Vzor faktúry za služby Telekomu

Pozrite si podrobné vysvetlenie jednotlivých položiek, ktoré sa nachádzajú vo faktúre.

Predná strana faktúry

Vysvetlenie položiek faktúry - predná strana

 

Zadná strana faktúry

Vzor faktúry

Pre úhradu faktúr Telekomu uvádzajte fakturačné a platobné údaje z vašej faktúry, údaje zo vzorových faktúr nie sú použiteľné pre tento účel.

 

Podrobné vysvetlenie jednotlivých položiek vo faktúre za služby Telekomu

Predná strana faktúry

Vzor faktúry

Zadná strana faktúry

Vysvetlivky položiek vo faktúre za služby Telekomu
 
 1. Suma: Celková hodnota faktúry s DPH.
 2. Dátum splatnosti: Dátum, do ktorého má byť zaplatená vaša faktúra.
 3. Variabilný symbol: Identifikačný údaj na úhradu vašej faktúry.
 4. Bankové spojenie na úhradu vašej faktúry: VÚB, Tatra banka, Slovenská sporiteľňa a Poštová banka.
 5. Stav z prechádzajúcich období: V tomto poli vám zobrazíme informáciu o tom, či vám z predchádzajúcich období vznikol preplatok, nedoplatok alebo či je váš stav úhrady predchádzajúcich faktúr vyrovnaný. Preplatok môže vzniknúť, ak sme vám vystavili dobropis, prípadne ste získali vyššiu zľavu, ako sú vaše bežné poplatky. Vtedy sa preplatok zobrazí ako mínusová hodnota a celková suma na úhradu bude ponížená o výšku vášho preplatku. Nedoplatok môže vzniknúť, ak doteraz neevidujeme úhrady vašich predchádzajúcich faktúr. Nedoplatok sa zobrazí ako plusová hodnota (bez znamienka plus). Ak evidujeme voči vám nedoplatok, celková suma na úhradu sa navýši o dlžnú sumu. V prípade, že voči vám neevidujeme žiaden preplatok alebo nedoplatok, suma v tejto položke bude rovná nule.
 6. Celková neuhradená suma: Vyjadruje súčet aktuálnej faktúry a stavu z predchádzajúcich období s DPH.
 7. Adresát: Zobrazuje sa adresa, na ktorú sa posiela faktúra.
 8. Účastník: Ide o adresu osoby, s ktorou je uzatvorená zmluva. Tento údaj sa zobrazí len v prípade, ak má účastník inú adresu, ako je adresa adresáta.
 9. Adresát: Číselný údaj slúži ako identifikátor zákazníka pri poskytovaní informácií z faktúry.
 10. Pole Obdobie: Vyjadruje obdobie, za ktoré je vám vystavená faktúra za služby.
 11. QR kód: Slúži na rýchlu úhradu faktúry. QR kód obsahuje všetky predvyplnené údaje z vašej faktúry, stačí ho len naskenovať.
 12. Upozornenie na prekročenie inkasného limitu.
 13. Online prepojenie na internet banking: Ikony konkrétnych bánk vám umožňujú priame zaplatenie elektronickej faktúry klikom na príslušnú banku.

 14. Poplatky za služby: Poplatky a zľavy za jednotlivé služby sú zobrazované podľa adresy umiestnenia. Ak využívate služby na viacerých adresách, poplatky za ne vám rozdelíme podľa toho, na akej adrese sa nachádzajú. Táto časť obsahuje všetky poplatky za prevádzku v danom fakturačnom období vrátane všetkých ostatných poplatkov mimo vašich predplatených služieb.
 15. Spotreba: Prevádzka za jedno celé fakturačné obdobie je zobrazená v jednom bloku.
 16. Spotreba: V prípade zmeny programu v rámci fakturačného obdobia bude prevádzka rozdelená do dvoch blokov – v 1. bloku je časť prevádzky za predošlý program a v 2. bloku ostatná časť prevádzky za aktuálny program.
 17. Služby pevnej siete spolu: Toto pole vyjadruje sumár za služby na uvedenej adrese s DPH.
 18. Ostatné spolu: V tejto časti nájdete rôzne jednorazové poplatky, napríklad poplatky fakturované za zriadenie, zmenu, upomienku alebo taktiež dobropis.
 19. Zaokrúhlenie: Vo faktúre sa môže objaviť aj nová položka zaokrúhlenie. Ide o rozdiel pri zaokrúhľovaní súčtu jednotlivých položiek faktúry vrátane DPH a celkovej sumy faktúry. Celková suma sa počíta štandardne zo základu dane (t. j. súčet všetkých položiek bez DPH), z ktorej sa vypočíta 20 % DPH a celková suma tvorí teda súčet základu dane a tejto DPH. Pokiaľ však sčítame jednotlivé položky už uvádzané v DPH, môže vzniknúť „centový“ rozdiel medzi týmito dvoma sumami.
 20. Celková výška faktúry: Toto pole zobrazuje súhrn všetkých poplatkov za služby, ktoré od Telekomu využívate.

Najčastejšie otázky