Platenie faktúr (formy úhrady)

Vašu faktúru za služby Telekom môžete uhradiť nasledovnými spôsobmi:

 • platba prostredníctvom faktúry: elektronická faktúra, môžete si ju pozrieť a uhradiť na zákazníckom portáli Môj Telekom alebo papierová faktúra, na rýchlu úhradu faktúry môžete využiť aj QR kód (Pay by square), uvedený na prednej strane vašej faktúry,
 • inkasom,
 • cez internet banking,
 • prevodným príkazom v banke na čísla účtov,
 • v hotovosti,
 • prostredníctvom Unikasy,
 • v Telekom Centre.

Obsah

Inkaso

Pri inkasnej platbe vaša banka automaticky posiela presnú sumu podľa výšky faktúry.Inkaso je jedným z najjednoduchších spôsobov úhrady faktúr.

Nemusíte sledovať dátum splatnosti faktúry a vyhnete sa aj prípadnému čakaniu v radoch na pošte alebo v banke. Úhrada prebieha automaticky a bezhotovostne len do výšky vami stanoveného limitu. Nevystavujete sa riziku poplatkov za omeškanie platby alebo nepríjemnostiam s obmedzením alebo prerušením služieb, za ktoré platíte.

Dôležité informácie pre používateľov inkasa

V prípade, že hradíte faktúry inkasným spôsobom, Telekom vás upozorňuje na kontrolu platby každý mesiac priamo vo faktúre v časti Fakturačné údaje nasledovným textom:

„Faktúru hradíte z bankového účtu inkasom s referenciou číslo: /vaše číslo súhlasu na inkaso - UMR/. Dátum splatnosti a suma inkasa sú uvedené na faktúre. Úhradu si, prosím, skontrolujte v bankovom výpise.“

Vo vašom bankovom výpise bude pri inkasnej platbe uvedený identifikátor Telekomu (CID SK19ZZZ70000000022), v prospech ktorého bol súhlas na inkaso zriadený a číslo súhlasu na inkaso (UMR).

Pri platbách prostredníctvom inkasa môžete mať nastavený inkasný limit = maximálnu sumu, ktorú je možné stiahnuť z vášho účtu. Ak faktúra za zúčtovacie obdobie prekročí vami nastavený inkasný limit, nie je z vášho bankového účtu inkasovaná žiadna čiastka a Telekom očakáva jej úhradu iným spôsobom, napr. bankovým prevodom.

O tejto skutočnosti ste informovaný priamo na vašej faktúre v časti Fakturačné údaje nasledovným textom : "POZOR! Faktúra prekročila Váš inkasný limit evidovaný v Telekome. Uhraďte ju, prosím, platobným príkazom na jeden z uvedených účtov."

Inkasný limit je potrebné zadať alebo zmeniť priamo v Telekom Centre. V prípade, že zavediete alebo zmeníte inkasný limit v banke, oznámte jeho výšku aj Telekomu, pretože informácia o prekročení inkasného limitu je naviazaná na inkasný limit evidovaný v Telekome. Ak nastane situácia, že inkasné limity sú rôzne, je možné, že platba nebude zrealizovaná z dôvodu, že bude prekročený inkasný limit zadaný v banke.

Spolupráca Telekomu s bankou je nastavená tak, aby vaša banka zrealizovala inkaso v deň splatnosti vašej faktúry.

Dokladom o zaplatení faktúry za poskytnuté služby je váš výpis z účtu. Ak sa na účte nenachádza dostatok prostriedkov na zaplatenie faktúry alebo je inkasná platba odmietnutá zo strany banky, nie ste zbavený povinnosti uhradiť faktúru za služby Telekomu.

Ako si aktivovať inkaso v Telekom Centre

Platenie faktúr prostredníctvom inkasa si môže aktivovať náš zákazník, prípadne platiteľ jeho faktúr.

Inkaso je potrebné aktivovať v prvom kroku osobne v ktoromkoľvek Telekom Centre. Je dôležité, aby súhlas na inkaso zriadil a podpísal majiteľ bankového účtu, z ktorého budú úhrady faktúr realizované. Súhlas na inkaso (SEPA mandát) sa v Telekome považuje za aktívny dňom jeho podpisu. V tlačive „Súhlas na inkaso v SEPA“, ktoré platiteľ obdrží, bude uvedené číslo súhlasu na inkaso (UMR) a identifikátor príjemcu (CID Telekomu).

