Oznamovanie
protispoločenskej
činnosti

 

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom alebo v inom obdobnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len „protispoločenská činnosť“) a práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti upravuje zákon č- 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon") .

V zmysle Zákona spoločnosť Slovak Telekom a.s. umožňuje svojim zamestnancom a osobám v obdobnom vzťahu podať oznámenie o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s pracovnoprávnym alebo iným obdobným vzťahom a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti a to zodpovednej osobe a na kontakty uvedené nižšie.

Vnútorný systém preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti - Whistleblowing portál Slovak Telekomu spĺňa podmienky Zákona v platnom znení. Whistleblowing portál umožňuje ochranu totožnosti a prípadnej anonymity oznamovateľa, ale aj osôb, voči ktorým podnet smeruje.

Podľa Zákona je obdobným vzťahom najmä výkon práv súvisiacich s účasťou, správou alebo riadením v právnickej osobe, činnosť osoby vykonávajúcej funkciu člena orgánu právnickej osoby, činnosť samostatne zárobkovo činnej osoby, výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, odborná prax, absolventská prax, aktivačná činnosť, dobrovoľnícka činnosť.

Úlohy zodpovednej osoby plní oddelenie Compliance záležitostí spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Podľa Zákona je závažnou protispoločenskou činnosťou:

 1. skupina trestných činov určených zákonom o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti v par. 2, písm. d) bod 1, (zoznam týchto trestných činov nájdete nižšie v materiáloch na stiahnutie),
 2. trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou dva roky,
 3. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo
 4. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur,

Základné práva a povinnosti má oznamovateľ

 • Oznamovateľ nemôže oznamovať vedome nepravdivé a informácie, ktoré získal trestným činom.
 • Poskytnutie dôkazov a overiteľných informácií, kvalita a vecný rozsah oznámenia napomôže úspešnému prevereniu oznámenia.
 • Zákon zakazuje hrozbu alebo postih oznamovateľa odvetným opatrením.
 • Oznamovateľ môže požiadať o ochranu pred odvetným opatrením.
 • Identita oznamovateľa a dotknutej osoby je chránená zákonom.

Možnosti ochrany oznamovateľa

1. Zabrániť odvetnému opatreniu (paragraf 3 a 5 Zákona)

Oznamovatelia môžu pri tzv. kvalifikovanom oznámení požiadať prokurátora alebo správny orgán o ochranu, tzv. status chráneného oznamovateľa. V praxi to znamená, že zamestnávateľ nesmie voči zamestnancovi alebo osobe v obdobnom vzťahu v tomto postavením robiť pracovnoprávne úkony alebo iné úkony. V takom prípade sa pracovnoprávne úkony typu preradenie na inú prácu, výpoveď atď. alebo iné úkony môžu realizovať len so súhlasom Úradu na ochranu oznamovateľov. Viac informácií tu: Zákon.

2. Pozastaviť odvetné opatrenie (paragraf 12 Zákona)

V prípade, že odvetné opatrenie bolo už vykonané, môže sa oznamovateľ obrátiť na Úrad https://www.oznamovatelia.sk a požiadať o pozastavenie účinnosti opatrenia do 15 dní odo dňa, keď sa dozvedel o pracovnoprávnom úkone/inom obdobnom úkone. V prípade, že Úrad udelí ochranu, pozastaví účinnosť takého úkonu na 30 dní. Oznamovateľ tak získa čas, aby sa mohol obrátiť na súd a požiadať o vydanie neodkladného opatrenia. Doručením návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia na súd počas tejto lehoty sa trvanie pozastavenia účinnosti pracovnoprávneho/iného úkonu predlžuje až do nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia súdu o tomto návrhu. Viac informácií tu: Zákon.

