Projekt S-OX 404

Slovak Telekom ako akcionár, resp. spoločník v dcérskych spoločnostiach realizuje svoje práva účasťou na valných zhromaždeniach, prípadne vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia v spoločnostiach, kde je jediným spoločníkom. Ustanovuje svojich zástupcov do štatutárnych orgánov spoločností (predstavenstvo, konatelia) a do dozornej rady a tieto mu predkladajú správy.

Slovak Telekom realizuje zodpovedný a transparentný model riadenia a pravidelne poskytuje aktuálne a relevantné správy o svojej činnosti na svojej internetovej stránke. Zároveň na štvrťročnej báze informuje o svojich hospodárskych výsledkoch a raz ročne vydáva ročnú správu a správu o zodpovednom podnikaní. Slovak Telekom dlhodobo venuje veľkú pozornosť internému kontrolnému prostrediu. Manažment spoločnosti považuje systém interného kontrolného prostredia za významný a Slovak Telekom ako dcérska spoločnosť spoločnosti Deutsche Telekom AG, je zaradená do projektu S-OX 404 v rámci skupiny Deutsche Telekom.

Manažment Slovak Telekomu sústreďuje hlavnú pozornosť v tejto súvislosti na kontrolu interných procesov a štandardov. Výsledky testovania interného kontrolného prostredia (systému) sú predmetom kontroly vykonávanej interným a externým auditom spoločnosti a súčasne slúžia ako podklad pre vyhlásenie manažmentu Deutsche Telekom AG k internému kontrolnému prostrediu v rámci skupiny Deutsche Telekom. Toto vyhlásenie bolo prvýkrát vydané k 31. decembru 2006. Slovak Telekom je spoločnosť holdingového typu, zásady riadenia spoločnosti sa vzťahovali na všetky časti holdingu, teda na materskú spoločnosť Slovak Telekom a jej dcérske spoločnosti. Všetky dcérske spoločnosti pôsobia ako samostatné právne subjekty.