Informácie pre Účastníkov so zdravotným postihnutím

Slovak Telekom sa dlhodobo angažuje v pomoci a podpore zdravotne znevýhodnených občanov. Chce tak prispievať k zlepšeniu kvality života týchto zákazníkov a ich rodín. Pomocou informačných a komunikačných prostriedkov im zjednodušuje komunikáciu a zvyšuje šance na plnohodnotný život.

Slovak Telekom poskytuje tieto služby určené len pre užívateľov so zdravotným postihnutím:

 

Rozumieme nepočujúcim

Program Služieb T Ideál 32 pre Nepočujúcich a Nevidiacich

Program Služieb T paušál Voľné minúty v SR, EÚ a Zóne 1 Voľné SMS/MMS v SR, EÚ a Zóne 1 Voľný objem dát v SR, EÚ a Zóne 1 Mesačný poplatok uplatňovaný počas doby viazanosti
T Ideál 32 bez mobilného telefónu Nekonečné Nekonečné 12 GB alebo 18 GB v skupine Magenta 1 12 €
T Ideál 32 s mobilným telefónom Nekonečné Nekonečné 12 GB alebo 18 GB v skupine Magenta 1 12 € + suma podľa cenníka akciových zariadení

Program Služieb T Ideál 32 pre Nepočujúcich alebo Nevidiacich si môže aktivovať jedenkrát každá fyzická osoba, ktorá je podľa posudku príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny uznaná za sluchovo alebo zrakovo postihnutú. Miera funkčnej poruchy zraku musí byť najmenej 50%.

Podmienkou poskytovania programu Služieb T Ideál 32 pre Nepočujúcich alebo Nevidiacich je uzavretie Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov. Zariadenia podľa Cenník akciových zariadení k programom Služieb T paušál alebo Akciového cenníka nositeľnej elektroniky k programom Služieb T paušál je možné zakúpiť za zvýhodnenú cenu hradenú formou splátok k programom Služieb T Ideál 32 s 24-mesačnou viazanosťou. 

Viac info o skupine Magenta 1 nájdete na www.telekom.sk/magenta1

Ďalšie podmienky poskytovania Programu Služieb T Ideál 32 pre Nepočujúcich alebo Nevidiacich sa riadia podmienkami v zmysle aktuálne platného Cenníka pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete

 •  

Prístupný smartfón vybavený špeciálne upraveným softvérom od firmy Corvus pre nevidiacich a slabozrakých

telefón pre nepočujúcich

Nevidiacim a ťažko slabozrakým ponúkame mobilný telefón Samsung Galaxy XCover 4s so špeciálnym aplikačným setom Corvus, na sprístupnenie operačného systému Android. Tento smartfón strednej triedy sa predáva ku špeciálnemu paušálu za 2 € mesačne + 9 € akontáciu.

Je navrhnutý tak, aby pri ovládaní telefón nevyžadoval od používateľa dotýkať sa konkrétneho miesta na obrazovke. Potrebujete poznať len niekoľko jednoduchých gest, pričom potrebné informácie vám smartfón poskytuje aj prostredníctvom hlasu. K tomu Corvus na displeji zobrazuje dostatočne veľké a kontrastné písmo aj ikony, čo uľahčuje ovládanie aj používateľom so zvyškami zraku. 

S Corvusom získate dokonale prístupný smartfón, a to nielen na telefonovanie, SMSky a správu vašich kontaktov. Corvus premieňa smartfón na inteligentnú multifunkčnú kompenzačnú pomôcku na každú príležitosť. Vďaka nemu môžu používatelia rozpoznávať predmety, bankovky, zdroje svetla, bezpečnejšie užívať lieky, športovať, mať informácie o svojej polohe, vyhľadávať, sťahovať a počúvať knihy i časopisy, spravovať svoj diár a poznámky, hrať hry a mnoho ďalšieho.

