Podmienky ochrany súkromia a spracúvania osobných, prevádzkových a lokalizačných údajov a vyhlásenie prevádzkovateľa o ochrane osobných údajov fyzickej osoby v spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ďalej len Vyhlásenie)

Toto Vyhlásenie sa vzťahuje na vás a na vaše osobné údaje, pretože ste zákazníkom spoločnosti Slovak Telekom, a.s. so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika IČO: 35763469, DIČ: 2020273893, zapísanej v registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 2081/B (ďalej len „Telekom“ alebo „ST“ alebo „Podnik“). Telekom vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní vašich osobných údajov. Toto vyhlásenie vysvetľuje ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od vás alebo od tretích strán počas trvania vášho zmluvného vzťahu. Upozorňujeme, že sa môžu vyskytnúť malé rozdiely v tom, ako sa konkrétne informácie na jednotlivé účely spracovávajú. V Telekome chránime informácie našich zákazníkov, zamestnancov a obchodných partnerov. Prešli sme nezávislou certifikáciou najmä podľa noriem ISO/IEC 27001:2013 pre bezpečnosť informácií, ISO/IEC 27018:2017 pre bezpečnosť osobných údajov v cloude a ISO/IEC 22301:2012 pre nepretržitosť prevádzky našich kritických procesov na definovanej úrovni v prípade výskytu mimoriadnej udalosti. Okrem toho Telekom dodržiava Záväzné firemné pravidlá ochrany osobných údajov platné pre Skupinu Deutsche Telekom.

S náležitou starostlivosťou venovanou bezpečnosti vedieme databázy, obsahujúce osobné, prevádzkové a lokalizačné údaje (ďalej spoločne aj ako „Údaje"), ktoré sme získali v súvislosti s uzatvorením zmluvy, poskytovaním ponúkaných služieb či iným priamym alebo nepriamym kontaktom s vami. V tomto vyhlásení vám poskytujeme informácie, akým spôsobom spracúvame vaše osobné údaje, z pohľadu dvoch právnych predpisov.

Z pohľadu Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len ako „GDPR“ a „Zákon”). V osobitnej úprave sa dozviete najmä:

 • aké Údaje spracúvame, na aké účely;
 • kto môže mať prístup k vašim osobným údajom, ich umiestnenie a uchovávanie;
 • aký je právny základ tohto spracúvania;
 • rozdelenie spracúvania osobných údajov pre jednotlivé poskytované služby a vykonávané aktivity Telekomu;
 • akým spôsobom môžete uplatňovať svoje práva ako je právo na prístup k vašim Údajom, odvolanie súhlasu atď.;
 • ako nás môžete v oblasti ochrany osobných údajov kontaktovať.

A. Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje sú definované podľa GDPR ako údaje, na základe ktorých je možné určiť a identifikovať konkrétnu osobu. Medzi osobné údaje patria najmä tieto typy osobných údajov:

Bežná kategória osobných údajov

V prípade, ak prejavíte záujem o ponúknutú službu, spracujeme o vás navyše aj informácie v rozsahu:

 • Osobné kontaktné údaje: napríklad vaše meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa na zasielanie písomností, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo, číslo OP, rodné číslo (národné identifikačné číslo), akademický titul, fotografia. V zmysle Zákona o elektronických komunikáciách máme právo vyhotoviť kópiu preukazu totožnosti alebo odčítať údaje z preukazu totožnosti elektronickými prostriedkami na účely overenia poskytnutých údajov účastníka. Takéto spracúvanie môžete namietať a pre tieto prípady budeme stanovenú povinnosť realizovať odpisom vašich osobných údajov z vášho preukazu totožnosti. Vždy však tento preukaz totožnosti potrebujeme vidieť a prostredníctvom neho overiť osobu účastníka.
 • Pracovné kontaktné údaje: napríklad sídlo spoločnosti, ktorú zastupujete, pracovná e-mailová adresa a telefónne číslo.
 • Zmluvné údaje: napríklad obsah zmluvy uzatvorenej s našou spoločnosťou, vrátane všetkých jej dodatkov, rozsah poskytovaných služieb, typ koncového zariadenia, jeho označenie.
 • Informácie o členoch rodiny a rodinných príslušníkoch: pre účely zaradenia do zvýhodnených skupín zákazníkov (Magenta 1).
 • Platobné informácie:  napr. číslo bankového účtu a výška spoplatnených služieb, priradenie platiteľa k zákazníkovi. V prípade, ak uhrádzate prostredníctvom inkasa služby, ktoré ste sami spotrebovali, užívali, alebo sú užívané a registrované na iného zákazníka, na základe dohody medzi vami a týmto zákazníkom ste platcom za tieto poskytnuté služby, musíme o vás v zmysle osobitných predpisov ( zákon o platobných službách alebo zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu) spracúvať vaše identifikačné údaje a údaje viažuce sa finančnej transakcií.
 • Korešpondencia a komunikácia medzi zákazníkom a Telekomom: napr. e-mailová korešpondencia.
 • Prístupové práva: vaše prístupové údaje k rôznym aplikáciám a systémom v rámci infraštruktúry Telekomu.
 • Informácie týkajúce sa fyzickej bezpečnosti: napr. číslo vašej prístupovej karty, informácie o tom, či sa nachádzate v budove a záznamy CCTV (uzavretý televízny okruh).
 • Údaje vášho operátora: v prípade, ak máte záujem preniesť vaše účastnícke číslo do našej siete: napríklad vaše ID k službám, doba viazanosti, identifikačné údaje a fakturačné údaje.
 • Údaje zákazníka našej dcérskej spoločnosti DIGI SLOVAKIA: v prípade, ak sú vám ako zákazníkovi DIGI Slovakia ponúkané služby ST, na ktoré by ste mali mať nárok, ako keby ste boli našim zákazníkom, budeme vám tieto možnosti ponúkať, pričom budeme spracúvať vaše osobné údaje na základe osobitnej registrácie na Úrade v rozsahu:
  • meno a priezvisko;
  • rodné číslo/ IČO;
  • adresa využívania služby;
  • číslo zmluvy;
  • parametre koncových zariadení (sériové čísla SMART karty a koncového zariadenia;
  • kontaktné telefónne číslo a e-mail;
  • typ produktu;
  • doplnkové balíčky;
  • dátum aktivácie služby;
  • údaje o viazanosti;
  • údaje o marketingových súhlasoch;
  • údaje o platobnej histórii a priemerná výška faktúry;

