Deutsche Telekom
Podmienky poskytovania služby RCS
1. Všeobecné
Služba RCS je určená pre zákazníkov spoločnosti Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 763 469, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č: 2081/ B (ďalej len „Slovak Telekom“). Služba RCS je poskytovaná nemeckou spoločnosťou Deutsche Telekom AG, so sídlom Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, Spolková Republika Nemecko, registrovaná Okresným súdom v Bonne pod spisovou značkou HRB6794 (ďalej len „Deutsche Telekom“). Používaním služby RCS od Deutsche Telekom súhlasíte s týmito Podmienkami poskytovania služby RCS.
2. Služba RCS
RCS je služba založená na štandarde RCS (Rich Communication Suite), komunikačných IP službách stanovených GSMA (Global System for Mobile Communications Association).
Služba RCS bude spočiatku poskytovaná v pilotnej (testovacej) prevádzke do 31.12.2019. Deutsche Telekom si vyhradzuje právo prerušiť prevádzku služby bez udania dôvodu kedykoľvek počas pilotnej prevádzky.
Služba RCS obsahuje rôzne funkcie, ktoré sú vysvetlené nižšie.
Funkcionality poskytované prostredníctvom služby RCS budú dostupné buď integrovaným spôsobom (pri zariadeniach s integrovanou RCS funkcionalitou), prostredníctvom aplikácie (Message+), alebo aplikáciou Android Messages, ktorá je určená pre posielanie správ.

Prostredníctvom služby RCS môžete:
- odosielať a prijímať textové správy a zdieľať súbory s veľkosťou až do 100 MB (napr. fotografie, video a audio súbory, vCard a lokality);
- počas hovoru môžete zapnúť kameru a pridať tak k existujúcemu hlasovému spojeniu videoprenos;
- vidieť, kedy sú vaše kontakty online, kedy boli naposledy online, kto píše správu a kedy je správa odoslaná, prijatá (všetky správy) a prečítaná (pre RCS chat správy).
- ak Vy a Vaše kontakty používate RCS-kompatibilnú službu a máte k dispozícii internetové pripojenie, správy a súbory budú prostredníctvom služby RCS doručené cez internet. V opačnom prípade budú správy a súbory odoslané prostredníctvom SMS a MMS.
- skupinový chat umožňuje komunikáciu až so 100 účastníkmi služieb RCS.


