APLIKÁCIA TELEKOM

Ak máte radi praktické veci, ktoré šetria váš čas, ste na správnom mieste. Stiahnite si našu aplikáciu, s ktorou budete mať poruke najpoužívanejšie funkcie. Skontrolujte si spotrebu, uhraďte faktúru, dobite si kredit na Easy karte, zistite výšku zľavy svojho Chytrého balíka a omnoho viac.
 

 
Mobil - stav spotreby

Pozrite si stav spotreby

Chcete si overiť, koľko minút ste v danom zúčtovacom období prevolali, koľko ste odoslali SMS a MMS správ či koľko dát ste vyčerpali a koľko vám ešte ostáva? S našou šikovnou aplikáciou uvidíte tieto informácie hneď na úvodnej obrazovke.

Nájdete tu aj detaily svojej faktúry

Pozrite si prehľad svojich faktúr a nezaplatené môžete uhradiť veľmi jednoducho priamo tu. V prípade, že máte aktivovanú službu Podrobný výpis v elektronickej podobe, môžete si všetky svoje faktúry pomocou tejto aplikácie prezerať naozaj detailne aj cez svoj smartfón.

Mobil - detail faktúry
Mobil - prenesenie čísla

Ukáže zľavy a DOKÁŽE preniesť aj číslo

Okamžite získate informácie o aktuálnej ponuke paušálov Happy alebo vám vypočíta výšku zľavy vášho Chytrého balíka, ktorá sa naozaj oplatí. Stačí si ho už len objednať. Samozrejme, úplne jednoducho – cez aplikáciu. Dokonca si pomocou aplikácie môžete preniesť číslo k nám!

Rýchlo dobijete kredit na Easy karte

Dobitie Easy karty je s touto aplikáciou hračka. Stačí, ak máte platobnú kartu alebo paušál od Telekomu. Vyberte si sumu, ktorou chcete kartu dobiť, a aplikácia dokončí všetko za vás.

Kredit svojich detí a jeho dobíjanie pod palcom

Vidieť, ako sú na tom s kreditom vaše deti, a vedieť im ho v prípade potreby dobiť cez smartfón, je chytré. Ako naša aplikácia.

Chystáte sa do zahraničia

Kontrolujte svoju spotrebu aj v zahraničí a majte tak svoje výdavky pod kontrolou. V prípade potreby si cez aplikáciu ľahko aktivujete napr. balíček Internet v zahraničí, a tak sa nemusíte stresovať s hľadaním Wi-Fi na svojej dovolenke alebo služobnej ceste.

 

Mobil - novinky v aplikácii

V predajni už čakať nemusíte

V najnovšej verzii Telekom aplikácie jednoducho zistíte, koľko ľudí čaká vo vybranom Telekom centre, môžete si zobrať elektronický poradový lístok už cestou do predajne alebo si pohodlne rezervovať stretnutie s predajcom na vami vybraný deň a hodinu.


Potrebujete poradiť, ako na to? Pozrite si návod vo Wiki

 

MOŽNOSTI STIAHNUTIA

Priamo z vášho on-line obchodu:

AppStore

GooglePlay

Naskenovaním QR kódu:

QR kód

Formou SMS:

Pošlite bezplatnú SMS s textom TELEKOM na 321 a kliknite na prijatý link. Do on-line obchodu budete automaticky presmerovaný.

Obchodné podmienky mobilnej aplikácie Telekom

OBCHODNÉ PODMIENKY VYUŽÍVANIA MOBILNEJ APLIKÁCIE SPOLOČNOSTI SLOVAK TELEKOM, A. S.

Úvodné ustanovenia

1. Mobilná aplikácia Slovak Telekom, a. s., je elektronický prostriedok spoločnosti Slovak Telekom, a. s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl.č. 2081/B (ďalej len „Podnik“), ktorá umožňuje prístup jej užívateľom k informáciám alebo službám obsiahnutým v rámci tejto aplikácie (ďalej len „Aplikácia“).
2. Tieto podmienky vydané Podnikom upravujú základné práva a povinnosti jej užívateľov, ako aj ostatné podmienky potrebné pre riadne využívanie služby Aplikácie, ak nie je uvedené inak (ďalej len „OP“).
3. Aplikácia je určená všetkým jej užívateľom, ktorí sú zároveň účastníkmi verejných služieb poskytovaných Podnikom na základe Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, prípadne na základe Registračného formulára alebo inej dohody uzavretej medzi Podnikom a užívateľom ako účastníkom (ďalej len „Užívateľ“). Aplikáciu môžu využiť aj iné osoby ako Užívatelia, ale v takomto prípade nie je nevyhnutná ich identifikácia v rámci Aplikácie a jednotlivé funkcie Aplikácie sú tejto osobe dostupné v obmedzenom rozsahu (umožňujú prístup len k všeobecným informáciám o produktoch Podniku alebo jeho predajných miestach, prípadne iné). Aplikácia je dostupná a je možné ju využiť len v rámci mobilného telefónu alebo iného zariadenia, prostredníctvom ktorého využíva účastník Služby, a pre informácie o mobilných službách Užívateľa (ďalej len „Služba“ alebo „Služby“). Dostupnosť aplikácie pre jednotlivé typy mobilných telefónov a iných zariadení (ďalej len „mobilný telefón“) je možné overiť na Internetovej stránke Podniku http://www.telekom.sk/osobne/m-site/telekom-aplikacia/ (ďalej len „internetová stránka Aplikácie“).

