotovením zvukového záznamu, môže po zaznení hlásky alebo inom upozornení na nahrávanie volania ukončiť telefonické spojenie a obrátiť sa so svojou požiadavkou na Telekom iným spôsobom.

E. Poskytovanie údajov

 1. Telekom má v zmysle § 55 ZEK právo na ochranu svojich práv a právom chránených záujmov vzájomne si poskytovať a vymieňať nevyhnutné údaje v rozsahu uvedenom v časti A. bode 1. s inými podnikmi elektronických komunikácií, ak sa tieto údaje týkajú dlžníkov alebo osôb, o ktorých tieto podniky zistili, že odcudzili alebo poškodili, či zneužili telekomunikačné zariadenia alebo Služby, a to za účelom posúdenia dôvodov na odmietnutie uzavretia Zmluvy z dôvodu, že Záujemca nedáva záruku, že bude Zmluvu dodržiavať a účinnejšej ochrany podnikov pred takýmito osobami.
 2. Účastník berie na vedomie, že Telekom má právo poskytovať informácie a údaje uchovávané pri poskytovaní Služby, osobné, Lokalizačné a Prevádzkové údaje Účastníka v nevyhnutnom rozsahu:
  • tretím osobám (vrátane inkasných spoločností), ktoré Telekom poverí vymáhaním pohľadávok alebo uplatnením iných oprávnených práv Telekomu voči Účastníkovi, a to za účelom uplatnenia pohľadávok a iných práv Telekomu, vrátane prípadu postúpenia pohľadávok Telekomu na tretiu osobu, a to aj po skončení zmluvného vzťahu s Účastníkom, pri postúpení pohľadávky Telekomu voči Účastníkovi je Telekom oprávnený a povinný v zmysle § 43 ods. 13 ZEK odovzdať postupníkovi aj všetku dokumentáciu o záväzkovom vzťahu, na ktorého základe vznikla postúpená pohľadávka,
  • súdom, iným orgánom verejnej správy a iným orgánom štátu, ak je to potrebné na uplatnenie práv Telekomu voči Účastníkovi alebo splnenie zákonnej povinnosti Telekomu,
  • inému podniku poskytujúcemu siete a služby elektronickej komunikácie vrátane zahraničných poskytovateľov týchto služieb, a to za účelom účinnejšej ochrany podnikov pri vykonávaní ich činnosti alebo ak je to potrebné z dôvodu možnosti poskytnutia Služieb v sieti iného podniku, vrátane cezhraničného prenosu týchto informácií a údajov podnikom poskytujúcim siete a služby elektronickej komunikácie mimo územia Slovenskej republiky,
  • obchodným zástupcom Telekomu alebo iným subjektom, ktorí budú na základe poverenia Telekomu konať v jeho mene ako sprostredkovatelia pri poskytovaní Služieb (vrátane ich objednávania, aktivácie a vybavovania reklamácií).
 3. . Ak Účastník udelí súhlas, má Telekom právo poskytnúť jeho údaje uvedené v časti A bode 1. a časti B. bodoch 1. až 4. (vrátane Prevádzkových údajov o Užívateľovi podľa telefónnych čísel volaných z jeho prístupu k sieti) osobám, ktoré sú členmi skupiny Slovak Telekom Group (predovšetkým spoločnostiam Zoznam, s.r.o., Zoznam Mobile, s.r.o. PosAm, spol. s r.o.) alebo Deutsche Telekom Group alebo ktoré sú voči materskej spoločnosti zo skupiny Slovak Telekom Group alebo Deutsche Telekom Group alebo voči Telekom priamo alebo sprostredkovane v postavení ovládajúcej alebo ovládanej osoby podľa ustanovenia § 66a Obchodného zákonníka. Po poskytnutí údajov týmto osobám sú tieto osoby oprávnené spracúvať poskytnuté údaje na marketingové účely uvedené v časti B. (tzn. aj na vypracovanie marketingových ponúk a kontaktovanie volaním alebo elektronickou poštou) po dobu 1 roka po tom, čo im budú poskytnuté.