  V prípade, ak prejavíte záujem o ponúknutú službu, spracujeme o vás navyše aj informácie v rozsahu:

  • výška mesačnej faktúry;
  • počet vystavených a počet uhradených faktúr za posledných 9 mesiacov;
  • upomienky - ak nimi DIGI disponuje, inak len dátum vystavenia a úhrady faktúry.
 • Podobizeň a priestor, v ktorom sa nachádza náš zákazník: v prípade, ak budete využívať služby Video Podpora, bude dochádzať k prenosu prostredníctvom videohovoru medzi vami na základe vášho rozhodnutia a našimi technickými expertami, ktorí sa budú snažiť ukázať vám na modelových zariadeniach, ako odstrániť vaše technické problémy na zariadeniach, ktoré sprostredkúvajú naše služby.

Osobitná kategória osobných údajov

 • Biometrické behaviorálne údaje pre službu „eSign“, slúžiace na podpisovanie sa na tablet na predajných miestach a pri preberaní zásielok prostredníctvom našich zmluvných doručovateľských spoločností.
 • Biometrické údaje vášho hlasu využívané na identifikáciu vás ako zákazníka, čím eliminujeme nutnosť poznať všetky naše identifikačné údaje vzťahujúce sa na vašu osobu.

B. Účely, ciele a právne základy spracúvania Údajov

V Telekome spracúvame vaše Údaje na nasledovné účely:

 • Poskytovanie produktov a služieb Telekomu
Poskytovaná služba Rozsah údajov Právny základ spracúvania Doba uchovávania
Telekomunikačné služby (mobilné/fixné telefonovanie a internet, IPTV) Titul, meno, priezvisko, adresa, rodné číslo/dátum narodenia, štátna príslušnosť, číslo identifikačného dokladu, identifikácia poskytovanej služby, produktu služby. V prípade internetového pripojenia aj číslo pripojenia, IP/MAC adresy zariadenia využívané na pripojenie, počet prenesených jednotiek. Plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán. V celom rozsahu po dobu trvania zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán. Údaje potrebné pri preukazovaní plnenia povinností podľa osobitných predpisov po dobu aktuálneho roka a nasledujúcich 10 rokov.
Antivírusová ochrana Eset Rozsah údajov nadradenej telekomunikačnej služby + e-mailová adresa  Plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán. V celom rozsahu po dobu trvania zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán. Údaje potrebné pri preukazovaní plnenia povinností podľa osobitných predpisov po dobu aktuálneho roka a nasledujúcich 10 rokov.
Sygic Rozsah údajov nadradenej telekomunikačnej služby + e-mailová adresa. Plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán. V celom rozsahu po dobu trvania zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán. Údaje potrebné pri preukazovaní plnenia povinností podľa osobitných predpisov po dobu aktuálneho roka a nasledujúcich 10 rokov.
Deezer Rozsah údajov nadradenej telekomunikačnej služby + e-mailová adresa. Plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán. V celom rozsahu po dobu trvania zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán. Údaje potrebné pri preukazovaní plnenia povinností podľa osobitných predpisov po dobu aktuálneho roka a nasledujúcich 10 rokov.
HBO Rozsah údajov nadradenej telekomunikačnej služby + e-mailová adresa. Plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán. V celom rozsahu po dobu trvania zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán. Údaje potrebné pri preukazovaní plnenia povinností podľa osobitných predpisov po dobu aktuálneho roka a nasledujúcich 10 rokov.
Smart Home Umiestnenie služby, meno a priezvisko, adresa, číslo identifikačného dokladu, kontaktné telefónne číslo, elektronická adresa. Plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán. V celom rozsahu po dobu trvania zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán. Údaje potrebné pri preukazovaní plnenia povinností podľa osobitných predpisov po dobu aktuálneho roka a nasledujúcich 10 rokov.
Poistenie koncových zariadení Titul, meno, priezvisko, adresa, identifikácia poskytovanej služby, produktu služby, rodné číslo/dátum narodenia, číslo identifikačného dokladu. Plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán. V celom rozsahu po dobu trvania zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán. Údaje potrebné pri preukazovaní plnenia povinností podľa osobitných predpisov po dobu aktuálneho roka a nasledujúcich 10 rokov.
Zverejnenie telefónneho čísla v telefónnom zozname Titul, meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt. Plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán. Súhlas dotknutej osoby. Počas trvania zmluvy alebo po dobu, kým nedôjde k namietaniu tejto služby.
Platobné služby Titul, meno, priezvisko, adresa, číslo účtu, výška plnenia, predmet plnenia, dátum a čas bankového prevodu či platby. Právnym základom je plnenie povinností podľa osobitných predpisov, najmä finančného práva. V celom rozsahu po dobu trvania zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán. Údaje potrebné pri preukazovaní plnenia povinností podľa osobitných predpisov po dobu aktuálneho roka a nasledujúcich 10 rokov.
Dobrý anjel Titul, meno, priezvisko, telefonický kontakt, dátum a čas bankového prevodu alebo platby, číslo účtu. Súhlas dotknutej osoby. V prípade plnenia povinností podľa osobitných predpisov SR najmä v oblasti finančného práva sme povinný uchovávať Vaše osobné údaje týkajúce sa prevodov a platieb po dobu aktuálneho roka v ktorom bola platby vykonaná a nasledujúcich 10 rokov.
Aplikačný obchod Pre jednotlivé služby bližšie informácie tu. Plnenie zmluvy, v ktorej vystupujete ako jedna zo zmluvných strán. V celom rozsahu po dobu trvania zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán. Údaje potrebné pri preukazovaní plnenia povinností podľa osobitných predpisov po dobu aktuálneho roka a nasledujúcich 10 rokov.
Telekom aplikácia (ONE APP) ID používateľa aplikácie, služby spravované v aplikácii (typ služby, názov tarifu, spotreba na danej službe), informácie o zariadení, na ktorom je aplikácia používaná (ID zariadenia, model zariadenia, jazyk zariadenia), typ pripojenia k sieti počas používania aplikácie (mobilná sieť, wifi, wifi názov siete), informácie o používaní aplikácie (dátum a čas, navštívené obrazovky, kliknutia na tlačidlá v aplikácii a pod.), šifrované ID. Plnenie zmluvy, v ktorej vystupujete ako jedna zo zmluvných strán. 60 dní pre informácie o používaní aplikácie.
ONE Service Údaje pripojeného zariadenia a ich aktívne nastavenie vrátane aktualizácie.
Nastavenia Wi-Fi siete.
Plnenie zmluvy, v ktorej vystupujete ako jedna zo zmluvných strán. Po dobu 14 dní.
V prípade servisných zásahov po dobu možnosti podania reklamácie – 3 mesiace po vykonaní servisného zásahu
ONE Service
Marketingové analýzy a personalizácie
Údaje pripojeného zariadenia a ich aktívne nastavenia. Súhlas dotknutej osoby. Po dobu trvania súhlasu.
Aktivácia programového balíka Voyo prevádzkovateľa MARKÍZA - SLOVAKIA spol. s r. .o.  Meno a priezvisko, e-mailová adresa, prihlasovacie meno, údaje pripojeného zariadenia a ich aktívne nastavenia.  Plnenie zmluvy, v ktorej vystupujete ako jedna zo zmluvných strán. Podmienky a informácie o spracovávaní osobných údajov – Voyo: https://voyo.markiza.sk/gdpr Po dobu trvania zmluvy.
Aktivácia programového balíka služby CANAL + prevádzkovateľa CANAL + Luxembourg S. à r.l., so sídlom 4, Rue Albert Borschette, L-1246 Luxembursko, registračné číslo B 87905
Informačná povinnosť CANAL+ je uvedená na: https://www.canalplus.sk/osobne-udaje/
Elektronická adresa  je automaticky prenášaná k prevádzkovateľovi CANAL + Plnenie zmluvy, v ktorej vystupujete ako jedna zo zmluvných strán Po dobu trvania zmluvného vzťahu
Získavanie súhlasu pre spracúvanie údajov na marketingové účely prevádzkovateľa MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Prihlasovacie meno, dátum a čas udelenia súhlasu. Súhlas dotknutej osoby. Podmienky a informácie o spracovávaní osobných údajov – Voyo: https://voyo.markiza.sk/gdpr V prostredí ST výlučne po dobu udeľovania a odoslania súhlasu spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Podmienky a informácie o spracovávaní osobných údajov – Voyo: https://voyo.markiza.sk/gdpr
Účasť na evente eGames Meno a priezvisko, dátum účasti, názov podujatia. Plnenie zmluvy, v ktorej vystupujete ako jedna zo zmluvných strán. Po dobu trvania zmluvy.

C. Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim Údajom

K Údajom budú mať prístup naši poverení zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti a bol preukázateľne zaškolený.

Vaše Údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s poskytovateľom služieb. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať vaše Údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi. Zoznam príjemcov je dostupný na webovej stránke https://www.telekom.sk/partneri.

Programový balík VOYO: jedná sa o spracúvanie údajov prostredníctvom dvoch prevádzkovateľov. To znamená, že o aktivácií programového balíka VOYO sa musí oboznámiť aj prevádzkovateľ MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom Bratislavská 1/a, Bratislava - Záhorská Bystrica 843 56, IČO: 31 444 873. Viac na https://voyo.markiza.sk/gdpr.

Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, vaše Údaje môžeme zdieľať napríklad s našimi dodávateľmi alebo klientmi, daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými orgánmi verejnej moci.

D. Umiestnenie vašich Údajov

K vašim Údajom bude mať prístup personál v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, kým sú v našej starostlivosti. V prípade využívania služieb elektronických komunikácií v štátoch, ktoré sa môžu nachádzať mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, vrátane Spojených štátov amerických, a kde platná právna úprava nezabezpečuje ochranu osobných údajov podľa štandardov Európskej únie a zároveň nie je možné zmluvne vyžadovať plnenie v rozsahu úpravy Európskej únie, nie je možné zaistiť bezpečnosť vašich Údajov. V prípade, ak budeme využívať služby našich zmluvných partnerov umiestnených mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, budete o nich informovaní prostredníctvom zoznamu sprostredkovateľov. So sprostredkovateľmi umiestnenými mimo Európskeho hospodárskeho priestoru budeme uzatvárať zmluvy podľa článku 28 Nariadenia GDPR a/alebo budeme vaše Údaje spracúvať:

 • na základe článku 45 Nariadenia GDPR, teda na základe rozhodnutia o primeranosti,
 • článku 46 Nariadenia GDPR na základe primeraných záruk,
 • článku 47 Nariadenia GDPR na základe záväzných vnútropodnikových pravidiel, alebo
 • článku 49 Nariadenia GDPR na základe výnimiek pre osobitné situácie.

Zoznam služieb, kde dochádza k spracúvaniu osobných údajov mimo EÚ:

Služba Poskytovateľ Rozsah údajov Účel Informačná povinnosť
Facebook Customer Audience Facebok Inc. Telefónne číslo, e-mail Zlepšenie cielenia a zobrazovania relevantných reklám a personalizovaných marketingových ponúk. Viac informácií
Google Adwords Google Telefónne číslo, e-mail Zlepšenie cielenia a zobrazovania relevantných reklám a personalizovaných marketingových ponúk. Viac informácií
Google Analytics Google Cookie Sledovanie návštevnosti stránok webového sídla Telekomu (napr. koľko ľudí prišlo na stránky, z akého média prichádzajú, odkiaľ najčastejšie odchádzajú, z akých zariadení prichádzajú na našu stránku atď.) Viac informácií
IBM Watson Campaign Automation IBM identifikačné číslo zákazníka, identifikačné číslo služby zákazníka, e-mailová adresa zákazníka, meno, priezvisko, telefónne číslo, personalizované údaje vzťahujúce sa ku konkrétnej informácii alebo marketingovej kampani, údaje súvisiace so zasielaním e-mailov, personalizovaných e-mailov alebo prevádzkové údaje (logy) Hromadné zasielanie e-mailov (vrátane personalizovaných)
Vytváranie personalizovaných web stránok (landing pages)
Viac informácií

E. Vaše práva podľa GDPR

Podľa GDPR máte určité práva:

 • Zákaznícka administratíva - vedieme osobné záznamy o všetkých našich zákazníkoch a ich službách. Na základe analýzy našich záznamov tiež robíme strategické rozhodnutia o ponukách pre našich zákazníkov. Právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti a plnenie zmluvy uzatvorenej medzí zákazníkom a Telekomom.
 • Overovanie osobných údajov uvádzaných v zmluvnej dokumentácii – overujeme identifikačné údaje zákazníkov fyzických osôb na základe platných ustanovení Zákona o elektronických komunikáciách, Zákona o platobných službách a ďalších osobitných predpisov prostredníctvom registrov MV SR.
 • Marketing 
  • Priamy marketing - zasielanie noviniek o produktoch a službách, informovanie o retenčných ponukách. Právnym základom je plnenie zákonného oprávnenia v kombinácií s oprávneným záujmom Telekomu.
  • Marketingová komunikácia - komunikácia o produktoch tretích strán a dcérskych spoločností Telekomu, spracúvanie lokalizačných a prevádzkových údajov na účely vytvorenia prispôsobených marketingových ponúk. Môže dôjsť k využívaniu aj iných údajov, ale výlučne na základe osobitných súhlasov, ktoré si od vás vopred vyžiadame. Právnym základom je Váš súhlas s marketingovou komunikáciou.
  • Narodeninové sms - chceme poznať a budovať lepší a bližší vzťah s našimi zákazníkmi, preto ak ste nám poskytli súhlas na Marketingovú komunikáciu, budeme vám blahoželať formou SMS správy v deň vašich narodenín a budeme vám chcieť poskytnúť aj darček. Za právny základ pre toto spracúvanie považujeme váš súhlas.
  • Zaradenie do skupiny Magenta 1 - poskytnutie zvýhodnených služieb rodinným príslušníkom a známym zákazníka a ich zaradenie do zvýhodnených skupín zákazníkov - Magenta 1. Právnym základom je váš súhlas.
 • Bezpečnosť objektov
  • Evidencia návštev - v prípade vstupu do objektov Telekomu od vás budeme požadovať vaše osobné kontaktné údaje ako meno, priezvisko číslo OP, číslo pridelenej návštevníckej karty, prostredníctvom ktorej, v prípade jej použitia, vieme následne určiť váš pohyb v našich priestoroch za účelom riešenia sporov, sťažností alebo právnych postupov, alebo ak máme podozrenie z priestupku, ktoré by sme chceli ďalej preskúmavať. Toto spracúvanie prebieha na právnom základe oprávneného záujmu.
  • Obmedzenie vstupu osôb - pre osoby, ktoré navštívili rizikové destinácie v súvislosti s prenosom ochorenia môžeme spracovávať Údaje na účely riešenia sporov, sťažností alebo právnych postupov, alebo ak máme podozrenie z priestupku, ktoré by sme chceli ďalej preskúmavať. Právnym základom je oprávnený záujem našej spoločnosti a ochrana života, zdravia inej fyzickej osoby.
  • Kamerové záznamy na ochranu aktív, bezpečnosť, monitoring, ochranu životného prostredia - pre účely ochrany majetkových práv ST, monitoringu dodržiavania povinností pri vstupe do monitorovaného priestoru a zabezpečenie dôkazného bremena ST budeme spracúvať podobizeň, označenie monitorovaného priestoru, aktivity vykonávané v monitorovanom priestore, dátum a čas vykonávaných aktivít. Právnym základom je oprávnený záujem ST. Doba uchovávania je pre účely bezpečnosti 15 dní, pre účely monitoringu dodržiavania zmluvných podmienok 90 dní a pre účely bezpečnosti 12 mesiacov.
 • Zabezpečenie funkčnosti, bezpečnosti prevádzky a ochrany siete - kontrolujeme funkčnosť, bezpečnosť a stabilitu prevádzky našej siete, ktorej ste účastníkom. Sledujeme komunikáciu a využívanie siete, aby sme chránili naše prostredie a infraštruktúru pred zneužívaním a tiež aby sme zabezpečili, že naši zákazníci tieto zariadenia využívali spôsobom, ktorý je v súlade s platnými zákonmi a internými predpismi. Právnym základom je oprávnený záujem našej spoločnosti.
 • Dostupnosť pokrytia - pre naplnenie vašich požiadaviek na zvýšenie pokrytia nám dávate spätnú väzbu a návrhy, ktoré my vyhodnocujeme a spracúvame. Právnym základom je pre nás pri spracúvaní vašich osobných údajov plnenie zákonnej povinnosti, plnenie zmluvy a náš oprávnený záujem spojený s vašim očakávaním vybaviť žiadosť k vašej spokojnosti.
 • Zabezpečenie koncových zariadení a funkčnosti služieb – poskytujeme vám hardvérové vybavenie a služby, ktoré potrebujete pre zabezpečenie výkonu poskytovaných služieb (napr. set top box, router a pod.). Pre úspešnú realizáciu musíme spracovať vaše údaje. Právnym základom je plnenie zmluvy uzatvorenej s vami. Kontrola funkčnosti zariadenia nevyhnutná pre zabezpečenie zákazníckej spokojnosti – údaje o type a stave zariadenia, konfigurácia zariadenia, bezpečnostné nastavenia a aktualizácie.
