Platenie faktúr (formy úhrady)

Vašu faktúru za služby Telekom môžete uhradiť týmito spôsobmi:

 • prostredníctvom Telekom aplikácie,
 • platba prostredníctvom elektronickej faktúry alebo papierovej faktúry,
 • inkasom,
 • cez internet banking,
 • prevodným príkazom v banke na čísla účtov,
 • v hotovosti,
 • prostredníctvom Unikasy,
 • v Telekom Centre.

Obsah

Telekom aplikácia

Vaše faktúry uhradíte jednoducho a pohodlne prostredníctvom Telekom aplikácie. Postupujte podľa návodu:

 1. Otvorte si mobilnú aplikáciu Telekom, po automatickom prihlásení pomocou telefónneho čísla sa vám okamžite zobrazí neuhradená faktúra. Zvoľte možnosť Uhradiť faktúry.
 2. Zvoľte si Spôsob platby platobnou kartou alebo bankovým prevodom.
 3. Pokiaľ si zvolíte platbu platobnou/kreditnou kartou, pokračujte na Výber karty.Vybrať si môžete už uloženú kartu alebo zadáte novú kartu.
 4. Ak si zvolíte možnosť Zadať kartu, vyplníte údaje z vašej platobnej/kreditnej karty. Túto kartu si môžete uložiť pre pohodlnejšie platby v budúcnosti. Kliknite na Zadať kartu.
 5. Pokračujte kliknutím na Uhradiť.
 6. Faktúra bola úspešene uhradená.

 

Ak máte viac neuhradených faktúr, môžete zaplatiť všetky faktúry naraz, alebo si zvoľte na úhradu len jednu vami vybranú faktúru:

 1. Otvorte si mobilnú aplikáciu Telekom, po automatickom prihlásení pomocou telefónneho čísla nájdete v menu položku Faktúry a platby.
 2. Zvoľte si faktúry, ktoré chcete uhradiť a kliknite na Zaplatiť vybrané faktúry.
 3. Ďalej pokračujte podľa postupu vyššie.

 

Elektronická faktúra

Platba faktúry prostredníctvom elektronickej faktúry a papierovej faktúry. Faktúru si môžete pozrieť a uhradiť na zákazníckom portáli Môj Telekom. Na rýchlu úhradu papierovej faktúry môžete využiť aj QR kód (Pay by square), uvedený na prednej strane vašej faktúry.

Inkaso

Pri inkasnej platbe vaša banka automaticky posiela presnú sumu podľa výšky faktúry.Inkaso je jedným z najjednoduchších spôsobov úhrady faktúr.

Nemusíte sledovať dátum splatnosti faktúry a vyhnete sa aj prípadnému čakaniu v radoch na pošte alebo v banke. Úhrada prebieha automaticky a bezhotovostne len do výšky vami stanoveného limitu. Nevystavujete sa riziku poplatkov za omeškanie platby alebo nepríjemnostiam s obmedzením alebo prerušením služieb, za ktoré platíte.

Dôležité informácie pre používateľov inkasa

V prípade, že hradíte faktúry inkasným spôsobom, Telekom vás upozorňuje na kontrolu platby každý mesiac priamo vo faktúre v časti Fakturačné údaje nasledovným textom:

„Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom s referenciou číslo: /vaše číslo súhlasu na inkaso - UMR/. Dátum splatnosti a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si, prosím, skontrolujte v bankovom výpise.“

Vo vašom bankovom výpise bude pri inkasnej platbe uvedený identifikátor Telekomu (CID SK19ZZZ70000000022), v prospech ktorého bol súhlas na inkaso zriadený a číslo súhlasu na inkaso (UMR).

Pri platbách prostredníctvom inkasa môžete mať nastavený inkasný limit = maximálnu sumu, ktorú je možné stiahnuť z vášho účtu. Ak faktúra za zúčtovacie obdobie prekročí vami nastavený inkasný limit, nie je z vášho bankového účtu inkasovaná žiadna čiastka a Telekom očakáva jej úhradu iným spôsobom, napr. bankovým prevodom.

O tejto skutočnosti ste informovaný priamo na vašej faktúre v časti Fakturačné údaje nasledovným textom : "POZOR! Faktúra prekročila Váš inkasný limit evidovaný v Telekome. Uhraďte ju, prosím, platobným príkazom na jeden z uvedených účtov."

Inkasný limit je potrebné zadať alebo zmeniť priamo v Telekom Centre. V prípade, že zavediete alebo zmeníte inkasný limit v banke, oznámte jeho výšku aj Telekomu, pretože informácia o prekročení inkasného limitu je naviazaná na inkasný limit evidovaný v Telekome. Ak nastane situácia, že inkasné limity sú rôzne, je možné, že platba nebude zrealizovaná z dôvodu, že bude prekročený inkasný limit zadaný v banke.

Spolupráca Telekomu s bankou je nastavená tak, aby vaša banka zrealizovala inkaso v deň splatnosti vašej faktúry.

