Rekapitulácia
Rekapitulácia
Objednať

Prosím, doplňte chýbajúce údaje:

Sumár objednávky

 
  • MAGIO GO PREMIUM
Vaše faktúry po mesiacoch
1. 2. až 24.
  MAGIO GO PREMIUM 10,90 10,90
  Cena spolu s DPH
jednorazovo* / mesačne
10,90 10,90
*Ďalšie informácie
Magio GO Premium

POZOR!!! Za Službu Magio GO Premium budete od 1.3.2020 platiť cenu 10,90 € mesačne. Cena za Službu Magio GO Premium vo výške 5,99 € mesačne uvedená v tomto objednávkovom formulári sa uplatní len do 29.2.2020.
K vašej 1. faktúre bude prirátaná alikvotná časť sumy za neúplný mesiac, v ktorom službu začnete využívať. Poplatok mesačného programu služby zahŕňa prevádzku a služby obsiahnuté v rámci dohodnutého programu služieb. Poplatky nad rámec dohodnutého programu služieb sú účtované osobitne v zmysle Cenníka.

Vyplňte osobné údaje

Osobné údaje

Meno*
Priezvisko*
IČO
Názov
E-mail*
pr.: meno@email.sk
Mobil*
pr.: 0903 030 303
Meno konateľa
Číslo OP
Ak vyplníte, urýchlite vybavenie vašej objednávky
Rodné číslo
Ak vyplníte, urýchlite vybavenie vašej objednávky
Obec*
Ulica*
Číslo*
PSČ*

Trvalá adresa

Obec
Ulica
Číslo
PSČ

Adresa zasielania písomností

Meno
Priezvisko
IČO
Názov
Meno konateľa
Číslo OP
Obec
Ulica
Číslo
PSČ

Fakturačná adresa

Meno
Priezvisko
IČO
Názov
Meno konateľa
Číslo OP
Obec
Ulica
Číslo
PSČ

Doručenie

Obec
Ulica
Číslo
PSČ
Kontaktné číslo pre kuriéra
V prípade, že vaša objednávka obsahuje aj koncové zariadenie (napr. Magio Box, notebook, TV a pod.), objednávku vám doručí kuriér spolu so všetkými potrebnými dokumentami. Ak vaša objednávka neobsahuje žiadne zariadenie, dokumenty vám budú doručené poštou štandardne do troch pracovných dní.

Obchodné podmienky

Magio GO Premium
1090
Cena za prvý mesiac