 • Riešenie sporov a vyšetrovanie priestupkov - môžeme spracovávať Údaje na účely riešenia sporov, sťažností alebo právnych postupov, alebo ak máme podozrenie z priestupku, ktoré by sme chceli ďalej preskúmavať. Právnym základom je oprávnený záujem našej spoločnosti.
 • Identifikácia a autorizácia zákazníka
  • Registrácia a overenie totožnosti zákazníka - v zmysle Zákona o elektronických komunikáciách (ZEK) máme právo vyhotoviť kópiu preukazu totožnosti alebo odčítať údaje z preukazu totožnosti elektronickými prostriedkami na účely overenia poskytnutých údajov účastníka. Takéto spracúvanie môžete namietať a pre tieto prípady budeme stanovenú povinnosť realizovať odpisom vašich osobných údajov z vášho preukazu totožnosti. Vždy však tento preukaz totožnosti potrebujeme vidieť a prostredníctvom preukazu totožnosti overiť osobu účastníka. Právnym základom tohto spracúvania je plnenie zákonnej povinnosti.
  • Digitalizovaný podpis - zabezpečí prevedenie vášho podpisu prostredníctvom tabelového nástroja do kriviek, ktoré uchovávame na preukazovanie pravosti vášho podpisu na zmluvnej dokumentácii. Zároveň tým eliminujeme tvorbu papierovej dokumentácie a meníme náš zmluvný vzťah na digitálny. Právnym základom je oprávnený záujem nás ako prevádzkovateľa.
  • Identifikácia s využitím podobizne vášho hlasu (hlasovej vzorky) - na základe vášho súhlasu je uchovaná a používame ju na vyhodnocovanie vašej osoby namiesto iných identifikačných prvkov - kód adresáta, alebo ID kód, ktoré si podľa našich skúseností väčšina zákazníkov nepamätá, resp. vyslovujú s ich používaním nespokojnosť. Právnym základom pri tomto nezameniteľnom prvku identifikácie je váš súhlas.
  • Automatické overenie pri telefonickom kontaktovaní našich centier služieb zákazníkom - v prípade volania pri spojení s našim automatickým asistentom je vaše účastnícke číslo vyhodnotené a spárované s vašou identitou v systémoch Telekomu, aby sme urýchlili proces identifikácie a overenia v prípade, ak disponujeme hlasovou vzorkou. Ak ňou nedisponujeme, budete prostredníctvom automatizovaného systému vyzvaný na definovanie vášho ID, ktorým vás overíme. Týmto sa zrýchli proces identifikácie, overenia a následného poskytnutia informácií napr. o faktúrach, objednávkach, stave služieb, vybavenia vašich požiadaviek a pod. Právny základ je náš oprávnený záujem spojený s vašim očakávaním vybaviť vašu požiadavku bez predlžovania čakacej doby.
 • Zvyšovanie kvality služieb QoS – Starostlivosť o zákaznícke riešenia a služby za účelom zabezpečenie zvýšenia zákazníckej skúsenosti produktov a služieb.
  • Záznam hovoru počas rozhovoru s agentom - rozhovor s agentom je zaznamenaný a prepísaný do textovej podoby, pričom sa vyhodnocuje, ako náš agent naplnil vaše očakávania pre účely zabezpečenia kvality. Právnym základom je oprávnený záujem nás ako prevádzkovateľa, o čom ste informovaný na začiatku hovoru.
  • Spätná väzba o našich službách – Staffino / Prieskumy - pre účely rozvoja a správne smerovanie ST a získanie spätnej väzby na poskytované služby môžeme spracúvať osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko (podľa nevyhnutnosti, alebo v prípade ak dostávame podnet priamo od vás), dátum a čas podnetu, téma podnetu prieskumu, odpovede. Právnym základom je oprávnený záujem ST a vo výnimočných prípadoch súhlas dotknutej osoby. Doba uchovávania prieskumov je určená najviac na 5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom boli predmetné údaje získané.
  • Prieskumy vašej spokojnosti – pre účely zvyšovania kvality a splnenia vašich očakávaní chceme, na základe oprávneného záujmu a vášho súhlasu uvedeného v Súhlase o spracúvaní osobných údajov na marketingové účely, vedieť, ako vnímate nami poskytované služby.
  • Služba Video Podpora - účelom spracovania je zabezpečiť priamy kontakt so zákazníkom a v priamom prenose počas videohovoru ukázať a naviesť zákazníka na odstránenie porúch alebo chýb na nami poskytnutých zariadeniach pre zákazníkov v rámci poskytovaných služieb. Právnym základom je vedomý súhlas zákazníka.
 • Platba za poskytnuté služby - v prípade, ak uhrádzate prostredníctvom inkasa služby, ktoré ste sami spotrebovali, užívali alebo sú užívané a registrované na iného zákazníka, na základe dohody medzi vami a týmto zákazníkom ste platcom za tieto poskytnuté služby, musíme o vás v zmysle osobitných predpisov (zákon o platobných službách alebo zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu) spracúvať vaše identifikačné údaje a údaje viažuce sa k finančnej transakcii. Právnym základom takéhoto spracúvania je plnenie zmluvy, oprávnený záujem a plnenie zákonnej povinnosti.