Inštalácia Aplikácie a bezpečnostné pravidlá jej používania
1. Užívateľ je povinný pre využívanie a riadnu funkčnosť Aplikácie vykonať inštaláciu Aplikácie. Aplikácia je dostupná pre Užívateľov na stiahnutie na príslušnom portáli tretej strany v závislosti od využívaného operačného systému mobilného telefónu (v tzv. Google Play, ak zariadenie využíva operačný systém Android alebo v tzv. AppleStore, ak zariadenie využíva operačný systém iOS).
2. Po stiahnutí a úspešnej inštalácii Aplikácie v rámci mobilného telefónu je Užívateľ povinný sa pre jej využívanie identifikovať. Pre identifikáciu Užívateľa v rámci Aplikácie je Užívateľ povinný postupovať podľa pokynov Podniku.
3. Užívateľ nesmie sprístupniť svoj mobilný telefón s nainštalovanou Aplikáciou neoprávnenej osobe. Podnik nezodpovedá za sprístupnenie údajov obsiahnutých v Aplikácii neoprávnenej osobe. Užívateľ je povinný chrániť svoj mobilný telefón a najmä Aplikáciu pred prístupom neoprávneným osobám, pred stratou, krádežou, odcudzením alebo iným zneužitím. Užívateľ je v prípade potreby oprávnený svoj mobilný telefón zablokovať, spôsobom určeným v Zmluve. Účastník má možnosť zablokovať v prípade potreby aj len samotnú Aplikáciu, a to prostredníctvom osobitného zákazníckeho portálu Môj Telekom, do ktorého je možné sa prihlásiť v rámci Internetovej stránky Podniku www.telekom.sk.
4. Užívateľ je povinný dodržiavať základné bezpečnostné pokyny, najmä tie, ktoré sú uvedené v týchto OP. Užívateľ je povinný zabezpečiť utajenie všetkých bezpečnostných údajov (týmito sú napr. aj prihlasovacie meno a heslo do Aplikácie alebo ID kód), ak boli Užívateľovi pridelené alebo boli s Podnikom dohodnuté, chrániť ich pred zverejnením alebo sprístupnením neoprávneným osobám, stratou alebo odcudzením. Užívateľ je zodpovedný za všetky úkony uskutočnené prostredníctvom bezpečnostných údajov. Podnik nezodpovedá za škody spôsobené zneužitím Bezpečnostných údajov.
5. Užívateľ je povinný požiadať Podnik bez zbytočného odkladu o zmenu alebo zrušenie ktoréhokoľvek bezpečnostného údaja v prípade jeho straty, odcudzenia alebo pri podozrení, že sa s ním oboznámila neoprávnená osoba, a to spôsobom podľa pokynov Podniku.
6. Užívateľ je povinný využívať Aplikáciu a ďalej ju akýmkoľvek spôsobom neposkytovať tretím osobám ani prostredníctvom nej neposkytovať ďalšie služby.
7. Užívateľ je povinný zabezpečiť, aby v prípade zneužívania alebo podozrenia zo zneužívania Aplikácie boli vykonané všetky potrebné úkony smerujúce k upusteniu od takéhoto stavu alebo od činností porušujúcich právne predpisy alebo zmluvné dojednania medzi ním a Podnikom a tiež bezodkladne odstrániť všetky následky takýchto činností a zásahov do oprávnených záujmov Podniku; tým nie je dotknutá zodpovednosť Užívateľa za škodu spôsobenú Podniku.
8. Užívateľ je povinný dodržiavať Zákon, princípy dobrých mravov, etických noriem pre používanie danej Služby a verejného poriadku a v primeranej a prípustnej miere brať do úvahy záujmy tretích osôb a vyhýbať sa akémukoľvek konaniu alebo opomenutiu, ktoré by mohlo znamenať ohrozenie alebo porušenie práv alebo záujmov Podniku, alebo tretích osôb, najmä iných účastníkov služieb Podniku alebo iných podnikov.