F. Telefónny zoznam a informačné služby

 1. Podnik je oprávnený vydávať a poskytovať telefónne zoznamy v elektronickej alebo tlačenej forme. Podnik je oprávnený poskytovať prostredníctvom týchto telefónnych zoznamov relevantné údaje podľa bodu 3. nižšie a v súlade s bodom 4. nižšie na základe osobitnej dohody s Účastníkom aj ďalšie údaje Účastníka.
 2. Podnik je oprávnený poskytovať okrem Úplnej informačnej služby aj iné informačné služby o telefónnych číslach účastníkov zverejnených v telefónnom zozname, vrátane informačnej služby na čísle 1181 alebo inom čísle určenom Telekomom, prostredníctvom e-mailu, či iným komunikačným kanálom podľa určenia Telekomu. Telekom je oprávnený poskytovať prostredníctvom informačnej služby relevantné údaje podľa bodu 3. nižšie a v súlade s bodom 4. nižšie na základe osobitnej dohody s Účastníkom aj ďalšie údaje.
 3. Účastník Verejnej telefónnej služby má právo zapísať svoje relevantné údaje do telefónneho zoznamu Telekomu (ak je vydávaný Telekomom) a na sprístupnenie svojich relevantných údajov poskytovateľom informačných služieb o telefónnych číslach alebo telefónnych zoznamov. V telefónnom zozname Podniku sú relevantnými údajmi: telefónne číslo a meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu účastníka fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo právnickej osoby alebo obchodné meno, miesto podnikania fyzickej osoby - podnikateľa, pokiaľ nebude dohodnuté s Účastníkom inak. Účastník, ktorý má adresu trvalého pobytu, resp. sídlo alebo miesto podnikania umiestnené mimo územia SR, berie na vedomie a súhlasí s tým, že na účely zverejnenia jeho adresy v zozname účastníkov, resp. na účely informačnej služby sa môže použiť adresa jeho pobytu, organizačnej zložky, obchodného zastúpenia alebo iná adresa uvedená v Zmluve, ktorá sa nachádza na území SR.
 4. V prípade osobitnej dohody s Telekomom môžu byť v telefónnom zozname Telekomu (ak je vydávaný Telekomom) zverejnené aj ďalšie údaje určené Účastníkom Verejnej telefónnej služby nad rámec relevantných údajov podľa bodu 3. vyššie, ak sú relevantné na účely telefónneho zoznamu. Podnik poskytuje Účastníkovi možnosť uverejnenia dodatočných údajov prostredníctvom informačnej služby Podniku nad rámec relevantných údajov podľa bodu 3. vyššie, napr. textové označenie telefónnych čísiel alebo doplňujúce informácie o predmete činnosti, a to v súlade s podmienkami poskytovania doplnkových služieb Telekomu (napr. služba Top Listing). Ak Účastník požiadal o možnosť uverejnenia dodatočných údajov v informačnej službe, je Telekom oprávnený ich uverejniť a poskytovať v rámci informačnej služby. Text uverejnených dodatočných údajov v informačnej službe navrhuje Účastník. Telekom si vyhradzuje právo upraviť Účastníkom navrhovaný text tak, aby neodporoval právnym predpisom a aby vyhľadávanie účastníkov v informačnej službe bolo čo najjednoduchšie.
