POISTENIE FAKTÚR
JEDNODUCHO CEZ SMS

AKTIVÁCIA
CEZ SMS
 

Aké sú podmienky aktivácie Poistenia faktúry?

Poistenie faktúry je určené pre každého z vás, ak ste klientom Slovak Telekom, a. s.*, ste občanom Slovenskej republiky, vo veku 18 až 60 rokov a spĺňate podmienky pre vstup do poistenia**:

  • nie ste práceneschopný,
  • nie ste invalidný/starobný dôchodca a nie ste ani žiadateľ o dôchodok,
  • ste zamestnanec v pracovnom pomere s min. pracovným časom 30 hod./týždeň (nie ste podnikateľ), ak máte záujem o poistenie nezamestnanosti:
  • ste zamestnaný na dobu neurčitú už min. 12 mesiacov, nie ste v skúšobnej ani vo výpovednej lehote a nepoberáte materský alebo rodičovský príspevok.

* Klientom Slovak Telekom, a.s. sa rozumie účastník zmluvy o poskytovaní verejných služieb ktorej predmetom je poskytovanie elektronickej komunikačnej služby prostredníctvom mesačných programov služieb, s pravidelnou platbou, ktorá je vyúčtovaná faktúrou na konci zúčtovacieho obdobia. Pre jednu Zmluvu o poskytovaní verejných služieb je možné aktivovať iba jedno poistenie.
** presná špecifikácia podmienok pre vstup do poistenia je uvedená v zmluvnej dokumentácii

Varianty a ceny Poistenia faktúry:

POISTENIE FAKTÚRY
25

mesačný poplatok 0,99 €

mesačné plnenie 25,00 €

POISTENIE FAKTÚRY
25+

mesačný poplatok 1,99 €

mesačné plnenie 25,00 €

POISTENIE FAKTÚRY
50

mesačný poplatok 1,49 €

mesačné plnenie 50,00 €

POISTENIE FAKTÚRY
50+

mesačný poplatok 3,49 €

mesačné plnenie 50,00 €

V prípade vzniku poistnej udalosti a uznania nároku na vyplatenie poistného plnenia, môže poisťovňa vyplatiť až 6-násobok mesačného plnenia (t.j. až do 300€*).

* Príklad pre „Poistenie faktúry 50“: Klient následkom choroby trvajúcej aspoň 8 mesiacov zostane následne invalidný. Poisťovňa vyplatí z poistenia pracovnej neschopnosti plnenie 300€ a z poistenia invalidity ďalších 300€. Podrobné informácie o podmienkach poistenia, rozsahu poistenia, vrátane výluk z poistenia, sú uvedené v zmluvnej dokumentácii.

 

Ako prejaviť súhlas s poistením?

Ak si želáte, súhlas s poistením môžete tiež prejaviť na diaľku:

  • zaslaním SMS podľa podmienok a postupu uvedeného na stránke aktivácia cez SMS
  • on-line cez Telekom aplikáciu (pripravujeme)

Úplné informácie o podmienkach poistenia sú Vám k dispozícii v zmluvnej dokumentácii:

AKTIVÁCIA
CEZ SMS

Poistná udalosť

Poistnú udalosť môžete nahlásiť 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bezplatne a pohodlne na telefónnom čísle 0800 122 222, osobne na ktorejkoľvek pobočke Allianz Slovenskej poisťovne, a.s. alebo poštou.

Vytlačené, vyplnené a podpísané tlačivo „hlásenie poistnej udalosti“ zašlite poštou na adresu: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. , Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava. Po zaregistrovaní poistnej udalosti Vás budeme kontaktovať a dohodneme si spoločne ďalší postup a potrebné doklady.
Tlačivo „HLÁSENIE POISTNEJ UDALOSTI – Poistenie pravidelných platieb - Poistenie faktúry - Poistná zmluva číslo 080001003“ je k dispozícii tu.
Po zaregistrovaní poistnej udalosti je možné doklady potrebné k jej vybaveniu doručiť poisťovateľovi aj elektronicky cez internetovú stránku www.allianzsp.sk / služby / poistná udalosť / zistiť stav poistnej udalosti alebo odovzdať osobne na ktoromkoľvek obchodnom mieste Allianz – Slovenskej poisťovne.

Poznámky

Poistenie sa nevzťahuje na choroby, ktoré vznikli alebo sa ich príznaky prejavili pred začiatkom poistenia. Poistením nie sú kryté udalosti, ktoré vznikli napríklad následkom požitia alkoholu, omamných a návykových látok, prípadne v bezprostrednej alebo následnej súvislosti s vojnovými udalosťami, pri aktívnej účasti na občianskej vojne alebo vnútroštátnych nepokojoch, v súvislosti s konaním poisteného pri úmyselnom trestnom čine, za ktorý bol súdom právoplatne odsúdený a pod.
Vyplateniu poistného plnenia predchádza zdokladovanie vzniku / trvania hospitalizácie / invalidity / pracovnej neschopnosti / nezamestnanosti.
Poistenie vo Váš prospech dojednáva Slovak Telekom, a. s.. V prípade neuhradenia mesačného poplatku je Slovak Telekom, a. s. oprávnený Vás z poistenia odhlásiť v súlade s poistnými podmienkami.
Vaše poistenie začne (začiatok poistenia) 1. dňom zúčtovacieho obdobia Vašej faktúry po tom, ako Vám doručíme SMS o prijatí Vášho súhlasu s pristúpením do poistenia
Poisťovateľom je Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., IČO: 00151700, Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava. Slovak Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, 817 62, je podriadený finančný agent zapísaný do registra vedeného Národnou bankou Slovenska, podregister: poistenia alebo zaistenia, zoznam: podriadených finančných agentov, vykonávajúci finančné sprostredkovanie na základe zmluvy so samostatným finančným agentom.