POISTENIE FAKTÚR
Súhlas s poistením faktúry možno vyjadriť zaslaním SMS

 

Pred zobrazením postupu aktivácie cez SMS sa musíte oboznámiť s nasledujúcimi podmienkami:

 • súhlasíte s podmienkami POISTENIA FAKTÚRY podľa zvoleného variantu poistenia a s tým, že Vás spoločnosť Slovak Telekom, a.s. prihlási do poistenia za nižšie uvedených podmienok,
 • spĺňate všetky Podmienky poistiteľnosti
 • Beriete na vedomie, že informácie na tejto stránke neobsahujú úplný rozsah Vašich práv a povinností ako poisteného, a že úplný rozsah Vašich práv a povinností, podľa zvoleného variantu poistenia, sa nachádza v Zmluvnej dokumentácii:
 • ste sa oboznámili s úplným znením podmienok poistenia, práv a povinností podľa Zmluvnej dokumentácie a súhlasíte s nimi
 • Beriete na vedomie a súhlasíte:
  • Beriete na vedomie, že ak sa počas trvania poistenia preukáže, že ste nespĺňali súčasne všetky Podmienky poistiteľnosti, poistné krytie pre Vás nevzniklo
  • Beriete na vedomie, že poistenie je možné ukončiť Vaším odvolaním Pristúpenia do poistenia adresovaným spoločnosti Slovak Telekom, a.s. v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia potvrdzujúcej SMS správy. Z poistenia Vám nevznikajú žiadne práva a povinnosti.
  • Beriete na vedomie, že poistenie je možné ukončiť tiež kedykoľvek počas trvania poistenia žiadosťou o odhlásenie z poistenia, adresovanou spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Vaše poistenie zanikne posledným dňom nasledujúceho zúčtovacieho obdobia.
  • Beriete na vedomie, že sumu vo výške mesačného poplatku podľa zvoleného variantu poistenia budete uhrádzať na základe faktúry spolu s úhradou platby za vašu elektronickú komunikačnú službu podľa Zmluvy o poskytovaní verejných služieb za každé, aj začaté, zúčtovacie obdobie, v ktorom ste boli poistený.
  • že ste schopný poplatok za poistenie finančne zvládať
  • Beriete na vedomie a súhlasíte, že v prípade čiastočnej úhrady faktúry sa Vaša platba rozráta na všetky dlžné sumy v zmysle faktúry pomerne, čoho následkom je nezaplatenie faktúry za služby riadne a včas
  • Beriete na vedomie ak Vám z dôvodu nesplnenia si Vašich povinností voči spoločnosti Slovak Telekom,a.s., predovšetkým z dôvodu riadneho nezaplatenia faktúry, bude v zmysle Vašej Zmluvy o poskytovaní verejných služieb deaktivovaná Vaša elektronická komunikačná služba, je Vám ku dňu deaktivácie Vašej elektronickej komunikačnej služby ukončené aj Vaše poistenie.
  • Súhlasíte, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. môže jednostranne meniť výšku mesačného poplatku za poistenie z dôvodu zmeny rizikovosti (škodovosti) positenia. Táto zmena je pre Vás účinná, ak Vás o nej spoločnosť Slovak Telekom, a.s. informuje aspoň dva (2) mesiace vopred.
  • Beriete na vedomie, že zvolený variant poistenia môžete meniť iba zrušením existujúceho a dojednaním nového poistenia. Pre konkrétnu Zmluvu o poskytovaní verejných služieb platí vždy posledné účinné pristúpenie do poistenia.
 • Dávate súhlas spoločnosti Slovak Telekom, a. s. (ako poistníkovi) a spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. (ako poisťovateľovi) so spracúvaním osobných údajov pre účely vzniku a správy poistenia ako aj likvidácie poistnej udalosti v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. - Zaslaním SMS dávam súhlas
  • v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) poisťovateľovi a poistníkovi na spracúvanie osobných údajov pre účely vzniku a správy POISTENIA FAKTÚRY. Som si vedomý/á, že moje osobné údaje budú spracúvané v zmysle zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a že tieto údaje budú spracúvané v informačnom systéme poisťovateľa. Zároveň beriem na vedomie, že poisťovateľ je oprávnený prostredníctvom poistníka získať moje osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním na nosič informácií. Taktiež súhlasím s poskytovaním osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu tretím stranám a s ich spracúvaním tretími stranami, a to výlučne v súvislosti so správou poistenia a s likvidáciou poistných udalostí. Tento súhlas udeľujem poisťovateľovi a poistníkovi na dobu do vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich z POISTENIA FAKTÚRY.
  • Rozsah osobných údajov, ktoré budú predmetom spracúvania: Titul; Meno a Priezvisko; Dátum narodenia / Rodné číslo; Adresa; Zakúpený produkt (Súbor poistení); Poistná suma; Mesačný poplatok za poistenie; Dátum dojednania (vzniku) poistenia; Dátum začiatku poistenia; Dátum konca poistenia; Miesto uzatvorenia poistenia; Číslo zmluvy o poskytovaní verejných služieb; Telefónne číslo
 • údaje, ktoré Vám boli v súvislosti s poistením poskytnuté sú pre Vás postačujúce na porozumenie podstaty poistenia, následkov a rizík Pristúpenia do poistenia Kliknutím na tlačidlo „Aktivácia poistenia cez SMS“ potvrdzujem, že som oboznámený s podmienkami poistenia:

Kliknutím na tlačidlo „Aktivácia poistenia cez SMS“ potvrdzujem, že som oboznámený s podmienkami poistenia:

Aktivácia
poistenia cez SMS

Deaktivácia poistenia pomocou SMS

Poistenie faktúry si môžete deaktivovať zaslaním SMS na telefónnom čísle 12323 v následnom tvare:

Pre deaktiváciu produktu Poistenie faktúry: POISTENIE FAKTURY VYP

V prípade ak, ste odoslali deaktivačnú SMS počas prvých 30 dní trvania poistenia, zanikne Vaše poistenie dňom doručenia Vašej deaktivačnej SMS. V prípade, ak ste odoslali deaktivačnú SMS 31 a viac dní trvania poistenia, Vaše poistenie zaniká posledným dňom nasledujúceho zúčtovacieho obdobia. Ostatné možnosti zániku poistenia sú uvedené v Zmluvnej dokumentácii/Podmienkach POISTENIA FAKTÚRY.

Poznámky

Poistenie sa nevzťahuje na choroby, ktoré vznikli alebo sa ich príznaky prejavili pred začiatkom poistenia. Poistením nie sú kryté udalosti, ktoré vznikli napríklad následkom požitia alkoholu, omamných a návykových látok, prípadne v bezprostrednej alebo následnej súvislosti s vojnovými udalosťami, pri aktívnej účasti na občianskej vojne alebo vnútroštátnych nepokojoch, v súvislosti s konaním poisteného pri úmyselnom trestnom čine, za ktorý bol súdom právoplatne odsúdený a pod.

Vyplateniu poistného plnenia predchádza zdokladovanie vzniku / trvania hospitalizácie / invalidity / pracovnej neschopnosti / nezamestnanosti.

Poistenie vo Váš prospech dojednáva Slovak Telekom, a. s.. V prípade neuhradenia mesačného poplatku je Slovak Telekom, a. s. oprávnený Vás z poistenia odhlásiť v súlade s poistnými podmienkami.

Vaše poistenie začne (začiatok poistenia) 1. dňom zúčtovacieho obdobia Vašej faktúry po tom, ako Vám doručíme SMS o prijatí Vášho súhlasu s pristúpením do poistenia

Poisťovateľom je Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., IČO: 00151700, Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava. Slovak Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, 817 62, je podriadený finančný agent zapísaný do registra vedeného Národnou bankou Slovenska, podregister: poistenia alebo zaistenia, zoznam: podriadených finančných agentov, vykonávajúci finančné sprostredkovanie na základe zmluvy so samostatným finančným agentom.