 5. Ak Účastník požiadal o nezverejnenie osobných údajov, resp. nedal súhlas so zverejnením osobných údajov v telefónnom zozname Telekomu, je Telekom povinný nezverejniť jeho osobné údaje v telefónnom zozname a nesmie ich odovzdať ani oznámiť inému podniku alebo iným osobám, ktoré vydávajú telefónne zoznamy alebo poskytujú informačné služby o telefónnych číslach. Informácie o nezverejnených telefónnych číslach a účastníkoch, ktorí požiadali o nezverejnenie v telefónnom zozname Telekom neposkytuje ani na informačných službách. Za tieto opatrenia neplatí Účastník úhradu. Nezverejnenie údajov Účastníka v telefónnom zozname nemá vplyv na poskytovanie informácií o zlomyseľných alebo výhražných volaniach. Od 1.11.2011 je nový zápis Účastníka do telefónneho zoznamu Telekomu možný len so súhlasom Účastníka.
 6. Za pravdivosť údajov poskytnutých pre účely telefónneho zoznamu a informačných služieb zodpovedá Účastník. Účastník je povinný bezodkladne oznámiť Telekomu každú zmenu v údajoch uverejňovaných v telefónnom zozname Telekomu a prostredníctvom informačných služieb Podniku prostredníctvom tlačiva dostupného na Predajnom mieste. Ak Účastník požiada o zmenu alebo likvidáciu zápisu v telefónnom zozname Telekomu (ak je vydávaný Telekomom), táto zmena bude vykonaná pri najbližšom vydaní telefónneho zoznamu Telekomu pre príslušný región, ak oznámenie alebo žiadosť o zmenu budú podané do uzávierky prípravných redakčných prác, v prípade elektronickej formy telefónneho zoznamu Telekomu pri najbližšej aktualizácii. Zmeny budú v informačnej službe Telekomu zohľadnené do 48 hodín od doručenia písomného oznámenia Účastníka.
 7. Za správnosť údajov zodpovedá Telekom. Za správny údaj sa považuje taký údaj, ktorý bol poskytnutý v súlade s predchádzajúcim bodom.
 8. Účastník berie na vedomie, že Telekom je povinný na požiadanie iných podnikov alebo iných osôb, ktoré vydávajú verejné telefónne zoznamy účastníkov alebo poskytujú verejné informačné služby o telefónnych číslach, poskytovať im relevantné údaje o účastníkoch verejnej telefónnej služby Telekomu v súlade s ustanovením § 59 ods. 5 Zákona. Zmena v relevantných údajoch Účastníkov verejnej telefónnej služby Telekomu bude týmto iným osobám oznámená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom Účastník oznámil predmetnú zmenu Telekomu podľa bodu 6. vyššie.
 9. Základným účelom telefónneho zoznamu a informačnej služby je vyhľadávanie kontaktných údajov účastníkov na základe ich mena, priezviska alebo obchodného názvu, prípadne v spojení s adresou trvalého pobytu, resp. sídla / miesta podnikania. V elektronickej forme telefónneho zoznamu a na informačnej službe môže Telekom vyhľadávacie funkcie rozšíriť a vyhľadávanie umožniť aj na základe telefónneho čísla účastníka alebo ďalších dodatočných údajov poskytnutých Účastníkom v súlade s podmienkami poskytovania doplnkových služieb Telekomu (napr. služba Top Listing). Vzhľadom na povahu telefónnych zoznamov a informačných služieb Účastník berie na vedomie, že telefónne čísla, ktoré mu boli pridelené k Službe inej ako určenej na hlasovú komunikáciu (napr. na účely dátových služieb, alarmu a pod.), nebudú zaradené do telefónnych zoznamov a informačných služieb