Zákazník alebo platiteľ je následne povinný informovať svoju banku a zadaný súhlas na inkaso aktivovať aj v banke (informovať ju o CIDe a UMR, ktoré Telekom poskytne pri zriadení súhlasu na inkaso).

Platby budú inkasované na účet Telekomu v závislosti od banky, z ktorého sa platba inkasuje, a to nasledovne:

 • VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958
 • Tatra banka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740
 • Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777
 • ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

V prípade, že ste klientom inej banky, platby budú inkasované na vyššie uvedený účet v Tatra banke.

Ako si zmeniť bankový účet (IBAN) v SEPA inkase

Ak si prenášate účet z jednej banky do druhej, môžete požiadať svoju novú banku o presun všetkých trvalých príkazov a inkás, ktoré boli zadané v pôvodnej banke (switching). Povinnosťou novej banky je informovať Telekom o zmene bankového účtu v SEPA mandáte.

Internet banking

Na online úhradu je možné využiť internetbanking banky, ktorej ste klientom, v prípade, že máte službu internetbanking aktivovanú a banka v ňom umožňuje zadať všetky potrebné údaje (číslo účtu, variabilný symbol, suma).

Nástroje TatraPay, SporoPay a ePlatby VÚB môžete spúšťať aj priamo z faktúry alebo po prihlásení sa do zákazníckeho portálu Môj Telekom alebo priamo z faktúry za služby pevnej siete. Ich výhodou je, že nemusíte manuálne zadávať platobné údaje. Využitím spomínaných nástrojov máte všetky tieto údaje predvyplnené, nemusíte ich hľadať a minimalizuje sa riziko omylu pri ich manuálnom prepisovaní.

Na pripojenie k vaším internetbankingovým službám môžete využiť nasledujúce linky:

Prevodný príkaz

Faktúru môžete uhradiť aj vypísaním prevodného príkazu pri osobnej návšteve vašej banky. Nevýhodou tohto spôsobu je ale nutnosť prácneho vypisovania platobných údajov a aj poplatky za realizáciu platby.O výške týchto poplatkov sa informujte vo svojej banke.

Prevodný príkaz zadáte v banke na tieto čísla účtov:

 • VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958, SWIFT SUBASKBX
 • Tatra banka: SK28 1100 0000 0026 2874 0740, SWIFT TATRSKBX
 • Slovenská sporiteľňa: SK57 0900 0000 0006 3373 8777, SWIFT GIBASKBX
 • ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443, SWIFT CEKOSKBX

Platba v hotovosti alebo platobnou kartou

Faktúru môžete uhradiť prostredníctvom ePoukazu – kompletne predvyplneného platobného dokladu, ktorý je súčasťou faktúry, a to na všetkých pobočkách Slovenskej pošty, Poštovej banky a v niektorých predajniach COOP Jednoty prostredníctvom čiarového kódu COOPkasa na prednej strane faktúry. Kvôli overeniu Vašej totožnosti, podobne ako v banke, je potrebné aby ste pri platbe cez ePoukaz predložili Váš občiansky preukaz alebo cestovný pas. Overenie totožnosti vyžaduje Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a Zákon o platobných službách. Ďalšou možnosťou úhrady faktúry v hotovosti je platba prostredníctvom Poštového peňažného poukazu na účet na pošte. Do tohto poukazu je ale potrebné doplniť platobné údaje a variabilný symbol z faktúry. Faktúru môžete tiež uhradiť realizáciou hotovostného vkladu v banke na niektorý z účtov Slovak Telekomu, a.s. v TB, VÚB, SLSP, ČSOB, ktorých čísla sú uvádzané vo faktúre. Pre identifikáciu Vašej platby nezabudnite uviesť variabilný symbol.

Telekom Centrum

Faktúru za služby mobilnej alebo pevnej siete Telekom môžete uhradiť aj v Telekom Centrách a to v hotovosti alebo platobnou kartou (Eurocard / MasterCard, VISA, VISA Electron, Maestro, ZBK, American Express).

Najčastejšie otázky