Ste zodpovedný za obsah svojich správ, preto je Vašou zodpovednosťou, aby bol obsah Vašich správ prostredníctvom RCS v súlade s platnými právnymi predpismi. Predovšetkým je nevyhnutné zabezpečiť, aby obsah Vašich správ nebol škodlivý, urážlivý alebo nevyžiadaný.
3. Obmedzenia služby RCS
Služba RCS môže byť použitá iba tam, kde je podporovaná príslušnými terminálmi a sieťami. Služba RCS ďalej vyžaduje dostupnosť internetového pripojenia - mobilného pripojenia alebo WiFi.
V prípade, že zákazník spoločnosti Slovak Telekom pošle pomocou služby RCS textovú správu zo zariadenia podporujúceho RCS (integrované RCS alebo so stiahnutou RCS aplikáciou) inému užívateľovi elektronických komunikačných služieb, ktorý nie je používateľom služby RCS, táto správa môže byť v závislosti od typu mobilného telefónu doručená tomuto inému užívateľovi vo forme SMS. Odoslanie takejto textovej správy bude spoplatnené podľa cenníka ako odoslaná SMS v závislosti na programe služby poskytovanom prostredníctvom mobilnej siete Slovak Telekom, ktorý je aktivovaný na SIM karte zákazníka spoločnosti Slovak Telekom používajúceho službu RCS.
V prípade, že zákazník spoločnosti Slovak Telekom pošle pomocou služby RCS textovú správu s obrázkami alebo iným dátovým obsahom inému užívateľovi elektronických komunikačných služieb, ktorý nie je používateľom služby RCS, táto správa môže byť v závislosti od typu mobilného telefónu doručená tomuto inému užívateľovi vo forme MMS. Odoslanie takejto správy bude spoplatnené podľa cenníka ako odoslaná MMS v závislosti na programe služby poskytovanom prostredníctvom mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom, ktorý je aktivovaný na SIM karte zákazníka spoločnosti Slovak Telekom používajúceho službu RCS.
4. Podmienky používania
Služba RCS môže byť aktivovaná a používaná iba zákazníkom spoločnosti Slovak Telekom, ktorý využíva niektorý z vybraných mesačných programov poskytovaných prostredníctvom mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom, služby Fix alebo služby Easy. Za týmto účelom je spoločnosť Slovak Telekom oprávnená overiť, či má zákazník zmluvu o poskytovaní mobilných služieb so spoločnosťou Slovak Telekom na žiadosť poskytovateľa RCS služieb a informovať poskytovateľa RCS služieb o výsledkoch zistenia.
5. Ochrana osobných údajov
Deutsche Telekom prikladá veľkú dôležitosť ochrane Vašich osobných údajov. Informujeme Vás, ktoré osobné údaje zbierame, akým spôsobom sú Vaše údaje použité a ako môžete ovplyvniť tento proces. Tieto informácie o ochrane osobných údajov poskytujú odpovede na najdôležitejšie otázky.
5.1. Kde môžem nájsť informácie, ktoré sú pre mňa dôležité?
Tieto Informácie o ochrane osobných údajov poskytujú prehľad o položkách, ktoré sa vzťahujú k spracovávaniu vašich údajov spoločnosťou Deutsche Telekom. Ďalšie informácie, vrátane ochrany údajov pre konkrétne produkty sú dostupné na
https://www.telekom.com/en/corporate-responsibility/data-protection-data-security/data-protection
https://www.telekom.com/en/deutsche-telekom/privacy-policy-1744.
5.2. Kto je zodpovedný za spracovanie dát? Koho v spoločnosti Deutsche Telekom môžem kontaktovať v prípade otázok týkajúcich sa ochrany údajov?
Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn je prevádzkovateľom.
Ak máte akékoľvek otázky, prosím, kontaktujte oddelenie nášho zákazníckeho servisu, alebo sa obráťte na našu zodpovednú osobu, ktorou je, Dr. Claus D. Ulmer, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, Nemecko datenschutz@telekom.de.
5.3. Aké mám práva?
Máte právo

a) Požadovať informácie o príslušných kategóriách osobných údajov, o účeloch spracovania, o akýchkoľvek príjemcoch údajov a o predpokladanej dobe uchovania (článok 15 GDPR);

b) Požadovať opravu alebo doplnenie nesprávnych alebo neúplných údajov (článok 16 GDPR);

c) Odvolať súhlas kedykoľvek s účinnosťou od času odvolania súhlasu (článok 7 ods. 3 GDPR);

d) Namietať proti spracovaniu údajov na právnom základe, ktorým sú oprávnené záujmy, z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie (článok 21 ods. 1 GDPR);

e) Požiadať o výmaz údajov v určitých prípadoch podľa čl. 17 GDPR – najmä ak údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo sú protiprávne spracované, alebo odvolávate svoj súhlas podľa bodu c) alebo namietate podľa bodu d);

f) Požadovať za určitých okolností obmedzenie spracovávania údajov, kde nie je možný výmaz alebo je sporná povinnosť vymazania (článok 18 GDPR);

g) Právo na prenosnosť osobných údajov, t.j. môžete získať vaše údaje, ktoré ste nám poskytli, v bežne používanom a strojom-čitateľnom formáte, ako je CSV a ak je to potrebné, môžete údaje preniesť (článok 20 GDPR);

h) Podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu, pokiaľ ide o spracovanie údajov (v prípade zmlúv o telekomunikáciách: nemecký federálny komisár pre ochranu údajov a slobodu informácií) a vo všetkých ostatných veciach: štátny komisár pre ochranu údajov a slobodu informácií Severné Porýnie- Vestfálsko (Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen).
5.4. Kto sa dostane do styku s mojimi údajmi?
Niektoré údaje musia byť odovzdané v súlade so zmluvnými a právnymi predpismi:

a) Sprostredkovateľom, t.j. spoločnostiam, s ktorými prichádzame do styku pri spracovaní údajov v právne stanovenom rozsahu čl. 28 GDPR (poskytovatelia služby, zástupcovia). V tomto prípade spoločnosť Deutsche Telekom je zodpovedná za ochranu Vašich údajov. Do styku s inými spoločnosťami sa dostávame v týchto konkrétnych oblastiach: IT, predaj, marketing, financie, poradenstvo, služby zákazníkom, personálna agenda, logistika, tlač.

