• Ako môžem požiadať o zrušenie zmluvy pre službu pevnej siete Telekom?

  Ukončenie zmluvy o pripojení realizujeme na základe náležite vyplnenej a podpísanej písomnej výpovede.

  O zrušenie služieb môže požiadať majiteľ alebo splnomocnená osoba osobne, prostredníctvom predajného miesta Telekom Centra.

  Druhá možnosť je smerovať žiadosť na zrušenie služby pevnej siete Telekom písomne:

  na adresu: Slovak Telekom, Centrum služieb zákazníkom, Bajkalská 28, 81762 Bratislava.

  Písomná žiadosť musí obsahovať:

  - meno a priezvisko alebo obchodné meno/názov,

  - trvalé bydlisko alebo sídlo/miesto podnikania,

  - rodné číslo alebo IČO,

  - telefónne číslo, ktoré vám bolo pridelené na základe Zmluvy a telefónne číslo, na ktorom ste zastihnuteľný,

  - dátum a podpis

  - odtlačok pečiatky, ak je uvedená vo výpise z Obchodného registra alebo v inom dokumente, preukazujúcom právnu subjektivitu a spôsob konania v mene podniku

  - popis požadovaného úkonu - a teda vypovedanie zmluvy.

  Zrušenie služby pevnej siete Telekom je bezplatné iba v prípade, ak zákazník nemá platnú dobu viazanosti. V opačnom prípade účtujeme zmluvnú pokutu v zmysle cenového výmeru akcie, ktorú zákazník od našej spoločnosti využil. V zmysle platného cenníka, zrušenie služby realizujeme s mesačnou výpovednou lehotou. To znamená, že výpovedna lehota uplynie posledným dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zákazník podá výpoveď.