Dokumenty a právne informácie

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. týmto v zmysle zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „Zákon“) v spojení so Všeobecným povolením č. 1/2023 vydaným Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, najmä v súvislosti s povinnosťou zverejňovania vybraných transparentných, primeraných a aktuálnych informácií v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej podobe, oznamuje svojim zákazníkom a záujemcom o jej služby, že na tejto stránke sú dostupné podmienky viažuce sa k jednotlivým službám a k Zmluvám o poskytovaní verejných služieb. V jednotlivých záložkách sú umiestnené najmä Všeobecné podmienky pre poskytovanie služieb verejnej siete, Osobitné obchodné podmienky a Cenníky. Tieto dokumenty spoločnosť Slovak Telekom, a.s. aktualizuje podľa účinnosti prípadných zmien.

Slovak Telekom, a.s.

Dokumenty na stiahnutie

Ďalšie právne informácie