Účel a funkcie Aplikácie
1. V rámci Aplikácie je Užívateľ oprávnený oboznamovať sa s informáciami o Službách a využívať iné služby poskytované v rámci Aplikácie. Rozsah informácií a služieb, ktoré sú v rámci Aplikácie pre Užívateľov sprístupnené, sú zverejnené na internetovej stránke Aplikácie. Využívanie Aplikácie je podmienené prístupom na internet. Prístup na internet nie je súčasťou Aplikácie.
2. Aplikácia okrem iného umožňuje Užívateľom sledovanie základných informácií o Službe (profil Užívateľa a profil Služby) a o aktuálnej spotrebe Služby. Tieto informácie sú aktualizované priebežne a majú len informatívny charakter. Ak má Užívateľ aktivovanú aj elektronickú formu faktúry, tieto faktúry má Užívateľ sprístupnené v stanovenom rozsahu aj v rámci Aplikácie. Uvedené sa uplatní aj na podrobné výpisy v elektronickej forme.
3. Aplikácia umožňuje Užívateľovi získanie aj ďalších informácií o iných službách Podniku, prípadne iné zákaznícke informácie (napr. zoznam predajných miest Podniku, produktové informácie o iných službách Podniku a iné). Záleží od Užívateľa, či funkcionality Aplikácie využije alebo nie, prípadne v akom rozsahu.
4. Podnik je oprávnený umiestniť v rámci Aplikácie aj ďalšie funkcionality alebo rozšíriť rozsah údajov sprístupňovaných v Aplikácii. Užívateľ je oprávnený toto rozšírenie Aplikácie a jej funkcií odmietnuť.
5. Podnik je oprávnený umožniť Užívateľovi objednávanie, zmenu alebo zrušenie niektorých služieb (napr. zmena emailovej adresy alebo hesla k elektronickej forme faktúry, objednávanie doplnkových služieb a balíčkov) k Službám sprístupneným v rámci Aplikácie alebo zmenu Služby. Pre takéto úkony je Podnik oprávnený vyžadovať dodatočnú identifikáciu Užívateľa. Užívateľ je takýmito úkonmi uskutočnenými prostredníctvom Aplikácie viazaný a svojou povahou môžu predstavovať zmenu Zmluvy o poskytovaní verejných služieb, ktorej predmetom je poskytovanie Služby (ďalej len „Zmluva“). Akúkoľvek zmenu Zmluvy je Užívateľ povinný uskutočniť v súlade a spôsobom, ktorý určuje Zmluva.

Ukončenie využívania Aplikácie
1. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek ukončiť využívanie Aplikácie, a to odinštalovaním Aplikácie zo svojho mobilného telefónu. Týmto sa Aplikácia automaticky deaktivuje. Užívateľ je rovnako oprávnený kedykoľvek po deaktivácii Aplikácie opätovne nainštalovať. Pre opätovnú inštaláciu sa uplatnia rovnaké podmienky ako pri jej prvom využití.
2. Funkčnosť Aplikácie automaticky zaniká aj zánikom poslednej Služby, t. j. zánikom poslednej Zmluvy, ktorú mal Užívateľ sprístupnenú v rámci Aplikácie.
3. Podnik je oprávnený obmedziť alebo prerušiť funkčnosť Aplikácie, najmä v prípade zneužívania alebo podozrenia zo zneužívania zo strany Užívateľa. Rovnako je Podnik oprávnený obmedziť alebo prerušiť jej funkčnosť v prípade, ak sa rozhodne o ukončení Aplikácie ako celku. V takomto prípade bude Užívateľov o ukončení Aplikácie informovať.

Záverečné ustanovenia
1. Aplikácia je Užívateľovi poskytovaná ako súčasť a funkcionalita Služby. Pre práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené týmito OP, sa primerane použijú ustanovenia Všeobecných podmienok pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete spoločnosti Slovak Telekom, a. s. (ďalej len „VOP“), prípadne Cenníkom pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
2. Podnik je oprávnený tieto OP kedykoľvek jednostranne meniť, najmä z dôvodu zmeny obsahu a funkcionalít Aplikácie alebo z dôvodov uvedených v časti III, čl. 5, bod 7 VOP. O zmene OP informuje Podnik Užívateľa ich zverejnením v rámci Aplikácie a na Internetovej stránke Podniku www.telekom.sk
3. Tieto OP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. 3. 2014.