Zrušenie služby

Uvažujete o vypovedaní zmluvy o poskytovaní služieb od Telekomu? Nižšie nájdete užitočné informácie k vašej žiadosti o zrušenie služby.

Kde môžem požiadať o zrušenie služby?

O zrušenie služby môže požiadať majiteľ alebo splnomocnená osoba: 

Čo musí obsahovať výpoveď

Písomná výpoveď a výpoveď, ktorú posielate online, musí obsahovať nasledujúce údaje:

 • meno a priezvisko/obchodné meno/názov
 • adresu trvalého bydliska/sídlo/miesto podnikania
 • rodné číslo/IČO
 • identifikátor služby, ktorá sa má zrušiť  (napr. telefónne číslo) + telefónne číslo, na ktorom je  žiadateľ zastihnuteľný
 • stručný popis žiadosti - vypovedanie zmluvy
 • dátum, vlastnoručný podpis a odtlačok pečiatky, ak je uvedená vo výpise z Obchodného registra alebo v inom dokumente preukazujúcom jeho právnu subjektivitu a spôsob konania v jeho mene
 • dôvod ukončenia zmluvného vzťahu

Poplatky

Zrušenie služby pevnej siete Telekom je bezplatné iba v prípade, ak zákazník nemá platnú dobu viazanosti. V opačnom prípade doúčtujeme cenu v zmysle cenového výmeru akcie, ktorú zákazník od našej spoločnosti využil. V zmysle platného cenníka, zrušenie služby realizujeme
s mesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po doručení Výpovede spoločnosti Slovak Telekom a skončí posledným dňom zúčtovacieho obdobia zákazníka (t. j.  k 31., 7., 14. alebo 21. dňu
v mesiaci)
. Prenajatý hardvér je potrebné vrátiť do 10 dní do ktorejkoľvek predajne Telekomu.

Zrušenie služby mobilnej siete Telekom je možné:

 • dohodou, za poplatok 19,99 EUR s DPH. Tento poplatok vám bude naúčtovaný v poslednej vystavenej faktúre
 • s výpovednou lehotou, bezplatne, skončí posledným dňom nasledujúceho zúčtovacieho obdobia (t. j. k 31., 7., 14. alebo 21. dňu v mesiaci)
 • s prechodom na predplatenú kartu  (dohodou s vyššie uvedeným poplatkom alebo s výpovednou lehotou bezplatne). 

Postup pri zrušení služby online

 • Stiahnite a vytlačte si Žiadosť o ukončenie zmluvy o poskytovaní verejných služieb.  Ak  takúto možnosť nemáte, napíšte žiadosť rukou.  Nezabudnite uviesť všetky povinné údaje - viď vyššie.
 • Vyplňte a podpíšte žiadosť.
 • Oskenujte, príp. odfoťte žiadosť a vložte ju do prílohy kontaktného formulára Napíšte  nám. Do predmetu formulára uveďte Výpoveď.  Skontrolujte, či ste nahrali obidve strany žiadosti a formulár  odošlite.  
 • Po spracovaní vašej žiadosti vás budeme kontaktovať.