Rekapitulácia a osobné údaje
Objednať
Rekapitulácia a osobné údaje

Prosím, doplňte chýbajúce údaje:

Sumár Vašej objednávky

 
  • MAGIO GO PREMIUM
Vaše faktúry po mesiacoch
1. 2. 3.
  Cena spolu s DPH
jednorazovo* / mesačne
5,99 5,99 5,99
Podrobný sumár
*Ďalšie informácie
Magio GO Premium

K vašej 1. faktúre bude prirátaná alikvotná časť sumy za neúplný mesiac, v ktorom službu začnete využívať. Poplatok mesačného programu služby zahŕňa prevádzku a služby obsiahnuté v rámci dohodnutého programu služieb. Poplatky nad rámec dohodnutého programu služieb sú účtované osobitne v zmysle Cenníka.

 
  • MAGIO GO PREMIUM
Vaše faktúry po mesiacoch
1. 2. až 24.
  MAGIO GO PREMIUM 5,99 5,99
  Cena spolu s DPH
jednorazovo* / mesačne
5,99 5,99
*Ďalšie informácie
Magio GO Premium

K vašej 1. faktúre bude prirátaná alikvotná časť sumy za neúplný mesiac, v ktorom službu začnete využívať. Poplatok mesačného programu služby zahŕňa prevádzku a služby obsiahnuté v rámci dohodnutého programu služieb. Poplatky nad rámec dohodnutého programu služieb sú účtované osobitne v zmysle Cenníka.

Vyplňte Vaše údaje

Osobné údaje

Meno
Priezvisko
IČO
Názov
E-mail
Mobil
Meno konateľa
Číslo OP
Ak vyplníte, urýchlite vybavenie vašej objednávky
Rodné číslo
Ak vyplníte, urýchlite vybavenie vašej objednávky
Obec
Ulica
Číslo
PSČ

Trvalá adresa

Obec
Ulica
Číslo
PSČ

Adresa zasielania písomností

Meno
Priezvisko
IČO
Názov
Meno konateľa
Číslo OP
Obec
Ulica
Číslo
PSČ

Fakturačná adresa

Meno
Priezvisko
IČO
Názov
Meno konateľa
Číslo OP
Obec
Ulica
Číslo
PSČ

Doručenie

Obec
Ulica
Číslo
PSČ
Poznámka

Súhlas s obchodnými podmienkami

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami, osobitnými obchodnými podmienkami a cenníkom, ktorý upravuje podmienky poskytovania objednávanej služby a so spracovaním osobných údajov pre potreby uzatvorenia zmluvy podľa § 56 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov spoločnosťou Slovak Telekom a.s. Zároveň súhlasím s obchodnými podmienkami pre uzatváranie zmlúv s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku a so začatím poskytovania služieb za podmienok uvedených v tejto objednávke aj pred uplynutím lehoty 14 dní a prehlasujem, že som mal možnosť oboznámiť sa s Informáciami o alternatívnom riešení sporov.

Zároveň súhlasím so zaslaním a uzatvorením Dohody o elektronickej komunikácii.
Magio GO Premium
599
cena za prvý mesiac