 

Rozumieme nepočujúcim

Mobilný internet: zľava pre Nepočujúcich

Program služby Mobilný internet L (15 GB dát)
Akciová mesačná splátka bez akciového HW s mesačnou splátkou 0,99 € s DPH
Akciová mesačná splátka s HW s mesačnou splátkou 1,99 € s DPH

Ceny sú uvedené v € s DPH. Nárok na aktiváciu programu služby Mobilný internet L a jeho poskytovanie za akciovú mesačnú splátku má každá fyzická osoba, ktorá je podľa posudku príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny uznaná za sluchovo postihnutú a ktorá sa podpisom Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov zaviaže využívať službu Mobilný internet v programe služby Mobilný internet L. Aktivácia programu Mobilný internet L so zľavou pre Nepočujúcich je možná len vo vybraných Telekom Centrách. Ponuka nie je kombinovateľná so žiadnymi inými zľavami ani akciovými ponukami. Ďalšie podmienky poskytovania služby sa riadia podmienkami podľa časti tohto Cenníka platnými pre službu Mobilný internet a jej program služby Mobilný internet L.

 

Operátorská služba pre užívateľov so sluchovým postihnutím alebo rečovou vadou a volania uskutočnené prostredníctvom písacieho telefónu 

Operátorská služba spolu s písacím telefónom umožňuje prístup k verejnej telefónnej službe pre užívateľov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí majú sluchové postihnutie alebo ťažkú rečovú vadu.

Písací telefón si môže zákazník s ťažkým zdravotným postihnutím sluchu alebo rečovou vadou kúpiť alebo prenajať za cenu podľa platného Cenníka pre koncové zariadenia. Písací telefón sa považuje za kompenzačnú pomôcku. V súlade so zákonom č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia možno občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím poskytnúť peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky.

     

Operátorská služba:

 • Telefónne číslo operátorskej služby pre zdravotne ťažko postihnutých užívateľov: 12999. Volanie sa nespoplatňuje.
  Účastník s ťažkým zdravotným postihnutím odošle prostredníctvom písacieho telefónu textovú správu operátorovi Slovak Telekomu na telefónne číslo 12999 a uvedie meno a telefónne číslo účastníka, s ktorým chce komunikovať. Operátor vytočí číslo účastníka, s ktorým chce komunikovať zdravotne ťažko postihnutý účastník a text písaný zdravotne postihnutým prostredníctvom písacieho telefónu prečíta počujúcemu účastníkovi. Volanie medzi operátorom a počujúcim účastníkom je spoplatňované podľa tarify volacieho programu aktivovaného účastníkom s ťažkým zdravotným postihnutím.
 • Telefónne číslo operátorskej služby pre účastníkov, ktorí chcú prostredníctvom operátora volať  s účastníkom s ťažkým zdravotným postihnutím: 12777. Volanie sa spoplatňuje cenou podľa tarify jednotlivých telekomunikačných operátorov (viď. tabuľku nižšie). Ďalšie volanie medzi operátorom Slovak Telekomu a sluchovo postihnutým účastníkom sa nespoplatňuje.
Operátor Cena s DPH Spôsob tarifikácie
Telekom - volania z pevnej siete 1,1000 € minútová (60+60)
Telekom - volania z mobilnej siete 1,1900 € minútová (60+60)
Telefónica Slovakia, s.r.o. 1,2700 € sekundová
Orange Slovensko, a.s. 1,5000 € sekundová
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. 1,1000 € minútová (60+60)
Slovanet, a.s. 0,5975 € minútová (60+60)
Swan, a.s. 0,3824 € minútová (60+60)
GTS Slovakia, s.r.o. 1,1000 € minútová (60+60)
ANTIK Telecom s. r.o. 0,2370 € minútová (60+60)
ŽSR – Železničné telekomunikácie 0,4780 € minútová (60+60)
Akciová mesačná splátka s HW s mesačnou splátkou 1,99 € s DPH

 

Komerčná informačná služba 1181 so zľavou pre účastníkov so zrakovým postihnutím

Zľavy vo výške 100% na volania na Komerčnú hlasovú informačnú službu 1181 si môže aktivovať zákazník s ťažkým zdravotným postihnutím zraku. Zľava platí pre volania z pevnej siete Telekom.