 • Dodržiavanie zákona - možno budeme musieť spracovávať vaše Údaje, aby sme dodržiavali zákon (napr. zhoda vášho mena s menami na takzvaných zoznamoch určených strán a dodržiavanie zákona o praní špinavých peňazí), alebo aby sme vyhoveli súdnemu príkazu. Právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti.
  • Dane a účtovníctvo - za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných predpisov spojených finančným plnením sme povinní spracovávať určité osobné údaje. Právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti.
  • Prenos čísla od iného operátora - v prípade využitia prenosu vášho účastníckeho čísla do našej siete potrebujeme spracovať a získať prístup k informáciám o dobe vašej viazanosti u iného operátora a nastavenia samotného prenosu do našej siete. Právnym základom je váš súhlas a plnenie zákonnej povinnosti.
 • Ponuky pre zákazníkov dcérskej spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. - pre účely zaslania ponuky, vzniku predzmluvného vzťahu a vlastnej ochrany budeme o vás spracúvať osobné údaje. Právnym základom je Oprávnený záujem, Zákon o elektronických komunikáciách, príprava zmluvy, v ktorej vystupujete ako zmluvná strana.
 • Externé podujatia - pre účely propagácie našej spoločnosti, firemnej kultúry, prístupu spoločnosti k témam doby ako aj zlepšovaniu vzťahu so zákazníkom chceme poznať a budovať lepší a bližší vzťah našej spoločnosti s našimi zákazníkmi. Budeme spracúvať osobné údaje v rozsahu Názov podujatia, téma podujatia, dátum a čas podujatia, podobizeň. Právnym základom je oprávnený záujem našej spoločnosti.
  • Záznamy z eventov a podujatí - pre účely propagácie našej spoločnosti, firemnej kultúry, prístupu spoločnosti k témam doby ako aj zlepšovaniu vzťahu so zákazníkom chceme poznať a budovať lepší a bližší vzťah našej spoločnosti s našimi zákazníkmi. Budeme spracúvať osobné údaje v rozsahu Názov podujatia, téma podujatia, dátum a čas podujatia, podobizeň. Právnym základom je oprávnený záujem našej spoločnosti.
  • Organizácia a vyhodnocovanie súťaží - účelom je organizácia súťaže, jej vyhodnotenie a evidencia súťaže, transparentnosť priebehu súťaže. Pre účely organizovania súťaží, identifikácie súťažiacich a odovzdanie výhry budeme spracúvať osobné údaje v rozsahu identifikačných údajov a údajov z jednotlivej súťaže. V prípade popularizácie súťaže budú hovory s výhercami zaznamenávané zvukovo alebo zvukovo-obrazovým záznamom. Budeme spracúvať údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, elektronická adresa, dátum a čas vášho vstupu do súťaže, odpovede v súťaži, komunikácia počas súťaže. Právnym základom bude v tomto prípade oprávnený záujem prevádzkovateľa a plnenie zmluvnej povinnosti zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a vami ako dotknutou osobou. V prípade súťaží je získanie osobných údajov a ich spracúvanie zmluvnou požiadavkou, bez ktorej naplnenia by nemohlo dôjsť k vyhodnoteniu a odmeneniu súťažiaceho. Doba uchovávania je pre účely evidencie súťaže je doby uchovania – 12 mesiacov a pre účely plnenia povinností podľa osobitných predpisov (finančné a daňové povinnosti) aktuálny rok a nasledujúcich 10 rokov.
 • Zdieľanie dát so subjektami, pre ktoré ste nám dali súhlas - pre účely marketingu služieb, ponuky tovarov tretích strán a Poskytovanie služieb v rámci zákonných oprávnení budeme spracúvať osobné údaje podľa jednotlivých súhlasov, najmä meno, priezvisko, adresa, účastnícke číslo, kontaktný telefonický kontakt, elektronická adresa, využívané služby, doba zmluvného vzťahu, jej začiatok a koniec. Právnym základom je Súhlas vás ako dotknutej osoby.
 • Scoring - pre účely plnenia zákonného oprávnenia a predchádzania škodám budeme spracúvať osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, rodné číslo a nedoplatky u iných poskytovateľov elektronických komunikačných sietí. Právnym základom je oprávnený záujem nás ako prevádzkovateľa.
 • Filantropia - pre účely napĺňania záväzkov spoločnosti v oblasti filantropie, pomoc sociálne slabším a rozvoj myslenia spoločnosti, budeme spracúvať meno, priezvisko darcu a obdarovaného, filantropické aktivity, dátum a čas aktivity. Právnym základom je plnenie zmluvy v ktorej vystupuje dotknutá osoby ako jedna zo zmluvných strán a v prípade vecného daru je spracúvanie realizované s cieľom plnenia povinností podľa právnych predpisov (finančné a daňové právo). Doba uchovávania je pre účely evidencie daru je 10 rokov a pre účely plnenia povinností podľa osobitných predpisov (finančné a daňové povinnosti) aktuálny rok a nasledujúcich 10 rokov.