Osobitná úprava podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len ako „Zákon”).

Zákonná definícia osobných údajov je uvedená v § 2 Zákona. Pomocou osobných údajov je možné určiť a identifikovať konkrétnu osobu. Medzi osobné údaje patria najmä tieto typy osobných údajov:

 • Osobné kontaktné údaje: napríklad vaše meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa na zasielanie písomností, emailová adresa, kontaktné telefónne číslo, číslo OP, rodné číslo (národné identifikačné číslo), akademický titul.
 • Pracovné kontaktné údaje: napríklad adresa firmy, ktorú zastupujete, pracovná emailová adresa a telefónne číslo.
 • Zmluvné údaje: napríklad obsah zmluvy uzatvorenej s našou spoločnosťou, vrátane všetkých jej dodatkov, rozsah poskytovaných služieb, typ koncového zariadenia, jeho označenie.
 • Informácie o členoch rodiny a rodinných príslušníkoch pre účely zaradenia do zvýhodnených skupín zákazníkov.
 • Platobné informácie ako napr. číslo bankového účtu a výška spoplatnených služieb.
 • Údaje o korešpondencii a komunikácii ako napr. emailová korešpondencia, internetové dátové prenosy a IP adresa.
 • ST prístupové práva Vaše prístupové práva k rôznym aplikáciám v rámci IT infraštruktúry spoločnosti ST.
 • Informácie týkajúce za bezpečnosti ako napr. číslo vašej prístupovej karty, informácie o tom, či sa nachádzate v budove a záznamy CCTV (uzavretý televízny okruh).

A. Účely, ciele a právne základy spracúvania Údajov

V Telekome spracúvame vaše Údaje na nasledovné účely:

 • Zákaznícka administratíva vedieme osobné záznamy o všetkých našich zákazníkoch a ich službách. Na základe analýzy našich záznamov tiež robíme strategické rozhodnutia o ponukách pre našich zákazníkov. Právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti a plnenie zmluvy uzatvorenej medzí zákazníkom a našou spoločnosťou.
 • Direct marketing zaoberáme sa rozvojom našich zákazníkov a na mieru šitými ponukami. Právnym základom je plnenie zákonného oprávnenia v kombinácií s a oprávnený záujem našej spoločnosti ( v prípade zasielania Newslettrovej komunikácie a informovania o retenčných ponukách).
 • Dane a účtovníctvo z účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných predpisov spojených finančným plnením sme povinní spracovávať určité osobné údaje. Právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti.
 • Bezpečnosť a ohrozenie prevádzky a siete a dostupnosť pokrytia kontrolujeme funkčnosť, bezpečnosť a stabilitu prevádzky našej siete, ktorej ste účastníkom. Právnym základom je oprávnený záujem našej spoločnosti. Pre naplnenie Vašich požiadaviek na zvýšenie pokrytia nám dávate spätnú väzbu a návrhy, ktoré my vyhodnocujeme a spracúvame. Právnym základom je pre nás pri spracúvaní Vašich osobných údajov plnenie zákonnej povinnosti, plnenie zmluvy a náš oprávnený záujem spojený s Vašim očakávaním vybaviť žiadosť k Vašej spokojnosti.
 • Zabezpečenie komunikačných a informačných technológií poskytujeme vám IT vybavenie a služby, ktoré potrebujete pre zabezpečenie výkon služieb ST, ako napr. set top box, router a pod., a aby sme to mohli zrealizovať, musíme spracovať vaše Údaje. Právnym základom je plnenie zmluvy uzatvorenej medzí zákazníkom a našou spoločnosťou.
 • Komunikácia/IT monitoring budeme monitorovať komunikáciu a využívanie siete, aby sme zabezpečili naše IT prostredie a infraštruktúru siete a tiež aby sme zabezpečili, že naši zákazníci tieto zariadenia využívali spôsobom, ktorý je v súlade s platnými zákonmi a internými predpismi. Právnym základom je oprávnený záujem našej spoločnosti.
 • Riešenie sporov a vyšetrovanie priestupkov môžeme spracovávať Údaje na účely riešenia sporov, sťažností alebo právnych postupov alebo ak máme podozrenie z priestupku, ktoré by sme chceli ďalej preskúmavať. Právnym základom je oprávnený záujem našej spoločnosti.
 • Dodržiavanie zákona možno budeme musieť spracovávať vaše Údaje, aby sme dodržiavali zákon (napr. zhoda vášho mena s menami na takzvaných zoznamoch určených strán a dodržiavanie zákona o praní špinavých peňazí) alebo aby sme vyhoveli súdnemu príkazu. Právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti.
 • Marketingová komunikácia rovnako môže dôjsť k využívaniu aj iných údajov, ale výlučne na základe osobitných súhlasov, ktoré si od Vás vopred vyžiadame. Napríklad komunikácia o produktoch tretích strán a dcérskych spoločností ST, spracúvanie lokalizačných a prevádzkových údajov na účely marketingu. Právnym základom je Váš súhlas s marketingovou komunikáciou. V prípade ak chcete dostávať ponuky s cieľom zvýhodnenia či skvalitnenia služieb, ktoré využívate a poskytnete nám na Vás kontakt radi predmetnú požiadavku zrealizujeme. Právnym základom pre toto spracúvanie je oprávnený záujem nás ako prevádzkovateľa.
 • Zlepšovanie vzťahu so zákazníkom chceme poznať a budovať lepší a bližší vzťah našej spoločnosti s našimi zákazníkmi, preto ak ste nám poskytli súhlas na Marketingovú komunikáciu budeme Vám blahoželať formou sms správy v deň Vašich narodenín a budeme Vám chcieť poskytnúť aj darček. Právny základ pre toto spracúvanie považujeme Váš súhlas.
 • Sprostredkovateľské súťaže pre účely organizovania súťaží, identifikácie súťažiacich a odovzdanie výhry budeme spracúvať osobné údaje v rozsahu identifikačných údajov a údajov z jednotlivej súťaže. V prípade popularizácie súťaže budú hovory s výhercami zaznamenávané zvukovo alebo zvukovo obrazovým záznamom. Právnym základom bude v tomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa a plnenie zmluvnej povinnosti zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a Vami ako dotknutou osobou.
 • Zákazníci mladší ako 16 rokov. V prípade ak ste ku dňu podpisu zmluvnej dokumentácie s Telekomom nedosiahli vek 16 rokov nebude možné Vami osobne našej spoločnosti poskytnúť marketingový súhlas.

B. Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim Údajom

Telekom ako prevádzkovateľ môže zdieľať vaše Údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:

 • Vaše Údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s poskytovateľom služieb. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať vaše Údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi.
 • K Údajom budú mať prístup naši poverení zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti a bol preukázateľne zaškolený.
 • Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, vaše Údaje môžeme zdieľať napríklad s našimi dodávateľmi alebo klientmi, daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými orgánmi verejnej moci.

C. Umiestnenie vašich Údajov

K vašim Údajom bude mať prístup personál v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, kým sú v našej starostlivosti. V prípade využívania služieb elektronických komunikácií v štátoch, ktoré sa môžu nachádzať mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, vrátane Spojených štátov amerických, a kde platná právna úprava nezabezpečuje ochranu osobných údajov podľa štandardov Európskej únie a zároveň nie je možné zmluvne vyžadovať plnenie v rozsahu úpravy Európskej únie, nie je možné zaistiť bezpečnosť vašich Údajov.
V prípade ak budeme využívať služby našich zmluvných partnerov umiestnených mimo Európskeho hospodárskeho priestoru budeme o nich vopred informovaní prostredníctvom zoznamu sprostredkovateľov. So sprostredkovateľmi umiestnenými mimo Európskeho hospodárskeho priestoru bude uzatvárať zmluvy podľa článku 28 Nariadenia GDPR alebo budeme Vaše údaje spracúvať na základe článkov 45 Nariadenia GDPR, teda na základe rozhodnutia o primeranosti, napríklad EU – US Privacy Shield, článku 46 Nariadenia GDPR na základe primeraných záruk, článku 47 Nariadenia GDPR na základe záväzných vnútropodnikových pravidiel, alebo článku 49 Nariadenia GDPR na základe výnimiek pre osobitné situácie.

