Reklamácie

Reklamácia je písomné podanie, ktorým si, ako účastník, môžete uplatniť právo na reklamáciu vo veci vád týkajúcich sa služieb alebo tovarov, ktorých dodávateľom sme my, spoločnosť Slovak Telekom, a.s.

Obsah

Ako podať reklamáciu

Vašu reklamáciu týkajúcu sa fakturácie alebo nefunkčnosti služieb môžete podať týmito spôsobmi:

  • osobne v ktoromkoľvek Telekom Centre
  • písomne, zaslaním na adresu Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava.

Reklamáciu môžete podať jej doručením písomne na adresu uvedenú na faktúre, na adresu nášho sídla, alebo na ktorékoľvek naše predajné miesto. Aby sme vedeli vašu reklamáciu posúdiť a vybaviť, prosím,  uveďte nám v rámci svojho podania skutočnosti, na základe ktorých budeme vedieť riadne identifikovať, čo požadujete a akých tovarov alebo služieb sa vaša reklamácia týka. Bez uvedeného je možné, že vás budeme musieť dodatočne osloviť so žiadosťou o doplnenie týchto informácií.

Lehoty dôležité pre podanie a vybavenie reklamácie

Reklamáciu je možné podať v lehotách uvedených v Reklamačných poriadkoch. Správnosť faktúry však môžete namietať do jedného mesiaca odo dňa jej doručenia. Reklamácie vybavujeme najneskôr do 30 dní od jej doručenia. O jej vybavení vás budeme, samozrejme, informovať. Ak nebudete s výsledkom reklamačného konania spokojný, máte právo v rámci mimosúdneho riešenia sporov obrátiť sa na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Reklamačné poriadky

Vaša reklamácia sa spravuje Reklamačným poriadkom vydaným našou spoločnosťou. Vo vzťahu k službám nájdete Reklamačný poriadok v rámci Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom mobilnej siete alebo v rámci Všeobecných podmienok pre poskytovanie verejných služieb prostredníctvom pevnej siete, v závislosti od využívanej služby a vo vzťahu k predaným tovarom vydávame osobitný Reklamačný poriadok pre reklamácie predaných výrobkov