Všeobecné podmienky mobilnej siete

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. oznamuje svojim zákazníkom, že s účinnosťou od 1.7.2015 dochádza k zmene Všeobecných podmienok pre poskytovanie služieb prostredníctvom pevnej siete (ďalej len „VOP“). Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. s účinnosťou od tohto dátumu pristúpila k zlúčeniu:

  • Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom pevnej siete a 
  • Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom mobilnej siete

(ďalej len pôvodné VOP“)

do jedného dokumentu univerzálneho pre služby mobilnej aj pevnej siete – Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb (ďalej len „nové VOP“).

Obsah VOP, ako aj práv a povinností zmluvných strán zostáva nezmenený. Zákazníkom nemeníme podmienky poskytovania služieb, ceny, ani iné podmienky zmluvy. Cieľom zmeny je zefektívnenie a sprehľadnenie textu týchto dokumentov a vytvorenie  dokumentu, ktorý bude pre zákazníkov pochopiteľnejší. V tejto súvislosti sme zmenili aj súvisiace dokumenty, ktoré na pôvodné VOP odkazovali. Ak vaša zmluva odkazuje na niektorý z pôvodných VOP, má sa týmto s účinnosťou od 1.7.2015 namysli odkaz na nové VOP.

Zároveň s účinnosťou od tohto dátumu sme podmienky ochrany osobných údajov, lokalizačných a prevádzkových údajov vyčlenili do osobitného dokumentu

Predzmluvné informácie
RBM Direct – zmluvné a obchodné podmienky

Detailnú tabuľku s popisom zmeny všeobecných podmienok služieb mobilnej siete platných do 31.12.2011 nájdete v tejto tabuľke.