Platenie faktúr (formy úhrady)

Vašu faktúru za služby Telekom môžete uhradiť týmito spôsobmi:

 • prostredníctvom Telekom aplikácie,
 • platba prostredníctvom elektronickej faktúry alebo papierovej faktúry,
 • inkasom,
 • cez internet banking,
 • prevodným príkazom v banke na čísla účtov,
 • v hotovosti,
 • prostredníctvom COOPkasy,
 • v Telekom Centre.

Obsah

Telekom aplikácia

Vaše faktúry uhradíte jednoducho a pohodlne prostredníctvom Telekom aplikácie. Postupujte podľa návodu:

 1. Otvorte si mobilnú aplikáciu Telekom, po automatickom prihlásení pomocou telefónneho čísla sa vám okamžite zobrazí neuhradená faktúra. Zvoľte možnosť Uhradiť faktúry.
 2. Zvoľte si Spôsob platby – Google Pay (dostupné pre Android), Apple Pay (dostupné pre iOS), platobnou kartou alebo bankovým prevodom.
 3. Pokiaľ si zvolíte platbu platobnou/kreditnou kartou, pokračujte na Výber karty.Vybrať si môžete už uloženú kartu alebo zadáte novú kartu.
 4. Ak si zvolíte možnosť Zadať kartu, vyplníte údaje z vašej platobnej/kreditnej karty. Túto kartu si môžete uložiť pre pohodlnejšie platby v budúcnosti. Kliknite na Zadať kartu.
 5. Pokračujte kliknutím na Uhradiť.
 6. Faktúra bola úspešene uhradená.

 

Ak máte viac neuhradených faktúr, môžete zaplatiť všetky faktúry naraz, alebo si zvoľte na úhradu len jednu vami vybranú faktúru:

 1. Otvorte si mobilnú aplikáciu Telekom, po automatickom prihlásení pomocou telefónneho čísla nájdete v menu položku Faktúry a platby.
 2. Zvoľte si faktúry, ktoré chcete uhradiť a kliknite na Zaplatiť vybrané faktúry.
 3. Ďalej pokračujte podľa postupu vyššie.

 

Elektronická faktúra

Platba faktúry prostredníctvom elektronickej faktúry a papierovej faktúry. Faktúru si môžete pozrieť a uhradiť na zákazníckom portáli Môj Telekom. Na rýchlu úhradu papierovej faktúry môžete využiť aj QR kód (Pay by square), uvedený na prednej strane vašej faktúry.

Inkaso

Pri inkasnej platbe vaša banka automaticky posiela presnú sumu podľa výšky faktúry. Inkaso je jedným z najjednoduchších spôsobov úhrady faktúr.

Nemusíte sledovať dátum splatnosti faktúry a vyhnete sa aj prípadnému čakaniu v radoch na pošte alebo v banke. Úhrada prebieha automaticky a bezhotovostne len do výšky vami stanoveného limitu. Nevystavujete sa riziku poplatkov za omeškanie platby alebo nepríjemnostiam s obmedzením alebo prerušením služieb, za ktoré platíte.

Ako si aktivovať inkaso

Platenie faktúr prostredníctvom inkasa si môže aktivovať náš zákazník, prípadne platiteľ jeho faktúr, t.j. majiteľ bankového účtu, z ktorého budú úhrady faktúr realizované.

O aktiváciu inkasa je potrebné požiadať:

 1. osobne v ktoromkoľvek Telekom Centre. Zákazník alebo platiteľ podpíše tlačivo Súhlas na inkaso (SEPA mandát), ktorý sa v Telekome považuje za aktívny dňom jeho podpisu.
 2. telefonicky na Zákazníckej linke na tel.č. 0800 123 456, voľba 1.
 3. elektronicky:

Po zaregistrovaní telefonickej alebo elektronickej požiadavky na zriadenie inkasa obdrží zákazník a platiteľ SMS notifikáciu o nastavení inkasnej platby v Telekome. Následne po spracovaní požiadavky bude zaslaná ďalšia SMS notifikácia, ktorá potvrdí spracovanie a aktiváciu inkasa.