b) Partnerským firmám, ktoré Vám poskytujú služby na ich vlastnú zodpovednosť alebo v súlade s Vašou zmluvou s Deutsche Telekom. Ide o prípad kedy s nami uzavriete zmluvu pre poskytovanie služieb od týchto partnerov alebo dáte súhlas k začleneniu tohoto partnera alebo my začleníme tohoto partnera na základe zákonného súhlasu.

c) Na základe zákonných povinností: v určitých prípadoch sme zo zákona povinní previesť určité údaje štátnemu orgánu.
5.5. Kde prebieha spracovanie mojich údajov?
Vaše údaje sa spracovávajú v Belgicku a iných európskych štátoch. Spracovanie Vašich údajov mimo krajín Európskej únie (t.j. tretích krajinách) sa môže udiať iba na základe výnimky, a to v prípade, že ste explicitne udelili súhlas alebo je to potrebné kvôli poskytovaniu služby, alebo je to zákonom stanovená podmienka (čl. 49 GDPR). Okrem týchto prípadov sú Vaše údaje spracovávané tretími krajinami iba vtedy ak sú splnené kritériá, ktoré zabezpečia požadovanú úroveň ochrany dát (napr. rozhodnutie EU komisie alebo vhodné záruky, čl. 44 a ďalej GDPR).
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:sk:PDF
5.6. Sú moje údaje v bezpečí?
Áno, môžete bezplatne požiadať o informácie o rozsahu, zdroji, o zameraní osôb, ktoré majú prístup k uchovávaným údajom a o účele ukladania týchto údajov.Vykonali sme rozsiahle technické a prevádzkové opatrenia na ochranu Vašich údajov pred neoprávneným prístupom a zneužitím. Služba RCS sa môže používať prostredníctvom mobilnej siete alebo WiFi. V oboch prípadoch je prenos dát (textových správ, obrázkov a iných formátov súborov) šifrovaný.
5.7. Aké údaje sú zaznamenávané, ako sú použité a ako dlho sú skladované?
a. Za účelom prevádzkovania služby RCS, riešenia spoločných problémov, zlepšovanie a optimalizovanie služby RCS, budeme používať Vaše údaje nasledovne:
- Pri registrácii: Pre registráciu je potrebné MSISDN, t.j. Vaše mobilné tel. číslo. Mobilný telefón s predinštalovaným RCS riešením získa údaj MSISDN z elektronickej komunikačnej siete, do ktorej sa so svojím zariadením prihlasujete. Tieto údaje sú potrebné ku komunikácii s ostatnými užívateľmi a sú uložené na našich serveroch počas používania služby. Ak služba nie je používaná 31 za sebou nasledujúcich dní, údaje sú vymazané.
- Pri používaní RCS aplikácie: Počas používania aplikácie naše web servery dočasne nahrajú IP adresu Vášho zariadenia a iné technické parametre ako požadovaná URL a názov súboru. Tieto údaje sú vymazané po ukončení každej internetovej relácie.
- Iné použitie: Počas procesu registrácie sú používané cookies. Používanie cookies zabezpečuje overenie, že kód obdržaný cez SMS je zaslaný späť do systému správnym zariadením. Počas používania služby RCS Váš smartphone na pozadí v reálnom čase preverí Vaše kontakty uložené v telefónnom zozname a určí, ktoré z Vašich kontaktov používajú službu RCS. Požiadavka je zaslaná na zariadenie Vášho kontaktu a ak ide o zariadenie, ktoré podporuje RCS, odpovie v tom zmysle. Výsledok bude uložený vo Vašom zariadení (niektoré zariadenia/ aplikácie ho označujú ikonou v kontaktoch.. Na rozdiel od väčšiny aplikácií, neuchovávame výsledok Vašej požiadavky ani nekopírujeme a neukladáme na našom serveri údaje z Vášho adresára. V prípade použitia služby RCS je v reálnom čase overované, ktoré služby sú podporené u Vášho kontaktu, s ktorým komunikujete.
- Iné osobné informácie ako Vaše meno, adresa, e-mailová adresa nebudú zaznamenávané.
 
