Podmienky ochrany súkromia a spracúvania osobných, prevádzkových a lokalizačných údajov a vyhlásenie prevádzkovateľa o ochrane osobných údajov fyzickej osoby v spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ďalej len Vyhlásenie)

Toto Vyhlásenie sa vzťahuje na vás a na vaše osobné údaje, pretože ste zákazníkom spoločnosti Slovak Telekom, a.s. so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika IČO: 35763469, DIČ: 2020273893, zapísanej v registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 2081/B (ďalej len „Telekom“ alebo „ST“ alebo „Podnik“). Telekom vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní vašich osobných údajov. Toto vyhlásenie vysvetľuje ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od vás alebo od tretích strán počas trvania vášho zmluvného vzťahu. Upozorňujeme, že sa môžu vyskytnúť malé rozdiely v tom, ako sa konkrétne informácie na jednotlivé účely spracovávajú. V Telekome chránime informácie našich zákazníkov, zamestnancov a obchodných partnerov. Prešli sme nezávislou certifikáciou najmä podľa noriem ISO/IEC 27001:2013 pre bezpečnosť informácií, ISO/IEC 27018:2017 pre bezpečnosť osobných údajov v cloude a ISO/IEC 22301:2012 pre nepretržitosť prevádzky našich kritických procesov na definovanej úrovni v prípade výskytu mimoriadnej udalosti. Okrem toho Telekom dodržiava Záväzné firemné pravidlá ochrany osobných údajov platné pre Skupinu Deutsche Telekom.

S náležitou starostlivosťou venovanou bezpečnosti vedieme databázy, obsahujúce osobné, prevádzkové a lokalizačné údaje (ďalej spoločne aj ako „Údaje"), ktoré sme získali v súvislosti s uzatvorením zmluvy, poskytovaním ponúkaných služieb či iným priamym alebo nepriamym kontaktom s vami. V tomto vyhlásení vám poskytujeme informácie, akým spôsobom spracúvame vaše osobné údaje, z pohľadu dvoch právnych predpisov.

 1. Z pohľadu zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZEK”) sa dozviete najmä o:
  • tom, čo tvorí telekomunikačné tajomstvo
  • spracúvaní Údajov na zákonné účely
  • spracúvaní Údajov na marketingové účely
  • spracúvaní Údajov na účely Služby s pridanou hodnotou
  • kopírovaní a nahrávaní
  • poskytovanie Údajov
  • telefónnom zozname a informačných službách

  Kliknutím si môžete prečítať viac o tejto osobitnej úprave

 2. Z pohľadu Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len ako „GDPR”). V osobitnej úprave sa dozviete najmä:
  • aké Údaje spracúvame, na aké účely
  • kto môže mať prístup k vašim osobným údajom, ich umiestnenie a uchovávanie
  • aký je právny základ tohto spracúvania
  • akým spôsobom môžete uplatňovať svoje práva ako je právo na prístup k vašim Údajom, odvolanie súhlasu atď.
  • ako nás môžete v oblasti ochrany osobných údajov kontaktovať

  Kliknutím si môžete prečítať viac o tejto osobitnej úprave

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich Údajov, uplatnenia vašich práv, resp. by ste sa chceli skontaktovať s našou osobou zodpovednou za dohľad nad ochranou osobných údajov môžete nás kontaktovať na ktoromkoľvek kontaktnom mieste alebo písomne:
Slovak Telekom, a.s.
Zodpovedná osoba za dohľad nad ochranou osobných údajov
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
Slovenská republika
Mailová adresa: ochrana.dat@telekom.sk

Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše Údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa obrátiť na Dozorný orgán. Ďalšie informácie o Dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania žiadostí nájdete www.dataprotection.gov.sk.

Toto Vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať a ak sa tak stane, budeme vás o tom na tomto mieste informovať. Táto verzia vyhlásenia o ochrane Údajov sa uplatňuje od 3.apríla 2020.

Mobilná aplikácia TelekomStiahnite si mobilnú appku a majte všetko dôležité na jednom mieste.