Pre dokončenie aktivácie inkasa je zákazník alebo platiteľ povinný zadať súhlas s platbou inkasom vo svojej banke (zväčša prostredníctvom internet bankingu), inak nebude inkasný spôsob platby aktívny. Pri aktivácii inkasa v banke je potrebné potvrdiť CID a UMR kód.

Číslo súhlasu na inkaso (UMR) a identifikátor príjemcu (CID Telekomu) bude uvedené v tlačive „Súhlas na inkaso v SEPA“, ktoré zákazník alebo platiteľ obdrží pri aktivácii inkasa v Telekom Centre, alebo v SMS, ktorú obdrží po aktivácii inkasa elektronicky.

Platby budú inkasované na účet Telekomu v závislosti od banky, z ktorého sa platba inkasuje, a to nasledovne:

 • VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 • Tatra banka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 • Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 • ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

V prípade, že ste klientom inej banky, platby budú inkasované na vyššie uvedený účet v Tatra banke.

Dôležité informácie pre používateľov inkasa

V prípade, že hradíte faktúry inkasným spôsobom, Telekom vás upozorňuje na kontrolu platby každý mesiac priamo vo faktúre v časti Fakturačné údaje nasledovným textom:

„Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom s referenciou číslo: /vaše číslo súhlasu na inkaso - UMR/. Dátum splatnosti a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si, prosím, skontrolujte v bankovom výpise.“

Vo vašom bankovom výpise bude pri inkasnej platbe uvedený identifikátor Telekomu (CID SK19ZZZ70000000022), v prospech ktorého bol súhlas na inkaso zriadený a číslo súhlasu na inkaso (UMR).

Pri platbách prostredníctvom inkasa môžete mať nastavený inkasný limit = maximálnu sumu, ktorú je možné stiahnuť z vášho účtu. Ak faktúra za zúčtovacie obdobie prekročí vami nastavený inkasný limit, nie je z vášho bankového účtu inkasovaná žiadna čiastka a Telekom očakáva jej úhradu iným spôsobom, napr. bankovým prevodom. Nastavte si inkasný limit vo výške, ktorá prevyšuje predpokladanú výšku vašej faktúry.

O prekročení inkasného limitu ste informovaný priamo na vašej faktúre v časti Fakturačné údaje nasledovným textom : "POZOR! Faktúra prekročila Váš inkasný limit evidovaný v Telekome. Uhraďte ju, prosím, platobným príkazom na jeden z uvedených účtov."

Inkasný limit je potrebné zadať alebo zmeniť v Telekom Centre, na Zákazníckej linke na tel.č. 0800 123 456  alebo prostredníctvom online žiadosti o zmenu inkasného limitu. V prípade, že zadáte alebo zmeníte inkasný limit v banke, oznámte jeho výšku aj Telekomu, pretože informácia o prekročení inkasného limitu je naviazaná na inkasný limit evidovaný v Telekome. Ak nastane situácia, že inkasné limity sú rôzne, je možné, že platba nebude zrealizovaná z dôvodu, že bude prekročený inkasný limit zadaný v banke.

Spolupráca Telekomu s bankou je nastavená tak, aby vaša banka zrealizovala inkaso v deň splatnosti vašej faktúry.

Dokladom o zaplatení faktúry za poskytnuté služby je váš výpis z účtu. Ak sa na účte nenachádza dostatok prostriedkov na zaplatenie faktúry alebo je inkasná platba odmietnutá zo strany banky, nie ste zbavený povinnosti uhradiť faktúru za služby Telekomu.

Najčastejsie príčiny nezrealizovania inkasa

Inkaso nebolo autorizované na vašom bankovom účte

Na autorizáciu platby inkasom je potrebné vo vašej banke (zvyčajne cez internet banking alebo osobne v pobočke banky) zadať referenciu súhlasu na inkaso - UMR a identifikátor príjemcu platby našej spoločnosti - CID. Oba údaje nájdete uvedené v tlačive „Súhlas na inkaso v SEPA“, ktoré ste obdržali pri aktivácii inkasa v Telekom Centre alebo v SMS, ktorá vám bola doručená po aktivácii inkasa elektronicky.

Skontrolujte, či ste vo svojej banke zadali súhlas s inkasom, inak nebude inkaso aktívne.