Dokladom o zaplatení faktúry za poskytnuté služby je váš výpis z účtu. Ak sa na účte nenachádza dostatok prostriedkov na zaplatenie faktúry alebo je inkasná platba odmietnutá zo strany banky, nie ste zbavený povinnosti uhradiť faktúru za služby Telekomu.

Ako si aktivovať inkaso v Telekom Centre

Platenie faktúr prostredníctvom inkasa si môže aktivovať náš zákazník, prípadne platiteľ jeho faktúr.

Inkaso je potrebné aktivovať v prvom kroku osobne v ktoromkoľvek Telekom Centre. Je dôležité, aby súhlas na inkaso zriadil a podpísal majiteľ bankového účtu, z ktorého budú úhrady faktúr realizované. Súhlas na inkaso (SEPA mandát) sa v Telekome považuje za aktívny dňom jeho podpisu. V tlačive „Súhlas na inkaso v SEPA“, ktoré platiteľ obdrží, bude uvedené číslo súhlasu na inkaso (UMR) a identifikátor príjemcu (CID Telekomu).

Zákazník alebo platiteľ je následne povinný informovať svoju banku a zadaný súhlas na inkaso aktivovať aj v banke (informovať ju o CIDe a UMR, ktoré Telekom poskytne pri zriadení súhlasu na inkaso).

Platby budú inkasované na účet Telekomu v závislosti od banky, z ktorého sa platba inkasuje, a to nasledovne:

 • VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 • Tatra banka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 • Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 • ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

V prípade, že ste klientom inej banky, platby budú inkasované na vyššie uvedený účet v Tatra banke.

Ako si zmeniť bankový účet (IBAN) v SEPA inkase

Ak si prenášate účet z jednej banky do druhej, môžete požiadať svoju novú banku o presun všetkých trvalých príkazov a inkás, ktoré boli zadané v pôvodnej banke (switching). Povinnosťou novej banky je informovať Telekom o zmene bankového účtu v SEPA mandáte.

Internet banking

Na online úhradu je možné využiť internetbanking banky, ktorej ste klientom, v prípade, že máte službu internetbanking aktivovanú a banka v ňom umožňuje zadať všetky potrebné údaje (číslo účtu, variabilný symbol, suma).

Nástroje TatraPay, SporoPay a ePlatby VÚB môžete spúšťať aj priamo z faktúry alebo po prihlásení sa do zákazníckeho portálu Môj Telekom alebo priamo z faktúry za služby pevnej siete. Ich výhodou je, že nemusíte manuálne zadávať platobné údaje. Využitím spomínaných nástrojov máte všetky tieto údaje predvyplnené, nemusíte ich hľadať a minimalizuje sa riziko omylu pri ich manuálnom prepisovaní.

Na pripojenie k vaším internetbankingovým službám môžete využiť nasledujúce linky:

Prevodný príkaz

Faktúru môžete uhradiť aj vypísaním prevodného príkazu pri osobnej návšteve vašej banky. Nevýhodou tohto spôsobu je ale nutnosť prácneho vypisovania platobných údajov a aj poplatky za realizáciu platby.O výške týchto poplatkov sa informujte vo svojej banke.

Prevodný príkaz zadáte v banke na tieto čísla účtov:

 • VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958, SWIFT SUBASKBX
 • Tatra banka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, SWIFT TATRSKBX
 • Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777, SWIFT GIBASKBX
 • ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443, SWIFT CEKOSKBX

Platba v hotovosti alebo platobnou kartou

Faktúru môžete uhradiť prostredníctvom ePoukazu – kompletne predvyplneného platobného dokladu, ktorý je súčasťou faktúry, a to na všetkých pobočkách Slovenskej pošty, Poštovej banky a v niektorých predajniach COOP Jednoty prostredníctvom čiarového kódu COOPkasa na prednej strane faktúry. Kvôli overeniu Vašej totožnosti, podobne ako v banke, je potrebné aby ste pri platbe cez ePoukaz predložili Váš občiansky preukaz alebo cestovný pas. Overenie totožnosti vyžaduje Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a Zákon o platobných službách. Ďalšou možnosťou úhrady faktúry v hotovosti je platba prostredníctvom Poštového peňažného poukazu na účet na pošte. Do tohto poukazu je ale potrebné doplniť platobné údaje a variabilný symbol z faktúry. Faktúru môžete tiež uhradiť realizáciou hotovostného vkladu v banke na niektorý z účtov Slovak Telekomu, a.s. v TB, VÚB, SLSP, ČSOB, ktorých čísla sú uvádzané vo faktúre. Pre identifikáciu Vašej platby nezabudnite uviesť variabilný symbol.

Telekom Centrum

Faktúru za služby mobilnej alebo pevnej siete Telekom môžete uhradiť aj v Telekom Centrách a to v hotovosti alebo platobnou kartou (Eurocard / MasterCard, VISA, VISA Electron, Maestro, ZBK, American Express).

Najčastejšie otázky