 • Spracovanie vo verejnom záujme
  • Varovný systém - účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je monitoring miesta prihlásenia koncového zariadenia účastníkov siete Prevádzkovateľa na dotknutom území v čase mimoriadnej udalosti akou môže byť napríklad: živelná pohroma (povodeň, požiare veľkého rozsahu, zemetrasenie, a pod.), alebo priemyselnej havárie alebo teroristického útoku. Spracúvať budeme identifikáciu telefónneho čísla a lokalizáciu zariadenia využívajúceho predmetné telefónne číslo. Právnym základom je verejný záujem a ochrana života a zdravia. Doba uchovávania predmetných informácií o zaslanej správe je 90 dní odo dňa zaslania predmetnej SMS správy.
  • Notifikačný systém - účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je monitoring registrácie koncového dotknutej osoby ako hosťujúceho účastníka v sieti Prevádzkovateľa a následné zaslanie informácie na zákonnú povinnosť (napríklad povinnosť úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest – v prípade cudzincov). Spracúvať budeme identifikáciu telefónneho čísla a lokalizáciu zariadenia využívajúceho predmetné telefónne číslo. Právnym základom je verejný záujem a ochrana života a zdravia. Doba uchovávania predmetných informácií o zaslanej správe je 30 dní odo dňa zaslania predmetnej SMS správy. Naviac, zasielanie notifikačnej správy bude limitované na počet 1 x 14 dní.
  • Právo na prístup - Máte nárok na kópiu osobných informácií, ktoré o vás máme, ako aj na niektoré podrobnosti o tom, ako ich používame. Vaše Údaje vám budú zvyčajne poskytnuté písomne, pokiaľ nie je požadované inak alebo, ak ste o to požiadali elektronickými prostriedkami, informácie vám budú poskytnuté elektronicky, ak je to možné.
  • Právo na nápravu - Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť a úplnosť Údajov, ktoré o vás máme. Avšak, ak si to nemyslíte, môžete nás požiadať, aby sme tieto informácie aktualizovali alebo doplnili.
  • Právo na vymazanie - Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie vašich Údajov, napríklad keď Údaje, ktoré sme získali, už nie sú potrebné na pôvodný účel alebo keď stiahnete súhlas. Toto však bude potrebné vyvážiť s inými faktormi. Napríklad, môžeme mať právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.
  • Právo na obmedzenie spracovania - Za určitých okolností nás môžete požiadať, aby sme prestali používať vaše Údaje, napríklad keď si myslíte, že Údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše Údaje nepotrebujeme využívať.
  • Právo na prenosnosť údajov - Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos Údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu.
  • Právo namietať - Máte právo namietať voči spracúvaniu Údajov, ktoré je založené na našich legitímnych záujmoch, čo je tento prípad. Pokiaľ nemáme presvedčivý legitímny dôvod na spracovanie, keď podáte námietku, nebudeme vaše Údaje ďalej spracúvať. Upozorňujeme však, že pravdepodobne nebudeme môcť poskytovať určité služby alebo výhody, ak nebudeme schopní spracovať potrebné Údaje na tento účel.
  • Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním - Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, ktoré má pre vás právny alebo podobný významný dôsledok. Ak ste boli predmetom automatizovaného rozhodnutia a s výsledkom nesúhlasíte, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov a požiadať nás o preskúmanie daného rozhodnutia.
  • Právo stiahnuť súhlas - Vo väčšine prípadov vaše Údaje nespracúvame na základe vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o váš súhlas požiadame. Tam, kde to robíme, máte právo stiahnuť svoj súhlas s ďalším používaním vašich Údajov.

F. Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich Údajov, uplatnenia vašich práv, resp. by ste sa chceli skontaktovať s našou osobou zodpovednou za dohľad nad ochranou osobných údajov, môžete nás kontaktovať na ktoromkoľvek kontaktnom mieste alebo písomne:
Slovak Telekom, a.s.
Zodpovedná osoba za dohľad nad ochranou osobných údajov
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
Slovenská republika
Mailová adresa: ochrana.dat@telekom.sk

Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše Údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa obrátiť na Dozorný orgán. Ďalšie informácie o Dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania žiadostí nájdete na webovej stránke www.dataprotection.gov.sk.

Toto Vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať a ak sa tak stane, budeme vás o tom na tomto mieste informovať. Táto verzia vyhlásenia o ochrane Údajov sa uplatňuje od 19. 10. 2022.