Nízky limit pre inkaso

Inkasný limit pre daný súhlas na inkaso alebo kumulovaný inkasný limit voči všetkým inkasám na vašom bankovom účte je príliš nízky. V takomto prípade si zvýšte inkasný limit vo svojej banke. V prípade, že zadáte alebo zmeníte inkasný limit v banke, oznámte jeho výšku aj Telekomu prostredníctvom online žiadosti o zmenu inkasného limitu.

Nesprávne zadaný bankový účet

Skontrolujte si zadané číslo svojho bankového účtu alebo či daný bankový účet nie je blokovaný alebo zrušený. V prípade zistenia chyby nás kontaktujte a požiadajte o zmenu inkasa:

 1. elektronicky prostredníctvom online žiadosti o zmenu bankového účtu pre inkaso
 2. telefonicky na bezplatnej Zákazníckej linke na tel.č. 0800 123 456, voľba 1 alebo
 3. osobne v ktoromkoľvek Telekom Centre.

 

Ako si zmeniť bankový účet (IBAN) v SEPA inkase

Ak si prenášate účet z jednej banky do druhej, môžete požiadať svoju novú banku o presun všetkých trvalých príkazov a inkás, ktoré boli zadané v pôvodnej banke (switching). Povinnosťou novej banky je informovať Telekom o zmene bankového účtu v SEPA mandáte. 

Internet banking

Na online úhradu je možné využiť internetbanking banky, ktorej ste klientom, v prípade, že máte službu internetbanking aktivovanú a banka v ňom umožňuje zadať všetky potrebné údaje (číslo účtu, variabilný symbol, suma).

Nástroje TatraPay, SporoPay a ePlatby VÚB môžete spúšťať aj priamo z faktúry alebo po prihlásení sa do zákazníckeho portálu Môj Telekom alebo priamo z faktúry za služby pevnej siete. Ich výhodou je, že nemusíte manuálne zadávať platobné údaje. Využitím spomínaných nástrojov máte všetky tieto údaje predvyplnené, nemusíte ich hľadať a minimalizuje sa riziko omylu pri ich manuálnom prepisovaní.

Na pripojenie k vaším internetbankingovým službám môžete využiť nasledujúce linky:

Prevodný príkaz

Faktúru môžete uhradiť aj vypísaním prevodného príkazu pri osobnej návšteve vašej banky. Nevýhodou tohto spôsobu je ale nutnosť prácneho vypisovania platobných údajov a aj poplatky za realizáciu platby.O výške týchto poplatkov sa informujte vo svojej banke.

Prevodný príkaz zadáte v banke na tieto čísla účtov:

 • VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958, SWIFT SUBASKBX
 • Tatra banka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, SWIFT TATRSKBX
 • Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777, SWIFT GIBASKBX
 • ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443, SWIFT CEKOSKBX

Platba v hotovosti alebo platobnou kartou

Faktúru môžete uhradiť prostredníctvom ePoukazu – kompletne predvyplneného platobného dokladu, ktorý je súčasťou faktúry, a to na všetkých pobočkách Slovenskej pošty, Poštovej banky a v niektorých predajniach COOP Jednoty prostredníctvom čiarového kódu COOPkasa na prednej strane faktúry. Kvôli overeniu Vašej totožnosti, podobne ako v banke, je potrebné aby ste pri platbe cez ePoukaz predložili Váš občiansky preukaz alebo cestovný pas. Overenie totožnosti vyžaduje Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a Zákon o platobných službách. Ďalšou možnosťou úhrady faktúry v hotovosti je platba prostredníctvom Poštového peňažného poukazu na účet na pošte. Do tohto poukazu je ale potrebné doplniť platobné údaje a variabilný symbol z faktúry. Faktúru môžete tiež uhradiť realizáciou hotovostného vkladu v banke na niektorý z účtov Slovak Telekomu, a.s. v TB, VÚB, SLSP, ČSOB, ktorých čísla sú uvádzané vo faktúre. Pre identifikáciu Vašej platby nezabudnite uviesť variabilný symbol.

Telekom Centrum

Faktúru za služby mobilnej alebo pevnej siete Telekom môžete uhradiť aj v Telekom Centrách a to v hotovosti alebo platobnou kartou (Eurocard / MasterCard, VISA, VISA Electron, Maestro, ZBK, American Express).

Najčastejšie otázky