 

Služba Kontrola spotreby pre zdravotne postihnutých

Pre zdravotne postihnutých  bezplatne poskytujeme informácie o kontrole nákladov za poskytnuté služby v súlade so Všeobecným povolením č. 1/2014. Informácie poskytujeme vo vzťahu k našim pravidelne fakturovaným službám, a to formou SMS a hlasovej správy alebo formou elektronickej pošty v prípade služby pripojenia k internetu v rozsahu informácií o aktuálnej spotrebe za danú službu v rámci prebiehajúceho zúčtovacieho obdobia (napr. prevolané minúty, odoslané SMS správy, MMS správy, objem prenesených dát).

Služba Kontrola spotreby sa poskytuje iba účastníkom so zdravotným postihnutím, a to až po aktivácii na základe osobnej žiadosti účastníka na ktoromkoľvek Telekom Centre. Zdravotne postihnutí účastníci musia byť držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím podľa § 16 ods. 1 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v znení neskorších predpisov (preukaz ZŤP) – predloženie preukazu ZŤP je podmienkou pre aktiváciu služby Kontrola spotreby. Telekom je oprávnený počas doby poskytovania služby vyzvať účastníka, aby bezodkladne preukázal, že podmienky pre poskytovanie služby stále trvajú. Všetky nástroje kontroly spotreby sú pre účastníkov s preukazom ZŤP bezplatné.

Spôsob poskytovania informácií o spotrebe po aktivácii služby Kontrola spotreby:

 1. Informácie o prevolaných minútach, odoslaných SMS a MMS správach:
  1. prostredníctvom pracovníka Zákazníckej linky Telekom 0800 123 456 (spojenie s operátorom), alebo
   • služby pevnej siete – cez voľbu Magio televízia, Internet a pevné linky/Informácie o faktúrach a prevolaných minútach
   • služby mobilnej siete – cez voľbu Pre faktúry spotrebu a dobíjanie/Pre informácie o aktuálnej spotrebe Služba Kontrola spotreby nezohľadňuje roamingovú prevádzku.
  2. formou SMS správy - ako odpoveď na požiadavku zaslanú na bezplatné číslo 12323. Do SMS je potrebné uviesť text SPOTREBA XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX je číslo adresáta pre služby pevnej siete alebo číslo účastníka pre služby mobilnej siete, t.j. jedinečné číslo uvedené v pravom hornom rohu faktúry účastníka).
 2. Informácie o prenesených dátach pre služby pripojenia k internetu:
  1. na stránke www.telekom.sk:
  2. formou e-mailu – ako požiadavku na zaslanie informácie o spotrebe zašle účastník prostredníctvom online formulára https://www.telekom.sk/kontakt/napiste-nam, časť Volania / Mobilné paušály – spotreba, Volania / Pevná linka – spotreba. V kontaktnom formulári je potrebné v časti „Vaša otázka“ uviesť, že ide o požiadavku zdravotne postihnutého a zároveň  číslo adresáta pre služby pevnej siete alebo číslo účastníka pre služby mobilnej siete, t. j. jedinečné číslo uvedené v pravom hornom rohu faktúry účastníka.

Informácie o spotrebe v rámci služby Kontrola spotreby formou e-mailu alebo SMS sú poskytované do 24 hod od prijatia požiadavky a zasielané na kontaktný e-mail alebo mobilné číslo účastníka evidované v systéme Slovak Telekomu. Informácie o spotrebe za poskytnutú verejnú službu majú len informatívny charakter a umožňujú orientačné overenie stavu spotreby počas aktuálneho zúčtovacieho obdobia. Informácie o spotrebe za poskytnutú verejnú službu nezahŕňajú roamingovú prevádzku.

Pre službu Easy a programy Fix nie je pravidelne predkladaná faktúra a nie je vypočítavaná informatívna spotreba. Účastníci používajúci predplatené služby mobilnej siete môžu byť informovaní o každej zmene kreditu bezplatnou SMS správou, ak si takúto notifikáciu aktivujú na bezplatnej Easy linke 12350.