b. Kedy budú moje registračné údaje vymazané?
- Ak používate stiahnuteľnú aplikáciu a následne ju odstránite, platforma služby uchováva Vašu registráciu dva mesiace. Po tomto období ju automaticky vymaže.
- Ak nie ste pripojený do služby RCS počas dvoch mesiacov, bez ohľadu na to, či používate iba aplikáciu alebo zariadenie predinštalované službou RCS.
- V prípade ukončenia zmluvy s poskytovateľom mobilných služieb.
 
5.8. Budú ukladané údaje o mojej polohe?
Vaša poloha bude použitá (alebo zbieraná) iba vtedy, ak ste explicitne poskytli Váš súhlas a požiadate o lokalizáciu prostredníctvom aplikácie, napr. chcete Vašu polohu poslať priateľovi v správe. Môžete ho udeliť buď pri inštalácii RCS aplikácie, alebo neskôr v nastaveniach v zariadení. Tento súhlas môžete kedykoľvek odobrať v nastaveniach zariadenia.
6. Poplatky
Používanie služby RCS nie je zo strany spoločnosti Deutsche Telekom spoplatnené. Avšak, môžu sa objaviť poplatky spojené s používaním služby (napr. poplatky za prenesené dáta, SMS/MMS spoplatnenie v prípade, že správy v RCS chate nebudú poslané prostredníctvom internetu, ktoré môžu byť spoplatnené poskytovateľom týchto elektronických komunikačných služieb.) Z tohto dôvodu odporúčame užívateľom služby RCS používať programy mobilných služieb s dátovými a SMS balíkmi.
7. Práva
Službu RCS môžete ukončiť kedykoľvek bez udania dôvodu odinštalovaním aplikácie RCS alebo vypnutím služby v nastaveniach telefónu. Deutsche Telekom je tiež oprávnený kedykoľvek ukončiť alebo pozastaviť poskytovanie služby RCS.
8. Ukončenie
Službu RCS môžete ukončiť kedykoľvek bez udania dôvodu odinštalovaním aplikácie RCS alebo vypnutím služby v nastaveniach telefónu. Deutsche Telekom je tiež oprávnený kedykoľvek ukončiť alebo pozastaviť poskytovanie služby RCS.
9. Podmienky
Pokiaľ tomu právne predpisy Slovenskej Republiky a/ alebo záväzných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa Európskej únie nebránia, na používanie služby RCS sa uplatňuje nemecké právo.
Deutsche Telekom AG
26.04.2019

 

 

Deutsche Telekom
Exploitation Rights RCS - Service
1. General
The RCS-service will be provided for customers of Slovak Telekom, a.s. (hereinafter referred to as Slovak Telekom), Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 763 469, by the Germany-based Deutsche Telekom AG (hereinafter referred to as Deutsche Telekom), Friedrich-Ebert-Allee 140 , 53113 Bonn, district court Bonn HRB6794. By using the RCS - Service from Deutsche Telekom, you agree to these exploitation rights.
2. RCS - Service
The RCS - Service is based on the RCS (Rich Communication Suite) standard, IP based communication services specified by the GSMA (Global System for Mobile Communications Association).
The RCS - Service will be offered initially as a pilot until 31.12.2019. Deutsche Telekom reserves the right to interrupt the operation of the service functions without reasoning at any time during the pilot. The RCS service contains various features, which will be explained below.
The features provided by the RCS - Service shall be available in an integrated way (for devices with integrated RCS functionality), via downloadable application (Message+ downloadable application) or in the Android Messages messaging application.

The RCS - Service features that are detailed below:
- You can send and receive text messages, and share files with a size up to 100 Mbytes (such as photos, video and audio files, vCards, and locations.
- In addition, you can switch on the camera during a call. The RCS - Service allows you to see who is writing a message and when a message is sent, delivered (for all messages) and read (for RCS chat messages).
- If you and your contacts own RCS-compatible clients and have enabled data usage, RCS chat messages and files will be sent over the Internet. Otherwise, messages and files can also be sent via SMS and MMS.
- Group chat works with up to 100 participants, who have enabled RCS - Service.