D. Uchovávanie Údajov

Vaše osobné údaje uchovávame len obmedzený čas, kým je to potrebné na účely, na ktoré osobné údaje spracúvame. Základným časovým medzníkom spracúvania a uchovávania Vašich osobných údajov je trvanie Vášho zmluvného vzťahu s Telekomom a po jeho zániku do uplynutia lehôt stanovených na uplatnenie práv z tohto vzťahu. Vaše osobné údaje budú vymazané, keď už nebudú na účely spracúvania potrebné. Doba uchovávania Vašich osobných údajov sa líši v závislosti od legislatívnych požiadaviek, ktorými sa konkrétny účel spracúvania riadi. V každom prípade, aj keď nie je možné určiť konkrétnu dobu spracúvania vopred, vždy sú stanovené presné kritériách jej určenia tak, aby sa osobné údaje neuchovávali dlhšie, než je to nevyhnutné. Vaše osobné údaje môžeme spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení zmluvného vzťahu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu alebo ak ste nám udelili súhlas na uchovávanie Vašich osobných údajov na dlhší čas.

E. Právny základ pre spracovávanie vašich Údajov

Vo väčšine prípadov spracovávame vaše osobné údaje na základe toho, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme, na zmluvnom základe alebo na základe súhlasu vás ako dotknutej osoby. V mnohých prípadoch budeme tiež musieť spracovať vaše Údaje na základe právnej povinnosti. V prípade spracúvania na základe súhlasu máte vždy možnosť svoj súhlas stiahnuť.

F. Vaše práva podľa Zákona

Podľa EÚ zákona o ochrane údaje máte určité práva.

Právo na prístup
Máte nárok na kópiu osobných informácií, ktoré o vás máme ako aj na niektoré podrobnosti o tom, ako ich používame.
Vaše Údaje vám budú zvyčajne poskytnuté písomne, pokiaľ nie je požadované inak alebo, ak ste o to požiadali elektronickými prostriedkami, informácie vám budú poskytnuté elektronicky, ak je to možné.

Právo na nápravu
Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť a úplnosť Údajov, ktoré o vás máme. Avšak, ak si to nemyslíte, môžete nás požiadať, aby sme tieto informácie aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie vašich Údajov, napríklad keď Údaje, ktoré sme získali, už nie sú potrebné na pôvodný účel alebo keď stiahnete súhlas. Toto však bude potrebné vyvážiť s inými faktormi. Napríklad, môžeme mať právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania
Za určitých okolností nás môžete požiadať, aby sme prestali používať vaše Údaje, napríklad keď si myslíte, že Údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše Údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov
Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos Údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu.

Právo namietať
Máte právo namietať voči spracúvaniu Údajov, ktoré je založené na našich legitímnych záujmoch, čo je tento prípad. Pokiaľ nemáme presvedčivý legitímny dôvod na spracovanie, keď podáte námietku, nebudeme vaše Údaje ďalej spracúvať. Upozorňujeme však, že pravdepodobne nebudeme môcť poskytovať určité služby alebo výhody, ak nebudeme schopní spracovať potrebné Údaje na tento účel.

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním
Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, ktoré má pre vás právny alebo podobný významný dôsledok. Ak ste boli predmetom automatizovaného rozhodnutia a s výsledkom nesúhlasíte, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov a požiadať nás o preskúmanie daného rozhodnutia.

Právo stiahnuť súhlas
Vo väčšine prípadov vaše Údaje nespracúvame na základe vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o váš súhlas požiadame. Tam, kde to robíme, máte právo stiahnuť svoj súhlas s ďalším používaním vašich Údajov.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich Údajov, uplatnenia vašich práv, resp. by ste sa chceli skontaktovať s našou osobou zodpovednou za dohľad nad ochranou osobných údajov môžete nás kontaktovať na ktoromkoľvek kontaktnom mieste alebo písomne:
Slovak Telekom, a.s.
Zodpovedná osoba za dohľad nad ochranou osobných údajov
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
Slovenská republika
Mailová adresa: ochrana.dat@telekom.sk

Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše Údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa obrátiť na Dozorný orgán. Ďalšie informácie o Dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania žiadostí nájdete www.dataprotection.gov.sk.

Toto Vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať a ak sa tak stane, budeme vás o tom na tomto mieste informovať. Táto verzia vyhlásenia o ochrane Údajov sa uplatňuje od 27. júla 2018.