Delegácie (prístupy) v portáli Môj Telekom

Portál Môj Telekom umožňuje sprístupniť vaše produkty a služby aj iným užívateľom - napr. dieťaťu, ktoré uvidí spotrebu na svojom mobilnom čísle.  Môžete ho sprístupniť aj vašim nájomníkom, ktorí tak napríklad môžu vidieť a platiť faktúry za internet či televíziu.

Delegovať (sprístupniť) môžete jednotlivé produkty, všetky produkty, faktúru alebo celého zákazníka (všetky produkty).

Nastaviť si môžete 2 typy oprávnenína čítanie alebo aktívny správca.

Navyše, v Môj Telekom umožňujeme 2 typy delegácie: delegovanie od vlastníka na iných užívateľov a žiadosť o pripojenie produktov.

Obsah

Typy oprávnení v Môj Telekom

V portáli Môj Telekom môžete sprístupniť svoje služby iným užívateľom s rôznou úrovňou práv:

  • Na čítanie – toto oprávnenie umožňuje delegovanému používateľovi pozrieť spotrebu na danom produkte, doplnkové služby a prípadne aj faktúru (ak je delegovaný aj prístup do faktúry).
  • Aktívny správca / Administrátor – toto oprávnenie umožňuje delegovanému používateľovi prezerať a meniť informácie o delegovanom produkte, môže napríklad aktivovať alebo zmeniť služby a predĺžiť viazanosť produktu.
  • Vlastník – je používateľ portálu Môj Telekom, ktorý uzavrel Dohodu o elektronickej komunikácii a pripároval svoje rodné číslo k svojmu účtu na Môj Telekom. Takýto používateľ vidí všetky aktívne produkty pod svojim rodným číslom a spravuje ich. Oprávnenie vlastník nie je možné delegovať na iných používateľov. Vlastník môže vykonávať aj zmeny, ktoré vyžadujú podpis zmluvy.

Rozsah oprávnení v portáli Môj Telekom pre rezidenčných zákazníkov

 

Rozsah oprávnení v portáli Môj Telekom pre firemných zákazníkov

Delegovanie produktu, faktúry alebo zákazníka

Pri vytváraní (oprávenia) delegácie je možné zvoliť rôzne úrovne, ktoré chcete delegovať. V nasledujúcich popisoch nájdete vysvetlené ako sa jednotlivé úrovne rozlišujú. Podľa vybranej úrovne má delegovaný používateľ prístup k rôznym informáciám. Pri vytváraní delegácie venujte výberu produktov náležitú pozornosť, aby ste omylom inému používateľovi nesprístupnili aj informácie, ktoré nemá vidieť.

Delegovanie jedného alebo viacerých produktov

Pri delegovaní jedného alebo viacerých produktov získa delegovaný používateľ prístup len k danému produktu alebo produktom. Takýto používateľ nemá prístup k faktúre za daný produkt alebo produkty.

Delegovanie všetkých produktov (vrátane budúcich)

Delegovanie všetkých produktov (vrátane budúcich) zabezpečí, že delegovaný používateľ bude mať prístup k všetkým vybraným aktívnym produktom, a zároveň automaticky získa prístup aj k produktom, ktoré si v budúcnosti aktivujete.

Delegovanie faktúry

Faktúra je nadradená nad produktami, a preto ak chcete delegovanému používateľovi umožniť aj prístup do faktúr, nestačí delegovať len produkty ale je nutné vybrať aj nadradenú faktúru. V zozname produktov je faktúra nad produktami.

Ak je faktúra spoločná pre viacero produktov, tak delegovaný používateľ s prístupom do faktúry uvidí všetky informácie vo faktúre za všetky tieto produkty. Neznamená to však, že môže tieto produkty aj spravovať. Delegovaný používateľ spravuje len tie produkty, ktoré má delegované (viď časť Delegovanie jedného alebo viacerých produktov).

Príklad z obrázka: pri takto vytvorenej delegácii vidí delegovaný používateľ faktúru za všetky služby (Magio GO, Magio Internet L, Magio Televízia XL, Smart Mini) avšak spravovať môže len produkty Magio Go a Magio Televízia XL. Vo svojom účte produkty Magio Internet L a Smart Mini vôbec neuvidí, takže nemôže vidieť ich spotrebu, doplnkové služby a pod.

Delegácie produktov

Delegovaný používateľ musí mať vždy delegovaný aspoň jeden produkt z danej faktúry, inak nebude môcť túto faktúru otvoriť. V prípade, že má zákazník viacero faktúr (fakturačných profilov), pre ľahšiu orientáciu sa zobrazuje pri názve aj identifikačné číslo fakturačného profilu.

Delegovanie zákazníka

Zákazník reprezentuje vaše rodné číslo alebo IČO. A pod ním sa nachádzajú všetky vaše fakturačné profily a produkty. Preto ak sa rozhodnete delegovať celého zákazníka vrátane všetkých produktov, delegovaný používateľ získa prístup k úplne všetkým produktom, ktoré sú registrované na dané rodné číslo/IČO. Takáto delegácia je vhodná napríklad, ak chce konateľ spoločnosti sprístupniť všetky produkty firemnému správcovi. Delegovanie úrovne zákazník je potrebné aj pre sprístupnenie niektorých operácií - viď tabuľka oprávnení napr. pre prístup k zmluvám.

Vytvorenie delegácie (prístupu)

Môžete si zvoliť jeden z dvoch typov vytvorenia delegácie (sprístupnenia produktov a služieb pre iných používateľov).

1. typ: Delegovanie od vlastníka služieb

2. typ: Pripojenie produktov

 

Zrušenie delegácie

Vytvorenú delegáciu môže kedykoľvek zrušiť vlastník, ale aj delegovaný používateľ.

Postup pre zrušenie delegácie