Preverenie platobnej schopnosti zákazníka

Na preverenie záruky, že zákazník bude dodržiavať zmluvné podmienky spoločnosti Slovak Telekom, a. s., môžeme požadovať zábezpeku a/alebo doklady o uhrádzaní záväzkov zákazníkom u iných dodávateľov služieb.

Zábezpeka

Pod zábezpekou rozumieme bankovú záruku alebo peňažnú čiastku zloženú v prospech spoločnosti Slovak Telekom a.s. za účelom zabezpečenia a prípadnej úhrady pohľadávok voči zákazníkovi.

Pri zakúpení novej paušálovej SIM karty bez hardvéru (mobil, tablet, iné) požadujeme zväčša zábezpeku 50 EUR. V prípade dobrej platobnej disciplíny zákazníka, samotnú zábezpeku vraciame väčšinou po 6 mesiacoch viazanosti.

O forme úhrady zábezpeky zákazníkom informuje agent nášho call centra. Na úhradu zábezpeky má zákazník 5 dní. V prípade neuhradenia zábezpeky po 15 dňoch objednávku zrušíme.

Pozor: V prípade online nákupu paušálov na www.telekom.sk je potrebné uhradiť zábezpeku platobnou kartou priamo pri zadávaní objednávky zákazníkom. Ak zákazník týmto spôsobom úhradu zábezpeky nevykoná, nebude môcť objednávku na webe dokončiť. V prípade záujmu bude môcť objednávku realizovať cez iný predajný kanál (predajňa, Zákaznícka linka).

Informácie o vrátení zábezpeky na žiadosť zákazníka

Dodatočné overenie zákazníka agentom call centra

V prípade potreby dodatočného overenia zákazníka našim agentom ho telefonicky kontaktujeme a požadujeme dostatočné preukázanie o uhrádzaní záväzkov zákazníkom u iných dodávateľov služieb. Je možné, že naša spoločnosť nebude požadovať úhradu finančnej zábezpeky, ak zákazník splní požiadavku preukázať mnimálne jeden z nasledujúcich dokumentov:

  • výpis z bankového účtu
  • 3 faktúry za mobilné služby u konkurenčného operátora
  • zlatá alebo platinová kreditná karta
  • dva doklady zo skupiny fakturačných dokladov: SIPO, faktúra za nájomné, plyn, elektrinu, káblovú televíziu (minimálna hodnota dokladu 20 €)
  • pracovnú zmluvu a niektorý z vyššie uvedených dokladov
  • pri IČO aj originál výpisu zo Živnostnenského registra SR alebo Obchodného registra SR (akceptujeme aj dokument zo stránky www.slovensko.sk)
  • občiansky preukaz konateľa alebo občiansky preukaz a splnomocnenie osoby, ktorá môže konať v mene spoločnosti
Oskenované doklady je potrebné zaslať prostredníctvom online formulára. Doklady musia byť vystavené na rovnaké meno, priezvisko a adresu a nesmú byť staršie ako 3 mesiace.