3. Ochrana sa vzťahuje aj na:

 • blízku osobu oznamovateľa,
 • fyzickú osobu - podnikateľa alebo právnickú osobu, ktorú oznamovateľ ovláda (väčšinový podiel), v ktorej má účasť (spoločník, akcionár), v ktorej vykonáva funkciu člena orgánu právnickej osoby (konateľ, člen DR, alebo pre ktorú vykonáva pracovnú činnosť (zamestnanec, dohodár)).
 • fyzickú osobu - podnikateľa alebo právnickú osobu (PO), ktorá ovláda PO, v ktorej má oznamovateľ účasť alebo v ktorej vykonáva funkciu člena orgánu PO,
 • osobu, ktorá oznamovateľovi poskytla pomoc v súvislosti s oznámením,
 • zodpovednú osobu alebo osobu, ktorá sa podieľa na plnení úloh zodpovednej osoby.

Kde je možné podať oznámenie?

Oznámenie môže zamestnanec podať zodpovednej osobe, ktorou je oddelenie Compliance záležitostí prostredníctvom Whistleblowing portálu tu:
 • https://www.whistleblower.telekom.sk (nepretržite dostupný kontakt, aj anonymne)

 • alebo telefonicky na číslo: 0800 111 711

 • alebo písomne na adresu: Oddelenie Compliance záležitostí Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

 • (obálku označiť: „Pre oddelenie Compliance záležitostí - Dôverné - Neotvárať“) alebo

 • alebo osobne (je potrebné si vopred dohodnúť stretnutie s pracovníkom oddelenia Compliance záležitostí).

Oznámenie o protispoločenskej činnosti je možné podať tiež prostredníctvom externého systému. Orgánom príslušným na prijatie oznámenia je Úrad na ochranu oznamovateľov, prokuratúra alebo správny orgán príslušný na konanie o správnom delikte, alebo príslušná inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra Európskej Únie. Kontakty na externé oznamovanie:
 • Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti
  (prostredníctvom formulára na webovej stránke https://www.oznamovatelia.sk/chcem-oznamit),

 • orgán činný v trestnom konaní, v prípade, že sa jedná podozrenie z trestného činu, a to napríklad:

 • Národnej kriminálnej agentúre (NAKA)
  • Kontaktná adresa: Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru, Račianska 45, 812 72 Bratislava
  • Telefónne číslo: 0961 052 102
  • Korešpondenčná adresa: Ministerstvo vnútra SR, Prezídium Policajného zboru, Národná kriminálna agentúra, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
  • Web: https://www.minv.sk/?NAKA,
  Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR
 • príslušný správny orgán, v prípade, že sa jedná o podozrenie zo správneho deliktu.
Podaním oznámenia zodpovednej osobe spoločnosti Slovak Telekom nie je dotknutá povinnosť oznámenia trestného činu alebo prekazenia trestného činu podľa § 340 a § 341 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.

Čo má oznámenie obsahovať?

Oznámenie musí byť čitateľné, zrozumiteľné a formulované tak, aby bolo zrejmé, o akú protispoločenskú činnosť ide.

Obsahuje:
 • Popis skutku (čo sa stalo, kde, kedy, kto a čo oznamovateľa viedlo k podozreniu)
 • Informáciu, ako oznamovateľ získal dané informácie
 • Existujú nejakí svedkovia? Ak áno, kto?
 • Má oznamovateľ k dispozícii podklady a dôkazy?
 • Hovoril oznamovateľ o tejto skutočnosti s niekým? Ak áno, s kým?
 • Totožnosť a kontaktné údaje oznamovateľa. Ak sa rozhodne ostať v anonymite, tak kontaktné údaje (napr. novovytvorený mail, ktorý používa iba na podanie oznámenia). Ak sa rozhodne neposkytnúť kontakt, nebude možné s oznamovateľom viesť komunikáciu a vyžiadať si doplnenie informácií alebo ho informovať o výsledku preverenia.

Vnútorný systém preverovania oznámení

Oddelenie Compliance oznámenie zaeviduje, potvrdí jeho prijatie do 7 dní, preverí jeho obsah a pokiaľ ide o oznámenie o protispoločenskej činnosti do 90 dní od potvrdenia oznámi oznamovateľovi výsledok preverenia a prípadne aj prijaté opatrenia. Oznámime mu aj postúpenie oznámenia orgánom činným v trestnom konaní, pokiaľ to nemôže zmariť vyšetrovanie. Pokiaľ bolo oznámenie postúpené, vyžiadame si výsledok vybavenia a tento oznamovateľovi oznámime do 10 dní od doručenia.