Informácie pre Účastníkov so zdravotným postihnutím

Slovak Telekom sa dlhodobo angažuje v pomoci a podpore zdravotne znevýhodnených občanov. Chce tak prispievať k zlepšeniu kvality života týchto zákazníkov a ich rodín. Pomocou informačných a komunikačných prostriedkov im zjednodušuje komunikáciu a zvyšuje šance na plnohodnotný život.

Slovak Telekom poskytuje tieto služby určené len pre užívateľov so zdravotným postihnutím:

 

Rozumieme nepočujúcim

Program Služieb T Nekonečno 33 pre Nepočujúcich a Nevidiacich

Program Služieb T paušál Voľné minúty do všetkých sietí v SR, EÚ a Zóne 1 Voľné SMS/MMS do všetkých sietí v SR, EÚ a Zóne 1 Voľný objem dát  Dáta navyše / darovanie dát v Magenta 1 Mesačný poplatok uplatňovaný počas doby viazanosti
T Nekonečno 33 Nekonečné Nekonečné

16 GB + Nekonečné pripojenie   1 Mbps

+16 GB   

+Nekonečné pripojenie     2 Mbps

12 €

Program Služieb T Nekonečno 33 pre Nepočujúcich alebo Nevidiacich občanov si môže aktivovať jedenkrát každá fyzická osoba, ktorá je podľa posudku príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny uznaná za sluchovo alebo zrakovo postihnutú

Podmienkou poskytovania programu Služieb T Nekonečno 33 pre Nepočujúcich alebo Nevidiacich je uzavretie Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov. Zariadenia podľa Cenníka akciových zariadení k programom Služieb T paušál alebo Akciového cenníka nositeľnej elektroniky k programom Služieb T paušál je možné zakúpiť za zvýhodnenú cenu hradenú formou splátok k programom Služieb T Nekonečno 33 s 24-mesačnou viazanosťou. Podnik je v konkrétnom prípade oprávnený požadovať uhradenie aj vyššej akontácie za Zariadenie, ak rozdelenie kúpnej ceny na akontáciu a splátky vo výške podľa Cenníka akciových zariadení k programom Služieb T paušál alebo Akciového cenníka nositeľnej elektroniky k programom Služieb T paušál vyhodnotí za rizikové, alebo predaj na splátky z týchto dôvodov úplne odmietnuť; Podnik pri vyhodnocovaní rizikovosti zohľadňuje skutočnosti uvedené na stránke Podniku v časti Právne informácie. Ponuku nie je možné kombinovať a súčasne využívať s akoukoľvek inou zľavou alebo akciovou ponukou, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Všetky ostatné parametre programu Služieb T Nekonečno 33 pre Nepočujúcich alebo Nevidiacich občanov, najmä v ňom zahrnuté služby alebo doplnkové balíčky, ktoré je možné aktivovať, sú spoplatňované podľa cien a podmienok platných pre program Služieb T Nekonečno 33 s viazanosťou. Po uplynutí celej doby viazanosti bude účastníkovi poskytovaný program Služieb T Nekonečno 33 bez viazanosti.

Viac info o skupine Magenta 1 nájdete na www.telekom.sk/magenta1

Ďalšie podmienky poskytovania Programu Služieb T Nekonečno 33 pre Nepočujúcich alebo Nevidiacich sa riadia podmienkami v zmysle aktuálne platného Cenníka pre poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej siete

  •  

Prístupný smartfón vybavený špeciálne upraveným softvérom od firmy Corvus pre nevidiacich a slabozrakých

telefón pre nepočujúcich

Nevidiacim a ťažko slabozrakým ponúkame mobilný telefón Samsung Galaxy XCover 4s so špeciálnym aplikačným setom Corvus, na sprístupnenie operačného systému Android. 

Je navrhnutý tak, aby pri ovládaní telefón nevyžadoval od používateľa dotýkať sa konkrétneho miesta na obrazovke. Potrebujete poznať len niekoľko jednoduchých gest, pričom potrebné informácie vám smartfón poskytuje aj prostredníctvom hlasu. K tomu Corvus na displeji zobrazuje dostatočne veľké a kontrastné písmo aj ikony, čo uľahčuje ovládanie aj používateľom so zvyškami zraku. 

S Corvusom získate dokonale prístupný smartfón, a to nielen na telefonovanie, SMSky a správu vašich kontaktov. Corvus premieňa smartfón na inteligentnú multifunkčnú kompenzačnú pomôcku na každú príležitosť. Vďaka nemu môžu používatelia rozpoznávať predmety, bankovky, zdroje svetla, bezpečnejšie užívať lieky, športovať, mať informácie o svojej polohe, vyhľadávať, sťahovať a počúvať knihy i časopisy, spravovať svoj diár a poznámky, hrať hry a mnoho ďalšieho.

 

Rozumieme nepočujúcim

Mobilný internet: zľava pre Nepočujúcich

Program služby Mobilný internet L (25 GB dát)
Akciový  mesačný poplatok 0,99 € s DPH

Ceny sú uvedené v € s DPH. Nárok na aktiváciu programu služby Mobilný internet L a jeho poskytovanie za akciovú mesačnú splátku má každá fyzická osoba, ktorá je podľa posudku príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny uznaná za sluchovo postihnutú a ktorá sa podpisom Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov zaviaže využívať službu Mobilný internet v programe služby Mobilný internet L. Aktivácia programu Mobilný internet L so zľavou pre Nepočujúcich je možná len vo vybraných Telekom Centrách. Ponuka nie je kombinovateľná so žiadnymi inými zľavami ani akciovými ponukami. Ďalšie podmienky poskytovania služby sa riadia podmienkami podľa časti tohto Cenníka platnými pre službu Mobilný internet a jej program služby Mobilný internet L.