You are responsible for the content of your messages. Therefore, it is your responsibility to ensure that the content of your communication through RCS correspond to the applicable laws. In particular you have to ensure that the content of your messages is not harmful, offensive or objectionable.

Some sub-functions of DT RCS may differ depending on the type of phone and the operating system running on it.
3. Performance Limitations
RCS - Services can only be used where the relevant services are supported by the participating terminals and networks. RCS further requires the availability of an internet connection, either WiFi or a mobile network.
In case that a customer of Slovak Telekom, using the RCS - Service, will send a text message with an RCS enabled device (integrated RCS or downloadable RCS application) to another user of electronic communication services who is not using the RCS - Service such message may be, depending on type of mobile phone, delivered to such other user in form of SMS.
In case that the customer of Slovak Telekom using the RCS - Service will send a text message with picture or other data content to another user of electronic communication services who is not using the RCS - Service, such message may be, depending on type of mobile phone, delivered to such user in form of MMS. Sending of such messages SMS/ MMS may be charged according to the pricelist as sent SMS/ MMS depending on service provided by Slovak Telekom which is activated on the SIM card of the Slovak Telekom. RCS - Services can be used only among customers using the RCS - Service.
4. Terms of Use
The RCS - Service shall only be available to customers having a subscription contract for mobile services with Slovak Telekom. To that end, Slovak Telekom is entitled to check whether the customer has a subscription contract for the provision of mobile services with Slovak Telekom upon demand of the Service provider and inform the Service provider of such results.
5. Data Privacy
Deutsche Telekom group attaches great importance to protecting your personal data. We inform you what personal data we collect, how your data is used and how you can influence the process. This data privacy information provides answers to the most important questions.
5.1. Where can I find the information that is important to me?
This data privacy information provides an overview of the items which apply to Deutsche Telekom processing your data in this web portal.
Further information, including information on data protection for specific products, is available at
https://www.telekom.com/en/corporate-responsibility/data-protection-data-security/data-protection and
https://www.telekom.com/en/deutsche-telekom/privacy-policy-1744.
5.2. Who is responsible for data processing? Who should I contact if I have any queries regarding data privacy at Deutsche Telekom?
The service platform for RCS service is located in Belgium. The service is currently managed from US. Processing of data is done in line with legal provisions.Deutsche Telekom AG (hereinafter referred to as Deutsche Telekom), Friedrich-Ebert-Allee 140 , 53113 Bonn acts as the data controller. If you have any queries, please contact our Customer Services department or the Group Data Privacy Officer, Dr. Claus D. Ulmer, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, Germany datenschutz@telekom.de.
5.3. What rights do I have?
You have the right
a) To request information on the categories of personal data concerned, the purpose of the processing, any recipients of the data, the envisaged storage period (Art. 15 GDPR);

b) To request incorrect or incomplete data is rectified or supplemented (Art. 16 GDPR);

c) To withdraw consent at any time with effect for the future (Art. 7 (3) GDPR);

d) To object to the processing of data on the grounds of legitimate interests, for reasons relating to your particular situation (Art 21 (1) GDPR);

e) To request the erasure of data in certain cases under Art. 17 GDPR – especially if the data is no longer necessary in relation to the purposes for which it was collected or is unlawfully processed, or you withdraw your consent according to (c) above or objected according to (d) above;

f) To demand under certain circumstances the restriction of data where erasure is not possible or the erasure obligation is disputed (Art. 18 GDPR);

g) To data portability, i.e. you can receive your data which you provided to us, in a commonly used and machine-readable format, such as CSV and can, where necessary, transmit the data to others (Art. 20 GDPR);

