Etický kódex

Zamestnanci skupiny Slovak Telekom sa vo svojej práci riadia Etickým kódexom, ktorý vychádza zo zadefinovaných firemných hodnôt a určuje pravidlá správania k sebe navzájom a k externým partnerom. Etický kódex je jednotný pre všetky spoločnosti skupiny Deutsche Telekom a predstavuje ich prepojenie s víziami, hodnotami a stratégiou materskej spoločnosti. Etický kódex je považovaný za kľúčový dokument, ktorý určuje pravidlá správania. Jeho dodržiavanie je záväzné pre všetkých zamestnancov spoločností skupiny Slovak Telekom, ktoré sa tak stávajú dôveryhodným partnerom pre dodávateľov a zákazníkov. Spätnú väzbu o dodržiavaní princípov etického podnikania a správania zamestnancov získavajú spoločnosti prostredníctvom kontrolného nástroja – Linky etiky. Linka je dostupná všetkým zamestnancom i externým partnerom, ktorí môžu svoje podnety adresovať telefonicky, poštou alebo e-mailom.

Základnými princípmi rozhodovania vedúcich, ako aj radových zamestnancov sú morálka, etika, právne normy a firemné hodnoty. Prioritou pre zamestnancov je zvyšovanie hodnoty firmy a korektný prístup k potrebám a želaniam zákazníkov. Akceptovaním Etického kódexu zamestnanci vyjadrujú svoju lojalitu voči firme a správaním v zmysle firemných hodnôt posilňujú svoju a firemnú sociálnu zodpovednosť.

Etický kódex skupiny Deutsche Telekom (vo formáte PDF)