h) To file a complaint with the competent supervisory authority regarding data processing (for telecommunications contracts: the German Federal Commissioner for Data Protection and Freedom of Information (Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit); for any other matters: State Commissioner for Data Protection and Freedom of Information North Rhine-Westphalia (Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen).
5.4. Who does Deutsche Telekom pass my data on to?
- to processors, i.e. companies we engage to process data within the legally defined scope, Art. 28 GDPR (service providers, agents). In this case, Deutsche Telekom also remains responsible for protecting your data. We engage companies particularly in the following areas: IT, sales, marketing, finance, consulting, customer services, HR, logistics, printing.
- to cooperation partners who, on their own responsibility, provide services for you or in conjunction with your Deutsche Telekom contract. This is the case if you contract with us services from these partners or if you consent to the incorporation of the partner or if we incorporate the partner on the basis of legal permission.
- Owing to legal obligations: In certain cases, we are legally obliged to transfer certain data to the requesting state authority.
5.5. Where is my data processed?
In general, your data is processed in Belgium and in other European countries.
If your data is also processed in countries outside the European Union (i.e. in third countries) by way of exception, this is done only if you have explicitly given your consent or it is required so we can provide you with services or it is prescribed by law (Art. 49 GDPR). Furthermore, your data is only processed in third countries if certain measures ensure a suitable level of data protection (e.g. EU Commission’s adequacy decision or suitable guarantees, Art. 44 ff. GDPR).
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:en:PDF
5.6. Is my data secured?
We have taken extensive technical and operational precautions to protect your data against unauthorized access and misuse. The RCS - Service can be used over mobile network or WiFi. In both cases the transmission of data (text messages, images and other file formats) is encrypted.
5.7. What data is recorded, how is it used and how long is it stored?
a. To provide the agreed services:
- At registration: To register for the service the MSISDN is used. A mobile phone with a preinstalled RCS solution automatically retrieves the MSISDN from the network. This data is required for communication with other users and is stored on our servers as long as the service is used. If the service is not used for a period of 31 days data is deleted.
- When using RCS enabled application: When you use the app, our web servers temporarily record the IP address of your computer and other technical features such as the requested URL and file name. This data is deleted after each Internet session is concluded.
- Other: During the registration process cookies are used. This ensures that the right device is sending the pass code which you receive via SMS back to the system. During usage of the RCS - Service the Smartphone checks the contacts stored in your address book whether they are supporting RCS - Service. A request is sent to the smartphone of your contact and if it is an RCS capable device it answers as such. The result will be stored locally on your device. Some devices / apps are indicating this with an icon in your contacts. Different from the other messenger we neither store the result of your request nor copy and store your address book to our server. In case a RCS - Service is used it will be checked in real time which services are supported by your communication partner.
- Other personal details such as your name, address or e-mail address will not be recorded.
b. When will my registration data being deleted?
- If you use a downloadable app, and then remove it, the service platform stores your registration for two months. After this period, we will delete it automatically.
- If you are not connected to RCS - Service for two months, regardless of using the application only or the device preinstalled with the RCS - Service.
- If you terminate the mobile phone contract with your service provider.
5.8. Will my location data be saved?
- Your location will only be used (or collected) if you have explicitly given your consent and you request a localization through the RCS client, e. g. want to send it in a message to a friend.
- You can do this either when you install the RCS app or later in the settings on your device. You can revoke this consent again at any time in the settings on your device.
6. Costs
Access to RCS - Service will not be charged by Deutsche Telekom. However, costs may incur while using the service (e.g. costs resulting from your data tariff plan, or SMS/MMS charging in case RCS chat messages and files are not sent over the Internet, as agreed with your network provider).
7. Rights for downloading and installing the App
Deutsche Telekom grants you as customer from Slovak Telekom a non-exclusive usage right to switch on, download, install and use the RCS solution on your mobile device and for your own personal and private use only. A commercial use is not allowed.
8. Termination
You may terminate the RCS - Service without a justification in this respect by deleting the App from your device or switching off the service in the settings menu. Deutsche Telekom is also entitled to interrupt access to the RCS - Service without any justification at any time.
9. Terms and Conditions
As far as legal provisions of Slovakia and/or mandatory consumer protection laws of the European Union do not preclude, German law is applied to the contract for the use of the RCS - Service.
Deutsche Telekom AG
26.04.2019

 

Mobilná aplikácia TelekomStiahnite si mobilnú appku a majte všetko dôležité na jednom mieste.